Nghiên cứu công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đắk lắk từ khi có luật viên chức năm 2010 - 2013.

25 1.1K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 13:52

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ TRÍ MINH HỌC VIÊN HÀNH CHÍNH HOÀNG MẠNH THẮNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công Mã số: 60 34 82 TÓM TẮTLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG ĐẮK LẮK – NĂM 2013 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH – PHÂN VIÊN TÂY NGUYÊN Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI HUY KHIÊN Phản biện 1: TS. Nguyễn Đăng Quế Phản biện 2: TS. Nguyễn Văn Tuyên Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ hành chính công Họp tại: Học viện hành chính – Phân viên Tây Nguyên Vào hồi 9 giờ, ngày 24 tháng 3 năm 2014 Có thể tìm luận văn tại: 1. Thư viện Học viện hành chính – Phân viên Tây Nguyên 2. Trung tâm thông tin, Học viện hành chính – Phân viên Tây Nguyên 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài - Xuất phát từ tầm quan trọng của việc tuyển chọn nhân lực có chất lượng mà mọi tổ chức đều phải chú trọng thực hiện bởi con người là nguồn lực quý giá nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của một tổ chức. - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc với trên 500 viên chức. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh đòi hỏi năng lực, trình độ của đội ngũ viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk phải vừa “hồng” vừa “chuyên”. - Tuy nhiên, sự phát triển dịch vụ của ngành nông nghiệp trong thời gian qua thực sự chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có của nó. Trong đó, có nguyên nhân quan trọng chính là “tuyển dụng viên chức trong các đơn vị”. Do vậy, việc nghiên cức và phát triển them cơ sở lý luận của tuyển dụng viên chức, đồng thời đưa ra các giải pháp có tính khoa học và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng viên chức ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa vừa là vấn đề cấp thiết vừa có tầm quan trọng chiến lược lâu dài. Đây chính là lý do tôi lựa chọn vấn đề “Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2011 của 3 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, một trong những mục tiêu của chương trình là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”, trong đó: - Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả; - Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm; - Hoàn thiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của công chức, viên chức trúng tuyển; thực hiện chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương (ở trung ương), giám đốc Sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống; 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích thực trạng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở trong những năm tới. 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đi sâu nghiên cứu công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk từ khi có Luật viên chức năm 2010 - 2013. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu - Nghiên cức tài liệu từ nguồn tài liệu: Sách, báo, tài liệu, thông tin, các website liên quan đến tuyển dụng nhân sự. - Phương pháp phân tích - tổng hợp, thống kê, so sánh, khảo sát thực tế, tổng hợp. 6. Đóng góp của luận văn - Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận việc tuyển dụng viên chức, phân tích, đánh giá trực trạng công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. - Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới. - Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được áp dụng vào thực tiễn công tác tuyển dụng viên chức, là tài liệu tham 5 khảo cho các nhà quản lý, nhất là những người làm công tác tổ chức cán bộ của tỉnh. 7. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về công tác tuyển dụng viên chức Chương 2: Thực trạng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. 6 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1.1. Khái niệm viên chức, phân loại viên chức 1.1.1.1. Khái niệm viên chức - Viên chức là những người được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức). Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, thông tin - truyền thông, tài nguyên môi trường, dịch vụ 1.1.1.2. Phân loại viên chức 1.1.2. Khái niệm tuyển dụng viên chức Tuyển dụng nhân sự là hoạt động của tổ chức nhằm tìm kiếm và chọn lựa trong thị thường lao động những người có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức và sẵn sàng gia nhập tổ chức. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh nhiều mặt giữa các đơn vị, việc tuyển dụng nhân lực còn được nâng lên thành tầm chiến lược, nghệ thuật. 1.1.3. Khái niêm đơn vị sự nghiệp công lập 1.2. ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 7 1.2.1. Điều kiện tuyển dụng viên chức 1.2.2. Quy trình tuyển dụng viên chức 1.3. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 1.3.1. Các yếu tố khách quan - Chế độ, chính sách, pháp luật là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập. - Nguồn nhân lực thường phân bố không đồng đều trong phạm vi địa phương và trong các lĩnh vực hoạt động. 1.3.2. Các yếu tố chủ quan - Vai trò của người đứng đầu đơn vị. - Tâm lý, thói quen của người lao động. 8 CHƯƠNG 2 CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮC LẮK 2.1. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Cùng với sự ra đời của Luật Viên chức, một số Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã được ban hành như: - Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức; - Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; - Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. - Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; - Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh các văn bản của Chính phủ và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 30/2012/QĐ-UBND 9 ngày 07/8/2012 điều chỉnh hoạt động tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoặc hoạt động trong ngành, địa phương tỉnh quản lý. 2.2. TÁC ĐỘNG CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2.2.1. Những tác động tích cực của pháp luật - Thứ nhất việc xét tuyển đặc cách được quy định tại Điều 14, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và điều 9, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. - Thứ hai tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP, việc xét tuyển viên chức cũng được đổi mới khi có thêm phần phỏng vấn, bên cạnh việc xét kết quả học tập và thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tại điều 9, Điều 12 hướng dẫn cách tính điểm thi tuyển và xét tuyển cũng được quy định rõ ràng và hợp lý. - Thứ ba việc phân hạng viên chức theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại thành các cấp độ trong từng ngành nghề, theo thứ tự từ cao xuống thấp, gồm 4 cấp độ: hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV là cần thiết. Căn cứ vào vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức được thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 2.2.2. Những điểm hạn chế của pháp luật - Quy trình tuyển dụng viên chức vẫn có nhiều điểm giống với tuyển dụng công chức mặc dù hai đối tượng này đã được điều chỉnh bằng hai đạo luật riêng biệt. - Việc giải quyết những chế độ, chính sách đối với viên chức khi có những thay đổi tại Luật Viên chức cũng là điều gây 10 [...]... đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở với hơn 500 viên chức 2.4.2 Đánh giá đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển. .. sự ưu đãi cần thiết nhưng lại dẫn đến sự ỷ lại của các đơn vị sự nghiệp công lập - Việc quy định mức viện phí, học phí, giá bán sản phẩm ở mức thấp ảnh hưởng tới sự phát triển của các đơn vị sự nghiệp công lập 2.4 ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ 12 NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 2.4.1 Đặc điểm các đơn vị sự nghiệp. .. các tiêu chí rõ ràng, tổ chức thi tuyển công khai đẻ tuyển chọn người thật sự có năng lực đảm nhận công việc 3.2 NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ 19 NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 3.2.1 Mục tiêu phát triển đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông. .. Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia tuyển dụng vào ngạch viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 4 Những người tiểu dụng phải đúng tiêu chuẩn, nghiệp vụ và được bố trí đúng việc; 5 Tổ chức tuyển dụng thông qua hội đồng tuyển dụng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 6 Mỗi đơn vị tổ chức tuyển dụng một lần trong. .. 2.5 THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 2.5.1 Nguyên tắc tuyển dụng viên chức 1 Việc tuyển dụng viên chức phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách yêu tiên theo quy định của pháp luật; 2 Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế của đơn vị, không tuyển dụng quá chỉ tiêu... riêng - Công tác tuyển dụng viên chức còn khép kín, chưa thu hút được nhiều ứng viên tham gia - Việc lựa chọn những người làm công tác tuyển dụng viên chức chưa sát với các ngành nghề cần tuyển dụng - Công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tuyển dụng còn lỏng lẻo 17 - Công tác đánh giá sau tuyển dụng chưa được quan tâm đúng mức Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở chỉ thông báo, tổ chức tuyển dụng. .. trình tuyển dụng, nhìn nhận những việc đã làm tốt cần phát huy, những việc cần rút kinh nghiệm cho những lần tuyển dụng sau tốt hơn 18 CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - Phát triển. .. đổi cơ chế quản lý đối với viên chức và các đơn vị sự nghiệp công lập Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sự quản lý của các cơ quan nhà nước vẫn cần thiết nhưng phải có sự thống nhất về cơ chế Ngân sách... với các nước trong khu vực và trên thế giới Với kết quả nghiên cứu đề tài Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đạt được một số kết quả sau: - Thay đổi nhân thức của các nhà lãnh đạo trong công tác xác định kế hoạch biên chế để tuyển dụng viên chức khoa học, sát với yêu cầu - Xây dựng quy chế tuyển dụng sát với tình hình cơ sở và có chế... CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 3.3.1 Điều chỉnh các quy định có liên quan đến công tác tuyển dụng Thứ nhất, chế độ cộng điểm ưu tiên không thống nhất cần điều chỉnh, bổ sung các quy định hiện hành Thứ hai, cần có Thông tư hướng dẫn xác định chức danh nghề nghiệp đối với vị trí mà viên chức làm việc Cần . văn đi sâu nghiên cứu công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk từ khi có Luật viên chức năm 2010 - 2013. 5. Phương. tới sự phát triển của các đơn vị sự nghiệp công lập. 2.4. ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ 12 NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN. LƯỢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ 19 NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 3.2.1. Mục tiêu phát triển đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan