0

Chuyên đề đồng dư thức lớp 7

8 8,842 121

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:30

Gồm những bài toán về chuyên đề đồng dư thức. Giúp chúng ta giải một số bài toán khó về đồng dư thức.Từ đo chúng ta hiểu một số bài toán hay.Không những vậy chúng ta còn có nhiều các giải khác nhau chứng minh những bài toán khác nhau theo cách khác nhau. . 3 77 8 (mod 5) Hay 77 6 77 6 + 77 7 77 7 + 77 8 77 8 ≡ 1 + 3.3 77 7 - 3 77 7 (mod 5) 77 6 77 6 + 77 7 77 7 + 77 8 77 8 ≡ 1 + 3 77 7 (3 - 1) (mod 5) 77 6 77 6 + 77 7 77 7 + 77 8 77 8 ≡ 1 + 2.3 77 7 Mà 3 2 ≡ -. => 77 6 77 6 ≡ 1 (mod 5) 77 7 ≡ - 3 (mod 5) => 77 7 77 7 ≡ - 3 77 7 (mod 5) 77 8 ≡ 3 (mod 5) => 77 8 77 8 ≡ 3 77 8 (mod 5) => 77 6 77 6 + 77 7 77 7 + 77 8 77 8 ≡ 1 - 3 77 7 + 3 77 8 (mod. => 77 6 77 6 ≡ 1 (mod 3) 77 7 ≡ 0 (mod 3) => 77 7 77 7 ≡ 0 (mod 3) 77 8 ≡ 1 (mod 3) => 77 8 77 8 ≡ 1 (mod 3) => 77 6 77 6 + 77 7 77 7 + 77 8 77 8 khi chia cho 3 dư 2. +Ta có 77 6 ≡ 1 (mod
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề đồng dư thức lớp 7, Chuyên đề đồng dư thức lớp 7,