0

Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản

18 1,777 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

. VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO BÀI GIẢNG LỊCH SỬ PHẦN: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN THỜI CẬN ĐẠI (SGK lịch sử 10 - Ban cơ bản) PHẦN I/ ĐẶT VẤN ĐỀ 1 tư ng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử Thứ nhất: Khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử, cần phải nhận thức rằng: học thuyết Mác - Lênin và tư tư ng Hồ. góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông, tôi chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng tư sản thời cận
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản, Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản,

Từ khóa liên quan