0

Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng

139 550 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2015, 16:31

. tài nghiên cứu của mình là: Nghiên cứu về một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường Đại học Dân lập Hải Phòng . 2. Mục đích nghiên cứu của đề. tài Nghiên cứu này phân tích các thành tố cấu thành văn hóa chất lượng trong trường đại học và đặc biệt phân tích các yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong. trong Trường ĐHDLHP. Khảo sát một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường ĐHDLHP để đánh giá mức độ đóng góp của thành tố quản lý trong việc tạo dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng, Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng,

Từ khóa liên quan