hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên xuất nhập khẩu t.b.h

107 331 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thị Chi Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Hòa Thị Thanh Hƣơng HẢI PHÕNG – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU T.B.H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thị Chi Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Hòa Thị Thanh Hƣơng HẢI PHÕNG – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thị Chi Mã SV: 1113401061 Lớp: QTL502K Ngành: Kế Toán Kiểm Toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Khái quát được những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. - Phản ánh được thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H - Đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H, trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí tại đơn vị thực tập. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Sử dụng số liệu năm 2012 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Hòa Thị Thanh Hương. Học hàm, học vị: Thạc Sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 25 tháng 03 năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 29 tháng 06 năm 2013 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 2 1.1.Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 2 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 2 1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 3 1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 4 1.1.3.1. Yêu cầu quản lý đối với doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 4 1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 5 1.1.4 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 5 1.1.4.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu 5 1.1.4.2. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi phí 8 1.1.4.3. Một số khái niệm, thuật ngữ xác định kết quả kinh doanh. 8 1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 9 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 1.2.1.1. Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng 10 1.2.1.3 Quy trình hạch toán 11 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13 1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng 13 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 13 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 15 1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.2.3.1. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 16 1.2.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 17 1.2.2.4 Tài khoản sử dụng 17 1.2.2.5 Phương pháp hạch toán giá vốn 18 1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 20 1.2.4.1Kế toán chi phí bán hàng 20 1.2.4.1 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 21 1.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 23 1.2.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 23 1.2.5.2. Kế toán chi phí tài chính 24 1.2.6 Kế toán thu nhập khác, chi phí khác 27 1.2.6.1 Kế toán thu nhập khác 27 1.2.6.2 Kế toán chi phí khác 29 1.2.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 31 1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 34 1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ. 35 1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái. 35 1.3.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 36 1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký chung 37 1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU T.B.H 38 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 38 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 38 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 40 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 41 2.1.4. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán áp dụng và chính sách kế toán áp dụng tại công tyTNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 43 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 43 2.1.4.3 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 46 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 46 2.2.1. Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 46 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 55 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 59 2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng tại công ty 59 2.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty 60 2.2.4. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 70 2.2.5 Thực trạng công tác kế toán thu nhập khác, chi phí khác tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 76 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU T.B.H 83 3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 83 3.1.1. Ưu điểm 83 3.1.2. Hạn chế 85 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 85 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 85 3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 87 3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 88 3.2.2.1. Ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện sổ chi tiết và lập báo cáo XĐKQKD của từng mặt hàng 88 3.2.2.2. Ý kiến thứ hai: Về chính sách thu hồi nợ và chính sách chiết khấu thanh toán 91 3.2.2.3. Ý kiến thứ ba: Về công tác trích lập dự phòng phải thu khó đòi. 92 Phương pháp lập dự phòng 92 3.2.2.4. Ý kiến thứ tư: Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên kế toán và áp dụng kế toán máy 94 KẾT LUẬN 97 Tài liệu tham khảo 98 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên : Đỗ Thị Chi – Lớp QTL 502K 1 LỜI MỞ ĐẦU Nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp cạnh tranh phát triển tạo cho nền kinh tế sự đa dạng về hình thức kinh doanh, mặt hàng kinh doanh. Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có những đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để có được lợi nhuận cao nhất nhưng chi phí bỏ ra thấp. Do đó, các doanh nghiệp trong nước luôn phải cố gắng tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sau khi được đi thực tập tại công ty em đã quyết định chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H". Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được chia làm ba chương: - Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H. - Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H Do thời gian thời gian thực tập ngắn và trình độ của bản thân còn hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét và ý kiến đóng góp để khóa luận có ý nghĩa thực tiễn cao hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Thạc sỹ Hoà Thị Thanh Hƣơng và sự tạo điều kiện, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong phòng kế toán công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H đã giúp em hoàn thành đề tài này. Sinh viên ĐỖ THỊ CHI [...]... bỏn, kinh doanh ca doanh nghip 1.1.4 Mt s khỏi nim, thut ng liờn quan n doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh 1.1.4.1 Mt s khỏi nim, thut ng liờn quan n doanh thu a) Cỏc loi doanh thu Khỏi nim doanh thu: Doanh thu l tng giỏ tr cỏc li ớch kinh t doanh nghip thu c trong k k toỏn, phỏt sinh t quỏ trỡnh sn xut kinh doanh thụng thng ca doanh nghip, gúp phn lm tng vn ch s hu Sinh viờn : Th Chi Lp... LUN C BN V CễNG TC K TON DOANH THU, CHI PH V XC NH KT QU KINH DOANH TRONG DOANH NGHIP 1.1.Nhng vn chung v cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh trong doanh nghip 1.1.1 S cn thit phi t chc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh trong doanh nghip Trong nn kinh t th trng hin nay, vn m cỏc doanh nghip luụn quan tõm l lm th no hot ng kinh doanh cú hiu qu cao nht (ti... mt cụng ty, tng cụng ty Doanh thu hot ng ti chớnh: l doanh thu t tin lói, tin bn quyn, c tc, li nhun c chia v doanh thu hot ng ti chớnh khỏc ca doanh nghip ó c coi l thc hin trong k, khụng phõn bit doanh thu ó thu c hay s thu c tin Thu nhp khỏc: l khon thu gúp phn lm tng vn ch s hu t hot ng ngoi cỏc hot ng to ra doanh thu b) Cỏc khon gim tr doanh thu Chit khu thng mi: L khon doanh nghip bỏn gim giỏ... d toỏn chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip, chi phớ hot ng ti chớnh v chi phớ khỏc, xỏc nh kt qu kinh doanh ca doanh nghip Trờn c s ú a ra nhng bin phỏp nh hng cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip trong k tip theo, hon thin hot ng kinh doanh, hot ng qun lý, tit kim chi phớ, tng doanh thu Sinh viờn : Th Chi Lp QTL 502K 3 Trng HDL Hi Phũng Khúa lun tt nghip Thụng tin k toỏn doanh thu, chi phớ... ng kinh doanh trong doanh nghip, cỏc yu t liờn quan n vic xỏc nh li nhun l doanh thu, chi phớ Do ú doanh nghip cn kim tra doanh thu, chi phớ t c kt qu cao nht Doanh thu l tng giỏ tr cỏc li ớch kinh t doanh nghip thu c trong k k toỏn, phỏt sinh t cỏc hot ng sn xut kinh doanh thụng thng ca doanh nghip, gúp phn lm gia tng vn ch s hu Tiờu th l mt trong quỏ trỡnh bỏn hng, l giai on cui cựng ca giai on kinh. .. Doanh thu trong doanh nghip bao gm: Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v: l ton b s tin thu c, hoc s thu c t giao dch v nghip v phỏt sinh doanh thu cung cp dch v cho khỏch hng - Doanh thu bỏn hng l mt ch tiờu quan trng trờn bỏo cỏo ti chớnh ca cỏc doanh nghip, phn ỏnh quy mụ kinh doanh, kh nng to ra tin ca doanh nghip, ng thi liờn quan mt thit n vic xỏc nh li nhun doanh nghip - iu kin ghi nhn doanh thu. .. Trong ú phi tớnh y , chớnh xỏc cỏc khon chi phớ v kt qu t c T chc cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh l cụng c quan trng trong qun lý v iu hnh cú hiu qu cỏc hot ng ca doanh nghip trong kinh doanh Thụng tin k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh cung cp giỳp nh qun tr doanh nghip nm c tỡnh hỡnh thc hin k toỏn doanh thu ca doanh nghip v loi hỡnh, s lng, cht lng,... cỏc doanh nghip Chi phớ thu thu nhp doanh nghip: L s thu thu nhp doanh nghip phi np c tớnh trờn thu nhp chu thu trong nm v thu sut thu thu nhp doanh nghip hin hnh 1.1.4.3 Mt s khỏi nim, thut ng xỏc nh kt qu kinh doanh Kt qu sn xut kinh doanh l kt qu cui cựng ca doanh nghip t c trong mt thi k nht nh do cỏc hot ng sn xut kinh doanh v Sinh viờn : Th Chi Lp QTL 502K 8 Trng HDL Hi Phũng Khúa lun tt nghip... gia cỏc khon thu nhp khỏc v cỏc khon chi phớ khỏc 1.2 T chc cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh trong doanh nghip 1.2.1 K toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 1.2.1.1 Nguyờn tc hch toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v - Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v dc xỏc nh theo giỏ tr hp lý ca cỏc khon ó thu c tin, hoc s thu c tin t cỏc giao dch v nghip v phỏt sinh doanh thu nh bỏn... KH thanh toán TK 911 Kết chuyển doanh thu thuần TK 3331 VAT S 1.2: Hch toỏn doanh thu bỏn hng theo phng thc tr gúp, tr chm TK511 TK131 TK 911 Tng s tin cũn phi Doanh thu bỏn hng hng tr tin ngay) K/c doanh thu thu ca khỏch hng TK 333(33311) TK 111,112 TK 515 TK338(3387) K/c doanh thu /c lói c hng Sinh viờn : Th Chi Lp QTL 502K gúp 12 Trng HDL Hi Phũng Khúa lun tt nghip S 1.3 Hch toỏn doanh thu bỏn . phí khác t i công ty TNHH MTV xu t nhập khẩu T. B. H 76 CHƢƠNG 3: M T SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG T C KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH K T QUẢ KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH MTV XU T NHẬP. TNHH MTV xu t nhập khẩu T. B. H 46 2.2. Thực trạng t chức công t c kế toán doanh thu, chi phí và xác định k t quả kinh doanh t i công ty TNHH MTV xu t nhập khẩu T. B. H 46 2.2.1. Thực trạng công. chi phí và xác định k t quả kinh doanh t i công ty TNHH m t thành viên xu t nhập khẩu T. B. H. - Chương 3: M t số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công t c kế toán doanh thu, chi phí và xác định

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan