Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cp xây dựng thương mại dich vụ đông phú

31 992 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 20:44

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ DIỆU Sinh viên thực hiện: TRẦN KIỀU NGÂN PHƯỢNG MSSV: 4117116 LỚP: Kế toán tổng hợp KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐÔNG PHÚ NỘI DUNG BÁO CÁO MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần XD – TM – DV Đông Phú.  Mục tiêu 2: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ba năm 2011, 2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 tại công ty Cổ Phần XD – TM – DV Đông Phú.  Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQHĐKD tại công ty.  Mục tiêu 4: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTY CP XD-TM-DV ĐÔNG PHÚ • Công ty cổ phần Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đông Ph ú (Dong Phu Construction Trading Service Corporation) được thành lập ngày 26 tháng 08 năm 2011 và đăng kí thay đổi lần thứ I ngày 23 tháng 07 năm 2012. • Ngành nghề kinh doanh: - Tư vấn xây dựng và thực hiện xây dựng các công trình - Thực hiện các dịch vụ và kinh doanh điện dân dụng - Lập các báo cáo về môi trường • Trụ sở chính: Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang • Chế độ kế toán áp dụng: theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính • Hình thức kế toán: Nhật ký chung KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTY CP XD-TM-DV ĐÔNG PHÚ Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP XD-TM-DV Đông Phú Đơn vị tính: 1.000 đồng Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán chi phí quản lý kinh doanh Kế toán xác định kết quả doạt động kinh doanh Cuối mỗi tháng kế toán tiến hành kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 và cuối mỗi quý xác định kết quả kinh doanh. Nhật ký chung Sổ cái [...]... chính Công ty CP XD – TM – DV Đông Phú 2013 276.248.959 1.792.563.879 650.167.938 630.697.482 15,41 42,49 43,80 CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC BẠN !!! Y, Đơn vị tính: 1.000 đồng Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP XD-TM-DV Đông Phú Mẫu sổ TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY THÁNG 6/2013 VÀ THÁNG 6/2014 TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY THÁNG 6/2013 VÀ... khác LN trước thuế (13.142) (34.225) 296.189 (21.08) 160,43 330.414 (965,42) Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty CP XD – TM – DV Đông Phú TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY THÁNG 6/2013 VÀ THÁNG 6/2014 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Chỉ tiêu ĐVT Lợi nhuận ròng (1) đồng Doanh thu thuần (2) đồng Tổng tài sản bình quân (3) đồng Tổng VCSH bình quân (4) đồng ROS (1)/(2)... TM – DV Đông Phú TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY THÁNG 6/2013 VÀ THÁNG 6/2014 TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY 2011-2013 Đơn vị tính: 1.000 đồng Chênh lệch Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 Tỷ lệ Tỷ lệ Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Số tiền (%) Số tiền (%) - GVHB - 1.329.950 - CP BH - CP QL DN 17.613 34.498 186.667 16.885 95,87 152.169 441,10 - CP HĐTC - CP khác 1.482.11 Tổng CP Nguồn: báo 17.61 3quả hoạt động1 .516.617... 34.498 186.667 16.885 95,87 152.169 441,10 - CP HĐTC - CP khác 1.482.11 Tổng CP Nguồn: báo 17.61 3quả hoạt động1 .516.617 Công ty CP XD – TM – DV Đông Phú9 4296,29 16.885 95,87 cáo kết 34.498 kinh doanh TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY THÁNG 6/2013 VÀ THÁNG 6/2014 TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 2011-2013 ĐVT: 1.000 đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Chênh lệch 2012/2011 Tỷ lệ Số Tiền (%) Chênh lệch 2013/2012 Tỷ... HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY 2011-2013 ĐVT: 1.000 đồng Chỉ tiêu - DT BH & CCDV - DT HĐTC - TN KHÁC Tổng DT 2011 2012 4.441 3.182 30 57 4.471 3.239 2013 Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 2012/2011 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1.792.564 (1.259) (28,35) 1.789.382 56237,73 27 90,67 245 427,80 1.792.866 (1.232) (27,55) 1.789.627 55252,14 302 Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty CP XD... doanh tại công ty CP XD-TM-DV Đông Phú Mẫu sổ TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY THÁNG 6/2013 VÀ THÁNG 6/2014 TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY THÁNG 6/2013 VÀ THÁNG 6/2014 TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY THÁNG 6/2013 VÀ THÁNG 6/2014 . thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần XD – TM – DV Đông Phú.  Mục tiêu 2: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ba năm. đồng Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán chi phí quản lý kinh doanh Kế toán xác định kết quả doạt động kinh doanh . KHÁI QUÁT VỀ CTY CP XD-TM-DV ĐÔNG PHÚ Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP XD-TM-DV Đông Phú Đơn vị

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan