0

công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã tân hòa, huyện buôn đôn, thực trạng và giải pháp

40 3,312 14
  • công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã tân hòa, huyện buôn đôn, thực trạng và giải pháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 11:35

A/PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Tính cấp thiết của đề tài: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức Đoàn gồm những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN ở Việt Nam. Lúc sinh thời và chỉ đạo Đoàn thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “ Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thiếu niên và nhi đồng thành những chiến sỹ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH và Chủ nghĩa cộng sản”. Khi bàn về nhiệm vụ của thanh niên trong tình hình mới ,nghị quyết lần thứ tư BCHTW Đảng khóa VII đã chỉ rõ: “…Thanh niên phải là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng bảo và bảo vệ tổ quốc…Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không , phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên ,vào việc bồi dưỡng,rèn luyện thanh niên.Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc ,là một trong những nhân tốp quyết định sự thành bại của cách mạng.Vì vậy ,vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố con người ”. Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng khóa X tiếp tục khẳng định: “… Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng CNXH”. Vai trò ,vị trí quan trọng của thanh niên còn được xác định bởi thanh niên chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số ,là nguồn nhân lực chất lượng cao,lực lượng xung kích trong bảo vệ tổ quốc,xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế, lực lượng tiếp nối các thế hệ cha anh thúc đẩy xã hội phát triển, xây dựng nước Việt Nam theo con đường XHCN. Từ vai trò chiến lược to lớn của thanh niên, Đảng ta coi chính thanh niên chứ không ai khác “được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn nhân lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”. Từ trước và sau ngày Đảng thành lập đến nay ,lớp lớp thanh niên đã trải qua bao chặng đường đấu tranh anh dũng của dân tộc, thế hệ trẻ nước ta đã tiếp bước nhau theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra, đã cùng với dân tộc ta làm nên một cuộc cách mạng tháng tám thắng lợi vĩ đại, một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, một cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, hội nhập kinh tế và xây dựng CNXH ở nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm đặc biệt đến công tác thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên.Đảng đã bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ đoàn ưu tú và cử họ sang làm công tác thanh niên để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho thanh niên được cống hiến sức lực của mình trong công cuộc xây dựng đất nước và từng bước trưởng thành. Đoàn xã Tân Hòa-huyện Buôn Đôn đang nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đăk Lăk lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội huyện Đoàn Buôn Đôn lần thứ III, Nghi quyết Đại hội Đoàn xã Tân Hòa lần thứ XII, Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Tân Hòa lần thứ XIII. Trong nhiệm kỳ 2006-2012 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Ban thường vụ Đoàn cấp trên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Hòa luôn cùng với các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong 6 năm qua xã Tân Hòa đang từng bước phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội, tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao đây cũng là điều kiện thuận lợi cho phong trào công tác Đoàn của xã nhà ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và những kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các Chi bộ, Ban tự quản các thôn và sự đoàn kết nhiệt tình, không ngại khó khăn gian khổ, chia sẻ khó khăn nỗ lực cùng nhau phấn đấu của đội ngũ cán bộ Đoàn từ xã ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 2 đến thôn và cơ sở. Bên cạnh những thuận lợi trên phong trào công tác Đoàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn đó là: Địa bàn dân cư rộng, trình độ dân trí không đồng đều 7 thôn chưa có hội trường thôn, thời tiết không thuận lợi, giá cả thị trường luôn biến động, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa trình độ năng lực của một số cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế, chủ yếu là vừa học vừa làm, tình hình cán bộ tại các Chi đoàn luôn có sự thay đổi do luân chuyển công tác, kỹ năng vận động tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nội dung sinh hoạt chưa có chiều sâu thiếu tính thuyết phục, nhận thức của một số cán bộ Đoàn và đoàn viên chưa cao, công tác phối kết hợp giữa các đoàn thể chưa được thường xuyên, kinh phí hoạt động của Đoàn còn hạn hẹp, phụ cấp còn thấp, chưa đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Một số cán bộ đoàn chưa mạnh dạn còn ngại tiếp xúc, chưa xác định đúng vai trò trách nhiệm của mình đối với công việc được giao.Bên cạnh đó một bộ phận thanh niên còn thờ ơ với công tác đoàn và trách nhiệm của bản thân với phong trào đoàn ở cơ sở. Đó là khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào công tác Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Là một cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn ở cơ sở,điều đó đã làm cho bản thân em trăn trở ,suy nghĩ phải tìm ra giải pháp để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh ,nhằm đoàn kết tập hợp thanh niên ,đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của thanh niên sinh hoạt và trong cuộc sống,giúp đỡ cho họ có nhiều đóng góp cho xã hội ,nhằm để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng XHCN và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Chính vì những lý do trên nên em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp”để làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị -hành chính, khóa học 2011-2012 của trường chính trị tỉnh Đăk Lăk.Trong đề tài này em sẽ phản ánh đúng kết quả hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã và mạnh dạn đề xuất những giải pháp để xây dựng phong trào thanh niên của xã ngày càng vững mạnh hơn trong thời gian tới. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu: ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 3 a.Mục tiêu: -Nhằm xây dựng tổ chức đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn xã Tân Hòa ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của xã nói riêng và của huyện nói chung, giúp cho cấp ủy đảng các cấp có được những nghị quyết đúng đắn, nhất là những nghị quyết lãnh đạo của đảng về công tác thanh niên. b. Nhiệm vụ: -Đoàn kết, tập hợp thanh niên, giáo dục thanh niên theo lý tưởng của Đảng, tham gia tốt các phong trào do đoàn cấp trên phát động để thanh niên góp sức mình xây dựng đất nước, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. -Đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên của xã nhiệm kỳ 2006-2012, từ đó vận dụng những lý luận đã được học vào thực tiễn ở cơ sở để đề ra những giải pháp cơ bản để xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tân Hòa nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao hơn. c. Đối tượng nghiên cứu: -Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở xã Tân Hòa -huyện nhiệm kỳ 2006-2012. 3. Phạm vi nghiên cứu: -Về không gian: Đề tài được thực hiện tại UBND xã Tân Hòa-huyện Buôn Đôn-tỉnh Đăk Lăk. -Về thời gian: Nghiên cứu thời gian từ 2006-2012, mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ 2012-2017. -Về nội dung: Chỉ tập trung nghiên cứu những nội dung liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tân Hòa. 4. Phương pháp nghiên cứu: -Phương pháp lý luận: Nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên. ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 4 -Phương pháp thực tiễn: Sử dụng các phương pháp thu thập xử, lý thông tin;phương pháp tổng hợp; phương pháp phân tích;điều tra,khảo sát, so sánh, sử dụng số liệu và nội dung báo cáo về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Đoàn xã nhiệm kỳ 2006-2012.Đồng thời nghiên cứu và sử dụng các văn bản của Đảng, Nhà nước và các cấp có liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên dể giải quyết các vấn đề của đề tài. 5. Bố cục của đề tài: Bài tiểu luận gồm 3 phần: -A/Phần mở đầu. -B/Phần nội dung. -C/Phần kết luận và kiến nghị. B/ PHẦN NỘI DUNG I .CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trong lịch sử phát triển của nhân loại,vấn đề thanh niên luôn được các quốc gia,dân tộc đều hết sức coi trọng .Trong kho tang tri thức nhân loại còn lưu giữ những tư tưởng,quan điểm ,công trình nghiên cứu của các tác giả kinh điển,các nhà khoa học ,nhà sư phạm ,các doanh nhân văn hóa thế giới nói và viết về thanh niên. Các Mác-Ph.Ăngghen trong khi đề cập đến mục tiêu vĩ đại là giáo dục con người phát triển toàn diện dể đáp ứng yêu cầu của xã hội-CNXHvà tiến lên CNCS,đã cho rằng:Tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân trẻ.Đối với các ông ,vấn đề giác ngộ giai cấp,giáo dục ý thức giác ngộ chính trị cho lớp trẻ đương thời phải được đặt lên vị trí hàng đầu .Các ông còn đề ra chế độ giáo dục không mất tiền cho thanh thiếu niên .Rằng thanh niên phải tham gia vào công cuộc vĩ đại giải phóng con người ,giải phóng loài người, thanh niên không được đứng ngoài chính trị . Kế thừa và phát triển những tư tưởng của Mac-Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đã nêu cao yêu cầu đối với nhiệm vụ học tập của thanh niên .Vì theo Lênin, xây dựng chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ phức tạp hơn nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản, rằng tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên, thanh niên là người xây ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 5 dựng chủ nghĩa cộng sản. Người cho rằng: “Thế hệ những người lao động được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì giỏi lắm chỉ có thể giải quyết được nhiệm vụ phá huỷ nền móng của chế độ tư bản già cỗi và đặt được nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ khởi công trong những điều kiện mới, mới có thể xây dựng được”. Như vậy tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên. Nếu không lôi cuốn được toàn thể quần chúng thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới thì sẽ không thể xây dựng được xã hội cộng sản chủ nghĩa. Hơn nữa, Theo Lênin, học chủ nghĩa cộng sản còn là phải học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản, đó là phải biết phấn đấu, biết hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp chung của cách mạng. Cơ sở của việc rèn luyện, học tập và giáo dục cộng sản theo Lênin là cuộc đấu tranh để củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản.Do đó,Người cho rằng thanh niên muốn thực hiện được nhiệm vụ xây dựng xã hội mới thì phải nắm được tất cả những kiến thức hiện đại.Người viết: “Người ta chỉ trở thành người cộng sản sau khi đã làm giàu trí tuệ của mình bằng sự hiểu biết tất cả các tri thức mà loài người đã sang tạo ra”. Hồ chí minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và thời đại ,lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta .Trước lúc đi xa ,một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về giáo dục ,đào tạo ,tổ chức và phát huy vai trò to lớn của thanh niên vì sư nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ,giải phóng xã hội ,giải phóng con người .Trong di chúc thiêng liêng của Người ,khi viết về thanh niên Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt,mọi việc đều hăng hái xung phong ,không sợ khó khăn,có chí tiến thủ”.Đây là một đánh giá đầy tình yêu thương,và gửi gắm rất cao của Người đối với thế hệ trẻ nước ta.Khi nói về huy hiệu của Đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện vai trò, vị trí và khả năng cách mạng của thanh niên. Thật ra không phải đến lúc đó Hồ Chí Minh mới nghĩ đến chiến lược “trồng người”, mà ngay từ khi bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã ý thức một cách rõ ràng về chiến lược “trồng người”, luôn xem đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của cách mạng. Hồ Chí Minh đã nêu lên tư tưởng chiến lược về “trồng người”, về đào tạo, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người có đức, có tài, kế tục sự nghiệp cách mạng một cách ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 6 trung thành và xuất sắc. Tư tưởng ấy được cô đọng lại, đúc kết và nâng cao từ thực tiễn sinh động của hơn nửa thế kỷ lãnh đạo cách mạng của Người.Đó là: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.Có thể nói,đây là tư tưởng bao trùm nhất của Hồ Chí Minh về công tác thanh niên;bồi dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên là bản chất của công tác vận động thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên phải cố gắng học tập và chỉ rõ những điều cần học, học để làm gì, học thế nào và học ở đâu. Người viết: “Ở nơi nào cũng có thể học, làm việc cũng phải học , “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”; “Học để làm người”, để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức; “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức là làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục thanh niên, vấn đề giáo dục toàn diện luôn được coi trọng, trong đó nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn có một vị trí đặc biệt quan trọng và then chốt. Trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải đào tạo, bồi dưỡng họ thành những người “Có khả năng hoạt động thực tiễn, không nên đào tạo ra những con người chỉ thuộc sách làu làu”. Về phương pháp giáo giục thanh niên,luận điểm của Người là phải thông qua hoạt động thực tiễn ,thông qua tổ chức,xây đi đôi với chống,học đi đôi với hành ,xử lý tốt mối quan hệ giữa giáo dục và tự giáo dục ,nêu gương người tốt, việc tốt,… là những luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục thanh niên . Đảng cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã luôn coi trọng công tác thanh niên ,coi đây là một nội dung đặc biệt quan trọng trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người của Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TW Đảng tháng 10-1930 đã ra “ Án nghị quyết về cộng sản thanh niên vận động”. Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành TW Đảng họp cuối tháng 3-1931 tại Sài Gòn đã nhấn mạnh “Tổ chức ra cộng sản thanh niên đoàn là một vấn đề cần kíp ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 7 mà Đảng phải giải quyết” đồng thời chỉ thị cho các cấp bộ Đảng nhất thiết phải xây dựng được cơ sở Đoàn thanh niên trong địa phương,các cấp ủy Đảng từ TW đến địa phương phải cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn ( sau này được phép của Bộ chinh trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 làm ngày thành lập Đoàn). Trong quá trình xây dựng ,hoạch định đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam,Trung ương Đảng và Bộ chính trị ,Ban Bí thư TW Đảng các khóa đã có nhiều nghị quyết ,chỉ thị về công tác thanh niên như : Nghị quyết số 26 của Bộ chính trị (khóa 6) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”. Nghị quyết TW 4, khoá VII (1993) “Về công tác thanh niên trong tình hình mới”, Chỉ thị số 66 Chỉ thị Trung ương của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 34 (1998) của Bộ Chính trị về “ tăng cường công tác chính trị tư tưởng củng cổ tổ chức đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đang viên trong trường học”, đây là hệ thống những chủ trương chỉ đạo sát với công tác thanh niên. Trên thực tế các chủ trương đường lối này đã bước đầu đi sâu vào cuộc sống và phát huy tác dụng to lớn đối với quá trình lãnh đạo và quy tụ thanh niên đứng quanh Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng.Đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X (15-8-2008) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW " Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa ,hiện đại hóa. Nghị quyết số 25-NQ/TW “Về tăng cường sự lãng đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” có những nội dung cơ bản sau: >Vị trí, vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của công tác thanh niên: Nghị quyết đã một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của thanh niên đó là: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội. ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 8 Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. >Tình hình thanh niên và công tác thanh niên: Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) tình hình thanh niên có những chuyển biến mạnh mẽ, đan xen cả những yếu tố tích cực và tiêu cực, trong đó yếu tố tích cực giữ vai trò chủ đạo. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập. lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nuớc, có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú, môi trường sống an toàn. Dù còn nhiều tâm trạng khác nhau, song đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) là một chủ trương quan trọng có tính quyết định, làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên. Các cấp ủy đảng đã lãnh ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 9 đạo hệ thống chính trị, toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác thanh niên và chăm lo xây dựng Đoàn. Nhà nước đã ban hành Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên và nhiều chính sách về công tác thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành. Công tác đoàn và phong trào thanh niên từng bước phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn viên, đảng viên ngày càng tăng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên, công tác thanh niên đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên,một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Học vấn của một bộ phận thanh niên nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉ lệ thanh niên nhiễm HIV/AIDS còn cao. > Quan điểm chỉ đạo - Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển,thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. - Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. - Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối, ( Word Reader - Unregistered ) www.word- reader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn Thái 10 [...]... thanh niên ,thiếu niên và nhi đồng cả nước II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN Xà TÂN HÒA NHIỆM KỲ 2006-2012 1.Đặc điểm tình hình chung: ( Word Reader - Unregistered ) www.wordreader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn 13 Thái a Tình hình thanh niên xã Tân Hòa: Xã Tân Hòa nằm ở phía Tây Bắc huyện Buôn Đôn được thành lập theo nghị định 49-CP ngày 15/8/2001 của chính phủ Toàn xã có 2.728 hộ... chi đoàn thôn, 5 chi đoàn trường học, 1 chi đoàn cơ quan, 1 chi đoàn DQCĐ Phân loại cả xã nhiệm kỳ có: - 70% chi đoàn vững mạnh - 20% chi đoàn khá - 5% chi đoàn trung bình - 5% chi đoàn yếu * Công tác đoàn viên: Công tác đoàn viên luôn được BCH đoàn xã chú trọng và quan tâm, trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm của Đảng ủy-UBND Đoàn xã đã mở được 8 lớp cảm tình đoàn cho hơn 600 thanh niên tiên tiến và. .. của đoàn viên thanh niên, kịp thời uốn nắn những sai phạm trong Đoàn viên thanh niên Được như vậy, em tin rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Tân Hòa sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả to lớn hơn trong những năm tiếp theo C/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Trong quá trình phát triển của mình, Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến Thanh niên và công tác thanh niên, ... và căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn ở địa phương, em đã mạnh dạn đề xuất những giải pháp như trên nhằm khắc phục những tồn tại khuyết điểm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở xã Tân Hòa trong những năm tiếp theo Để đạt được điều đó thì công tác chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đoàn xã cần phải tiếp tục đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các chi đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn đề ra,... công tác Đoàn và phong trào Thanh niên xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2006-2012 2.1.Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước,có lối sống đẹp,có lý tưởng cách mạng,có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam a Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban chấp hành Đoàn xã định hướng giáo dục về lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống để trở thành người đoàn viên thanh. .. ngoại 2.3 .Công tác xây dựng đoàn mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng đảng: a Công tác xây dựng đoàn: Với phương trâm hướng về cơ sở nhiệm kỳ vừa qua các chi đoàn đã có sự chuyển biến rõ rệt Thực hiện nghị quyết của trung ương Đoàn và đoàn các cấp về thực hiện cuộc vận động xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh Đầu nhiệm kỳ toàn xã có 20 chi đoàn, đến nay toàn xã có 23 chi đoàn, trong...chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo - Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hoá đường lối, chủ truơng của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chương... bàn xã. Mục tiêu, phương hướng chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Tân Hòa trong thời gian tới là tập trung bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên trở thành lớp người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Đảng , Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn Xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là môi trường lành mạnh cho thanh. .. thời động viên khen thưởng đối với cán bộ Đoàn thì nơi đó ( Word Reader - Unregistered ) www.wordreader.comHọc viên thực hiện: Vương Văn 29 Thái phong trào phát triển mạnh Như vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở xã Tân Hòa – huyện Buôn Đôn những năm qua đã cho thấy tuổi trẻ các dân tộc trong xã đã và đang từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc... cho Đoàn làm tốt vai trò của mình về đoàn kết tập hợp thanh niên, tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên toàn xã, trong quá trình lãnh đạo của mình, Đảng bộ xã luôn nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thực sự xem Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là Đội dự bị tin cậy của Đảng 2 Kết quả công . xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tân Hòa nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao hơn. c. Đối tượng nghiên cứu: -Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở xã Tân Hòa -huyện nhiệm. cho thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành. Công tác đoàn và phong trào thanh niên từng bước phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn. phản ánh đúng kết quả hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã và mạnh dạn đề xuất những giải pháp để xây dựng phong trào thanh niên của xã ngày càng vững mạnh hơn trong thời
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã tân hòa, huyện buôn đôn, thực trạng và giải pháp, công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã tân hòa, huyện buôn đôn, thực trạng và giải pháp, công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã tân hòa, huyện buôn đôn, thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan