0

Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn hà nội_luận án tiến sĩ giáo dục

174 1,331 11
  • Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn hà nội_luận án tiến sĩ giáo dục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 10:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI = = = = TRIỆU THỊ THU QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI = = = = TRIỆU THỊ THU QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành : QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số : 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN TS. ĐÀO LAN HƯƠNG HÀ NỘI - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Triệu Thị Thu ii MỤC LỤC 1 HÀ NỘI - 2013 1 2 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN 2 HÀ NỘI - 2013 2 LỜI CAM ĐOAN i Tác giả luận án i MỤC LỤC ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1 7.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 4 7.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 4 Chương 1 6 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 6 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 1.1.1 Những nghiên cứu ở nước ngoài 6 1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước 9 1.2. Một số khái niệm cơ bản 13 1.2.1. Công nghệ thông tin 13 1.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 14 1.2.3. Quản lí chuyên môn 16 1.2.4. Trung tâm giáo dục thường xuyên 17 1.2.5. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 20 1.3. Nội dung ứng dụng CNTT trong dạy học 20 1.3.1. Ứng dụng CNTT để thiết kế kế hoạch dạy học 20 1.3.2. Ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học 23 1.3.3. Ứng dụng CNTT trong quản lí để hỗ trợ và khuyến khích học tập 26 1.3.4. Ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 29 1.4. Nội dung quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học 29 iii 1.4.1. Quản lí việc ứng dụng CNTT để thiết kế kế hoạch dạy học 30 1.4.2. Quản lí ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học (hỗ trợ phương pháp và kĩ năng dạy học của GV) 31 Quản lí việc sử dụng GADHTC có ứng dụng CNTT 31 Lập kế hoạch sử dụng GADHTC có ứng dụng CNTT 31 Tổ chức, chỉ đạo việc sử dụng GADHTC có ứng dụng CNTT 32 1.4.3. Quản lí việc ứng dụng CNTT để hỗ trợ và khuyến khích học tập 33 1.4.4. Quản lí việc ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 37 Lập kế hoạch ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 37 Tổ chức, chỉ đạo việc ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 37 Kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 38 Kiểm tra thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng theo kế hoạch đã đề ra giúp phát hiện sai sót, lệch lạc; phát hiện những gương tốt, kinh nghiệm tốt, tiềm lực được tận dụng để được điều chỉnh một cách kịp thời 38 1.5. Yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDTX 38 1.5.1. Hiệu lực quản lí chuyên môn tại trung tâm GDTX 38 1.5.2. Trình độ chuyên môn và CNTT của GV, nhà quản lí 40 1.5.3. Hạ tầng kĩ thuật CNTT tại trung tâm GDTX 41 1.5.4. Môi trường quản lí chuyên môn ở trung tâm GDTX 41 1.5.5. Đặc điểm nhận thức của học viên và trình độ tin học của học viên 41 Kết luận chương 1 42 Chương 2 44 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 44 2.1. Tình hình phát triển trung tâm GDTX tại Hà Nội 44 2.1.1. Qui mô và thành tựu 44 2.1.2. Đặc điểm quản lí chuyên môn ở trung tâm GDTX 49 iv 2.1.3. Việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và những điều kiện để ứng dụng CNTT trong DH ở các trung tâm GDTX 51 2.2. Thực trạng ứng dụng CNTT vào dạy học tại các trung tâm GDTX của Hà Nội 52 2.2.1. Ứng dụng CNTT để thiết kế kế hoạch dạy học 56 2.2.2. Ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học 58 2.2.3. Ứng dụng CNTT trong quản lí để hỗ trợ và khuyến khích học tập 60 2.2.4. Ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 64 2.3. Thực trạng quản lí ứng dụng CNTT vào dạy học tại các trung tâm GDTX của Hà Nội 67 2.3.1. Tổ chức khảo sát thực trạng 67 2.3.2. Chọn mẫu 68 2.3.3. Kết quả khảo sát 68 2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên 80 2.4.1. Thuận lợi 80 2.4.2. Khó khăn trong việc quản lí ứng dụng CNTT vào DH 81 2.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lí ứng dụng CNTT trong DH. .82 Kết luận chương 2 84 Chương 3 86 BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC 86 THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 86 3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp 86 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 86 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 86 3.1.3. Nguyên tắc chuyên môn hóa 86 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 87 3.2. Các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDTX 87 v 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV về ứng dụng CNTT trong dạy học 87 3.2.2. Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về ứng dụng CNTT vào dạy học 90 3.2.3. Xây dựng hệ thống máy tính và mạng Internet thuận lợi để phục vụ dạy học 94 3.2.4. Chỉ đạo quy trình thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT 98 3.2.5. Quản lí hạ tầng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, xây dựng phòng học ĐPT 104 3.2.6. Giám đốc ra các quy định bằng văn bản từ khích lệ đến bắt buộc với mục đích làm cho GV ứng dụng CNTT vào DH 107 3.2.7. Giám sát, kiểm tra quá trình và kết quả thực hiện việc ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDTX 109 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 112 3.4. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp 114 3.4.1. Kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất 114 3.4.2. Kết quả khảo nghiệm về mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất 116 3.4.3. Mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trung tâm GDTX 119 3.5. Thực nghiệm một số biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDTX 120 3.5.1. Mục đích thực nghiệm 120 3.5.2. Nội dung thực nghiệm 120 3.5.3. Chọn mẫu và địa bàn thực nghiệm 121 3.5.4. Tổ chức thực nghiệm tác động (vòng 1) 122 3.5.4.6. Phân tích kết quả thực nghiệm 126 3.5.5. Tổ chức thực nghiệm tác động mở rộng (vòng 2) 132 Kết luận chương 3 136 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 137 1. Kết luận 137 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 140 vi CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTVH CBQL CLDH Bổ túc văn hóa Cán bộ quản lí Chất lượng dạy học CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học ĐPT GAĐT Đa phương tiện Giáo án điện tử GADHTC Giáo án dạy học tích cực GDTX GĐ GV Giáo dục thường xuyên Giám đốc Giáo viên HV Học viên ICT KHCN Công nghệ thông tin và truyền thông Khoa học công nghệ PPDH Phương pháp dạy học PMDH Phần mềm dạy học QLGD SGK Quản lí giáo dục Sách giáo khoa TBDH THCS THPT Thiết bị dạy học Trung học cơ sở Trung học phổ thông XHHT Xã hội học tập vii XMC Xóa mù chữ 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Ngày nay cùng với sự bùng nổ của CNTT, lượng tri thức của nhân loại tăng nhanh như vũ bão. Chúng ta đã và đang bước vào kỷ nguyên của CNTT cùng với nền kinh tế tri thức, trong xu thế toàn cầu hoá. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới, đòi hỏi con người phải có nhiều kỹ năng và thái độ tích cực để tiếp nhận và làm chủ tri thức, làm chủ thông tin một cách sáng tạo. Đổi mới giáo dục và đào tạo đang diễn ra trên qui mô toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc cho giáo dục thế giới cũng như ở Việt Nam theo hướng hiện đại hóa, công nghệ hóa. Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những quyết sách mang tầm vĩ mô, đó là tập trung đầu tư cho giáo dục. Điều này được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X: “Về giáo dục và đào tạo, chúng ta phấn đấu để lĩnh vực này cùng với khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, thông qua việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam” [25]. Nhận thức được vai trò to lớn của CNTT đối với quá trình DH, Đảng ta đã đưa ra Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị ( Khoá VIII ) đó là: “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước. Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng đều phải ứng dụng CNTT để phát triển” [1]. Đồng thời trong chỉ thị còn khẳng định: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn xã hội. Đặc biệt tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho giáo dục và đào tạo, kết nối Internet tới tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo” [1]. Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2001 -2005 có nêu: “CNTT và đa phương tiện sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong hệ thống quản lí giáo dục, trong chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cuộc cách mạng về phương pháp dạy học” [6]. Chỉ thị còn tiếp tục nhấn mạnh: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong GD-ĐT ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học theo hướng sử dụng CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập ở tất cả các môn học” [6]. [...]... Cơ sở lí luận của việc quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên Chương 2: Thực trạng quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội 6 Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN... quả học tập 6 Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX 6.2 Nghiên cứu thực trạng quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX trên địa bàn Hà Nội 6.3 Đề xuất các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX trên địa bàn Hà Nội 4 6.4 Khảo nghiệm và thực nghiệm một số biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại. .. giảng dạy chưa đổi mới, thậm chí ngại tiếp cận với CNTT nên họ chưa tập trung đầu tư thời gian, công sức để ứng dụng CNTT vào DH Từ những lí do trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: Quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội” 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp quản lí việc ứng dụng CNTT vào DH tại các trung tâm GDTX như một nhiệm vụ quản lí. .. toán học xử lí số liệu 8 Những luận điểm bảo vệ 8.1 Ứng dụng CNTT vào DH sẽ nâng cao chất lượng DH 8.2 Nội dung quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX bao gồm quản lí ứng dụng CNTT để thiết kế kế hoạch DH; quản lí ứng dụng CNTT trong quá trình DH; quản lí ứng dụng CNTT trong quản lí để hỗ trợ và khuyến khích học tập; quản lí ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 8.3 Các điều... môn tại cơ sở giáo dục 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1.Khách thể nghiên cứu Công tác quản lí ứng dụng CNTT vào DH tại các trung tâm GDTX 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong DH nhằm góp phần nâng cao chất lượng DH tại các trung tâm GDTX 4 Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu công tác quản lí ứng dụng CNTT vào DH tại các trung tâm GDTX trên địa bàn Hà Nội... 5 Giả thuyết khoa học Nếu các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT vào DH tại các trung tâm GDTX được xem là một trong những nhiệm vụ quản lí chuyên môn gắn liền với quản lí DH, quản lí tài chính, quản lí nhân sự, quản lí hành chính và quản lí công nghệ tại cơ sở, tuân theo các yêu cầu DH và học tập thì chúng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến việc ứng dụng CNTT vào DH, tạo thuận lợi để ứng dụng hiệu quả nhằm... thực tế DH tại các trung tâm GDTX hiện nay - Quan điểm hệ thống: Nghiên cứu việc quản lí ứng dụng CNTT vào DH trong mối quan hệ với các thành tố khác nhằm phát huy tối đa tác động của từng thành tố góp phần nâng cao chất lượng DH tại các trung tâm GDTX - Tiếp cận chức năng quản lí: Các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX được xây dựng dựa trên các góc độ quản lí Đề tài của... cho việc quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX: đầu tư CSVC, TBDH phải gắn kết với việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của GV, từ đó sẽ phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX 9 Đóng góp mới của đề tài - Xây dựng hệ thống cơ sở lí luận về quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX Phát hiện thực trạng ứng dụng CNTT trong DH... Sách giáo khoa và tài liệu học tập Trung tâm GDTX sử dụng sách giáo khoa và tài liệu học tập theo quy định về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu GDTX của Bộ GD&ĐT, các tài 20 liệu học tập riêng cho địa phương do Sở giáo dục và đào tạo hoặc cơ quan quản lí Nhà nước có thẩm quyền quy định 1.2.5 Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tác giả Đặng Thành Hưng cho rằng: Quản lí. .. nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống con người và xã hội 1.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ứng dụng CNTT trong DH là quá trình ứng dụng CNTT vào hoạt động DH một cách hợp lí Trong quá trình DH ứng dụng CNTT phải đúng mục đích, đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức độ và cường độ Ứng dụng CNTT trong DH nhằm đổi mới PPDH Luật Công nghệ thông tin thì . nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI = = = = TRIỆU THỊ THU QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 14 1.2.3. Quản lí chuyên môn 16 1.2.4. Trung tâm giáo dục thường xuyên 17 1.2.5. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 20 1.3. Nội dung ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn hà nội_luận án tiến sĩ giáo dục, Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn hà nội_luận án tiến sĩ giáo dục, , CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, Tổ chức, chỉ đạo việc sử dụng GADHTC có ứng dụng CNTT, Kiểm tra thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng theo kế hoạch đã đề ra giúp phát hiện sai sót, lệch lạc; phát hiện những gương tốt, kinh nghiệm tốt, tiềm lực được tận dụng để được điều chỉnh một cách kịp thời., THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI, THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm