0

mối quan hệ thế - pháp - thuật trong tư tưởng pháp trị của hàn phi tử

30 870 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 21:16

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ   BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ - THẢO LUẬN NHÓM MỐI QUAN HỆ THẾ - PHÁP - THUẬT TRONG TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ Giảng Viên: PGS.TS Phạm Ngọc Thanh Nhóm Sinh Viên Thực hiện: Nhóm 3 Hà Nội - 2011 I. Bối cảnh xã hội Trung Hoa cổ đại thời Hàn Phi Tử và sự hình thành tư tưởng Pháp trị Lịch sử Trung Hoa cổ đại có hai thời kỳ được nói đến đó là Xuân thu và Chiến quốc. Thời Xuân thu là thời kỳ suy tàn của nhà Chu, đây chính là thời kỳ sinh sống của Lão tử, Khổng tử. Thời Chiến quốc từ gần cuối đời Uy Liệt Vương, tới khi nhà Tần diệt nhà Tề thống nhất đất nước, đó là thời kỳ sinh sống của Hàn Phi Tử. So với thời Xuân thu thì Chiến quốc loạn lạc bất ổn định hơn về chính trị nhưng lại phát triển hơn về kinh tế. Đây là thời kỳ đạo đức suy đồi, người ta chỉ dùng mọi cách để tranh lợi, quan lại tham nhũng, ăn chơi xa hoa truỵ lạc, chiến tranh kéo dài liên miên khiến cho đời sống của nhân dân càng thêm đói khổ, cùng cực. Trước tình cảnh xã hội như vậy, tầng lớp quý tộc và tầng lớp trí thức có sự chia rẽ về tư tưởng. Một số chán nản muốn quay trở lại thời Xuân Thu, số khác thì cố gắng đưa ra những tư tưởng và phương pháp cải cách để xây dựng “nước giàu,binh mạnh”. Đặc biệt thời Chiến Quốc là thời kỳ lịch sử phát triển rực rỡ về tư tưởng, “trăm hoa đua nở”, “bách gia chư tử”. Có ba dòng tư tưởng lớn cùng tồn tại trong thời đại bấy giờ: Phái thứ nhất: có Nho gia và Mặc Tử, Khổng Tử muốn khôi phục nhà Chu. Mặc tử, Mạnh tử, Tuân tử thấy nhà Chu suy tàn không cứu được nên mong có được vị minh quân thay Chu thống nhất Trung hoa bằng chính sách Đức trị. Phái thứ hai: là phái Đạo gia muốn giảm thiểu, thậm chí giải toán chính quyền sống tự nhiên như thủa sơ khai, lập địa muốn từ bỏ xã hội phong kiến để trở về xã hội cộng sản nguyên thuỷ. Phái thứ ba: là phái Pháp gia với một số nhà tư tưởng lớn như:Quản Trọng,Thận Đáo,Thân Bất Hại,Thương Ưởng…muốn dùng vũ 2 lực lật đổ chế độ phong kiến phân tán và lập ra chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế, thay “vương đạo” của Khổng Mạnh bằng chính sách "bá đạo". Tư tưởng Pháp gia với đại biểu xuất sắc là Hàn Phi Tử. Hàn Phi Tử(280-233 TCN),là một công tử nước Hàn, học rộng, biết cả đạo Nho, đạo Lão, nhưng thích nhất học thuyết của Pháp gia và có tư tưởng mới về Pháp trị. Nội dung cơ bản của Pháp gia là đề cao vai trò của pháp luật và chủ trương dùng pháp luật hà khắc để trị nước. Theo Hàn Phi Tử, thời thế hoàn cảnh đã thay đổi thì phép trị nước không thể viện dẫn theo "đạo đức" của Nho, "Kiêm ái" của Mặc, "Vô vi nhi trị" của Đạo gia như trước, mà cần phải dùng Pháp trị. Hàn Phi đưa ra quan điểm tiến hóa về lịch sử, ông cho rằng lịch sử xã hội luôn trong quá trình tiến hoá và trong mỗi thời kỳ lịch sử thì mỗi xã hội có những đặc điểm dấu ấn riêng. Vì thế, không có một phương pháp cai trị vĩnh viễn, cũng như không có một thứ pháp luật luôn luôn đúng trong hệ thống chính trị tồn tại hàng ngàn năm. Từ đó, ông đã phát triển và hoàn thiện tư tưởng Pháp gia thành một đường lối trị nước khá hoàn chỉnh . Về mặt lý luận chính trị ông tiếp thu điểm ưu trội của ba trường phái trong pháp gia: “pháp” (Quản Trọng, Thương Ưởng), “thuật” (Thân Bất Hại), “thế” (Thận Đáo). Trong phép trị nước, Hàn Phi Tử là người đầu tiên coi trọng cả ba yếu tố Thế, Thuật, và Pháp. Ông cho rằng ba yếu tố đó phải thống nhất không thể tách rời trong đường lối trị nước bằng pháp luật. Quan niệm về bản chất con người của Hàn Phi Tử. Khi nhắc đến tư tưởng quản lý của một tác giả thì trước tiên chúng ta cần xem xét quan niệm về bản chất con người của tác giả đó. Vì nó sẽ chi phối toàn bộ từ tư tưởng quản lý chủ đạo đến việc xác định mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng, công cụ phương pháp quản lý. Vậy nên ta không thể không xem xét quan niệm về bản chất con người của Hàn Phi. Hàn Phi Tử đã cho rằng bản chất con người là vì tư lợi. Nếu Khổng Tử cho rằng bản chất con người là tính thiện thì Tuân Tử một học trò giỏi của ông lại cho rằng con người bản chất là “ác”. Hàn Phi Tử đã cho rằng bản chất con người là vì tư lợi, là học trò của Tuân Tử, Hàn Phi theo tư tưởng triết học ‘tính bản ác” của con người và đây có lẽ là tư tưởng duy nhất Hàn Phi thừa nhận từ Nho gia. Theo Hàn Phi chỉ có một số thánh nhân tích bản tính thiện còn đa số vốn có tính ác cụ thể là tranh giành nhau vì lợi, sẵn sàng giết nhau vì miếng ăn hay chức vụ, làm biếng, khi có dư ăn thì không muốn làm gì nữa, chỉ phục tùng quyền lực. Con người làm việc do xuất phát từ lợi ích của bản thân. Con người sẵn sàng làm tất cả hoặc không làm gì cả nếu có lợi cho bản thân họ. Ví dụ như “thầy lang khéo mút vết thương ngậm máu bệnh nhân đâu phải vì tình cốt nhục mà chỉ vì lợi. Thợ đóng xe mong nhiều người sang, thợ đóng quan tài mong nhiều người chết yểu…” (Thiên Bị nội) Vì thế một mặt để dùng được người để “sử dụng hết năng lực”của họ không gì bằng đem lại cái lợi cho họ tức dùng phần thưởng, mặt khác để loại bỏ những yếu tố gây loạn cho xã hội thì phải dùng hình phạt nặng. II. Nội dung cơ bản của Thế, Thuật và Pháp 1. T h ế “Thế” trong quan niệm của Hàn Phi là địa vị và quyền uy. Theo ông, thế không liên quan với đạo đức và tài trí của con người. Bởi vì, “hiền tài như vua Nghiêu nhưng khi chưa làm vua nói không ai nghe, bạo tàn như vua Kiệt , nhưng vì là vua nên mọi người không dám trái lệnh.” Vua là người có quyền uy tối cao. Điều đó thể hiện: + Vua là người duy nhất có quyền đề ra pháp luật. Chính vì vậy vua phải được mọi người tôn kính, tuân theo triệt. + Vua phải nắm lấy quyền thưởng phạt. Chính sách thưởng phạt là phương tiện cơ bản để nhà vua cai trị dân, qua đó giữ được Thế của mình. Điểm thống nhất trong chính sách thưởng phạt của ông là: Thưởng phạt phải chắc chắn, công bằng, nghiêm minh; thưởng phải hậu, phạt phải nặng. “Trị tội thì không chừa cásc quan