0

Xây dựng bổ sung và sử dụng bản đồ khái niệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương III - Sinh học 10 THPT (cơ bản)

23 1,607 6
  • Xây dựng bổ sung và sử dụng bản đồ khái niệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương III - Sinh học 10 THPT (cơ bản)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 19:59

     !"#$%&'()!*+,-./0 12345678!193(:!!80,;9$<=>5 1611,?;,%$<=)!#!@,;A(=;1 BC!8$(=6DE!"6!FGD6*H(*!,IH(!J( = K+L,?1JM!)/N1@! ,D*!!N*;5!*!2!:!5!,:/J C!!* $<= J(*;6;!8G6H(*!@!8LO(=N ,P! :!,C8G!!)>QROL>9ST*;?,  6/UV1D9>)!!8$(=!W(!8G61(=(P6 9CDE !"6!FGD? !N+5!2!/8GE=78L!!E. 8L!@1?DRX68L>9J,;+5T) !#,J(=N ,P!:!,C8G&!-,P!,/5,P!1Y&8L OX!-!)6/4 5!12!;(>,J,;$<= 8L=68/D'U&$<*H(*!6 *D$%%!N,,;$<= &X6/Z>;!*!80XJM ,P=6!H(*!@$<=!(1(=+!)/N1 !)DP,?T*;6;!8G6H(*!@!8L=5!*$[ $,1E(1\](:!D*!!WK$/ !,)!1*);,J^  !"#$%&''()%*)+,-%'(.!/%0+ +%1234'%%0+567+2!89: _`abcde ;!2,DE</8G*)!#!8LOR XQ8L!@(fS !N1g3E=$-!>9/h*;,1g$% !H(*!@$<= ]E=$->9/h*;,1g$%!H(*!@$<=8LO RXQ8L!@(fS ijklmnopbbcde ij*!Nq#( ]E=$-,1g$%>9/h*;$<=X i_2!8Gq#( ]E=$-,1g$%>9/h*;$<=8LO(=N ,P! :!,C8G!!)>ORXQ8L!@(fS 12R!80Xr*8? sXotbXkXbcde O.=)(M!;!H(*!@9$<=6/5!0!/F ;,?/h"/h;D O@N(!EK1 O96!(!PD!;( Ou$vDE!"6!FGDN!M!;*!)!$<=!q?D 1g$%D8LD*D!q OID8LD*D!2q!*/N!F)!;6N!)! H(9 ;<=>?@ otbwtxeyz{ r|}jk~` j*;T!!#*H(*!,JT$:(;(,!(5!"( :!6>9:!:!.!W 1-,P!6;!8GI<•,JT2q ;,!8LH(!:!=)(T*1-,P!6;!8G*H( _ _kjle€e{~b•{jk~` j*;>07 5,<$q 5.*;!PDGD*$:(;(L>9./2!8G=?D /2!8G/8GD9*!*;/  <$q.*;/2!8G=!PDGD/2!8G/8G*H(*! !*; Ví dụ:*;^:D‚65.*;^(=NC 8G!*:!T(L!C8G!{X0(ƒD9#3  g1‚6U<$q.*;*@!#:D)(" ,:D„" @!#/1E(,5.*;q3…!,J2 H(;T**;!@†Z,J<$q 5!12N(H(;L >9w€(;11*/8G,11*/8G6H(;/h:!6H(;> QH(;;!(5S6H(;!*06H(;6H(;h …QH(;(S6H(;/2PDQH(;!*8G()6H(;E( !(‡QH(;D.PS iXˆ{jk~` jq#(*;6M!†,<5UD*! ;<$q.M!*,<<$q.*; DE*; XE5!*; +5!*;?!T *;V63*/„3u!5!*;2 >q(*; `%/".,;DE/N&5N(>)!,J/2!8G'q #(:(;($I/NDE*;L1&DE iL1&DE XE!u1->)/F$:(;(,DE/*; i_€(!\DE*; i XED9E/26D9!u5!L1&:!/„,q!%•** ;VDED96h…jDED9C #,I5!!(5!"Z!I=%/"DE:=!(5!"== !(5!"*C# s~nb‰{jk~` j;!2 5! *;6!',P$%2H(;T **;,**DE*;!@?v,"3*/8G `(2,P='D9MK/)T,:/J1(w OX9\,TH(;T**;!;!26!W/ H(=)!/„ 5!!P!!-9$<=GDK OX93*/„*;T,„!"!(!E!;!2*; O'D9\,T5.!W*;/N1\D3)D*; !;!2 Šr|‹jk~` Šr9/h*;@Œ r9/h*;/8GD*!!N!WC•Ž_!8L!@q #(.,&<ur9/h*;3(:!D*!!W!(=)!,J1- !)D!()!#.{1(>u6!/ !PD!(:<98&.T )!#1• .1/),;!)D!()!#1(/ u{(1(>u6 ^E!2/Z>;!H(!:!98&/)/),;!)D!()!# T@80/4/8G>)!‚m@,P=6)!H(9+51Y!2!L 1 K!#,>)!*q)!T)!#?,?T*;/4 /8G{(1(>u•/J(=1Y!<5!(ƒT>)/F>q! !>5:(!MP!#.M!61g/FT*;/4!h!<,@ !T2q;?T**; K$!<1,;N( !h!<E($, ;(H(9!,;,‘!:!$[H(q,$[ $*D$%!T>=T!@(2 ,:/J? s r9/h*;5!@,Y!8G!8:(!M*;.5! ./J)!#!5!$<J(!8L!-,?5!>9/h /80D2r9/h*;1-!8G!8>•>N(/h6!@>=*2 H(;T**;/8G\,?4!92H(;T** ;M>h**;6!80/8G/ (!*,U!U =*5D6,*2H(;T**;/8G>N(!„>&*/80 2T*;W•!q/802*!W2=*%!W26 /„v2H(;T*;X'?4.**;5! $!W6Z$I/M!1g$%*K;(8’=“6,/1g $%5!%!W*0D*!>N(QDD1!S!@>=,J1-,P!=1-; / 39=5!*!-q6Z/8G$-q*0D*!>N(# ZJ(*;/8G2,?(>&*!W=%!W2/N!<q5! 1-D*!>N( K+M/8G*/L,„T+ 8,P=6>9/h*;>h*^M!‚ !8G!8** ;,*^(‚!8G!82H(;T**;O!8L# ,?*^/†‚,*^(‚!K!(=)!bD/ 6>9/h*; 5!$</h!„!-H(Q,1(DS(=q6/N>9/h*; !N >N($[T!!D#!<D5!*:!vL!J(+,- *(680!!80!q,*4/NM!"%!NL*2 H(;T**; m"$%wr9/h*;H(*!@(=N ,P!:!w Š >?ABCD PDGD*D9#1  L!N12 h  „  FGD :!T(LD#!<D :!/L9 XE9 :!T(LD#!<D :!:!/L9 {X’X  ”{X {X {X C8G h  * !W*  * !  ! )> MD !8& 9# 19 >9/h*;6**;!80/8G>N(!8!5! @$<!";!2,?T*;!FH(*!:!&!qI. >9/h,T*;%!NL/8G1\D3)D5!* ;!2>q $8?:(!M ;!2/2,?!W+,-)!#q>;!7D% !(5,>29)!#/ /8G*D$%=3u3…!m@!)6/N3E=$- /8G>9/h*;!2!:!6M!D9!@/8G/8GE(V! !EQ•(1H(u1!S `5!/Z!8H(!*.>9/h*;1->h* /802Q11OSMT2q;=q)!T* *;!T9=T+,-*(.>9/h*; 1-!<!)!#?6*/802!80>N(!81-1*!< !,;!)D!(!!#.1 `5!!)!(2I !N!q,!>9/h*;*,"$%% !N*1-;=1-,P! !N1*!V+.5!*;3* /„80!@*,"$%/8G>H(>&*@>'($%=* – 5D6,@M*1-;=1-,P!%!N,!8G!8** ; Š_m!U.>9/h*;$<=1 1.5.2.1. Đối với giáo viên b*,q !N1g$%>9/h*;/Nw<=5!./J6.2) !#6N!,;,3*/„*P!#16/**6PD)<$<=  1.5.2.2. Đối với học sinh r9/h*;:! ;(H(9!H(*!@!-.1 Or9/h*;MD1 !Nq#(!8?5$(> 5!* ;!2 Or9/h*; !NMD801;!2 *) !#.>!H(*!@>W,;;!2 )!#5!> 617 !N!:=/8G2q;T**;,1-D*!!N *;q#(1E(L Ši*>8?!)>9/h*; X8LD*D3E=$->9/h*;>&,,b—Q•˜sS> h5!12>8?1(w O]*/„./J=E(V!!E Oj./J/8G3*/„6>8?!)D!u3*/„,;!qT* ;H(!:!=(:!qH(/)./J O**;/8G;!q/8G1\D3)D!q/†=$8?II>9 /h6!W**;(:!/)T*;%!N:! Oj**;.2!/8G3*/„,1\D3)D6*/802/8G !q,/N@!5!>9/h*;1L>5 O*%!W2/8G!q,/N!92H(;T**; Ž Oj>9/h*;1L>5/8G3E=$-6>8?!)D!u!@)* /8026 2**;!(5T(,-*(=T !N((!>9/h,?(*/802!:=1-!8LH(T **; O(2I6>9/h/8G3u3…!<, !N T!=/F'!)! ,J:(!M,5$( EFGHI1J$%'IKL!"#$%&''() ONH(u,?,;3E=$-5!>9/h*;6q>\!/'(,?5! +,-)!#*H(u!(5/2,?80PD>9/h Oq3E=$-q5!E(V!!Eƒ>9/h*;  E(V3*/„5!*v,:/J>9/h*;D99H(=)! Oq1g$%!WŠ/)_R*;5!