0

Đề cương ôn tập lịch sử việt nam (từ năm1919 đến năm 2000) - tài liệu luyện thi đại học và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12

244 6,437 24
  • Đề cương ôn tập lịch sử việt nam (từ năm1919 đến năm 2000) - tài liệu luyện thi đại học và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 14:55

 Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦ ĐỨC NĂM HỌC : 2009 – 2010    Đề cương ôn tập Ch©u TiÕn Léc Chõu Tin Lc Lch s Vit Nam (1919 2000) Din n : Suhoctre.hisforum.net - Trang 2 - CHNG I VIT NAM T NM 1919 N 1930 CHUYấN 1 A. KIN THC C BN I/ CUC KHAI THC THUC A LN TH HAI a. Hon cnh lch s - Sau chin tranh th gii th nht (1914 1918), cỏc nc thng trn phõn chia li th gii, hỡnh thnh h thng Vộcxai Oasinhtn. - Hu qu chin tranh lm cỏc cng quc t bn chõu u gp khú khn, Cỏch mng thỏng Mi Nga thng li, Nga Xụ vit c thnh lp, Quc t cng sn ra i Tỡnh hỡnh trờn tỏc ng mnh n Vit Nam. - Sau chin tranh, quc Phỏp tuy l nc thng trn nhng b tn phỏ nng n, nn kinh t kit qu. bự p nhng thit hi to ln trong chin tranh, trờn c s ú khụi phc li a v kinh t ca mỡnh trong h thng t bn ch ngha. quc Phỏp va búc lt nhõn dõn trong nc, va tin hnh Chng trỡnh khai thỏc ln hai ụng Dng. b. Ni dung chng trỡnh khai thỏc thuc a : - T nm 1924 n 1929, tng s vn Phỏp u t vo Vit Nam tng 6 ln so vi trc chin tranh. - u t ch yu vo nụng nghip v khai m. * Nụng nghip: - Thc dõn Phỏp y mnh vic cp ot rung t ca nụng dõn lp cỏc n in m ch yu l n in lua v cao su. - Nm 1927, vn u t vo nụng nghip ca Phỏp l 400 triu Phrng (gp 10 ln trc chin tranh); din tớch trng cao su tng t 15 ngn hộcta nm 1918, lờn 120 ngn hộcta nm 1930. - Thc dõn Phỏp vn u t gp 10 ln trc chin tranh; - Lp n in cao su, din tớch trng cao su tng t 15 ngn ha nm 1918 lờn 120 ngn hộcta nm 1930 - Nhiu cụng ty cao su ln ra i (nh cụng ty t , Cụng ty Mislanh ). * Khai m (ch yu m than) * Phỏp chỳ ý khai thỏc hai ngnh ny l vỡ: + Ch cn b vn ớt m thu li nhun cao, thu hi vn nhanh. + Khụng lm nh hng n s phỏt trin ca nn cụng nghip chớnh quc. * Thng nghip (chớnh sỏch thu khoỏ nng n) : c chim th trng ụng Dng, thc dõn Phỏp ban hnh o lut ỏnh thu nng vo cỏc hng hoỏ nhp ca nc ngoi (ch yu l hng Trung Quc v Nht Bn), nh vy hng hoỏ Phỏp trn vo ụng Dng ngy cng nhiu: trc chin tranh 37%, sau my nm tng 62% (trong tng s hng nhp). T bn Phỏp tp trung u t vo lnh vc khai thỏc than v khoỏng sn Cỏc cụng ty than ó cú trc õy: tng cng u t v khai thỏc. L p th ờm nhi u cụng ty than mi: Cụng ty than H Long - ng ng; Cụng ty than v kim khớ ụng Dng; Cụng ty than Tuyờn Quang; Cụng ty than ụng Triu. Những chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 3 - * Ngân hàng Đông Dương : Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế Đông Dương. Từ 1912 – 1930, ngân sách Đông Dương tăng gấp 3 lần nhờ vào việc đánh thuế nặng các loại thuế đất, thuế thân, thuế rượu, thuế muối, thuế thuốc phiện * Công nghiệp chế biến : Tư bản Pháp mở thêm một số cơ sở mới (sợi Hải Phòng, rượu Hà Nội, diêm Bến Thuỷ, ) * Về giao thông vận tải : Cũng được đầu tư để phát triển thêm phục vụ đắc lực cho cuộc khai thác và chuyên chở hàng hoá trong và ngoài nước. Đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền nhiều đoạn như Đồng Đăng – Na Sầm (1922), Vĩnh – Đông Hà (1927). c. Kết quả : - Về kinh tế : + Thực dân Pháp đã du nhập vào Việt Nam thông qua quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, xen kẽ với quan hệ sản xuất phong kiến. + Kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng vẫn bị kìm hảm và lệ thuộc vào kinh tế Pháp. - Về xã hội : Có sự phân hoá sâu sắc bên cạnh giai cấp cũ (địa chủ, phong kiến, nông dân) xuất hiện những tầng lớp, giai cấp mới (tư sản, tiểu tư sản, công nhân) với những lợi ích khác nhau. II/ CHÍNH SÁCH VĂN HOÁ – CHÍNH TRỊ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách cai trị của thực dân Pháp không hề thay đổi : * Về chính trị : - Pháp tiến hành các chính sách : + Chuyên chế triệt để, mọi quyền hành trong nước thâu tóm trong tay bọn thực dân Pháp hoàn toàn, trong khi đó bọn vua quan Nam triều chỉ là những tên bù nhìn tay sai. + Chính sách “chia để trị” chia Việt Nam thành 3 kì với 3 chế độ khác nhau nhằm chia rẽ dân tộc (đa số và thiểu số, giữa lương và giáo. Triệt để sử dụng bộ máy cường hào ở nông thôn. Pháp còn mở các cơ quan dân cử (Hội đồng quản hạt Nam Kì, Viện dân biểu) nhằm lôi kéo giới địa chủ và tư sản Việt Nam. * Về văn hoá – giáo dục : Pháp thi hành chính sách : + Văn hoá nô dịch, nhằm gây tâm lí tự tin, vong bả, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội + Trường học chỉ được mở nhỏ giọt ở các thành phố lớn (Hà Nội, Huế, Sài Gòn) vì Pháp chỉ cần đào tạo một đội ngũ công chức và công nhân lành nghề, phục vụ bộ máy cai trị ở thuộc địa. + Sách báo xuất bản công khai nhằm tuyên truyền cho chính sách “khai hoá” của bọn thực dân. III/ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ KHẢ NĂNG CÁCH MẠNG CỦA CÁC GIAI CẤP TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM. Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam bị phân hóa sâu sắc hơn: Bên cạnh những giai cấp cũ vẫn còn tồn tại và bị phân hóa như địa chủ phong kiến và nông dân, giờ đây xuất hiện những tầng lớp giai cấp mới: tư sản; tiểu tư sản; giai cấp công nhân. Mỗi tầng lớp, giai cấp có quyền lợi và địa vị khác nhau, nên cũng có thái độ chính trị và khả năng cách mạng khác nhau trong cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp. 1. Giai cấp địa chủ phong kiến: Là chỗ dựa chủ yếu của Pháp, được Pháp dung dưỡng nên ngày càng câu kết chặt chẽ với Pháp trong việc cướp đoạt ruộng đất, tăng cường bóc lột về kinh tế và đàn áp về chính trị đối với nhân dân. Vì thế họ không có khả năng cách mạng. Tuy nhiên họ là người Việt Nam, nên cũng có một bộ phận nhỏ hoặc cá nhân có tinh thần yêu nước và sẵn sàng tham gia cách mạng khi có điều kiện. 2. Giai cấp nông dân: Chiếm trên 90% dân số, họ bị đế quốc và phong kiến bóc lột nặng nề, nên bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn, họ căm thù thực dân và phong kiến.Vì vậy giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng đông đảo và hăng haí nhất của cách mạng. 3. Giai cấp tư sản: Ra đời sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chủ yếu là tiểu chủ trung gian làm thầu khoán, cung cấp nguyên vật liệu, hay làm đại lý hàng hóa cho Pháp.Do quyền lợi kinh tế và thái độ chính trị nên giai cấp tư sản Việt Nam chia làm hai bộ phận: + Bộ phận tư sản mại bản: Có quyền lợi gắn liền với đế quốc nên câu kết chặt chẽ với đế quốc.  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 4 - + Bộ phận tư sản dân tộc: Có khuynh hướng làm ăn riêng, kinh doanh độc lập,bị Pháp chèn ép nên ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ nhưng yếu kém dễ thỏa hiệp. 4. Tầng lớp tiểu tư sản: Ra đời cùng thời gian với giai cấp tư sản, gồm nhiều thành phần như học sinh, sinh viên, viên chức, tri thức, những người làm nghề tự do, buôn bán nhỏ… thường xuyên bị bọn đế quốc bạc đãi, khinh rẽ, đời sống bấp bênh gặp nhiều khó khăn, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản và thất nghiệp.Trong đó bộ phận tri thức, học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp xúc với những trào lưu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài. Vì thế họ là lực lượng hăng hái nhất, thường đi đầu trong các phong trào, là lực lượng quan trọng của cách mạng. 5. Giai cấp công nhân: Ra đời trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai (trước chiến tranh có 10 vạn, đến năm 1929 có hơn 22 vạn)  Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam ? + Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, như đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất của xã hội, có hệ tư tưởng riêng, có điều kiện lao động và sinh sống tập trung, có ý thức tổ chức và kỹ luật cao, tinh thần cách mạng triệt để …giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng o Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản người Việt. o Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân. o Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng, bất khuất của dân tộc. o Có điều kiện tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và trào lưu cách mạng thế giới, đặc biệt là Cách mạng tháng Mười Nga. + Do hoàn cảnh ra đời, cùng với những phẩm chất nói trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành một lực lượng xã hội độc lập và tiên tiến nhất. Vì vậy giai cấp công nhân hoàn toàn có khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng.  Thái độ chính trị, khả năng cách mạng được cụ thể hóa trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam : - Giai cấp địa chủ phong kiến phản động và tầng lớp tư sản phản cách mạng thì phải đánh đổ. - Phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trung nông… để kéo họ về phe vô sản. - Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì lợi dụng, ít ra cũng làm cho họ trung lập. - Dựng lên chính phủ công nông binh; tổ chức quân đội công nông. - Đảng của giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng. Đảng phải có trách nhiệm thu phục được đại đa số giai cấp của mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được quần chúng. - Từ những phân tích thái độ chính trị, khả năng cách mạng của các giai cấp tầng lớp trên, Đảng đã đoàn kết họ lại, tổ chức họ đấu tranh chống đế quốc phong kiến, phản động.  