0

Phát triển xuất khẩu lao động trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế

347 559 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:59

Phát triển xuất khẩu lao động trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, Các số liệu và kết quả nêu trong luận án là trung thực. ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… . 01 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 08 1.1. XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG………………………………………………… 08 1.1.1. Khái niệm…………………………………………………………………… 08 1.1.2. Một số quan niệm khác về xuất khẩu lao động…… ……………………… 10 1.1.3. Các hình thức xuất khẩu lao động ……………………………………………… 12 1.1.4. Vai trò và tác động của xuất khẩu lao động trong nền kinh tế thị trường….…. 13 1.1.4.1. Các tác động tích cực đối với nước xuất khẩu lao động……………………… 14 1.1.4.2. Các tác động tiêu cực đối với nước xuất khẩu lao động…………………………. 17 1.1.4.3. Các tác động tích cực đối với nước nhập khẩu lao động………………………… 18 1.1.4.4. Các tác động tiêu cực đối với nước nhập khẩu lao động………………… . ………. 18 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu lao động………………………… 19 1.2. PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ………………………………………………….……… 24 1.2.1. Khái niệm………………………………………………………….…. ……… 24 1.2.2. Phát triển xuất khẩu lao động và hội nhập kinh tế quốc tế……………… … 25 iii 1.2.3. Quản lý trong phát triển xuất khẩu lao động…………………………………. 28 1.2.3.1. Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động……………………………………… 30 1.2.3.2. Quản trị phát triển xuất khẩu lao động của doanh nghiệp………. …………… 32 1.2.3.3. Quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài……………………………… 36 1.2.3.4. Hợp đồng trong xuất khẩu lao động……………………………… . ……………… 38 1.2.4. Các yếu tố tác động đến phát triển xuất khẩu lao động……………………… 40 1.2.4.1. Nhóm các yếu tố về cầu trong xuất khẩu lao động…………………………… 40 1.2.4.2. Nhóm các yếu tố về cung trong xuất khẩu lao động………… ……… ….… … 41 1.2.4.3. Nhóm các yếu tố về tài chính và hiệu quả kinh tế của xuất khẩu lao động…. 43 1.2.4.4. Nhóm các yếu tố về cơ chế tổ chức và quản lý xuất khẩu lao động………… 44 1.2.5. Một số mô hình có liên quan đến phát triển xuất khẩu lao động ………………46 1.2.5.1. Mô hình “ lực đẩy – lực hút ” Ravenstien……………………………………… 46 1.2.5.2. Mô hình chi phí Stouffer và Lowsy………………………………………………. 47 1.2.5.3. Mô hình chi phí - lợi ích kinh tế Sjaastad……………………………………… 48 1.2.6. Mô hình nghiên cứu mức độ tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam………………………………………………… 49 1.3. KINH NGHIỆM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC 52 1.3.1. Kinh nghiệm của Philipin 52 1.3.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 54 1.3.3. Kinh nghiệm của Indonesia 56 1.3.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc 58 1.3.5. Bài học kinh nghiệm từ xuất khẩu lao động của các nước 59 Tóm tắt chương 1 62 iv Chương 2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VỪA QUA 63 2.1. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA….63 2.1.1. Cung lao động………………………………………………………………… 63 2.1.2. Cầu lao động 66 2.1.3. Quan hệ cung - cầu lao động 68 2.2. ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 69 2.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY 71 2.3.1. Số lượng lao động xuất khẩu………………………………………………… 71 2.3.2. Thị trường xuất khẩu lao động…………………………………………………73 2.3.3. Tình hình lao động xuất khẩu tại một số thị trường trọng điểm…………… 74 2.3.3.1. Thị trường Malaysia……………………………………………………………… …… 75 2.1.3.2. Thị trường Đài Loan……………………………………………………………………. 77 2.1.3.3. Thị trường Hàn Quốc………………………………………………………… ….… … 78 2.1.3.4. Thị trường Nhật Bản…………………………………………………………… …… 82 2.1.3.5. Thị trường Trung Đông……………………………………………………… …… 83 2.3.4. Hình thức xuất khẩu lao động………………………………………………. …84 2.3.5. Cơ cấu lao động xuất khẩu………………………………………………. … 86 2.3.6. Tình hình doanh nghiệp xuất khẩu lao động ………………………………… 89 2.3.7. Tình hình tạo nguồn lao động xuất khẩu…………………………. ………………. 90 2.4. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG……………91 2.4.1. Hiệu quả kinh tế của xuất khẩu lao động……………………………………… 91 v 2.4.1.1. Đối với người lao động……………………………………………………………… 92 2.4.1.2. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu lao động……………………………………… . 95 2.4.1.3. Đối với Nhà nước và xã hội…………………………………………………………… 95 2.4.2. Hiệu quả xã hội của xuất khẩu lao động………………… …………………… 97 2.5. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM QUA MÔ HÌNH LÝ THUYẾT THỰC NGHIỆM…………………………….… ……. 98 2.5.1. Mô tả đặc trưng mẫu điều tra………………………………………. ………… 98 2.5.1.1. Giới tính……………………………………………………………………………… 98 2.5.1.2. Trình độ học vấn………………………………………………………. …………… 99 2.5.1.3. Nghề nghiệp và nơi công tác……………………………………………………… 99 2 .5.1.4. Thành phần kinh tế và hình thức sở hữu của doanh nghiệp xuất khẩu lao động………………………………… ……………….…………… 100 2.5.1.5. Quy mô doanh nghiệp xuất khẩu lao động……………………………………… 101 2.5.2. Mức độ tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong thời gian qua……………………………………………… 102 2.5.2.1. Mức độ phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam ……………………… …102 2.5.2.2. Mức độ tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong thời gian qua ……… ……………………………103 3.5.3. So sánh tầm quan trọng và mức độ tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam…………………… …….……… 108 2.6. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN YẾU KÉM CỦA PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM THỜI GIAN QUA …………………………… ….… … …………… 110 vi 2.6.1. Những hạn chế của phát triển xuất khẩu lao động thời gian qua………. …………110 2.6.1.1. Hạn chế từ thị trường xuất khẩu lao động …………………………………… 111 2.6.1.2. Hạn chế từ quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động……………………………… .112 2.6.1.3. Hạn chế từ quản lý lao động làm việc ở nước ngoài……………………………… 113 2.6.1.4. Hạn chế từ nguồn lao động xuất khẩu………. …………………………………… 114 2.6.1.5. Hạn chế từ doanh nghiệp xuất khẩu lao động……………………………………… 115 2.6.1.6. Hạn chế từ hiệu quả kinh tế - xã hội của xuất khẩu lao động …………………… 117 2.6.2. Nguyên nhân của yếu kém và hạn chế trong thời gian qua………………… 118 Tóm tắt chương 2…………………………………………………………………….122 Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ…………………………………………… 123 3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI……… 123 3.1.1. Thị trường lao động quốc tế trong thời gian tới………………………………… 123 3.1.2. Thị trường lao động Việt Nam trong thời gian tới……………………………… 125 3.2. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI… … 127 3.2.1. Cơ hội………………………………………………………………………… 128 3.2.2. Thách thức…………………………………………………………………… 130 3.3. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 131 3.3.1. Quan điểm phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam thời gian tới 131 vii 3.3.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn những năm tiếp theo 132 3.3.2.1. Thị trường xuất khẩu lao động 132 3.3.2.2. Số lượng lao động xuất khẩu 144 3.3.2.3. Cơ cấu lao động xuất khẩu 146 3.3.2.4. Cơ chế và bộ máy quản lý xuất khẩu lao động………………………………… 148 3.3.2.5. Hiệu quả kinh tế – xã hội 150 3.4. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ……………….…….……151 3.4.1. Giải pháp về thị trường xuất khẩu lao động………………………………… 151 3.4.2. Giải pháp về nguồn lao động xuất khẩu…………………………………… … 152 3.4.3. Giải pháp quản lý và hỗ trợ của nhà nước về xuất khẩu lao động…………… 156 3.4.3.1. Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động………………………………… . ……. 156 3.4.3.2. Tăng cường vai trò của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam………………. 158 3.4.4. Giải pháp về quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài…………………159 3.4.5. Giải pháp về doanh nghiệp xuất khẩu lao động……………………. ………… 161 3.4.6. Giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền về xuất khẩu lao động…….… … 163 3.4.7. Giải pháp về tài chính cho xuất khẩu lao động………………………. …………164 3.4.7.1. Tiền dịch vụ ………………………………………………………. ……… 164 3.4.7.2.Tiền môi giới …………………………………………………….………… 164 3.4.7.3. Tiền ký qũy……………………………………………………………………………… 165 3.4.7.4. Chính sách hỗ trợ và cho người lao động vay vốn……………………… …. … 166 3.4.7.5. Thành lập Quỹ rủi ro xuất khẩu lao động………………………………………. 168 viii 3.4.7.6. Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước… ………… 168 3.4.8. Giải pháp về hình thức xuất khẩu lao động……………………………. ……. 169 3.4.9. Giải pháp về hậu xuất khẩu lao động……………………………………… 170 3.5. KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………… 171 3.5.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước ……………………………… 171 3.5.1.1. Quốc hội ……………………………………………………………………… 171 3.5.1.2. Chính phủ ……………………………………………………………………. 171 3.5.1.3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội………………………………… ………. 172 3.5.1.4. Các Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan ……………… 174 3.5.2. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động……………………………… 175 3.5.3. Đối với người lao động………………………………………………………… 177 Tóm tắt chương 3…………………………………………………………………… 178 KẾT LUẬN……………………………………………………………… ……… 179 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ASEAN Tổ chức các nước Đông Nam Á - CNH-HĐH Công nghiệp hóa –hiện đại hóa - DN-ĐT-GD Dạy nghề – Đào tạo – Giáo dục - DN Doanh nghiệp - FDI Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài - KTĐN Kinh tế đối ngoại - KT-XH Kinh tế - xã hội - LĐ Lao động - LĐ,TB và XH Lao động, Thương binh và Xã hội - ILO Tổ chức Lao động Quốc tế - IOM Tổ chức Di cư Quốc tế - QLNN Quản lý nhà nước - TNS Tu nghiệp sinh - TTS Thực tập sinh [...]