0

Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

18 1,444 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:02

. 2 3- Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức 3 4- Các bảng hệ thống kiến thức có thể sử dụng trong dạy học 3 phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại (lịch sử 10 ban. dụng cho thấy phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức trong dạy học lịch sử nói chung và dạy phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại nói riêng đã đem lại hiệu quả tích cực dục và đào tạo thanh hóa Trường THPT Dương Đình nghệ sáng kiến kinh nghiệm tên đề tài Nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức,

Từ khóa liên quan