Những mâu thuẩn cơ bản trong xã hội Việt Nam ? Vì sao lại có những mâu thuẩn đó ? - Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai mâu thuẩn cơ bản :  Mâu thuẩn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp  Đây là mâu thuẩn chủ yếu nhất.  Mâu thuẩn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. - Đế giải quyết các mâu thuẩn đó, cách mạng Việt Nam phải thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản : + Đánh đổ đế quốc, giành độc lập dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. + Đánh đổ địa chủ phong kiến, giành ruộng đất cho nông dân. + Hai mâu thuẩn ấy vừa là nguồn gốc, vừa là động lực nảy sinh và thúc đẩy các phong trào yêu nước chống thực dân, phong kiến ở nước ta.  Nguyên nhân có những mâu thuẫn đó : Do thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa, xã hội ta phân hoá ngày càng sâu sắc. Những giai cấp cũ (như giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân vẫn còn, giờ xuất hiện thêm những giai cấp mới, những tầng lớp mới (tiểu tư sản, tư sản và công nhân (vì họ có hệ tư tưởng riêng, tiến hành cuộc đấu tranh cứu nước theo con đường riêng của mình. Đó chính là những điều kiện mới bên trong, rất thuận lợi cho cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mà xu hướng tất yếu đưa tới thuận lợi là con đường cách mạng vô sản.  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 5 - B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP DỰA TRÊN CƠ SỞ BÀI HỌC Câu hỏi 1. Trình bày nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương và phân tích ảnh hưởng của nó đối với sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam từ năm 1919 đến 1929. Vì sao ngoài giai cấp công nhân và giai cấp nông dân lại có thể vận động các giai cấp khác và các tầng lớp khác tham gia cách mạng ? (Đề thi HSG cấp THPT, TP.Hồ Chí Minh, năm 2004) Câu hỏi 2. Cho biết chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tại Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương trình khai thác lần này có những điểm gì mới ? (Đề thi HSG cấp THPT, TP.Hồ Chí Minh, năm 2007) Câu hỏi 3. Cho biết những nét chính về chính sách chính trị, văn hoá – xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu hỏi 4. Phân tích thái độ và khả năng của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vấn đề này đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 – 1930) như thế nào ? C/ MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN KHÁC Câu hỏi 5. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể, anh (chị) hãy nêu rõ những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX. (Đề thi HSG cấp THPT, Hà Nội, năm 2005) Hướng dẫn làm bài a. Chuyển biến mới về kinh tế : - Chương trình khai thác lần 2 : + Nông nghiệp: … + Khai mỏ: … + Cơ sở chế biến: … + Thương nghiệp: … + Giao thông vận tải: + Ngân hàng: … + Thuế: … - Chuyển biến: + Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào nước ta nhưng bao trùm vẫn là kinh tế phong kiến. + Nền kinh tế nước ta có phát triển thêm một bước, sự chuyển biến kinh tế có tính chất cục bộ ở một số vùng. + Kinh tế Đông Dương lệ thuộc kinh tế Pháp và Đông Dương vẫn là thị trường độc chiếm của Pháp. b. Chuyển biến mới về xã hội: Do tác động của Chương trình khai thác lần 2, xã hội nước ta phân hóa ngày càng sâu sắc: + Địa chủ phân hóa, địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần chống đế quốc và tay sai. + Nông dân là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất. + Tiểu tư sản có tinh thần hăng hái cách mạng, là lực lượng quan trọng. + Công nhân bị ba tầng áp bức, có quan hệ gắn bó với nông dân, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập… + Tư sản bị phân hóa thành 2 bộ phận, tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập, có tinh thần dân tộc… c. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỷ XX, những chuyển biến mới về kinh tế đã dẫn đến chuyển biến mới về xã hội, mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp càng thêm sâu sắc, thúc đẩy phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ có bước phát triển mới.  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 6 - Câu hỏi 6. Lập bảng so sánh cuộc khai thác thuộc địa lần nhất (1897 – 1914) với cuộc khai thác lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam. (về hoàn cảnh lịch sử, mục đích, nội dung, hệ quả và tác động đến kinh tế, xã hội Việt Nam) Hướng dẫn làm bài Tiêu chí so sánh Cuộc khai thác thuộc địa lần nhất (1897 – 1914) Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) Hoàn cảnh lịch sử Sau khi thực hiện xong việc bình định về quân sự, thực dân Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918); thực dân Pháp tiếp tục khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam. Mục đích Khai thác nguồn tài nguyên phong phú. - Bóc lột nhân công rẻ mạt. - Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp. Cũng giống cuộc khai thác lần thứ nhất. Nội dung Pháp đầu tư vào các ngành kinh tế: - Nông nghiệp: Tiến hành cướp ruộng đất của nông dân để lập đồn điền - Công nghiệp: Chủ yếu khai thác mỏ, nhất là mỏ than. Ngoài ra, bắt đầu hình thành những cơ sở công nghiệp hàng tiêu dùng. - Giao thông vận tải: Chú ý phát triển để phục vụ cho công cuộc khai thác và mục đích quân sự. - Thương nghiệp: Độc quyền xuất nhập khẩu. Hàng hóa Pháp ở thị trường Việt Nam chiếm 27% số lượng hàng nhập khẩu. Tổng số vốn của Pháp đầu tư vào Việt Nam gần 1 tỷ đồng. Quy mô khai thác gấp nhiều lần so với lần thứ nhất, đầu tư vào các ngành: - Nông nghiệp: Vốn đầu tư cho nông nghiệp tính đến năm 1927 là 64 triệu Phrăng. Đẩy mạng cướp đoạt ruộng đất, tính đến 1930, Pháp chiếm 850.000 ha để lập đồn điền cao su. - Công nghiệp: Chủ yếu là khai thác mỏ than, sản lượng khai thác than tăng gấp nhiều lần so với trước chiến tranh. Ngoài ra Pháp còn chú ý đến công nghiệp tiêu dùng, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến. - Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường Việt Nam, đóng thuế nặng vào các mặt hàng nhập từ Nhật Bản và Trung Quốc. Lập ngân hàng Đông Dương. Tăng thuế đối với hàng hóa nội địa. Hệ quả Làm cho kinh tế Việt Nam bị què quặt, ngày càng lệ thuộc vào chính quốc. Càng làm cho kinh tế Việt Nam bị cột chặt vào kinh tế Pháp. Đông Dương trở thành thị trường độc chiếm của Pháp. Tác động đến kinh tế, xã hội Việt Nam - Phương thức tư bản chủ nghĩa sản xuất, bắt đầu du nhập vào Việt Nam cùng tồn tại cùng phương thức sản xuất phong kiến. - Xã hội Việt Nam bắt đầu phân chia giai cấp. - Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tiếp tục du nhập vào Việt Nam. Hình thái kinh tế chuyển đổi rõ rệt từ hình thái phong kiến chuyển sang hình thái tư bản chủ nghĩa. - Xã hội Việt Nam có sự phân hoá giai cấp rõ rệt. Chõu Tin Lc Lch s Vit Nam (1919 2000) Din n : Suhoctre.hisforum.net - Trang 7 - CHUYấN 2 A. KIN THC C BN I/ IU KIN RA I V PHT TRIN CA PHONG TRO - Trong lỳc xó hi Vit Nam ang phõn hoỏ sõu sc do hu qu ca t khai thỏc ln th hai ca Phỏp thỡ Cỏch mng thỏng Mi Nga thnh cụng vang di cú tỏc dng thỳc y cỏch mng Vit Nam chuyn sang mt thi kỡ mi - Hu qu ca chin tranh, khng hong kinh t cỏc nc t bn ch ngha v nh hng ca Cỏch mng thỏng Mi Nga ó lm cho phong tro u tranh gii phúng dõn tc cỏc nc phng ụng v phong tro u tranh ca cụng nhõn cỏc nc t bn phng Tõy phỏt trn mnh m v gn bú mt thit vi nhau trong cuc u tranh chng k thự chung l ch ngha quc. - Lc lng cỏc mng ca giai cp vụ sn cỏc nc u tỡm con ng tp hp nhau li thnh lp t chc riờng ca mỡnh. Di ớ thỏng 3/1919, Quc t Cng sn c hỡnh thnh Mỏtxcva, ỏnh du giai on mi trong phong tro cỏch mng th gii. Phỏp, ng Xó hi b phõn hoỏ xõu sc. Ti i hi Tua thỏng 12/1920, mt b phn tớch cc nht b phiu tỏn thnh gia nhp Quc t Cng sn v tỏch ra thnh lp ng Cng sn Vit Nam.Cỏc ng Cng sn ni tip nhau ra i (ng Cng sn Phỏp 1920, ng Cng sn Trung Quc 1921 ), cng to thờm iu kin thun li cho vic truyn bỏ ch ngha Mỏc - Lờnin vo Vit Nam. - Cỏch mng thỏng Mi Nga v s phỏt trn ca phong tro Cỏch mng vụ sn th gii ó tỏc ng mnh m n s la chn con ng gii phúng dõn tc ca Nguyn i Quc. Ngi ó tin theo Quc t Cng sn, gia nhp ng Cng sn Phỏp v tớch cc truyn bỏ t tng Mỏc Lờnin vo Vit Nam m ng gii quyt cuc khng hong v ng li gii phúng dõn tc Vit Nam. II/ HOT NG CA PHAN BI CHU, PHAN CHU TRINH V MT S NGI VIT NAM NC NGOI SNG PHP 1. Hot ng ca Phan Bi Chõu : - Sau nhng nm bn ba hot ng Nht, Trung Quc khụng thnh cụng, Phan Bi Chõu b gii quõn phit Trung Quc giam nm 1913 n nm 1917 c t do. - nh hng ca cỏch mng thỏng Mi Nga v s ra i ca nc Nga Xụ vit i vi Phan Bi Chõu ó khin ụng cú s chuyn bin ln v mt t tng, cui nm 1920, ụng dch ra ch Hỏn cun chõn tng Nga La T ca mt tỏc gi Nht Bn, vit Truyn ngn Phm Hng Thỏi, ca ngi tinh thn yờu nc, hi sinh anh dng ca ngi thanh niờn h Phm. - Thỏng 6/1925, Phan Bi Chõu b Phỏp bt ti Hng Chõu (Trung Quc), a v an trớ Hu. Phan Bi Chõu khụng th tip tc cuc u tranh mi ca dõn tc. 2. Hot ng ca Phan Chõu Trinh v mt s ngi Vit Nam trờn t Phỏp. - Nm 1922, Phan Chõu Trinh vit Tht iu th vch 7 ti ca Khi nh, ụng lờn ỏn ch quõn ch, hụ ho Khai dõn trớ, chn dõn khớ, hu dõn sinh, din thuyt ch o c v lun lý ụng Tõy c nhõn dõn, thanh niờn hng ng. - Thỏng 6/1925, ụng v nc, tip tc hot ng, phỏ ch quõn ch, cao dõn quyn. - Nhiu Vit kiu ti Phỏp ó chuyn ti liu tin b v nc. Nm 1925, ụng lpHi nhng ngi lao ng trớ thc ụng Dng. - Mt s thanh niờn, sinh viờn yờu nc lp ra ng Vit Nam c lp, xut bn bỏo Tỏi sinh. III/ HOT NG CA T SN, TIU T SN V CC CUC U TRANH CA CễNG NHN VIT NAM T sau chin tranh th gii th nht, phong tro dõn tc dõn ch nc ta trờn phỏt trin mnh m thu hỳt nhiu tng lp nhõn dõn tham gia vi nhiu hỡnh thc phong phỳ sụi ni 1. Phong tro ca giai cp t sn dõn tc: Cuc u tranh nhm cỏc mc tiờu: Phong trào yêu nớc theo khuynh hớng dân chủ t sản ở Việt Nam từ năm 1919 đến 1925  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 8 - - Đòi một số quyền lợi về kinh tế: Giai cấp tư sản dân tộc nhân đà làm ăn thuận lợi, muốn vươn lên giành lấy vị trí khá hơn trong kinh tế Việt Nam sau chiến tranh. + Năm 1919, tư sản dân tộc tổ chức phong trào “Chấn hưng hàng nội hóa”, “Bài trừ hàng ngoại hóa”. + Năm 1923, họ châm ngòi đấu tranh chống độc quyền Cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kỳ của tư bản Pháp. - Đòi các quyền tự do dân chủ: Cùng với hoạt động kinh tế, giai cấp tư sản dân tộc đã dùng báo chí để bênh vực quyền lợi của mình. - Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kỳ (đại diện là Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long…) đứng ra tổ chức Đảng Lập Hiến (1923) để tập hợp lực lượng, rồi đưa ra một số khẩu hiệu: Đòi tự do dân chủ để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng, làm áp lực đối với Pháp. - Các phong trào của giai cấp tư sản dân tộc thể hiện tính chất: Đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản, các hoạt động của họ mang tính chất cải lương, thỏa hiệp. 2. Phong trào của các tầng lớp tiểu tư sản. Thể hiện các mục tiêu : - Chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do dân chủ. - Các tầng lớp tiểu tư sản đã thể hiện lòng yêu nước của mình bằng nhiều cách. Ngoài việc tham gia vào các phong trào yêu nước, dân chủ công khai lúc bấy giờ, họ đã tập hợp nhau lại trong những tổ chức yêu nước mới, tiến hành đấu tranh có tổ chức. - Nhiều tổ chức chính trị yêu nước của tri thức nhà văn, nhà báo, nhà giáo, học sinh, sinh viên…đã ra đời như: Tân Việt Thanh niên đoàn (1923), Việt Nam Nghĩa Đoàn (1925), Hội Phục Việt (1925), Đảng Thanh niên (1926)… - Các tổ chức đã cho ra đời những tờ báo tiến bộ như: Chuông Rè, An Nam trẻ, Người nhà quê…lập ra những nhà xuất bản tiến bộ như: Cường học thư xã( Sài Gòn), Nam Đồng thư xã (Hà Nội)…Họ dùng sách báo làm phương tiện truyền bá tư tưởng yêu nước, tiến bộ, nêu quan điểm lập trường chính trị của mình. - Trong cao trào yêu nước lúc bấy giờ có ba sự kiện tiêu biểu nhất: vụ Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Méc-lanh, vụ đòi thả Phan Bội Châu và vụ để tang Phan Châu Trinh.  Tháng 6/1924, toàn quyền Đông Dương là Méclanh sang Nhật và Trung Hoa, âm mưu cấu kết với chính quyền phản động hai nước này để phá hoại cách mạng Việt Nam. Tâm Tâm xã giao cho Phạm Hồng Thái nhiệm vụ trừ khử tên thực dân đầu sỏ. Cuộc mưu sát không thành, nhưng hành động của Phạm Hồng Thái đã gây tiếng vang lớn ở trong và ngoài nước, giống như “Cánh chim báo hiệu mùa xuân” vừa có tác dụng cổ vũ vừa thúc đẩy phong trào yêu nước.  Phan Bội Châu là nhà yêu nước, hoạt động cách mạng từ đầu thế kỷ XX. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Phan Bội Châu tiếp tục hoạt động ở Trung Quốc. Giữa năm 1925 ông bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải và bí mật đưa về nước giam ở Hỏa Lò (Hà Nội) với âm mưu sát hại Cụ. Nhân dân cả nước đấu tranh buộc thực dân Pháp đưa Cụ ra xét xử công khai, tha bổng và giam lỏng ở Huế cho đến khi mất (1940).  Cùng hoạt động với Phan Bội Châu, đầu thế kỉ XX có Phan Châu Trinh. Khi vụ chống thuế ở Nam Kỳ xảy ra (1908), Phan Châu Trinh bị bắt và bị đày đi Côn Đảo ba năm. Đến ngày 24/3/1926, cụ Phan Châu Trinh qua đời sau một thời gian ốm nặng tại Sài Gòn. 14 vạn người đã xuống đưa Cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đám tang, khắp Bắc Trung, Nam đều tổ chức lễ truy điệu. - Tính chất: Theo khuynh hướng dân chủ tư sản, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ rệt. * Nhận xét : - Mục tiêu của phong trào : chống chính sách kìm hãm chèn ép về mặt kinh tế, đòi những quyền tự do dân chủ thông thường, chống chính sách hà khắc đàn áp những người yêu nước và nêu cao quyết tâm giành lại độc lập, lật đổ nền thống trị của đế quốc Pháp. - Nhìn chung, phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc, tuy thể hiện lòng yêu nước nhưng mang tính chất thỏa hiệp, cải lương và ngày một xa rời