... tiễn về xuất khẩu lao động, phát triển xuất khẩu lao động trong hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá vai trò của xuất khẩu lao động trong nền kinh tế thị trường, xác định các yếu tố tác động và xây dựng mô hình đánh giá tác động của các yếu tố này đến sự phát triển của xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế - Đánh giá một cách toàn diện tình hình phát triển xuất khẩu lao động của... phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế 8 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Xuất khẩu lao động, một loại hình hoạt động kinh tế đối ngoại, ngày càng trở thành xu hướng tất yếu và có tính bức thiết đối với nhiều nước trên thế giới trong tiến trình hội nhập và tham gia vào phân công lao động quốc tế 1.1 XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG... hoạt động xuất khẩu lao động trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 6 Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng biểu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển xuất khẩu lao động trong hội nhập kinh tế quốc tế Chương 2: Tình hình phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế vừa... hoạt động KT-XH phức tạp và nhạy cảm Từ hiện tượng di chuyển lao động quốc tế tự do đến xuất khẩu lao động phản ánh một quá trình phát triển kinh tế- xã hội, quan hệ lao động của mỗi quốc gia Đó là quá trình nhận thức vai trò của người lao động, lợi thế nguồn nhân lực trong mỗi nước và sự phân công lao động quốc tế Mối quan hệ giữa xuất khẩu lao động và di chuyển lao động quốc tế được thể hiện trong. .. tác động của xuất khẩu lao động Xuất khẩu lao động đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, nó có tác động không chỉ tích cực mà cả tiêu cực không chỉ đối với nước xuất cư mà cả nước nhập cư 14 1.1.4.1 Các tác động tích cực đối với nước xuất khẩu lao động Xuất khẩu lao động có nhiều tác động tích cực đối với sự phát triển của nước xuất. .. nhân lực trong xuất khẩu lao động, phát triển hệ thống doanh nghiệp, cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách và cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu lao động 3.2 Mục đích của luận án Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án gồm: - Nghiên cứu và đúc kết những vấn đề về cơ sở lý luận của phát triển xuất khẩu lao động trong hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm phát triển xuất khẩu lao động của... 1.1: Di chuyển lao động quốc tế và xuất khẩu lao động 10 Di chuyển lao động quốc tế và xuất khẩu lao động tuy cùng có nội hàm giống nhau, đó là di cư lao động từ quốc gia này đến quốc gia khác làm việc vì mục đích kinh tế , nhưng giữa chúng có sự khác nhau về chất Việc di chuyển lao động ngoài xuất khẩu lao động mang tính tự pháp, tự do, có khi là bất hợp pháp còn di chuyển lao động trong XKLĐ mang... nước về xuất khẩu lao động, đưa ra định hướng chiến lược, phương hướng, mục tiêu phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam để từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp cơ bản có tính đồng bộ nhằm phát triển bền vững xuất khẩu lao động trong thời gian tới 3.3 Nhiệm vụ của luận án Luận án làm sáng tỏ cơ sở lý luận về XKLĐ, phân tích những tác động của XKLĐ đến phát triển kinh tế - xã hội của nước xuất khẩu cũng... trọng của các yếu tố này đến sự phát triển bền vững xuất khẩu lao động Việt Nam nhằm củng cố thêm những nhận định về hạn chế và yếu kém của xuất khẩu lao động Việt Nam trong thời gian qua cũng như những nguyên nhân của nó đồng thời làm cơ sở cho việc đưa ra các giải 7 pháp và kiến nghị để phát triển bền vững xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới 5 Những đóng góp mới... tế, văn hoá, xã hội và phong tập quán của nước sở tại và các điều ước quốc tế mà nước xuất khẩu và nước nhập khẩu cùng tham gia 1.1.2 Một số quan niệm khác về xuất khẩu lao động Có thể nói, xuất khẩu lao động có nội hàm đa nghĩa, nó chứa đựng sự di cư vì việc làm hay sự di chuyển lao động quốc tế, sự trao đổi quốc tế sức lao 11 động, tạo công ăn việc làm ngoài nước hay đưa người lao động đi làm việc . XKLĐ và phát triển bền vững xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm phát triển thị trường XKLĐ, phát triển nguồn nhân lực trong xuất khẩu lao động, phát triển hệ. TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ………………………………………………….……… 24 1.2.1. Khái niệm………………………………………………………….…. ……… 24 1.2.2. Phát triển xuất khẩu lao động và hội nhập kinh tế quốc tế ……………. TIÊU PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 131 3.3.1. Quan điểm phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam thời gian tới 131 vii 3.3.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển xuất khẩu lao động trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, Phát triển xuất khẩu lao động trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế,

Từ khóa liên quan