Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng

139 463 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2015, 16:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRỊNH THỊ VŨ LÊ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA THÀNH TỐ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI VIỆC TẠO DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Trịnh Thị Vũ Lê NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA THÀNH TỐ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI VIỆC TẠO DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phương Nga Hà Nội - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Phương Nga. Các kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013 Tác giả Trịnh Thị Vũ Lê LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Phương Nga – người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giảng dạy chương trình cao học chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục đã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu để giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian tôi tham gia khóa học. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường ĐHDLHP đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã động viên, chia sẻ, nhiệt tình giúp đỡ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 1 DANH MỤC CÁC BẢNG 2 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 4 MỞ ĐẦU 5 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 8 3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 8 4. Phương pháp nghiên cứu 8 4.1. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 9 4.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 10 5. Phạm vi và thời gian nghiên cứu 10 6. Cấu trúc của luận văn 10 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN 12 1.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan 12 1.1.1. Văn hóa 12 1.1.2. Văn hóa tổ chức 13 1.1.3. Văn hóa chất lượng 15 1.2. Một số yếu tố nền tảng văn hóa chất lượng trong trường đại học 27 1.2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức 27 1.2.2. Lãnh đạo trường 30 1.2.3. Kế hoạch chiến lược 31 1.2.4. Quá trình đánh giá nội bộ và thu thập thông tin phản hồi 35 Chương 2: BỐI CẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1. Bối cảnh Trường ĐHDLHP 39 2.2. Phương pháp nghiên cứu 45 2.2.1. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 45 2.2.2. Mô hình nghiên cứu 46 2.2.3. Mẫu nghiên cứu 49 2.2.4. Công cụ khảo sát, đánh giá 50 2.2.4.1. Xây dựng nội dung phỏng vấn bán cấu trúc 50 2.2.4.2. Xây dựng phiếu khảo sát cán bộ quản lý và giảng viên 51 2.2.5. Tổ chức khảo sát 62 2.2.5.1. Phỏng vấn bán cấu trúc 62 2.2.5.2. Khảo sát cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP 63 Chương 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT 64 3.1. Số liệu khảo sát 64 3.2. Kết quả khảo sát sau khi xử lý thô 65 3.3. Phân tích kết quả khảo sát 68 3.3.1. Độ tin cậy của phiếu khảo sát 68 3.3.2. Độ giá trị của phiếu khảo sát 71 3.3.3. Phân tích theo từng nhân tố 72 3.3.3.1. Nhân tố 1: “Chủ trương của Lãnh đạo ĐHDLHP” đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường 73 3.3.3.2. Nhân tố 2: “Kế hoạch chiến lược của ĐHDLHP” đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường 75 3.3.3.3. Nhân tố 3: “Văn bản quản lý của ĐHDLHP” đối với sự duy trì và phát triển văn hóa chất lượng trong trường 78 3.3.3.4. Nhân tố 4: “Cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP” thực thi nhiệm vụ đối với sự củng cố và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường 82 3.3.3.5. Nhân tố tổng hợp: Đánh giá chung của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu về vai trò của một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường ĐHDLHP 86 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 97 Phụ lục 1. Nội dung phỏng vấn Hiệu trưởng 97 Phụ lục 2. Phiếu thử nghiệm khảo sát cán bộ quản lý và giảng viên 98 Phụ lục 3. Phiếu khảo sát chính thức (được sử dụng để khảo sát cán bộ quản lý và giảng viên sau khi thử nghiệm) 104 Phụ lục 4. Tóm tắt ước lượng câu hỏi (Summary of Estimates) và Sự phù hợp thống kê (Fit Statistic) của các Nhân tố khi xử lý dữ liệu (thử nghiệm) 109 Phụ lục 5. Sự phân bố biến đo của các Nhân tố khi xử lý dữ liệu (thử nghiệm) 117 Phụ lục 6. Tóm tắt ước lượng câu hỏi (Summary of Estimates) và Sự phù hợp thống kê (Fit Statistic) của từng Nhân tố khi xử lý dữ liệu thu được khi khảo sát chính thức 124 Phụ lục 7. Sự phân bố biến đo của các Nhân tố khi xử lý dữ liệu thu được khi khảo sát chính thức 127 Phụ lục 8. Tóm tắt nội dung Hiệu trưởng trả lời phỏng vấn 129 Phụ lục 9. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường ĐHDLHP 132 1 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích ĐHDLHP Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 2 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP được khảo sát 64 Bảng 3.2. Thống kê học hàm, học vị của cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP được khảo sát 66 Bảng 3.3. Thống kê số lượng cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu được ĐHDLHP cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng 66 Bảng 3.4. Thống kê thời gian làm việc tại ĐHDLHP của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu được khảo sát 67 Bảng 3.5. Tóm tắt ước lượng câu hỏi (Summary of Estimates) và Sự phù hợp thống kê (Fit Statistic) của toàn Phiếu khảo sát và từng Nhân tố 69 Bảng 3.6. Ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP về vai trò của Nhân tố 1 đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường 73 Bảng 3.7. Phân tích phương sai kết quả đánh giá vai trò của các chủ trương của Lãnh đạo ĐHDLHP trong việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường theo thời gian làm việc tại Trường của người được khảo sát 75 Bảng 3.8. Ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP về vai trò của Nhân tố 2 đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường 75 Bảng 3.9. Phân tích phương sai kết quả đánh giá vai trò của kế hoạch chiến lược của ĐHDLHP trong việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường theo thời gian làm việc tại Trường của người được khảo sát 78 Bảng 3.10. Ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP về vai trò của văn bản quản lý của Trường đối với việc duy trì và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường 79 3 Bảng 3.11. Phân tích phương sai kết quả đánh giá vai trò của văn bản quản lý của ĐHDLHP trong việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường theo thời gian làm việc tại Trường của người được khảo sát 81 Bảng 3.12. Ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP về vai trò của việc cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu thực thi nhiệm vụ đối với sự củng cố và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường 82 Bảng 3.13. Phân tích phương sai kết quả đánh giá vai trò của kế hoạch chiến lược của ĐHDLHP trong việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường theo thời gian làm việc tại Trường của người được khảo sát 85 Bảng 3.14. Ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu của ĐHDLHP về Nhân tố tổng hợp 86 Bảng 3.15. Phân tích phương sai đối với quan điểm về văn hóa chất lượng của ĐHDLHP ttheo thời gian làm việc tại Trường của người được khảo sát 88 [...]... thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học Từ các kết quả nghiên cứu của thế giới và Việt Nam, tác giả triển khai nghiên cứu một số yếu tố tạo thành thành tố quản lý đóng góp vào việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường ĐHDLHP Khảo sát một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường ĐHDLHP để đánh giá mức độ đóng góp của thành. .. trong trường đại học và được sự ủng hộ của lãnh đạo trường ĐHDLHP, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là: Nghiên cứu về một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu này phân tích các thành tố cấu thành văn hóa chất lượng trong trường đại học và đặc biệt phân tích các yếu tố của thành. .. thành tố quản lý trong việc tạo dựng văn hóa chất lượng của Trường 3 Giới hạn nghiên cứu của đề tài Văn hóa chất lượng được tạo dựng bởi nhiều thành tố khác nhau nhưng nghiên cứu này chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu thành tố quản lý của văn hóa chất lượng trong Trường ĐHDLHP với khách thể nghiên cứu là ban giám hiệu, cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu của Trường 4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu. .. chất lượng của các trường đại học Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng định nghĩa của Woods về văn hóa chất lượng và quan niệm của Dự án phát triển văn hóa chất lượng trong các trường đại học châu Âu về các yếu tố của văn hóa chất lượng cho nghiên cứu của mình 1.2 Một số yếu tố nền tảng văn hóa chất lượng trong trường đại học Các trường đại học có sự đa dạng về hình thức sở hữu và quyền hạn của trường; ... trì văn hóa chất lượng Dự án phát triển văn hóa chất lượng trong các trường đại học châu Âu (2002 – 2006) với sự tham gia của 134 trường đại học thuộc 36 quốc gia thuộc Cộng đồng châu Âu đã nhấn mạnh sự cần thiết của vấn đề chất lượng và tạo ra văn hóa chất lượng bên trong nhà trường Theo báo cáo của Dự án phát triển văn hóa chất lượng trong các trường đại học châu Âu (2002 – 2006), văn hóa chất lượng. .. chất lượng đã bắt đầu xuất hiện trong trường đại học Việt Nam Đã có một số nhà khoa triển khai đề tài nghiên cứu về văn hóa chất lượng như: Một số khía cạnh của văn hóa chất lượng trong trường đại học [Nguyễn Phương Nga, 2010]; một số hội thảo khoa học, hội nghị về văn hóa chất lượng đã được Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, như: Hội nghị “Hướng dẫn xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Đại. .. lượng của trường Tuy nhiên, việc xác định thế nào là văn hóa chất lượng trong trường đại học; văn hóa chất lượng được cấu thành từ những thành tố nào; những yếu tố cấu thành các thành tố của văn hóa chất lượng là gì là những vấn đề tương đối mới và bắt đầu được “khám phá” một cách bài bản trên nền tảng khoa học chắc chắn tại Việt Nam 7 Vì vậy, với sự quan tâm của mình về vấn đề văn hóa chất lượng trong. .. các nghiên cứu của mình, các tác giả đã nêu ra các quan niệm về văn hóa tổ chức và các yếu tố hình thành nên văn hóa tổ chức 1.1.3 Văn hóa chất lượng Văn hóa chất lượng là một thể hiện của văn hóa tổ chức và là một bộ phận của văn hóa tổ chức Hình 1.1 dưới đây mô tả vị trí và mối quan hệ giữa văn hóa xã hội với văn hóa tổ chức và văn hóa chất lượng Hình 1.2 Mối quan hệ giữa Văn hóa xã hội – Văn hóa. .. TỔNG QUAN Trong chương này, tác giả trình bày các khái niệm về văn hóa, bối cảnh nghiên cứu về văn hóa tổ chức nói chung và văn hóa chất lượng trong trường đại học nói riêng Từ những nghiên cứu quan niệm về văn hóa chất lượng, một số yếu tố nền tảng văn hóa chất lượng trong trường đại học theo quan điểm của các nhà nghiên cứu trên thế giới được tác giả trình bày 1.1 Tổng quan các nghiên cứu liên quan... công việc của mình thế nào là có chất lượng và đều làm theo yêu cầu chất lượng ấy [Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011, tr.100] Qua những phân tích nêu trên, với quan điểm cá nhân, định nghĩa của học giả Woods về văn hóa chất lượng và quan niệm của Dự án phát triển văn 26 hóa chất lượng trong các trường đại học châu Âu về các yếu tố của văn hóa chất lượng phù hợp với quan niệm về văn hóa chất . tài nghiên cứu của mình là: Nghiên cứu về một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường Đại học Dân lập Hải Phòng . 2. Mục đích nghiên cứu của đề. tài Nghiên cứu này phân tích các thành tố cấu thành văn hóa chất lượng trong trường đại học và đặc biệt phân tích các yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong. trong Trường ĐHDLHP. Khảo sát một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong Trường ĐHDLHP để đánh giá mức độ đóng góp của thành tố quản lý trong việc tạo dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng, Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng, Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòng

Từ khóa liên quan