đi đến chỗ đối lập với quần chúng. Tiếng nói và hoạt động của tiểu tư sản mạnh mẽ hơn nhiều, chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ, được quần chúng ủng hộ, song cũng không thể đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi, do thiếu đường lối chính trị đúng đắn. * Những mặt tích cực và hạn chế của phong trào:  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 9 - - Phong trào của giai cấp tư sản dân tộc: + Tích cực: Giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam đã có cố gắng trong việc đấu tranh chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư sản nước ngoài. + Hạn chế: Các hoạt động của họ chỉ mang tính chất cải lương, giới hạn trong khuôn khổ của chế độ thực dân, phục vụ quyền lợi của các tầng lớp trên và nhanh chóng bị phong trào quần chúng vượt qua. - Phong trào của tầng lớp tiểu tư sản: + Tích cực: Có tác dụng thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do dân chủ trong nhân dân, truyền bá những tư tưởng cách mạng mới. + Hạn chế: Phong trào không có một tổ chức lãnh đạo thống nhất, có bề rộng, thiếu chiều sâu, chỉ bột phát nhất thời, thiếu cơ sở vững chắc trong quần chúng. Quần chúng nông dân, thành phần đông đảo nhất trong nhân dân chưa được thu hút vào phong trào. Hạn chế trên đây thể hiện tính tự phát còn chi phối các phong trào, nói lên tình trạng thiếu đường lối cách mạng đúng đắn của một giai cấp tiến bộ. 3. Phong trào công nhân (1919 – 1925) a. Những nét chính về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam - Ra đời ngay trong công cuộc khai thác thuộc địa lần 1 và phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 (từ 10 vạn trước chiến tranh tăng 22 vạn năm 1929) phần lớn tập trung trong các trung tâm kinh tế của Pháp - Ngoài đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế (đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất xã hội, điều kiện lao động và sinh hoạt tập trung, tính kỷ luật cao ) giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng: o Bị 3 tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt o Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân o Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc o Vừa mới ra đời đã tiếp thu ngay ảnh hưởng mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới và chủ nghĩa Mác – Lênin - Do đời sống vật chất tinh thần của giai cấp công nhân thế giới hết sức thấp kém và khổ cực. Hoàn cảnh và đặc điểm riêng của mình giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất, tự giác trong cả nước để trên cơ sở đó nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta. * Nguyên nhân phong trào công nhân có bước phát triển : o Sự ra đời của công hội (bí mật) do Tôn Đức Thắng lãnh đạo. o Bị áp bức bóc lột nặng nề. o Do sự cổ vũ của công nhân, thuỷ thủ Pháp và Trung Quốc ở Hải Phòng, Sài Gòn, Hương Cảng, 2. Khái quát về phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919 – 1925 : - Phong trào công nhân thời kỳ này chịu ảnh hưởng của phong trào đấu tranh của công nhân và thuỷ thủ Trung Quốc và Pháp. Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng Mười Nga các các cuộc đấu tranh dân chủ - Có 25 cuộc đấu tranh riêng rẽ và quy mô tương đối lớn nhưng mục tiêu đấu tranh còn nặng về kinh tế chưa có sự phối hợp giữa nhiều nơi, mới chỉ có một trong các lực lượng tham gia phong trào dân tộc, dân chủ còn tính chất tự phát. - Các cuộc đấu tranh: + Ở Bắc Kì, bãi công nổ ra ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, + Ở Nam Kì, mổi bật là cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) ngăn cản chiến hạm Misơlê của Pháp chở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thuỷ thủ Trung Quốc. Cuộc bãi công đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân , tư tưởng cách mạng tháng Mười đã thâm nhập vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động có ý thức. + Giai cấp công nhân Việt Nam dần đi vào tổ chức. Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập công hội (bí mật) do đồng chí Tôn Đức Thắng đứng đầu thu hút khá đông hội viên tham gia. Cũng trong thời gian này, có một số lớn công nhân và thuỷ thủ Việt Nam gia nhập các tổ chức nghiệp đoàn và công hội ở Pháp, ở Quảng Châu, Thượng Hải (Trung Quốc),  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 10 - - Đây là giai đoạn chuẩn bị sang “tự giác” của công nhân nước ta, phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành về chất lượng  Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công Ba Son (8/1925) là một cái mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh ? Tạo điều kiện cho tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào công nhân Việt Nam để công nhân Việt Nam hành động có ý thức hơn. Sự trưởng thành của công nhân Việt Nam : Là cuộc đấu tranh quan trọng đầu tiên của công nhân có tổ chức, lãnh đạo; đấu tranh không chỉ nhằm mục đích kinh tế mà còn vì mục tiêu chính trị; họ đã tỏ rõ sức mạnh giai cấp và tinh thần quốc tế vô sản; đánh dấu công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh tự giác. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC 1. Buổi đầu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1918 - Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành,sinh ngày 19/5/1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cha là Nguyễn Sinh Sắc (đỗ phó bảng, bị ép ra làm qua, sau bị cắt chứ, chuyển sang làm nghề thầy thuốc), mẹ là Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ đảm đang, chăm lo chồng con hết mực. - Nguyễn Tất Thành từ rất sớm có trí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. - Người khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, nhưng lại không tán thành con đường cứu nước của họ. Các phong trào Đông Du, Duy Tân, các cuộc khởi nghĩa đều bị thực dân Pháp dập tắt. cách mạng lâm vào tình trạng khủng hoảng, thiếu hẵn một phương pháp cách mạng khoa học. Một đòi hỏi tất yếu là phải tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Trong bối cảnh lịch sử đó, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam. - Các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: - Ngày 5/6/1911, Người lấy tên là Ba, xin làm việc phụ bếp trên tàu đô đốc Latouche Tréville, rời bến cảng Nhà Rồng bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. - Năm 1912, Người tiếp tục làm thuê cho một chiếc tàu khác để từ Pháp đi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tuyniđi, Angiêri, Ghinê Cuối năm 1912, Người đi Mỹ. Cuối năm 1913, từ Mỹ trở về Anh. + Năm 1911 – 1917, Người bôn ba qua nhiều nước, làm nhiều nghề, tiếp xúc với nhiều người  Qua nhiều năm bôn ba nước ngoài, Người đã nhận thức rõ “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước đều là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu đâu cũng là kẻ thù”. - Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp. Tại đây, Người tích cực hoạt động tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam, tham gia vào phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hường Cách mạng Tháng Mười Nga  Tư tưởng của Người dần dần biến đổi.  Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 – 1918 vừa nhằm tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở Việt Nam, vừa tìm tòi để xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc  Những hoạt động đó của Người mới chỉ là bước đầu nhưng là dấu hiệu quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc Việt Nam. 2. Thời kì ở Pháp (1917 – 1923) - Tháng 11/1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã ảnh hưởng quyết định đến xu hướng hoạt động của Người. - Năm 1919 các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị Vécxai để chia nhau thị trường thế giới. Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị này Bản yêu sách gồm 8 điểm đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Tuy không được chấp nhận nhưng những yêu sách này được báo chí tiến bộ Pháp công bố rộng rãi. Nhờ đó nhân dân Pháp thấy được bộ mặt thật của thực dân Pháp ở Đông Dương, hiểu được nỗi bất hạnh và niềm khát vọng của nhân dân Việt Nam. Qua thực tiễn này Nguyễn Ái Quốc khẳng định rằng, muốn giải phóng dân tộc thì không thể bị động hoặc trông chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài mà trước hết phải dựa vào sức mạnh của chính dân tộc mình. - Tháng 7/1920, Người đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Từ đó Người hoàn toàn tin theo Lênin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba. - Tháng 12/1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba và lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Sau đó Người đã tham gia Đảng Cộng sản Pháp – và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa [...]