lớn, thưởng công bằng thì không bỏ sót các dân thường…Hình phạt nặng thì người sang không dám khinh kẻ hèn, pháp luật phân minh thì người trên được tôn trọng, không bị lấn”(thiên Hữu Độ). Như vậy, pháp luật và chính sách thưởng phạt luôn được Hàn Phi đề cao khi nói về Thế và điều kiện để có được Thế “pháp luật công bằng,thưởng phạt công minh,cho nên,đều sửa chữa được sai lầm của người trên,trị được cái gian của kẻ dưới trừ được loạn, sửa được điều sai, thống nhất đường lối của dân không gì bằng pháp luật”. Xuất phát từ quan niệm bản chất con người là vì tư lợi nên chính sách thưởng phạt có phần cực đoan song quan niệm về Thế của ông có nhiều điểm sâu sắc mà trong hoạt động quản lý có thể ứng dụng. 2. T h u ậ t Thuật: là kĩ thuật quản lí và tâm thuật. Kĩ thuật quản lí: là phương án để tuyển, dùng, kiểm tra đánh giá khả năng của quan lại để bố trí cho chức danh cho phù hợp. tâm ý. Tâm thuật: là mưu mô trong chế ngự quần thần, bắt họ phải lộ ra Pháp gia cực nhấn mạnh “thuật”. Hàn phi phê phán Thương Ưởng chỉ biết có pháp luật mà “không có thuật để biết rõ kẻ gian” “chúa không có thuật để biết rõ kẻ gian, dấu pháp luật có tô vẽ ra mười phần, người làm tôi vẫn ngược lại dùng nó làm chỗ dựa để mưu lợi riêng”.Vì thế,người làm chúa phải có “thuật” đó là “thuật cai trị” của người làm chúa để điều khiển bề tôi. Hàn Phi nói “thuật là gì? là cái mầm kín đáo trong bụng, để so sánh các đầu mối sự việc và ngấm ngầm cai trị các bề tôi. Dùng thuật thì phải làm cho kẻ thân yêu gần gũi cũng không ai biết được”. Thuật của Hàn Phi có hai nguyên tắc cơ bản sau: Một là bề tôi không làm hết hay làm quá trách nhiệm đều phải xử phạt . Hai là căn cứ vào sự tương xứng hay không giữa “công” và “danh”, “lời nói” và “việc làm” cuả kẻ bề tôi để thưởng phạt. Trong kĩ thuật bao gồm hai nội dung chính: trừ gian và dùng ngườ i Thuật trừ gian: là các thuật để loại trừ bọn gian thần. Giữa vua và tôi khác nhau về địa vị và quyền lợi, vì vậy bất cứ bề tôi nào cũng có ý phản vua.Vua phải biết cách để loại bỏ hạng người này. Các ông vua nên: không để lộ sự yêu thích, giận, ghét, đồng thời không cho bề tôi biết mưu tính cuả mình, không cho họ mưu tính việc riêng và tự ý hành động. Bắt họ ph ải là m đú ng the o ph áp luậ t. Kh ôn g ch o họ lấy củ a cô ng để thi cô ng, ba bắt vợ con thân thích của họ làm con tim để uy hiếp, nếu là kẻ tham lam thì cho họ tước lộc nhiều dùng để mua chuộc,nếu là kẻ gian tà, phải làm cho họ khốn khổ bằng cách trừng phạt hoặc nếu không thì giết” Thuật dùng người: Nguyên tắc cơ bản của thuật dùng người theo Pháp gia gọi là thuyết hình danh - tức là muốn đánh giá một người hoặc một sự vật thì phải xem xét sự thực đã làm (hình) và tên gọi công việc (danh) có phù hợp hay không. Có ba khía cạnh, phương thức, phương pháp: Thánh ngôn: nghe ngóng, xem xét, khi nghe bề tôi thì vua phải trầm mặc, lầm lì, không bày tỏ thái độ, không khen không chê, không để lộ tình cảm của mình. Lời nói của bề tôi không được mâu thuẫn nhau. Bề tôi phải đưa ra ý kiến rõ ràng. Lời nói phải thiết thực. Tham nghiêm: khảo sát nhiều mặt để biết lòng bề tôi. Hỏi ý kiến của nhiều người, xem xét việc đã làm. Cho họ ở gần mình để thấy được nội tình. Dùng những điều mình biết rồi để tra khảo. Đưa ra nhiều ý kiến khác nhau để xem ý kiên của kẻ dưới ra sao. Thí chi giao chức: cho họ thử việc, dùng thực tiễn kiểm tra thực lực của họ. Có ba nguyên tắc: Một giao họ việc nhỏ để làm lần lượt sẽ giao cho họ việc lớn hơn. Hai không cho kiêm nhiệm phải phân công rõ ràng mỗi người một chức vụ. Ba không dùng kẻ khác để nhòm ngó. Trong tư tưởng của mình, Hàn Phi còn bàn đến thuật vô vi.Vô vi trong quan niệm của Khổng Tử và Lão Tử là cứ để cho sự vật tự nhiên mà vẫn phát triển,nhà cai trị nhàn nhã, ít điều hành can thiệp mà công việc vẫn. Nhưng theo Hàn Phi Tử, thuật vô vi không bớt đi sự điều hành, nhưng chỉ tập trung vào đối tượng là trị quan chứ không trị dân, bắt quan lại phải làm hết sức mình, đồng thời phải giải phóng chính sực lực cho ông vua. “Bậc vua thấp kém dùng hết khả năng của mình, bậc vua trung bình dùng hết sức của người, bậc vua cao hơn dùng hết trí lực của người thì vua như thần.” (Bát kinh). Tóm lại Thuật của Hàn Phi là thủ đoạn để vua dùng để điều khiển quan lại, giữ gìn pháp luật và tuân theo mệnh lệnh 3. P h á p. Nho gia dùng chữ “pháp” theo nghĩa phép tắc, còn Pháp gia nói tới “pháp” tức là chỉ pháp thuật. Hàn Phi cho rằng pháp luật là một công cụ hữu hiệu nhất để quản lý - cai trị xã hội. Pháp luật là cái quy, cái củ, tức là tiêu chuẩn để phân biệt đúng sai, phải trái, để duy trì xã hội trong một khuôn khổ. Pháp luật là cái “biên soạn thành sách, đặt ở công đường, và nói rõ cùng trăm họ cho nên bậc minh chúa nói pháp luật, thì mọi kẻ hèn kém trong nước, không ai không nghe thấy”. Pháp luật không tách rời khỏi Thế và Thuật mà cùng tạo nên một cái kiềng 3 chân vững chắc, khăng khít. Là người tôn thờ chế độ quân chủ, với Hàn Phi, pháp luật dĩ nhiên là do vua đặt ra nhưng phải tuân theo các nguyên tắc sau:  Pháp luật phải kịp thời, hợp thời: Hàn Phi viết: “Thời thay mà pháp luật không đổi thì nước loạn, đời đã thay đổi mà cấm lệnh không biến thì nước bị chia cắt. Cho nên thánh nhân trị dân thì pháp luật theo thời mà đổi, cấm lệnh cũng với đời mà biến”. Tính kịp thời của pháp luật với Hàn Phi không chỉ có ý nghĩa chung chung mà rất cụ thể “Bậc vua chúa sáng trị nước thì dựa theo thời tiết của năm mà làm ra của cải, tính thuế khóa sao cho giàu nghèo được đều ”  Pháp luật phải công khai, dễ biết, dễ thi hành: Về ý pháp luật công khai, trong thiên Hữu độ, Hàn Phi viết: “Pháp luật rõ ràng thì người trên được tôn trọng mà không bị xâm lấn” và ông phân tích rõ trong thiên Thủ đạo: “Pháp luật rõ ràng thì người hiền không cướp của kẻ kém, người mạnh không thể hiếp kẻ yếu, người đông không thể hung bạo với kẻ ít”. Ông cho rằng pháp luật dễ hiểu, dễ biết: “Pháp luật không gì bằng thống nhất và chắc chắn, khiến cho dân biết nó”. Trong thiên Bát Thuyết ông còn viết: “Những điều mà những kẻ sĩ sâu sắc mới có thể hiểu được thì không thể đưa ra làm lệnh, vì dân không phải tất cả đều sâu sắc” và “Pháp luật gọn thì việc kiện tụng của dân ít đi”.  Pháp luật phải công bằng, bênh vực kẻ yếu và số ít: Nhìn chung, pháp gia chủ trương mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Hàn Phi viết: “Pháp luật phải công bằng thì quan lại không làm điều gian” và trong thiên Thủ đạo ông viết: “ cho nên trị nước thì phải minh định pháp luật, đặt ra hình phạt nghiêm khắc để cứu loạn cho quần chúng, trừ họa cho thiên hạ, khiến cho kẻ mạnh không lấn kẻ yếu, đám đông không hiếp đáp số ít, người già được hưởng hết tuổi trời, bọn trẻ mồ côi được nuôi lớn, biên giới không bị xâm phạm, vua tôi thân nhau, cha con bảo vệ nhau, không lo bị giết hay bị giặc cầm tù, đó cũng là cái công cực lớn vậy”.  Pháp luật phải có tính phổ biến: Pháp luật phải ban hành công khai và truyền bá tới tất cả mọi người để không người dân nào có thể viện cớ rằng không biết luật nên lỡ [...]... Ưởng, Thuật của Thân Bất Hại để tạo thành ba điểm sáng hội tụ trong một tư tưởng lớn duy nhất, đó là tư tưởng Pháp trị Dưới bàn tay của Hàn Phi, Thế, Thuật, Pháp từ ba phạm trù phi liên kết đã trở thành bộ ba yếu tố không thể tách rời, có mối liên hệ mật thiết tạo nên tư tưởng Pháp trị đầy đủ nhất IV Hạn chế của tư tưởng Pháp trị  Hạn chế đầu tiên của tư tưởng pháp trị chính ở quan niệm về bản chất của. .. bản của Thế, Thu ật và Phá p 1 Th ế 6 2 Thuật 7 3 Pháp 9 III Mối quan hệ giữa Thế, Thuật và Pháp trong tư tưởng Pháp gia 1 Thế - Pháp 11 2 Thế - Pháp 13 3 Pháp - Thuật .14 IV Hạn chế của tư tưởng Pháp trị V Đóng góp và ứng dụng của tư tưởng Pháp trị đối với quản lý hiện đại 1 Đối với việc ban hành và thi hành pháp. .. http://docs.4share.vn/docs/14831/Tu_tuong_phap_tri_vang_bong_mot_t hoi_cua_han _phi_ tu_va_van_dung _trong _quan_ ly_doanh_nghiep_hien _dai.html - http://www.wattpad.com/826111-tu-tuong-phap-gia?p=3 - http://lichsuvn.info/forum/archive/index.php/t-11864.html Trường Đại Học KHXH và NV,ĐHQGHN Khoa Khoa Học Quản Lý BÁO CÁO KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM Đề tài nghiên cứu: Mối quan hệ Thế - Pháp -Thuật trong tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử 1 Danh sách nhóm và công... trong tư tưởng của mình, Hàn Phi Tử thấy được và đề cao vai trò và mối quan hệ của ba yếu tố: Thế, Thuật, Pháp Hàn Phi Tử cho rằng Pháp và Thuật mà thiếu quyền lực để cưỡng bức thì cũng không thể đảm bảo các bầy tôi phục tùng sự cai quản của vua Cho nên Thế cũng rất quan trọng Thế phải đi đôi với Pháp và Thuật Thế mà không có Pháp dễ dẫn đến chuyên quyền, tiếm quyền, xã hội có nhiều bất công Thế cũng... thói quen hành vi - Với đối tư ng quản lý Mối quan hệ thế , pháp , thuật cho đối tư ng quản lý biết mình ở vị trí nào quyền hạn trách nhiệm đến đâu, làm gì và không được làm gì, phải chịu trách nhiệm trực tiếp với ai để từ đó làm đúng bổn phận của mình VI.Kết luận Tóm lại tư tưởng pháp trị của Hàn Phi với 3 phạm trù quan trọng thế , thuật , pháp Trong đó lấy pháp luật làm trung tâm, thế và thuật