câu hỏi ôn tập hóa học tổng hợp_tài liệu luyện thi đại học

51 968 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2015, 07:48

VĂN BẢN 2 Câu 1: Chất cần cho quy trình điều chế nilon 6-6.A. Anilin. B. Axit stearic.C. Andehit fomic.D. Axit adipic. Câu 2. Tách Fe 2 O 3 khỏi hỗn hợp Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , SiO 2 ở dạng bột cần dùng: A. dung dịch NaOH. B. Dung dịch HCl.C. Dung dịch Ba(NO 3 ) 2 D. Dung dịch HCl và dd NaOH. Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng hóa học: X 3 2 4 , o HNO H SO d t + → Y ,Fe HCl+ → Z NaOH+ → T. X và T lần lượt là: A. Axetilen và Natri phenolat. B. Benzen và anilin. C. Etilen và etyl amin. D. Glixerol và natri propionat. Câu 4. Cho hỗn hợp gồm FeS , FeO, Al có khối lượng là m gam chia thành hai phần bằng nhau: Lấy phần (1) hòa tan hoàn toàn vào dung dịch H 2 SO 4 loãng thoát ra hỗn hợp khí có thể tích 1,344 lít (điều kiện tiêu chuẩn).Lấy phần (2) hòa tan hoàn toàn vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng thì chỉ thoát ra một chất khí X duy nhất có thể tích 2,744 lít (điều kiện tiêu chuẩn ). Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 12,13 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu theo thứ tự sau đây: A. 2,64g; 2,88g; 1,62g B. 1,32g ; 1,44g ; 0,88g C. 5,28g; 1,08g, 2,43 gam. D. 2,64g; 0,54g; 1,215g. Câu 5. Cho sơ đồ sau đây, phản ứng nào mà Cl - không đóng vai trò là chất khử, hoặc oxi hóa. NaCl (rắn) o 2 4 H SO (dac,t ) (1) + → HCl Fe (2) + → FeCl 2 o 2 4 H SO ,(dac,t ) (3) + → Fe 2 (SO 4 ) 3 2 BaCl (4) + → FeCl 3 . A. (1), (4). B. (2),(3). C. (1), (3),(4). D. (1),(2),(3),(4). Câu 6. Tổng số hạt trong hai nguyên tử A,B là 142 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. hai nguyên tử của A và B là: A. Na và ClB. Mg và Ar C. K và Mn D. Ca và Fe. Câu 7. poli metyl metacrylat được điều chế từ cặp chất:A. CH 2 =CH-COOH và CH 3 OH.B. CH 2 =C(CH 3 )-COOH và C 2 H 5 OH.C. CH 2 =CH-COOH và CH 3 -CHOH-CH 3 D. CH 2 =C(CH 3 )COOH và CH 3 OH. Câu 8. Khi cho các chất sau đây: O 2 , SO 2 , H 2 S tác dụng với nhau từng đôi một thì các chất sau phản ứng gồm: A. SO 3 , S, H 2 O, SO 2. B. SO 2 , SO 3 , H 2 O.C. SO 2 , S, H 2 O. D. SO 2 , SO 3 , S. Câu 9. Hỗn hợp A gồm một axit đơn chức và andehit có hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 9,44 gam A cần vừa đủ 0,54 mol O 2 thu được 0,46 mol CO 2 . Số mol hỗn hợp A là: ( Cho C = 12, H = 1).A. 0,1 molB. 0,2 molC. 0,3 mol D. 0,4 mol. Câu 10. Cho sơ đồ chuyển hóa sau đây: X → ¬  Y → ¬  Z. Chất X,Y,Z nào sau đây thỏa mãn sơ đồ trên: A. (X: SO 2 ), ( Y: H 2 S), (Z: Na 2 S). B. ( X: NaHSO 3 ), (Y: SO 2 ), (Z: S). C. (X: H 2 S), (Y: S), Z ( Na 2 SO 3 ). D. ( X: SO 2 ), ( Y: H 2 SO 4 ), ( Z: BaSO 4 ). Câu 11. Cho phản ứng sau: aFeS 2 + bHNO 3 → cFe(NO 3 ) 3 + dH 2 SO 4 + eNO + fH 2 O. Tổng hệ số nguyên a,b,c,d,e,f của phản ứng trên là:A. 19 B. 21 C. 22 D. 18 Câu 12. Các ion nào sau đây đồng thời tồn tại trong một dung dịch? A. H + , HSO 3 - , Cl - , SO 4 2- . B. H 2 PO 4 - , NO 3 - , OH - , Na + .C. Be 2+ , K + , OH - , NO 3 - . D. HCO 3 - , Na + , K + , Ca 2+ . Câu 13. Trộn lẫn dung dịch AgNO 3 vào dung dịch Ba(OH) 2 phương trình ion thu gọn của phản ứng là:A. Ag + + OH - → AgOH↓ B. 2Ag + + 2OH - → Ag 2 O + H 2 O. C. AgNO 3 + OH - → AgOH + NO 3 - D. Ag + + Ba(OH) 2 → AgOH ↓ + Ba 2+ + OH - . Câu 14. Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 3 H 9 O 2 N tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch Y và 3.36 lít hỗn hợp Z. (đktc). Gồm hai khí đều làm xanh quỳ ẩm. Tỉ khối hơi của Z đối với He bằng 7. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là:( Cho K = 39, N =14).A. 15,15B. 20,55 C. 12,75 D. 14,45 Câu 15. Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO 4 và NaCl cho đến khi H 2 O bị điện phân ở hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0.04 mol khí. Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 0,8 g MgO. Giá trị của m là: ( Cho Mg = 24, Na = 23, Cl = 35,5, H =1, O =16). A. 13,26 B. 11,51 C. 21,85 D. 14,76 Câu 16. Cho A và B có cùng công thức phân tử là C 4 H 8 O 2 .A mạch nhánh, tác dụng với Na và NaOH. B không tác dụng với Na và tác dụng được với NaOH tạo ra X và Y. X oxi hóa Y ’ + NaOH Y . Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là: A. CH 2 =C(CH 3 )COOH và HCOOCH(CH 3 ) 2 .B. CH 3 -CH(CH 3 )COOH, CH 3 COOC 2 H 5 .C. HCOOCH(CH 3 ) 2 và CH 3 COOC 2 H 5 . D. (CH 3 ) 2 CH-COOH, C 2 H 5 COOCH 3 Câu 17. Cho sơ đồ phản ứng : A 2 Cu(OH) NaOH+ + → A 1 HCl+ → A 2 3 +CH OH → A 3 → Polime A 4 . A và A 4 có thể là: A. CH 3 CHO , (-CH 2 -(COOCH 3 )-CH-) n B. (CHO) 2 , tơ nilon 6-6. C. C 2 H 3 CHO, thuỷ tinh hữu cơ. D. C 3 H 5 CHO , thuỷ tinh hữu cơ. Câu 18: Cho a gam hỗn hợp gồm Cu và CuO với tỉ lệ khối lượng là 2:3 tác dụng với dung dịch HNO 3 2M (d= 1,25g/ml) thu được 4,48 lít khí NO ( 0 o C và 2 atm). Khối lượng của HNO 3 cần dùng là: ( Cho Cu =64, O = 16, N = 14, H =1, O =16). A. 1600gam B. 1700 gam C. 1800 gam D. 1900 gam. Câu 19. Trộn 50 ml dung dịch A chứa NaOH với 50 ml dung dịch B chứa Ba(OH) 2 thu được dung dịch C. Trung hòa 100 dung dịch C cần dùng 0,07 mol H 2 SO 4 và thu được 9,32 gam kết tủa. Thể tích của dung dịch B (ml) cần trộn với 25 ml dung dịch A để hòa tan hết 1,62 gam Al là: ( Cho Na =23, Ba = 137, H =1, O =16, C =12). A. 16,2 B. 16,4 C. 18,75 D. 20,25 1 Câu 20. Cho hợp chất (A) lần lượt tác dụng với NaOH dư khi đun nóng tạo ra chất X và khi đun nóng với áp suất cao tạo ra chất Y. Chất (A) là: Br Chất X, Y là chất nào sau đây: ONa OH Br ONa (1). (2). A. X là (1), Y là (2). B. X là (3), Y là (4). C. X là (2), Y là (4). D. X và Y đều là (4). Câu 21. C 5 H 8 có số đồng phân phẳng, mạch hở. A. 3 B. 6 C.8 D.5 Câu 22. Cho 2,52 gam bột Fe vào 600 ml dung dịch AgNO 3 0,2M. Nhúng tiếp thanh Mg vào dung dịch sau phản ứng cho đến khi dung dịch gồm hai muối thì lấy thanh Mg ra. Cân lại thấy khối lượng thanh Mg là: ( Cho Fe =56, Ag = 108, Mg =24). A. tăng 2,88 gam. B. giảm 0,36 gam. C. tăng 1,44 gam D. Giảm 0,72 gam. Câu 23. Trong các ankan sau ankan có một đồng phân có thể tác dụng với Cl 2 trong điều kiện thích hợp để tạo một sản phẩm thế mono clo là: A. C 3 H 8 B. C 4 H 10 . C. C 5 H 12 D. C 6 H 14 . Câu 24. Hòa tan 5,04 gam hỗn hợp gồm Cu và Al bằng dung dịch HNO 3 có dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và N 2 O. Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 18,5. Biết Cu phản ứng với HNO 3 cho NO , Al cho N 2 O. Khối lượng Al trong hỗn hợp là: (Cho Cu = 64, Al = 27, N = 14, O = 16, H =1). A. 2,16gam B. 2,88gam. C. 1,512 gam D. 1,89 gam Câu 25. Có bao nhiêu chất có cùng công thức phân tử C 6 H 12 tác dụng với H 2 O trong điều kiện thích hợp chỉ tạo một sản phẩm cộng duy nhất:A. 1 B. 2 C.3 D.4 Câu 26. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO 3 thu được dung dịch A và 11,2 lít khí NO (đktc). Nhỏ tiếp HCl 1M từ từ vào dung dịch A cho đến khi không thấy khí NO thoát ra nữa thì dùng đúng 800 ml. Vậy cô cạn dung dịch A thì khối lượng muối khan thu được là: ( biết sự cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học). ( Cho Fe = 56, N =14, O = 16, H =1). A. 169,4 gamB. 229 gamC. 132.2 gamD. 126 gam. Câu 27. Hỗn hợp X gồm một axit no đơn chức mạch hở và một rượu ( ancol ) no đơn chức mạch hở có phân tử khối bằng nhau. Chia m gam X thành hai phần bằng nhau: Đốt cháy hết phần 1 rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ qua dung dịch Ba(OH) 2 có dư thu được 7,88 gam kết tủa.Cho phần 2 tác dụng hết với Na thu được 168 ml H 2 (đktc).Công thức cấu tạo của A và B có thể là: ( Cho C =12, H = 1, O =16, Ba = 137)A. HCOOH và C 2 H 5 OH. B. CH 3 COOH và C 3 H 7 OH. C. C 2 H 5 COOH và C 4 H 9 OH. D. CH 3 COOH và C 2 H 5 OH. Câu 28. Dẫn 2,24 lít khí NH 3 (điều kiện tiêu chuẩn)đi qua ống đựng 32 gam CuO đun nóng thu được chất rắn A và khí B. Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Số mol axit đã tham gia phản ứng là: ( Cho N =14, Cl =35,5, Cu = 64, O =16, H =1).A. 0,25molB. 0.5mol C. 0.75mol D. 0,56 mol Câu 29. Để tách êtylen ra khỏi hỗn hợp gồm metan, etylen, axetilen có thể dùng lần lượt các hoá chất sau: A. dung dịch Brôm. B. dung dịch AgNO 3 /NH 3 và dung dịch HCl và dung dịch brom.C. dung dịch Brom và Zn.D. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 , đung dịch brom, Zn Câu 30. Cho sơ đồ phản ứng hoá học: NH 3 ← X → N 2 O. Chất A là chất nào sau đây: A. (NH 4 ) 2 CO 3 B. NH 4 NO 2 C. NH 4 NO 3 D. Cu. Câu 31. Thủy phân hoàn toàn 35,2 gam hỗn hợp X gồm 2 este có cùng công thức phân tử là C 4 H 8 O 2 bằng 4 lít dung dịch NaOH 0,2 M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 53 gam chất rắn khan và 2 rượu ( ancol ) đồng đẳng liên tiếp. Khối lượng mỗi este trong hỗn hợp là: ( Cho C =12, H =1, O =12, Na =23) A. 22 gam và 13,2 gam. B. 8,8 gam và 26,4 gam. C. 8,2 gam và 27 gam. D. 1,32 gam và 22 gam. Câu 32. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 (điều kiện tiêu chuẩn)vào 2 lít dung dịch Ba(OH) 2 nồng độ a mol/lít thu được kết tủa BaCO 3 và dung dịch muối có nồng độ 0,02M. Giá trị của a la ( thể tích của dung dịch không thay đổi). ( Cho Ba = 137, C =12, H =1, O =16). A. 0,01 B. 0,06 C. 0,08 D. 0,12 Câu 33. Oxi hoá rượu ( ancol ) X thu được hỗn hợp Y chia Y thành 3 phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với AgNO 3 /NH 3 thu được 10,8 gam Ag. - Phần 2 tác dụng với NaHCO 3 dư thu được 2,24 lít khí (đktc) - Phần 3: tác dụng với Na vừa đủ thu được 4,48 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn)và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 24,4 gam chất khan. Công thức cấu tạo của X là: ( Cho Ag =108, Na =23, C = 12, O =16, H =1). A. CH 3 OH. B. C 2 H 5 OH. C. CH 3 CH 2 CH 2 OH D. CH 3 (CH 2 ) 2 OH. Câu 34. Mệnh đề không đúng là: A. Cl 2 oxi hoá được I - trong dung dịch. B. I - khử được Fe 3+ trong dung dịch. C. Fe 2+ khử được Fe 3+ trong dung dịch. D. MnO 4 - oxi hoá được Cl - trong dung dịch. Câu 35. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol rượu ( ancol ) no X cần 3,5 mol O 2 X là: A. Propanol B. etylenglicol C. Glixerol ( Glixêrin) D. Butanol. 2 CH 2 BrCH 2 Br CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH Câu 36. Nguyên tố R có 3 đồng vị: tổng số hạt p,n,e trong 3 đồng vị là 129 đồng vị thứ nhất có số p = n, đồng vị thứ 3 có số nơtron nhiều hơn đồng vị thứ hai là 1 hạt. Số hiệu nguyên tử của R là: A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 Câu 37. Hòa tan hoàn toàn 25,7 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại Ca và X vào nước được dung dịch B và 8,96 lít khí H 2 (đktc). Nếu giữ nguyên lượng Ca ở A và tăng gấp đôi lượng X thì sau khi hoà tan vào nước thu được 11,2 lít khí H 2 dk (đktc). Kim loại X là: ( Cho Ca =40, Na =23, K =39, Ba =137, Sr = 88) A. Na B. K C. Ba D. Sr Câu 38. Hỗn hợp X gồm axit CH 3 COOH và axit CH 2 =CH-COOH tỉ lệ mol 2:1. Lấy 12.8 gam hỗn hợp X cho tác dụng với 18 gam C 3 H 7 OH có xúc tác H 2 SO 4 đặc thu được m gam hỗn hợp este ( hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 60%). Giá trị của m là: ( Cho C =12, H =1, O =16). A. 12,72 B. 18,36 C. 19,08 D. 21,2 Câu 39. Cho dung dịch Fe(NO 3 ) 2 lần lượt tác dụng với BaO, Mg, Fe 2 O 3 , Ni, Cu, dung dịchAgNO 3 , dd Br 2 , dd H 2 SO 4 loãng Các thí nghiệm thực hiện có tiếp xúc với không khí, số phản ứng hoá học có thể xảy ra là: A. 3 B. 4 C. 5 D.6 Câu 40. Lấy cùng số mol chất hữu cơ X cho phản ứng với dung dịch NaHCO 3 dư, hay với Na dư đều thu được CO 2 và H 2 có số mol bằng nhau. Và bằng số mol X đem phản ứng. X là A. HO-CH 2 -CH 2 -COOH. B. HO-CH 2 -CH(OH)-COOH. C. HOOC-CHOH-COOH. D. HOOC-CH 2 -COOH. Câu 41. Có hỗn hợp A gồm CuO, Fe 2 O 3 và HgO. Hòa tan A bằng dung dịch HCl 1M cần đúng 200 ml. Thể tích CO ở điều kiện tiêu chuẩn cần để khử hoàn toàn A thành hỗn hợp kim loại là: A. 4,48 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 8,96 lít Câu 42. Cho 16 gam hỗn hợp 1 axit đơn no liên tiếp tác dung với NaOH có dư thu được 20,4 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 axit là: ( Cho Na =23, C =12, H =1, O =16). A. CH 3 COOH và C 2 H 5 COOH. B. C 2 H 5 COOH và C 3 H 7 COOH. C. HCOOH và CH 3 COOH. D. C 2 H 5 COOH và C 3 H 5 COOH. Câu 43. Từ 8 mol metan và các chất xúc tác cần thiết có thể điều chế được tối đa số mol toluen là: A. 8 mol B. 4 mol C. 2,67 mol D. 1,14 mol. Câu 44. Hỗn hợp X chứa 3 chất hữu cơ đơn chức no có cùng 2 cacbon ( 1 rượu ( ancol ), 1 axit, 1 andehit) và H 2 O. Chia X thành hai phần đều nhau. - phần 1: cho tác dụng với Na vừa đủ tạo ra 0.4 mol H 2 và hỗn hợp Y . Cho Y bay hơi còn lại ˆ48.8 gam chất rắn. - Phần 2: Cho tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư thu được 0,2 mol Ag. Khối lượng của mỗi phần là: ( Cho Ag = 108, Na =23, C =12, H =1, O =16) A. 58gam. B. 56 gam C. 54 gam. D. 35,6 gam. PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần ( Phần I hoặc Phần II). Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban ( 6 câu, từ câu 45 đến câu 50): Câu 45. Cho 2 chất C 6 H 5 -CH 2 OH và CH 3 -C 6 H 4 -OH lần lượt tác dụng với Na, dung dịch NaOH, CH 3 COOH. Số phản ứng có thể xảy ra là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 46. Có một dung dịch chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dung dịch ( nhiệt độ không đổi) thì: A. Độ điện li và hằng số điện li không đổi. B. Độ điện li và hằng số điện li thay đổi. C. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi. D. Độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi. Câu 47. Thủy phân este X thu được etyl metyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH 2 =CH-COO-CH 3 . B. C 2 H 5 COOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. HCOO-C(CH 3 )=CH-CH 3 . Câu 48.Nung nóng 44,8 gam Fe 2 O 3 với CO, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp rắn gồm oxit và kim loại, khí thoát ra cho qua 600 ml dung dịch Ca(OH) 2 0,5M thấy tạo ra 20 gam kết tủa. Giá trị của nhỏ nhất của m có thể là: ( Cho Fe = 56, Ca = 40, O =16, C =12, H =1, O =16). A. 41,6 gam. B. 38,4gam C. 24,8gam D. 39,2 gam. Câu 49. Cho các chất sau: a. Axit Glutamic. d. etyl anino axetat. b. Phenyl amoni nitrat. e. 2-amino -3-metylbutan. 3 c. Metyl amonifomiat. Chất vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng được với NaOH là: A. a. B. b,c C. d,e D. a,c,d Câu 50. Nhóm nào sau đây gồm các dung dịch đều có môi trường bazơ. A. NaHCO 3 , NaHSO 4 , Na 3 PO 4 , NaOH. B. CH 3 COONa, K 3 PO 4 , NaCl, KOH. C. NaHPO 3 , NaHCO 3 , Na 2 S, Ba(OH) 2 . D. NaNO 2 , NaHS, C 6 H 5 ONa, Na 2 CO 3 . Phần II. Theo chương trình phân ban ( 6 câu, từ câu 51 đến câu 56): Câu 51. Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém như 45 đơn vị cacbon . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai nitro này được 0,07 mol N 2 . Hai chất nitro đó là: A. C 6 H 5 NO 2 và C 6 H 4 (NO 2 ) 2 . B. C 6 H 4 (NO 2 ) 2 và C 6 H 3 (NO 2 ) 3 . C. C 6 H 3 (NO 2 ) 3 và C 6 H 2 (NO 2 ) 4 D. C 6 H 2 (NO 2 ) 4 và C 6 H(NO 2 ) 5 . Câu 52. Trong hóa học người ta thường dùng trị số tích ion của H 2 O 2 H O (k = 10 -14 ) ở 25 o C. Nhưng trong nghiên cứu y học giá trị của 2 H O (k =2,5.10 -14 ) ở 37 o C ( nhiệt độ cơ thể ) được dùng thuận tiện hơn. pH của H 2 O tinh khiết ở 37 o C là: A. 7 B. 6,8 C. 6,5 D. 7,2 Câu 53. Cho 19,8 gam (NH 4 ) 2 SO 4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được một sản phẩm khí. Hoà tan sản phẩm khí này vào dung dịch chứa 5,88 gam H 3 PO 4 . Muối thu được là: ( Cho P =31, N =14, S =32, O =16) A. NH 4 H 2 PO 4 B. (NH 4 ) 2 HPO 4 C. (NH 4 ) 3 PO 4 D. Không xác định. Câu 54. Câu 17. X có công thức phân tử là C 7 H 8 O 2 . Cho a mol X tác dụng với Na dư thu được a mol H 2 . Cho a/2 mol X tác dụng với a mol NaOH thì vừa đúng. Công thức cấu tạo của X có thể là: A. HO-C 6 H 4 -CH 2 OH. B. HO-C 6 H 3 (CH 3 )OH. C. HO-C 6 H 3 (CH 2 OH) 2 . D. (HO) 2 C 6 H 2 (CH 2 OH) 2 . Câu 55. Cho phản ứng tổng hợp amôniắc: N 2 + 3H 2 → ¬  2NH 3 ∆ H < 0. Phản ứng xảy ra trong bình kín, có pittông điều khiển áp suất, có hệ thống nước bên thành bình, có hệ thống cung cấp nhiệt bằng điện Biện pháp kĩ thuật nào sau đây có thể làm tăng hiệu suất tổng hợp NH 3 A. Dần dần kéo pittông lên, dẫn nước lạnh thường xuyên qua thành bình trong quá trình tổng hợp. B. Dần dần nén pittông xuống, cung cấp nhiệt cho bình thường xuyên trong quá trình tổng hợp. C. Dần dần nén pittông, dẫn nước lạnh thường xuyên qua thành bình trong quá trình tổng hợp. D. Thường xuyên bổ sung chất xúc tác, và dần dần kéo pittông lên, dẫn nước lạnh qua thành bình. Câu 56. Thủy phân hoàn toàn 22,2 gam một lipit cần dùng đúng 0,075 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây là của lipit đó: ( Cho C =12, H =1, O =16). A. B. C. D. 1.Cho các chất sau: (1) HO-CH 2 -CH 2 OH (2) HO-CH 2 -CH 2 -CH 2 OH (3) HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH (4) C 2 H 5 -O-C 2 H 5 (5) CH 3 CHO. Những chất tác dụng được với Natri là A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3. 2. Đun nóng một rượu X với H 2 SO 4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức nào phù hợp với X.? CH 3 -CH-CH 3 OH (1) CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 OH (2) CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH(3) CH 3 -C-CH 2 -OH CH 3 CH 3 (4) A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (3), (4) 3.Những chất trong dãy nào sau đây đều tác dụng được với rượu etylic ? A. HCl ; HBr ; CH 3 COOH ; NaOH B. HBr ; CH 3 COOH ; Natri ; CH 3 OCH 3 . C. CH 3 COOH ; Natri ; HCl ; CaCO 3 .D. HCl ;HBr ;CH 4.Số đồng phân rượu có công thức phân tử C 5 H 12 O là:A. 8 đồng phân B. 5 đồng phân C. 14 đồng phân D. 12 đồng phân 5.Loại nước một đồng phân A của C 4 H 9 OH cho hai olefin. Đồng phân A là A. Rượu iso butylic. B. Rượu n-butylic. C. Rượu sec butylic. D. Rượu tert butylic. 4 C 15 H 31 COO – CH 2 C 15 H 31 COO – CH C 17 H 35 COO – CH 2 C 17 H 33 COO – CH 2 C 17 H 35 COO – CH C 17 H 35 COO – CH 2 C 17 H 33 COO – CH 2 C 17 H 33 COO – CH C 17 H 35 COO – CH 2 C 15 H 35 COO – CH 2 C 17 H 33 COO – CH C 15 H 31 COO – CH 2 6.Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu X, Y đồng đẳng kế tiếp nhau người ta thấy tỉ số mol CO 2 và H 2 O tăng dần. Dãy đồng đẳng của X, Y là: A. Rượu no. B. Rượu không noC. Rượu thơm. D. Phenol Xét chuỗi phản ứng: Etanol 2 4 2 0 170 , : H SO Cl C X Y Y có tên l à  → → A. Etyl clorua. B. MetylClorua. C. 1,2- Dicloetan. D. 1,1- Dicloetan. 7.Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó 2 2 CO H O n <n . Kết luận nào sau đây chính xác nhất? A. X là rượu no. B. X là rượu no đơn chức. C. X là rượu đơn chức D. X là rượu không no. 8.Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các hợp chất giảm dần theo thứ tự: A. CH 3 COOH >C 2 H 5 OH > C 6 H 5 OH. B. CH 3 COOH > C 6 H 5 OH >C 2 H 5 OH. C. C 2 H 5 OH > C 6 H 5 OH > CH 3 COOH.D. C 6 H 5 OH > CH 9.Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu thì tỉ lệ số mol 2 2 CO H O n n÷ không đổi khi số nguyên tử C trong rượu tăng dần. Kết luận nào sau đây chính xác nhất? A. Đó là một dãy đồng đẳng rượu no đơn chức. B. Đó là một dãy đồng đẳng rượu no C. Đó là một dãy đồng đẳng rượu không no đơn chức. D. Đó là một dãy đồng đẳng rượu không no có một nối đôi. 10.Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propanol-2 với xúc tác là axit sunfuric đặc ta có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ chỉ chứa C, H, O ?A. 2.B. 3. 11.Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có công thức C 4 H 10 O là:A. 2 đồng phân B. 4 đồng phân C. 7 đồng phân D. 9 đồng phân 12.Đun nóng một rượu M với H 2 SO 4 đặc ở 170 o C thu được 1 anken duy nhất. Công thức tổng quát đúng nhất của M là: A. C n H 2n+1 CH 2 OH. B. R-CH 2 OH. C. C n H 2n+1 OH. D. C n H 2n-1 CH 2 OH. 13.Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của CH 3 -CH-CH-CH 3 CH 3 OH A. 2-metylbuten-1 B. 3-metylbuten-1 C. 2-metylbuten-2 14.Đốt cháy một rượu X ta thu được số mol CO 2 > số mol H 2 O. X có thể là rượu nào sau đây? A. Rượu no đơn chức B. Rượu không no có 1 liên kết pi. C. Rượu không no có 2 liên kết pi. D. Ruợu no đa chức. 15.Đồng phân nào của C 4 H 9 OH khi tách nước sẽ cho hai olefin đồng phân? A. 2-metyl propanol-1 B. 2-metyl propanol-2 C. Butanol-1 16.Để phân biệt rượu đơn với rượu đa có ít nhất 2 nhóm OH liền kề nhau người ta dùng thuốc thử là A. dd Brom. B. dd thuốc tím. C. dd AgNO 17.Trong dãy đồng đẳng rượu no đơn chức, khi mạch cacbon tăng, nói chung: A. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm B. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng C. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm D. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước tăng 18.Một rượu no có công thức thực nghiệm (C 2 H 5 O) n . Công thức phân tử của rượu là A. C 2 H 5 O. B. C 4 H 10 O 2. C. C 6 H 15 O 3. . C 8 H 20 19.Hợp chất: CH 3 -CH-CH=CH 2 CH 3 Là sản phẩm chính (theo quy tắc maccopnhicop) của phản ứng loại nước hợp chất nào sau đây? A. 2-metylbutanol-3 B. 3-metylbutanol-2 C. 3-metylbutanol-1 D. 2-metylbutanol-4 19.A là đồng đẳng của rượu etylic có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,3125. Số đồng phân có mạch cacbon không phân nhánh của A là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 20.Đốt cháy 1,85 gam một rượu no đơn chức cần có 3,36 lit O 2 (đktc). Công thức rượu đó là:A. CH 3 OH B. C 2 H 5 OH C. C 3 H 7 OH 21.Một rượu no, đơn chức, bậc 1 bị tách một phân tử nước tạo anken A. Cứ 0,525 gam anken A tác dụng vừa đủ với 2g brôm. Rượu này là A. Butanol-1 B. Pentanol-1 C. Etanol D. Propanol-1 22.Cho 18,8 gam hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 5,6 lit H 2 (đktc). Khối lượng (g) mỗi rượu là: A. 9,6 và 9,2 B. 6,8 và 12,0 C. 10,2 và 8,6 D. 9,4 và 9,4 23.Đun nóng hỗn hợp hai rượu mạch hở với H 2 SO 4 đặc ta được các ete. Lấy X là một trong các ete đó đốt cháy hoàn toàn được tỷ lệ mol của X, oxi cần dùng, cacbonic và nước tạo ra lần lượt là 0,25: 1,375: 1:1. Công thức 2 rượu trên là A. C 2 H 5 OH và CH 3 OH. B. C 3 H 7 OH và CH 2 = CH−CH 2 −OH. C. C 2 H 5 OH và CH 2 = CH–OH. D. CH 3 OH và CH 2 = CH – CH 2 OH. 24.Đun 1,66 gam 2 rượu (H 2 SO 4 đặc) thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt hỗn hợp 2 anken cần 1,956 lit O 2 (25 o C, 1,5 at). CTPT 2 rượu là: A. C 2 H 5 OH, C 3 H 7 OH B. CH 3 OH, C 2 H 5 OH C. C 2 H 5 OH, C 3 H 5 OH D. C 3 h 7 OH, C 4 H 9 OH 25.Cho 5,3g hỗn hợp 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp tác dụng với natri dư thu được 1,12 lít H 2 (đktc). Công thức phân tử của 2 ankanol trên là A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH. B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH. C. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH. D. C 4 H 9 OH và C 5 H 11 OH. 26.Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na dư thu được 3,36 lit H 2 (đktc). % về khối lượng các rượu trong hỗn hợp là. A. 27,7% và 72,3% B. 60,2% và 39,8% C. 40% và 60% D. 32% và 68% 27.X là một rượu no, đa chức, mạch hở có số nhóm OH nhỏ hơn 5. Cứ 7,6 gam rượu X phản ứng hết với Natri cho 2,24 lít khí (đo ở đktc). Công thức hoá học của X là A. C 4 H 7 (OH) 3 . B. C 2 H 4 (OH) 2 C. C 3 H 6 (OH) 2 D. C 3 H 5 (OH) 3. 28.Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2 rượu no đơn chức với H 2 SO 4 đặc ở 140 o C thu được 21,6 gam nước và 72 gam hỗn hợp 3 ete. Biết 3 ete có số mol bằng nhau (phản ứng hoàn toàn). CTPT 2 rượu là:A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH CH 3 OH và C 3 H 7 OH 29: Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về phenol? A. Phenol có nhóm OH trong phân tử nên có tính chất hoá học giống rượu.B. Phenol có tính axit nên phenol tan được trong dung dịch kiềm. C.Tính axit của phenol mạnh hơn axit cacbonic vì phenol tác dụng với CaCO 3 tạo khí CO 2 .D. Dung dịch phenol trong nước cho môi trường axit, làm quì tím đổi màu sang đỏ. 30.“Phenol có thể tác dụng với …” A. HCl và Na B. Na và NaOH C. NaOH và HCl D. Na và Na 2 CO 31.Cho các chất có công thức cấu tạo: (1) CH 2 OH (2) CH 3 OH (3) OH Chất nào thuộc loại phenol?A. (1) và (2). B. (2) và (3). C. (1) và (3).D. Cả (1), (2) và (3). 32.Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy:A. Mất màu nâu đỏ của nước bromB. Tạo kết tủa đỏ gạch C. Tạo kết tủa trắng 5 33.Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn: phenol, stiren và rượu etylic là A. natri kim loại. B. quì tím. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch brom. 34.Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:A. C 6 H 5 ONa + CO 2 + H 2 O B. C 6 H 5 ONa + Br 2 C. C 6 H 5 OH + NaOH 35.Khi nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lập tức thấy xuất hiện kết tủa trắng là do A. phenol cho phản ứng cộng với brom dễ dàng hơn so với benzen.B. phenol có tính axit yếu nên bị brom đẩy ra thành chất không tan trong dung dịch. C. phenol dễ cho phản ứng thế với brom ở các vị trí octo và para tạo chất không tan.D. brom chiếm lấy nước làm phenol tách ra thành chất kết tủa. 36.Cho a (mol) hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 7 H 8 O 2 tác dụng với natri dư thu được a (mol) khí H 2 (đktc). Mặt khác, a (mol)X nói trên tác dụng vừa đủ với a (mol) Ba(OH) 2. Trong phân tử X có thể chứa: A 1 nhóm cacboxyl −COOH liên kết với nhân thơm. B. 1 nhóm −CH 2 OH và 1 nhóm −OH liên kết với nhân thơm. C. 2 nhóm −OH liên kết trực tiếp với nhân thơm. D. 1 nhóm −O−CH 2 OH liên kết với nhân thơm. 37.Dùng phản ứng hóa học nào để chứng minh nguyên tử hidro trong nhóm hiđroxyl của phenol linh động hơn nguyên tử hidro trong nhóm hiđroxyl của rượu etylic. A. C 6 H 5 OH + Na B. C 6 H 5 OH + Br 2 C. C 6 H 5 OH + NaOH D. cả C 6 H 5 OH + Na và C 6 H 5 OH + NaOH đều được. 38.Cho m(gam) phenol C 6 H 5 OH tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H 2 (đktc). Khối lượng m cần dùng là A. 4,7g. B. 9,4g. C. 7,4g. D. 4,9g. 39.Cho brom dư vào phenol được 6,62 gam kết tua trắng (hoàn toàn). Khối lượng phenol có trong dung dịch là:A. 1,88 gamB.18,8 gam C.37,6 gam 40.Cho 47 gam phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200 gam HNO 3 68% và 250 gam H 2 SO 4 96% tạo axit picric (phản ứng hoàn toàn). Nồng độ % HNO picric ra là: A. 10,85% B. 1,085% C. 5,425% D. 21,7% 41. Trong các chất C 2 H 6, CH 3 -NH 2 , CH 3 -Cl và CH 4 , chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. C 2 H 6 B. CH 3 -NH 2 C. CH 3 -Cl D. CH 4 42.Cho CH 3 -CH-NH 2 CH 3 (1) (2) H 2 N-CH 2 -CH 2 -NH 2 (3) CH 3 -CH 2 -CH 2 -NH-CH 3 Amin bậc 1 là::A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (2) 43.Hóa chất có thể dùng để phân biệt phenol và anilin là A. dung dịch Br 2 . B. H 2 O. C. dung dịch HCl. D. Na. 44.Khử nitrobenzen thành anilin ta có thể dùng các chất nào trong các chất sau: (1) Khí H 2 ; (2) muối FeSO 4 ; (3) khí SO 2 ; (4) Fe + HCl A. (4) B. (1), (4) C. (1), (2) D. (2), (3) 45.Điều nào sau đây SAI?A. Các amin đều có tính bazơ. B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH 3 . C. Anilin có tính bazơ rất yếu. D. Amin có tính bazơ do N có cặp electron chưa chia. 46.Một hợp chất có CTPT C 4 H 11 N. Số đồng phân ứng với công thức này là: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 48.C 7 H 9 N có số đồng phân chứa nhân thơm là A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. 49.Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau:(1) benzen + phenol(2) anilin + dd HCl dư(3) anilin + dd NaOH(4) anilin + H 2 OỐng nghiệm nào só sự tách lớp các chất lỏng? (4) B. (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (4) 50.Cho các chất: (1) amoniac. (2) metylamin. (3) anilin.(4) dimetylamin.Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây? A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4). C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (3) < (1) < (4) < (2) 51.Cho các chất: C 6 H 5 NH 2 , C 6 H 5 OH, CH 3 NH 2 , CH 3 COOH. Chất nào làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh? A. CH 3 NH 2 B. C 6 H 5 NH 2 , CH 3 NH 2 C. C 6 H 5 OH, CH 3 NH 2 D. C 6 H 5 OH, CH 3 COOH 52.Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl 2 sẽ thu được kết quả nào dưới đây? A. Cả metylamin và anilin đều tác dụng với cả HBr và FeCl 2 .B. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng được với cả HBr và FeCl C . Metylamin tác dụng được với cả HBr và FeCl 2 còn anilin chỉ tác dụng với HBr.D. Cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng với FeCl 53.Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 gam kết tủa. Giả sử H = 100%. Khối lượng anili trong dung dịch là: A. 4,5 B. 9,30 C. 46,5 D. 4,56 54.Một amin A thuộc cùng dãy đồng đẳng với metylamin có hàm lượng cacbon trong phân tử bằng 68,97%. Công thức phân tử của A là A. C 2 H 7 N. B. C 3 H 9 N. C. C 4 H 11 N. D. C 5 H 13 N. 55.Trung hòa 50 ml dd metylamin cần 30 ml dung dịch HCl 0,1M. Giả sử thể tích không thay đổi. C M của metylamin là:A*. 0,06B. 0,05 56.Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của andehyt thu được n CO 2 = n H 2 O thì đó là “ dãy đồng đẳng A- Andehyt đơn chức no C- Andehyt hai chức noB- Andehyt đơn chức không no D- Andehyt đa chức no 57.Cho các chất: dd HBr, dd NH 3 , dd Br 2 , CuO, Mg, C 2 H 5 OH. Axit nào sau đây đều có phản ứng với các chất đã cho? a. Axit acrilic b. Axit fomic c. Axit axetic d. Axit stearic 58.C 4 H 8 O có số đồng phân andehyt là:A- 1 B- 2 C- 3 D- 4 59.Axit nào sau đây khó tan trong nước nhất?a. axit bezoic b. axit acrilic c. axit metacrilic d. axit propionic 60.Có 2 bình mất nhãn chứa rượu etylic 45 o và dung dịch fomalin. Để phân biệt chúng ta có thể dùng: A- Na kim loại B- AgNO 3 /NH 3 C- Cu(OH) 2 + t o D- Cả B và C 61.Trong các axit: axit propionic, axit axetic, axit fomic, axit acrilic. Hợp chất có tính axit yếu nhất là …a. axit propionic b. axit axetic c. axit fomic d. axit acrilic 62.Andehit axetic tác dụng được với các chất sau:a.H 2 , O 2 (xt), CuO, Ag 2 O / NH 3 , t 0 .b.H 2 , O 2 (xt), Cu(OH) 2 .c.Ag 2 O / NH 3 , t 0 , H 2 , HCl.d.Ag 63.Cho sơ đồ chuyển hóa: C 2 H 5 OH → (A) → (B) NaOH+ → CH 3 CHO.Công thức cấu tạo của (A) là …a. CH 3 COOH b. CH 3 COOC 64.Trong phản ứng với H 2 (Ni, t o ) thì andehit fomic là:a.Chất oxi hoá .b.Chất khử c.Tự oxi hóa và tự khử. d.Không thay đổi số oxi hóa. 65.Cho sơ đồ chuyển hóa: C 4 H 10 → (X) → (Y) → CH 4 → (Z) → (E). Xác định công thức cấu tạo của X và E? Biết X là chất lỏng ở điều kiện thường, E có khả năng phản ứng với NaOH và có phản ứng tráng gương. a. X: CH 3 COOH; E: HCOOH b. X: CH 3 COOH; E: HCOOCH 3 c. X: C 3 H 6 ; E: HCOOH d. X: C 2 H 5 OH; E: CH 3 CHO 6 66.Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C 2 H 6 xt xt xt A B CH 3 -CHO A,B lần lượt có thể là các chất sau: a. C 2 H 4 , CH 3 -CH 2 -OH. b. C 2 H 5 -Cl, CH 3 -CH 2 -OH. c. C 2 H 4 , C 2 H 2 . d. Cả a, b đều đúng. 67.Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một axit cacboxilic không no (phân tử có chứa 2 liên kết π) cần dùng 6,72 lít khí O 2 (đkc). Sản phẩm cháy cho qua dung dịch nước vôi trong dư thì thấy có 30 gam kết tủa tạo thành. Công thức phân tử của axit là …a.C 3 H 4 O 2 . b.C 3 H 4 O 4 . c.C 4 H 6 O 2 . d.C 4 H 6 O 4 . :68. Một andehit no đơn chức X, có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 2. X có công thức là a.CH 3 -CHO.bCH 3 -CH 2 -CHOc.CH 3 -CHCH 69.Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam một axit cacboxilic, sản phẩm cháy cho hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy tạo thành 40 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi giảm 17 gam. Mặt khác, khi cho cùng lượng axit đó tác dụng với dung dịch Natri hidrocacbonat dư thì thu được 2,24 lít khí CO 2 (đkc). Công thức phân tử của axit là …a.C b.C 3 H 4 O 4 . c.C 4 H 6 O 2 . d.C 4 H 6 O 4 . 70.Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic bởi CuO, t o thu được lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % là:a.6,6 gam b.8,25 gam c.5,28 gam d.3,68 gam 71.Sản phẩm phản ứng este hóa của axit cacboxilic nào sau đây được dùng để tổng hợp thuỷ tính hữu cơ? CH 3 COOH. b.CH 2 =CH-COOH. c.CH 2 =C(CH 3 )-COOH. d.CH 3 -CH(CH 3 )-COOH. 72.C 5 H 10 O 2 có số đồng phân axit là:A- 7 B- 6 C- 8 D- 4 73.Cho các axit: (1): ClCH 2 -COOH, (2): CH 3 -COOH, (3): BrCH 2 -COOH, (4): Cl 3 C-COOH. Thứ tự tăng dần tính axit là … (4),(1),(3),(2). b.(2),(3),(1),(4). c.(1),(3),(4),(1). d.(4),(3),(2),(1). 74. Cho axit có công thức sau: C 2 H 5 CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -CH-COOH Tên gọi là: Axit 2,4-đi metyl hecxanoic. b.Axit 3,5-đimetyl hecxanoic. c.Axit 4-etyl-2-metyl pentanoic.d.Axit 2-etyl-4-metyl pentanoic. 75.Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?a.CH 3 OCH 3 . b.C 6 H 5 OH. c.CH 3 COO d.H.CH 3 CH 2 OH. 76.Để điều chế axit axetic có thể bằng phản ứng trực tiếp từ chất sau:a.CH 3 -CH 2 -OH. b.CH 3 -CHO. c.HC ≡ CH d.Cả a,b đều đúng. 77.Đốt cháy a mol một axit cacboxilic thu được x mol CO 2 và y mol H 2 O. Biết x – y= a. Công thức chung của axit cacboxilic là … aC n H 2n-2 O 3 .bC n H 2n O z .cC n H 2n-2 O 2 .dC n H 2n-2 O z . Axit metacrylic có khả năng phản ứng với các chất sau: Na, H 2 , Br 2 , CH 3 -COOH. b.H 2 , Br 2 , NaOH, CH 3 -COOH. c.CH 3 -CH 2 -OH, Br 2 , Ag 2 O / NH 3 , t 0 .s.Na, H 2 , Br 2 , HCl, NaOH. 78.Một axit cacboxilic no có công thức thực nghiệm (C 2 H 3 O 2 ) n . Công thức phân tử của axit là …a.C 6 H 9 O 6 . b.C 4 H 6 O 4 . c.C 8 H 12 79.Axit propyonic và axit acrylic đều có tính chất và đặc điểm giống nhau là: a. Đồng đẳng, có tính axit, tác dụng được với dung dịch brom.b.Đồng phân, có tính axit, tác dụng được với dung dịch brom. Chỉ có tính axit.d.Có tính axit và không tác dụng với dung dịch brom 80.Đốt cháy hoàn toàn a mol axit cacboxilic (X) thu được 2a mol CO 2 . Mặt khác trung hòa amol (X) cần 2a mol NaOH. (X) là axit cacboxilic … a. không no có một nối đôi C=C.đơn chức no.oxalic.Axetic. 81.Khi cho axit axetic tác dụng với các chất: KOH,CaO, Mg, Cu, H 2 O, Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , C 2 H 5 OH, thì số phản ứng xảy ra là: A.5 B.6 C.7 D.8 82.Cho 3,38 gam hỗn hợp Y gồm CH 3 COOH, CH 3 OH, C 6 H 5 OH tác dụng vừa đủ với Na, thu được 672 ml khí (đkc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan Y Khối lượng muối Y 1 là … a. 4,7 gam.3,61 gam.4,78 gam.3,87 gam. 83. Chất nào phân biệt được axit propionic và axit acrylic A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch Br 2 C. C 2 H 5 OH D. Dung dịch HBr 84.Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol muối natri của một axit hữu cơ, thu được 0,15 mol CO 2 , hơi nước và Na 2 CO 3 . Công thức cấu tạo của muối là … a. HCOONa.CH 3 COONa.C 2 H 5 COONa.CH 3 CH 2 CH 2 COONa. 85.Có thể phân biệt CH 3 CHO và C 2 H 5 OH bằng phản ứng với: A. Na B. AgNO 3 /NH 3 C. Cu(OH) 2 \NaOH D. Cả A,B,C đều đúng 86.Điều kiện của phản ứng axetien hợp nước tạo thành CH 3 CHO là … a. KOH/C 2 H 5 OH.Al 2 O 3 /t 0 .dd HgSO 4 /80 0 C.AlCl 3 /t 0 . 87.Sắp xếp thứ tự tính axit tăng dần của các axit: ClCH 2 COOH ; BrCH 2 COOH ; ICH 2 COOH A. ClCH 2 COOH < ICH 2 COOH < BrCH 2 COOH B. ClCH 2 COOH < BrCH 2 COOH < ICH 2 COOH C. ICH 2 COOH < BrCH 2 COOH < ClCH 2 COOH D. Kết quả khác. 88.Tương ứng với công thức phân tử C 4 H 8 O có bao nhiêu đồng phân có phản ứng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 ? 1 đồng phân. B.2 đồng phân. C.3 đồng phân. d.4 đồng phân 89.Phản ứng: B (C 4 H 6 O 2 ) + NaOH → 2 sản phẩm đều có khả năng tráng gương.Công thức cấu tạo của B là: 7 A. CH 3 -COOCH=CH 2 B. HCOO-CH 2 CH=CH 2 C. HCOO-CH=CH-CH 3 D. HCOO-C=CH 2 | CH 3 90.Công thức cấu tạo của hợp chất có tên gọi 2-metyl propanol là … a. CH 3 CHO. b. CH 3 CH CHO CH 3 . c. CH 2 =CH-CHO. d. H 2 C C CHO CH 3 . 91.Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu được 3(g) axit ankanoic B. A và B lần lượt là: A- Propanal; axit Propanoic C- Andehyt propionic; Axit propionic B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic 92.Trong các vấn đề có liên quan đến etanal: (1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn etanol. (2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . (3) Etanal ít tan trong nước. (4) Etanal có thể được điều chế từ axetilen. Những phát biểu không đúng là … a. (1), (2).chỉ có (1).(1), (3).chỉ có (3). 93.Cho axit axetic tác dụng với rượu etylic dư (xt H 2 SO 4 đặc), sau phản ứng thu được 0,3 mol etyl axetat với hiệu suất phản ứng là 60%. Vậy số mol axit axetic cần dùng là: A. 0,3 A. 0,18 C. 0,5 D. 0,05 94.Cho sơ đồng chuyển hóa: CH 3 CHO  → + 0 2 ,, tNiH (1)  → + 0 ,tCuO (2). Các sản phẩm (1) và (2) lần lượt là … a. CH 3 COOH, C 2 H 5 OH.C 2 H 5 OH, CH 3 CHO.C 2 H 5 OH, CH 3 COOH.C 2 H 5 OH, C 2 H 2 . Trung hoà hoàn toàn 3,6g một axit đơn chức cần dùng 25g dung dịch NaOH 8%. Axit này là: A- Axit Fomic B- Axit Acrylic C- Axit Axetic D- Axit Propionic 95.Bổ sung chuỗi phản ứng sau: (1) +H 2 Pd,t 0 (2) C 2 H 5 OH (3) (4) (5) a. (1): C 2 H 4 , (2): C 2 H 6 , (3): C 2 H 5 Cl, (4): CH 3 COOH, (5): CH 3 CHO. b. (1): C 2 H 2 , (2): C 2 H 4 , (3): CH 3 CHO, (4): CH 3 COOH, (5): CH 3 COOC 2 H 5 . c. (1): C 2 H 4 , (2): C 2 H 5 Cl, (3): CH 3 COOH, (4): CH 3 CHO, (5): CH 3 COOC 2 H 5 . d. (1): CH 4 , (2): C 2 H 4 , (3): C 2 H 5 Cl, (4): CH 3 CHO, (5): CH 3 COOC 2 H 5 . 96.Để đốt cháy 0,1 mol axit hữu cơ đơn chức Z cần 6,72 lít O 2 (đkc). CTCT của Z là: A- CH 3 COOH C- HCOOH B- CH 2 = CH - COOH D- Kết quả khác 97.Khi cho 0,1 mol một hợp chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 ta thu được 43,2 gam bạc. Chất X là … a. anđehit oxalic .Andehit fomic. hợp chất có nhóm hidroxyl. Etanal. 98. Đốt cháy một axit no, 2 lần axit (Y) thu được 0,6 mol CO 2 và 0,5 mol H 2 O. Biết Y có mạch cacbon là mạch thẳng. CTCT của Y là: A- HOOC - COOH C- HOOC - (CH 2 ) 2 - COOH B- HOOC - CH 2 - COOH D- HOOC - (CH 2 ) 4 - COOH 99.Chia hỗn hợp gồm 2 andehit no, đơn chức thành 2 phần bằng nhau: phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 0,54 gam H 2 O. phần 2: hidrô hóa (Xt:Ni, t 0 ) thu được hỗn hợp X. Nếu đốt cháy X thì thể tích CO 2 (đkc) thu được là … a. 0,112 lít. 0,672 lít. 1,68 lít. 2,24 lít. 8 100.Cho phản ứng este hóa: RCOOH + R’OH R-COO-R’ + H 2 O. Để phản ứng chuyển dời ưu tiên theo chiều thuận, cần dùng các giải pháp sau: a. Tăng nồng độ của axit hoặc rượu.Dùng H 2 SO 4 đặc để xúc tác và hút nước. b. Chưng cất để tách este ra khỏi hổn hợp phản ứng.Cả a, b, c đều dùng. 101.C 4 H 6 O 2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở phản ứng được với dung dịch NaOH? a. 5 đồng phân. 6 đồng phân. 7 đồng phân. 8 đồng phân. 102.Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và rượu đơn chức no mạch hở có dạng. A- C n H 2n+2 O 2 ( n ≥ 2) C- C n H 2n O 2 (n ≥ 2) B- C n H 2n O 2 ( n ≥ 3) D- C n H 2n-2 O 2 ( n ≥ 4) 103.Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức no, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O 2 vừa đủ rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO este là … C 4 H 8 O 2 . C 5 H 10 O 2 . C 3 H 6 O 2 . C 3 H 8 O 2 . 104.Một hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức C 3 H 6 O 2 không tác dụng với kim loại mạnh, chỉ tác dụng với dung dịch kiềm, nó thuộc dãy đồng đẳng: Rượu. Este. Andehit. Axit. 105.X là este mạch hở do axit no A và rượu no B tạo ra. Khi cho 0,2 mol X phản ứng với NaOH thu được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B cần dùng 2,5 mol O tạo của X là … a. (CH 3 COO) 2 C 2 H 4 . (HCOO) 2 C 2 H 4 . (C 2 H 5 COO) 2 C 2 H 4 . (CH 3 COO) 3 C 3 H 5 . 106.Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ: A. CH 2 = CH-COOCH 3 B.CH 2 = CH-COOH C. CH 2 = C-COOCH 3 D.Tất cả đều sai | CH 3 107. Cho sơ đồ: C 4 H 8 O 2 → X→ Y→Z→C 2 H 6 . Công thức cấu tạo của X là … a. CH 3 CH 2 CH 2 COONa.b. CH 3 CH 2 OH.c. CH 2 =C(CH 3 )-CHO.d. CH 3 CH 2 CH 2 OH. 108. Este X có công thức C 4 H 8 O 2 có những chuyển hoá sau: X . + H 2 O H .+ Y 1 Y 2 + và Y 2 Y 1 .+O 2 xt Để thỏa mãn điều kiện trên thì X có tên là: a. Isopropyl fomiat .Etyl axetat. Metyl propyonat. n-propyl fomiat. 109.A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Khi phân tích A thu được kết quả: 50% C, 5,56% H, 44,44%O theo khối lượng. Khi thuỷ phân A bằng dung dịch H loãng thu được 2 sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của A là … a. HCOO-CH=CH-CH 3 . HCOO-CH=CH 2 . (HCOO) 2 C 2 H 4 . CH 2 =CH-CHO. Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối. Xác định E. A.HCOOCH 3 B.CH 3 -COOC 2 H 5 C.HCOOC 2 H 5 D.CH 3 COOCH 3 110.X có công thức phân tử C 3 H 4 O 2 . Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được 1 sản phẩm duy nhất. Xác định công thức cấu tạo của X ? a. CH 2 =CH-COOH. b. HCOOCH=CH 2 . c. H 3 C H C C O O . d. tất cả đều đúng. 111.Thủy phân 1 este đơn chức no E bằng dung dịch NaOH thu được muối khan có khối lượng phân tử bằng 24/29 khối lượng phân tử E.Tỉ khối hơi của E đối với không khí bằng 4. Công thức cấu tạo. A. C 2 H 5 COOCH 3 . B.C 2 H 5 COOC 3 H 7 C.C 3 H 7 COOCH 3 D.Kết quả khác 112.X các công thức phân tử C 4 H 6 O 2 Cl 2 . Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được CH 2 OHCOONa, etylenglicol và NaCl. Công thức cấu tạo của X? a. CH 2 Cl-COO-CHCl-CH 3 . CH 3 -COO-CHCl-CH 2 Cl. CHCl 2 -COO-CH 2 CH 3 . CH 2 Cl-COO-CH 2 -CH 2 Cl. 9 113.Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong cây mía có tên là: a. Glucozơ.b. Fructozơ.c. Săcarozơ.d. Mantozơ. 115.Chọn định nghĩa đúng a. Glucôzơ là hợp chất hữu cơ tạp chức của rượu và andehit b.Glucôzơ là hợp chất hydrat cacbon c. Glucôzơ là hợp chất hữu cơ tạp chức thuộc loại rượu đa chức và andehit đơn chức (phân tử chứa 5 nhóm hydroxyl và 1 nhóm andehit) d.Glucôzơ là hợp chất thuộc loại monosaccarit 116.Số nhóm hydroxyl trong hợp chất glucozơ là: a. 2 3 4 5 117.Xác định công thức cấu tạo thu gọn đúng của hợp chất xenlulôzơ a. ( C 6 H 7 O 3 (OH) 3 ) n b. (C 6 H 5 O 2 (OH) 3 ) n c. (C 6 H 8 O 2 (OH) 2 ) n d. (C 6 H 7 O 2 (OH) 3 )n 118.Độ ngọt lớn nhất là a. Glucozơ b. Fructozơc. Săccarozơ. d. 119.Tính số gốc glucôzơ trong đại phân tử xenlulôzơ của sợi đay,gai có khối lượng phân tử 5900000 dvc a 30768 b. 36419 * c. 39112 d. 43207 120.Phương pháp nào sau đây dùng điều chế etanol trong phòng thí nghiệm. a. Thuỷ phân dẫn xuất halogen. B. Lên men rượu. c. Cho C d. Tất cả điều sai. 121.Thực hiện phản ứng tráng gương có thể phân biệt được từng cặp dung dịch nào sau đây: a. Glucôzơ và Sac ca rôzơ b. Axitfomic và rượu êtylic c. Sac ca rôzơ và Mantôzơ d. Tất cả đều được 122.Tructozơ không phản ứng với chất nao sau đây a. Dung dịch Br 2 b. H 2 /Ni,t o c. Cu(OH) 2 d. 123.Tìm hàm lượng glucôzơ lớn nhất ở các trường hợp sau: a. Trong máu người b. Trong mật ong *c Trong dung dịch huyết thanh d. Trong quả nho chín 124.Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Gluco có cấu tạo mạch vòng a. Phản ứng CH 3 OH / HCl Phản ứng với Cu(OH) 2 Phản ứng với dung dịch AgNO d. Phản ứng H 2 /Ni,t o 125.Xác định trường hợp đúng khi thủy phân1kg Sac ca rôzơ a. 0,5 kg glucôzơ và 0,5 kg fructôzơ b. 526,3gamglucôzơ và 526,3gam fructôzơ * c. 1,25kg glucôzơ d. 1,25kg fructôzơ 126.Những phản ứng nào sau đây có thể chuyển hoá Gluco, Frutto thành những sản phẩm giống nhau a. Phản ứng H 2 /Ni,t o Phản ứng với Cu(OH) 2 Dung dịch AgNo 127.Tráng gương hoàn toàn một dung dịch chứa 54gam glucôzơ bằng dung dịch AgNO 3 /NH 3 có đun nóng nhẹ Tính lượng Ag phủ lên gương a. 64,8 gam * b. 70,2gam c. 54gam d. 92,5 gam 128.Chọn câu nói đúng a. Xenlulo và tinh bột có phân tử khối lớn nhưng phân tử khối của xenlulo lớn hơn nhiều so với tinh bột b. Xenlulo và tinh bột có khối lượng phân tử nhỏ c. Xenlulo có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột d. Xenlulo và tinh bột có phân tử khối bằng nhau 129.Bằng phương pháp lên men rượu từ glucôzơ ta thu được 0,1lít rượu êtylic (có khối lượng riêng 0,8gam/ml) Biết hiệu suất lên men 80% Xác định khối lượng glucôzơ đã dùng a. 185,6gam b. 190,5 gam c. 195,65 gam * d. 198,5gam 10 [...]... dung dch sau, sau mt thi gian rỳt thanh Fe ra, sy khụ nhn thy th no? (( Gi s cỏc Nhn xột no sau õy l sai? A Dung dch CuCl2: Khi lng thanh Fe tng so vi ban u B Dung dch KOH: Khi lng thanh Fe khụng thay i C Dung dch HCl: Khi lng thanh Fe gim D Dung dch FeCl3: Khi lng thanh Fe khụng thay i 455.Mu hp kim st - thit trong khụng khớ m b n mũn kim loi, cho bit kim loi b phỏ hy A St B Thit C C 2 kim loi D... 75 261.Cho mt lỏ st (d) vo dung dch CuSO4 Sau mt thi gian vt lỏ st ra ra sch lm khụ thy khi lng lỏ st tng 1,6g Kh A: 12,8g B : 6,4g C: 3,2g D: 9,6g 262.in phõn núng chy hon ton 1,9g mui clorua ca mt kim loi húa tr II, c 0,48g kim loi catụt Kim loi ó cho l: A Zn B Mg C Cu D Fe 263.in phõn dung dch CuSO4 bng in cc tr vi dũng in cú cng I = 0,5A trong thi gian 1930 giõy thỡ khi lng A: 0,64g v 0,112... H2, O2, Axit, Ru 342.Trong mt cc nc cú cha 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3-, 0,02 mol Cl-, nc trong cc l: a Nc mm b Nc cng tm thi c Nc cng vnh cu d Nc 343.Khụng gp kim loi kim th trong t nhiờn dng t do vỡ: A.Thnh phn ca chỳng trong thi n nhiờn rt nh B.õy l kim loi hot ng húa hc rt mnh 25 C.õy l nhng cht hỳt m c bit Hóy chn ỏp ỏn ỳng? D.õy l nhng kim loi iu ch bng cỏhc in phõn... iu kin tiờu chun v dung dch B M khụng ht 200ml dung dch HCl 0,5M M thuc phõn nhúm chớnh nhúm II Kim loi M l: A Ca B Cu C Mg D Sr 371.Ngi ta in phõn mui clorua ca mt kim loi húa tr II trng thỏi núng chy sau mt thi gian catụt 8 gam kim loi, a cụng thc ca mui A MgCl2 B CaCl2 C CuCl2 D BaCl2 372.Mt hn hp X gm 2 kim loi A, B u cú hoỏ tr 2 v cú khi lng nguyờn t M A < MB Nu cho 10,4g hn hp X ( cú s c 12... dịch chứa một chất tan đê tách Ag ra khỏi hỗn hợp là A ddịch HCl B ddich HNO3 loãng C ddịch H2SO4loãng D.ddịch Fe2(SO4)3 257. iu ch Al ngi ta 1/ in phõn AlCl3 núng chy 2/ in phõn dung dch AlCl3 3/ in phõn Al2O3 núng chy trong Criolit 4/ Kh AlCl3 bng K nhit cao Cỏch ỳng l A: 1 v 3 ; B: 1, 2 v 3 ; C: 3 v 4 : D: 1, 3 v 4 258.Nhỳng mt lỏ st vo dung dch CuSO4,sau mt thi gian ly lỏ st ra cõn nng hn so vi... Tinh bt, saccaroz D Glucoz, Xenluloz 169.Cú th iu ch PE bng phn ng trựng hp monome sau: A: CH2CH2; B: CH2=CHCH3; C: CH2CHCl; D: CH2=CHOCOCH3 170.Da vo tớnh cht no kt lun tinh bt v xenluloz l nhng polime thi n nhiờn cú cụng thc (C6H10O5)n A Tinh bt v xenluloz khi b t chỏy u cho CO2 v H2O theo t l s mol 6: 5 B Tinh bt v xenluloz khi b thu phõn n cựng u cho glucoz C Tinh bt v xenluloz u tan trong nc D Tinh... D Zn 267.Cho 6,4g hn hp Mg - Fe vo dung dch HCl (d) thy bay ra 4,48 lớt H2(ktc) Cng cho hn hp nh trờn vo dung dch Cu c l A: 9,6g B : 16g C: 6,4g D : 12,8g 268.Chia hỗn hợp 2 kim loại A,B có hoá trị không đổi thành 2phần bằng nhau phần 1 tan hết trong dung dịch HCl tạo ra 1,792 l hợp oxit Khối kợng hỗn họp 2 kim loại ban đầu là: A 5,08g B 3,12g C 2,64g D.1,36g 269.Cho 5,6g Fe vo 200 ml dung dch hn hp... 1s22s22p63s2 333.Phng phỏp iu ch kim loi phõn nhúm chớnh nhúm II l: A Phng phỏp thy luyn B.Phng phỏp thy luyn., C.Phng phỏp in phõn núng chy D Tt c cỏc phng phỏp trờn Hóy chn phng phỏp ỳng: 334. lm mm nc cng tm thi, cú th dựng phng phỏp sau: a Cho tỏc dng vi NaCl b Tỏc dng vi Ca(OH)2 va c un núng nc d B v C u ỳng 335.Kim loi PNC nhúm II tỏc dng vi dung dch HNO3 loóng, theo phng trỡnh húa hc sau 4M + 10 HNO3... phn ca cht rn D l A.Fe,Cu,Ag B.Al,Fe,Cu C.Al,Cu,Ag D.c A,B,C 238.n mũn in hoỏ v n mũn hoỏ hc khỏc nhau im A: Kim loi b phỏ hu B: Cú s to dũng in C: Kim loi cú tớnh kh b n mũn 18 D: Cú s to dũng in ng thi kim loi cú tớnh kh mnh hn b n mũn 239.D kin no di õy cho thy nhụm hot ng mnh hn st A.st d b n mũn kim loi hn B.vt dng bng nhụm bn hn so vi bng st C.st b nhụm y ra khi dung dch mui D.nhụm cũn phn ng... H2O D NaOH 348.Mun iu ch kim loi kim th ngi ta dựng phng phỏp gỡ ? a in phõn dd b Thu luyn c in phõn núng chy d.Nhit luyn 349.Cú cỏc cht sau: NaCl, Ca(OH)2,Na2CO3, HCl Cp cht no cú th lm mm nc cng tm thi: A NaCl v Ca (OH)2 B Ca(OH)2 v Na2CO3 C.Na2CO3 v HCl D NaCl v HCl 350.Mt hn hp rn gm: Canxi v CanxiCacbua Cho hn hp ny tỏc dng vúi nc d ngui ta thu uc hn hp khớ gỡ ? a Khớ H2 b Khớ C2H2 v H2 c Khớ . phân ban ( 6 câu, từ câu 51 đến câu 56): Câu 51. Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém như 45 đơn vị cacbon . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai nitro. sau đây có thể làm tăng hiệu suất tổng hợp NH 3 A. Dần dần kéo pittông lên, dẫn nước lạnh thường xuyên qua thành bình trong quá trình tổng hợp. B. Dần dần nén pittông xuống, cung cấp nhiệt cho bình. trong quá trình tổng hợp. C. Dần dần nén pittông, dẫn nước lạnh thường xuyên qua thành bình trong quá trình tổng hợp. D. Thường xuyên bổ sung chất xúc tác, và dần dần kéo pittông lên, dẫn nước
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi ôn tập hóa học tổng hợp_tài liệu luyện thi đại học, câu hỏi ôn tập hóa học tổng hợp_tài liệu luyện thi đại học, câu hỏi ôn tập hóa học tổng hợp_tài liệu luyện thi đại học, Glixin không tác dụng với