>9/h*;T *;=1Y/8G;!q6!W$1*/ 65!$1*/8G1\D3)D!# !-1Y/8G!)!PD!W*;(:!/)*;%!N:! Oq3E=$-q5!>9/h*;1L>5>•*,)!!:!9* *;!q:=*D=!2!:!1g$%D'J,!"`D 1Q!!Dw™™D(1S Oj>9/h1L>5/8G!)!PD6*/802 !N!q,/N !:=T2q;T**;!T9=T+,- )!#*(.>9/h*/802:(2!/N!:=v80 N(2q;TT9.>9/h8!) Oq!*^E(!*5D‚6+5!E(†/8G1g$% 85!*;6,@ !80!:=!>55!!N((,-!q>9/h !N/8G$-q!W5!D*!>N(!5D O8(K•>9/h*;>0!;(5!>9/h 1L>5/8G$-q6(('!)!D93…!<>9/h= ˜ MN;OPQR;SC _Xˆ}eš›œebotbQRXO tr|S 8LO(=N ,P!:!,C8G!!)>hŠ>w riwj*H(*!,JC8G,(=N ,P!:! rsw•ž,,!U.už!H(*!@(=N ,P!:! rŠw- r–w:D!)> rŽw€(GD __XŸj d otbQRXOt r|S __j)!#K!(=)! Oj)!#*;wC8G6{X6:D!)>6už6 Oj)!#H(*!@w(=N ,P!:!6:D!)>Q/80DE6( !@uD6(ƒ!(=Juu!:DS6H(GD Oj)!##$%w*=)(!298&/)<!!".už61g $%užž/N!*)!{6:D6H(GD ___T)!# !N3E=$-!>9/h*; Oj*;{X6*;už6*;H(GD62H(; :D,H(GD6H(*!@(=N ,P!:!6,!U.už!H(*!@ (=N ,P!:! _i¡š¢bm}bcde C#,P/„!q,H(91*!K)./h;D6!P !:=:!"!/h;D!3E=$-,1g$%>9/h*;$<= *5$()!#=1,@J("$*(/ "$ .=)(:!,‡w • #:!61g$%*1L/h!1**(:DH(*/'=/.6 '3E=$-!q #6D')!#="!!/<qMKJ( #>6**;//L96†'5!,$U !N/„ +/8G6'!)!D93E=$->9/h,J*;/  #!86/2,?1JM6,;/1E(,>9:!*; !N *u!:= N(6!W/ E=:!#!M!!PD,$[*u 9" #C65$(*)!#!D'=.=)($!1 Vq1†'\T)!#L>9/8G 8>9!E!P!:=w #:!6/E=D')!# ,!W(!8G6)(/„8? *!8$(=!@>9!E*u:! P!#Q/Z>;!,?1J MS #6/E=8L!!E.8L!@1?DRX6 8L>9J,;+5T)!#,J(=N ,P!:!,C 8G&!-,P!,/5,P!1Y&8LOX #>69C!8$(=!W(!8G61(=(P6CDE!"6!FGD ,25!/N=)(.1JM6)(M!#…!*6!P" @P/M9C.*u!@;(H(9$<=1Y #!86)(M!3E=$-5!>9/h*;6 + M!†$W&>9/h*;/ 6M! !N=q('(1,)! <,>'6!qL1&/ 6=q('(1!-!PD*>9/h*; *!u*N(.*u6(2I*,q(f  #C6,;3E=$-,1g$%>9/h*;1Y1?D*!; TE!2 9C/N>h$8£,D*!!N R [...]... quan hệ giữa quang hợp và hô hấp Năng lượng ánh sáng nhận Hệ sắc tố chứa tạo ra Lục lạp CO2 xảy ra ở QUANG HỢP C6H12O6 tạo ra kết hợp H2O tham gia O2 HÔ HẤP tạo ra xảy ra ở ATP Ty thể tạo ra 3.2 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG III SINH HỌC 10 THPT 3.2.1 Bản đồ “chỉ có khái niệm 15 Các khái niệm chốt và cấu trúc bản đồ được cho sẵn, học sinh điền những phát biểu...CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3.1 XÂY DỰNG MỘT SỐ BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG CHƯƠNG III - SINH HỌC 10 THPT 3.1.1 Khái niệm ATP 11 Đồng tiền năng lượng tế bào là tổng hợp ở ATP Ty thể trong Hô hấp cấu tạo gồm liên kết AMP cao năng Photphat cấu tạo gồm Đường Riboz liên kết liên kết cao năng Photphat giải phóng cung cấp Năng lượng Photphat Sinh tổng hợp các chất... học sinh tốt hơn nhiều, đặc biệt là kiến thức phần chương III - Sinh học 10 THPT (chương trình chuẩn) Học sinh nắm chắc bản chất của các khái niệm, quá trình trong chương này, đồng thời kiến thức được ghi nhớ và khắc sâu một cách hiệu quả Trong sáng kiến kinh nghiệm trên tôi chỉ đề xuất các kiến thức có thể xây dựng thành bản đồ khái niệm, đề xuất và xây dựng một số bản đồ khái niệm và sử. .. đánh giá học sinh Sau đây là một ví dụ cụ thể: Ví dụ khi dạy học khái niệm "Chuyển hóa vật chất"(Phần II - Chuyển hóa vật chất - Bài 13 - Sinh học 10 - Cơ bản): Hoạt động dạy học Nội dung Thao tác 1: Giáo viên chia lớp thành 4 - Sản phẩm: Sơ đồ đáp án của giáo viên nhóm, yêu cầu học sinh đọc mục II(trang 55 - SGK) và hoàn thành bản đồ khái niệm được giao Thao tác 2: Học sinh đọc SGK và... thảo luận để hoàn thành bản đồ Thao tác 3: Đại diện nhóm học sinh 18 trình bày trước lớp, giáo viên cho các nhóm khác nhận xét, bổ sung Thao tác 4: Giáo viên chuẩn hóa kiến thức Bản đồ giao nhiệm vụ cho học sinh: các các trong là ATP ADP là Chuyển hóa vật chất gồm giúp năng lượng là các các Bản đồ đáp án(Bản đồ mục 1.4 - trang 11 của SKKN) CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM 19 Sau 2 năm... sau: SL 1 0 2 0 Điểm số và tỉ lệ % HS đạt điểm Xi 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5 10 15 8 6 % 0 0 0 2.2 11.1 22.2 33.3 17.8 13.4 0 SL % 0 0 0 0 1 4.7 2 9.3 5 18.6 10 30.2 10 25.6 0 0 Lớp 10A4 (Thực nghiệm) 10A5 (Đối chứng) 4 9.3 1 2.3 10 0 20 Năm học 2012 - 2013 tôi đã tiến hành thực nghiệm chính thức ở các lớp 10A6, 10A8 trường THPT Bá Thước(đây cũng là 2 lớp tương đương nhau về mọi mặt theo nhận xét... hành giảng dạy ở 2 lớp trong các tiết của chương III rồi kiểm tra bằng 1 đề chung kết quả cho thấy như sau: SL 1 0 2 0 Điểm số và tỉ lệ % HS đạt điểm Xi 3 4 5 6 7 8 0 1 6 11 8 7 % 0 0 0 2.6 15.8 28.9 21.1 SL % 0 0 0 0 0 0 3 7.5 9 22.5 14 35.0 9 22.5 Lớp 10A8 (Thực nghiệm) 10A6 (Đối chứng) 9 5 10 0 18.4 13.2 0 4 10. 