là... hợp với pháp luật hay không: “ Sự yên trị hay rối loạn gửi ở pháp và thuật, lẽ phải trái dựa vào thưởng phạt, điều nặng nhẹ theo với cân lường không ra ngoài mực thước, không đẩy vào trong mực thước, không lọt ra ngoài pháp luật, không lẩn vào trong pháp luật ” III gia Mối quan hệ giữa Thế, Thuật và Pháp trong tư tưởng Pháp Thế, Thuật và Pháp là ba khái niệm cơ bản về hoạt động cai trị của Hàn phi Ba... phạm xã hội Trong tư tưởng Pháp trị, pháp luật duy nhất do vua làm ra, ban hành và nắm lấy dựa trên lợi ích của mình, mà hầu như không có nếu không nói là không tồn tại các quy phạm xã hội các phong tục V.Đóng góp và ứng dụng của tư tưởng pháp trị đối với quản lý hiện nay 1 Đối với việc ban hành và thi hành pháp luật Đóng góp có thể coi là lớn nhất của tư tưởng Hàn Phi đó là việc sử dụng pháp luật Nhà...phạm pháp Hàn Phi yêu cầu các quan lại phải: “lấy pháp luật mà dạy dân”, họ phải là những người truyền bá pháp luật Với Hàn Phi, pháp luật là thứ “phép công” điều khiển hành vi của con người Pháp luật có vai trò quan trọng nhất trong bộ ba pháp- thuật thế, vì thế tiền đề mà mục đích tối cao của chính trị, quản lý là làm cho Pháp luật không hỏng nát” Trong chính trị và quản lý, tất cả... hiệu quả thi hành của pháp luật đến đâu là do Thế của nhà vua Thế có cao, có vững thì sự thực thi pháp luật của bề dứơi mới được triệt để tuân theo Có pháp luật mà Thế yếu thì pháp luật cũng khó được thi hành Hàn phi viết: “nếu họ (tức vua) giữ pháp luật ở vào cái thế thì trị an, nếu họ từ bỏ pháp luật, gạt bỏ cái thế thì loạn” Như vậy, Thế là điều kiện để tạo nên Pháp, để cho Pháp được thi hành theo... có Thuật để cai trị quần thần cho phải đạo, dùng người cho chính xác, phù hợp, cư xử với dân cho đúng đạo, đúng mực Lần đầu tiên học thuyết cai trị của Pháp gia hội tụ đủ ba yếu tố: Thế, Thuật và Pháp Nó đánh dấu sự phát triển mới vượt bậc, là sự hoàn thiện nhất so với trước đó của tư tưởng Pháp trị Hàn Phi đã kế thừa và phát triển ba yếu tố của các nhà Pháp gia đi trước: Thế của Thận Đáo, Pháp của . ngoài pháp luật, không lẩn vào trong pháp luật ”. gia III. Mối quan hệ giữa Thế, Thuật và Pháp trong tư tưởng Pháp Thế, Thuật và Pháp là ba khái niệm cơ bản về hoạt động cai trị của Hàn phi. . KIỂM TRA GIỮA KỲ - THẢO LUẬN NHÓM MỐI QUAN HỆ THẾ - PHÁP - THUẬT TRONG TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ Giảng Viên: PGS.TS Phạm Ngọc Thanh Nhóm Sinh Viên Thực hiện: Nhóm 3 Hà Nội - 2011 I. Bối. nhất. IV. Hạn chế của tư tưởng Pháp trị  Hạn chế đầu tiên của tư tưởng pháp trị chính ở quan niệm về bản chất của con người. Hàn Phi Tử đã nhìn nhận bản chất vấn đề này một cách phi n diện. Ông
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ thế - pháp - thuật trong tư tưởng pháp trị của hàn phi tử, mối quan hệ thế - pháp - thuật trong tư tưởng pháp trị của hàn phi tử, , II. Nội dung cơ bản của Thế, Thuật và Pháp, III. Mối quan hệ giữa Thế, Thuật và Pháp trong tư tưởng Pháp, V.Đóng góp và ứng dụng của tư tưởng pháp trị đối với quản lý

Từ khóa liên quan