0

Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I, tỉnh Thanh Hóa

58 585 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 10:37

. navigate their own path by pointing and clicking a mouse. Hypermedia provides a number of advantages as followed: * creating a more authentic learning environment; * assisting the integrations of. the late 1970s, the arrival of the personal computer (PC) brought computing within the range of a wider audience, resulting in a boom in the development of CALL programs and a flurry of publications states, “Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning, and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources.”
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I, tỉnh Thanh Hóa, Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trường hợp điển hình tại trường THPT Quảng Xương I, tỉnh Thanh Hóa,

Từ khóa liên quan