0 1 2.5 0 0 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI 1 KẾT LUẬN Sáng kiến kinh... thành và tạo ra 16 3.2.3 Bản đồ “chỉ có các phát biểu” Một danh sách các khái niệm , một danh sách các từ nối và một cấu trúc bản đồ với các khoảng trống tương ứng với các khái niệm và các phát biểu được cho sẵn Học sinh xây dựng bản đồ bằng cách chọn những khái niệm và những phát biểu phù hợp để điền vào những khoảng cách tương ứng trên bản đồ đã cho Ví dụ: Sử dụng danh sách các khái... từ nối sau để hoàn thiện bản đồ khái niệm về ATP: Các khái niệm Các từ nối ATP, AMP, ADP, ty thể, hô hấp, tiền tệ Liên kết cao năng, giải phóng, cấu năng lượng tế bào, photphat, đường riboz, tạo nên, cung cấp, là, cấu, tạo gồm, năng lượng, sinh tổng hợp các chất, co cơ, tổng hợp ở, trong dẫn truyền xung thần kinh, hoạt tải ? ATP ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.2.4 Bản đồ “hỗn hợp” Một số khái niệm... học tập hơn Năm học 2011 - 2012 tôi đã tiến hành thực nghiệm chính thức ở các lớp 10A4, 10A5 trường THPT Bá Thước(đây là 2 lớp tương đương nhau về nhiều mặt theo nhận xét đánh giá của nhiều giáo viên giảng dạy) Sau khi thiết kế giáo án và tiến hành giảng dạy ở 2 lớp trong các tiết của chương III rồi kiểm tra bằng 1 đề chung kết quả cho thấy như sau: SL 1 0 2 0 Điểm số và tỉ lệ % HS đạt điểm . (!*,U!U =*5D6,*2H(;T**;/8G>N(!„>&*/80 2T*;W•!q/802*!W2=*%!W26 /„v2H(;T*;X'?4.**;5! $!W6Z$I/M!1g$%*K;(8’=“6,/1g $%5!%!W*0D*!>N(QDD1!S!@>=,J 1- ,P!= 1- ; / 39=5!* !- q6Z/8G $- q*0D*!>N(# ZJ(*;/8G2,?(>&*!W=%!W2/N!<q5! 1- D*!>N(. /8G*D$%=3u3…!m@!)6/N3E= $-  /8G>9/h*;!2!:!6M!D9!@/8G/8GE(V! !EQ•(1H(u1!S `5!/Z!8H(!*.>9/h*; 1- >h* /802Q11OSMT2q;=q)!T* *;!T9=T+ ,- *(.>9/h*;  1- !<!)!#?6*/802!80>N(!8 1- 1*!< !,;!)D!(!!#.1 `5!!)!(2I. /8G*D$%=3u3…!m@!)6/N3E= $-  /8G>9/h*;!2!:!6M!D9!@/8G/8GE(V! !EQ•(1H(u1!S `5!/Z!8H(!*.>9/h*; 1- >h* /802Q11OSMT2q;=q)!T* *;!T9=T+ ,- *(.>9/h*;  1- !<!)!#?6*/802!80>N(!8 1- 1*!< !,;!)D!(!!#.1 `5!!)!(2I !N!q,!>9/h*;*,"$%% !N* 1- ;= 1- ,P!
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bổ sung và sử dụng bản đồ khái niệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương III - Sinh học 10 THPT (cơ bản), Xây dựng bổ sung và sử dụng bản đồ khái niệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương III - Sinh học 10 THPT (cơ bản), Xây dựng bổ sung và sử dụng bản đồ khái niệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương III - Sinh học 10 THPT (cơ bản)

Từ khóa liên quan