... ba t chc cng sn Vit Nam - L sn phm tt yu ca lch s - ỏnh du s trng thnh ca giai cp cụng nhõn Vit Nam - Chng t xu hng cỏch mng vụ sn ang phỏt trin mnh m nc ta - L bc chun b trc tip cho vic thnh lp ng cng sn Vit Nam o B CU HI V BI TP DA TRấN C S BI HC - Trang 31 - Din n : Suhoctre.hisforum.net Chõu Tin Lc Lch s Vit Nam (1919 2000) Cõu hi 34 Nhng im mi trong phong tro cỏch mng Vit Nam trong nhng nm 1926... cỏch mng Vit Nam hn 70 nm nay * Lý gii : - S ra i ca ng Cng Sn Vit Nam l kt qu tt yu do hot ng ca Nguyn i Quc sau khi tỡm ra con ng cu nc nm 1920 Hot ng ú ó kt hp c 3 nhõn t: ch ngha MỏcLờnin, phong tro cụng nhõn v phong tro yờu nc Vit Nam trong thi i mi - S kin thnh lp ng l bc ngot ln trong lch s cỏch mng Vit Nam T õy cỏch mng Vit Nam c s lónh o duy nht ca ng Cng Sn Vit Nam - ng Cng Sn Vit Nam c thnh... gn bú mt thit vi nhau trong cuc u tranh chng ch ngha quc o Cung cp cho phong tro cỏch mng th gii nhng bi hc kinh nghim quý giỏ o i vo lch s nhõn loi nh mt s kin trng i, m u thi kỡ mi thi kỡ lch s th gii hin i - Trang 12 - Din n : Suhoctre.hisforum.net Chõu Tin Lc Lch s Vit Nam (1919 2000) 2) nh hng v bi hc kinh nghim ca cuc Cỏch mng thỏng Mi Nga i vi Cỏch mng Vit Nam - Trong lỳc xó hi Vit Nam ang... ngha Mỏ Lờnin IV/ VIT NAM QUC DN NG V CUC KHI NGHA YấN BI 1 S thnh lp Vit Nam Quc dõn ng a Nhng iu kin thnh lp Vit Nam Quc dõn ng (1927) - Trang 29 - Din n : Suhoctre.hisforum.net Chõu Tin Lc Lch s Vit Nam (1919 2000) + Do s phỏt trin mnh m ca phong tro dõn tc, dõn ch c bit l s ra i v hot ng ca Hi Vit Nam cỏch mng thanh niờn v Tõn Vit cỏch mng ng + Ti Nam ng th xó, ngy 25 /12/ 1927 Nguyn Thỏi Hc,... Quc + S lc tiu s: Nguyn i Quc, sinh 19/5/1890, quờ Kim Liờn, Nam n, Ngh An sinh ra trong mt gia ỡnh trớ thc yờu nc v ln lờn mt quờ hng giu truyn thng yờu nc cỏch mng - Trang 15 - Din n : Suhoctre.hisforum.net Chõu Tin Lc Lch s Vit Nam (1919 2000) + Ngy 6/1911, trờn chic tu buụn Phỏp mang tờn ụ c La-rờ-vin, Nguyn Tt Thnh ri bn cng nh Rng (Si gũn) ra i tỡm ng cu nc n 12/ 1917, Nguyn i Quc ri Luõn ụn... Trong nc: - Hi Vit Nam Cỏch mng thanh niờn v Tõn Vit Cỏch mng ng ó y mnh hot ng trong phong tro cụng nhõn: m lp hun luyn cỏn b, ra bỏo "Thanh niờn" - Trang 34 - Din n : Suhoctre.hisforum.net Chõu Tin Lc Lch s Vit Nam (1919 2000) - Nguyn i Quc vit cun "ng cỏch mnh" vch ra nhng phng hng c bn v chin lc v sỏch lc ca Cỏch mng gii phúng dõn tc Vit Nam - Phong tro "Vụ sn hoỏ" ó truyn bỏ ch ngha Mỏc - Lờnin... chủ tư sản ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930 A KIN THC C BN I/ BC PHT TRIN CA PHONG TRO CCH MNG (1926 1927) a Phong tro cụng nhõn : - Trong hai nm (1926 1927), bựng n nhiu cuc bói cụng, hc sinh hc ngh, ln nht l nh mỏy s Nam nh, n in cao su Cam Tiờn, Phỳ Ring (Bỡnh Phc) n in c phờ Thỏi Nguyờn - Phong tro phỏt trin vi quy mụ ln trờn ton quc : nh mỏy diờm Bn Thu, nh mỏy ximng Hi Phũng, dt Nam nh, nh mỏy... Nguyn i Quc khụng thnh lp ng Cng Sn Vit Nam m thnh lp Hi Vit Nam Cỏch mng thanh niờn ? + Mun thnh lp ng Cng Sn Vit Nam phi cú nhng iu kin nh : - Th nht, ch ngha Mỏc Lờnin c truyn bỏ sõu rng - Th hai, phong tro cụng nhõn phỏt trin mnh m + Vỡ th, nm 1925, Nguyn i Quc ó thnh lp hi Vit Nam Cỏch mng thanh niờn vỡ Vit Nam cha hi hai iu kin ny 2 S ra i : - Thỏng 12/ 1924 ti Qung Chõu, Nguyn i Quc t Liờn... mnh + Ngi ra ch th thnh lp i Vit Nam tuyờn truyn gii phúng quõn (22 /12/ 1944) i quõn ch lc ca cỏch mng Vit Nam + Ngi l linh hn ca cuc Tng khi ngha thỏng Tỏm 1945, chớnh Ngi ó son tho v cụng b bn Tuyờn ngụn c lp khai sinh ra nc Vit Nam dõn ch cng hũa vo ngy 2-9 -1 945 ti Qung trng Ba ỡnh lch s c/ T 1945 1969 : - Nguyn i Quc cựng ng lónh o v chốo lỏi con ng Cỏch mng Vit Nam vt qua thỏc ghnh, bo v thnh... tiu t sn phỏt ng Phõn tớch mt tớch cc v hn ch ca cỏc phong tro ny ( thi HSG cp THPT, Tnh Tha Thi n Hu, nm 2006 ) Cõu hi 9 Phong tro yờu nc ca cỏc tng lp tiu t sn trớ thc Vit Nam trong nhng nm 1919 1926 ? ( thi tuyn sinh i hc, Cao ng nm 2000) Cõu hi 10 Nờu khỏi quỏt phong tro u tranh ca cụng nhõn Vit Nam giai on 1919 1925 ( thi tuyn sinh Cao ng nm 2008) Cõu hi 11 Ti sao li cho rng cuc bói cụng Ba Son . tầng lớp tiểu tư s ản trí thức ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2000) Câu hỏi 10. Nêu khái quát phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam. cấp vô sản ở Việt Nam.  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 12 - B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP DỰA TRÊN CƠ SỞ BÀI HỌC Câu hỏi. khuynh hớng dân chủ t sản ở Việt Nam từ năm 1919 đến 1925  Châu Tiến Lộc Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000) Diễn đàn : Suhoctre.hisforum.net - Trang 8 - - Đòi một số quyền lợi về
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập lịch sử việt nam (từ năm1919 đến năm 2000) - tài liệu luyện thi đại học và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12, Đề cương ôn tập lịch sử việt nam (từ năm1919 đến năm 2000) - tài liệu luyện thi đại học và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12, Đề cương ôn tập lịch sử việt nam (từ năm1919 đến năm 2000) - tài liệu luyện thi đại học và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12