0

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường thpt thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình đáp ứng yêu cầu đổi mới

102 698 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:24

M U 1. Lý do chọn đề tài Đất nớc ta đang bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với mục tiêu đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nớc công nghiệp theo hớng hiện đại. Giáo dục - đào tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng: Giáo dục đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài, nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, đặt nền tảng cho sự đổi mới và phát triển khoa học công nghệ của đất nớc đồng thời có tác dụng mạnh mẽ đến tiến trình phát triển quốc gia. Giáo dục phải đi trớc một bớc, giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu t cho giáo dục là đầu t cho phát triển, tạo nên sự phát triển nhanh và phát triển bền vững cho mỗi quốc gia. Do vậy bất cứ nớc nào dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay đang phát triển, bao giờ cũng phải quan tâm đến giáo dục, mà trong đó trớc hết là phải quản lý ( QL) giáo dục. QL giáo dục là khâu then chốt đảm bảo sự thắng lợi của mọi hoạt động giáo dục. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, chỉ rõ yêu cầu cấp bách cũng nh lâu dài là: Nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phơng pháp dạy và học; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn hng nền giáo dục Việt Nam Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đợc đổi mới mạnh mẽ, phải không ngừng nâng cao chất lợng đào tạo ở các cấp học, trong đó có bậc trung học phổ thông. Việc nâng cao chất lợng giáo dục trong nhà trờng không chỉ phụ thuộc vào chơng trình giảng dạy ( sách giáo khoa, sách tham khảo ), vào các điều kiện vật chất của nhà trờng, mà phụ thuộc rất lớn vào hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên của nhà trờng. Dạy học là hoạt động trung tâm của nhà trờng, đội ngũ giáo viên là lực lợng quyết định chất lợng dạy học. Nhiệm vụ của ngời giáo viên là giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí, chơng trình giáo dục để giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, vận 1 dụng kiến thức vào thực tiễn và hình thành những tình cảm đạo đức tốt đẹp. Thời đại ngày nay, thời đại của công nghệ thông tin và nền kinh tế tri thức thì sứ mạng của ngời giáo viên càng nặng nề hơn. Ngời thầy không chỉ chuyển tải thông tin cho học sinh mà còn phải tổ chức, điều khiển, hớng dẫn học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức.Vì vậy, vấn đề nâng cao chất lợng giảng dạy của đội ngũ giáo viên hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lợng đào tạo. Trong điều kiện của yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới hoạt động giảng dạy đòi hỏi phải đổi mới hoạt động QL. Đổi mới QL trờng học trở thành đòi hỏi cấp bách, trong đó quản lí của Hiệu trởng đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên là vấn đề cơ bản, có tác động trực tiếp nâng cao chất lợng giáo dục. Để nâng cao chất lợng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Hiệu trởng phải có các biện pháp QL hoạt động dạy học ( HĐDH) ở nhà trờng phổ thông. Công tác QL HĐDH có ý nghĩa rất quan trọng vì nó là một trong những nội dung cơ bản của QL nhà tr- ờng. Đã có nhiều nhà khoa học trong nớc, ngoài nớc nghiên cứu những vấn đề cơ bản và chung nhất về vấn đề QL trờng học, đó là những thành tựu khoa học rất đáng trân trọng, đợc các cán bộ QL nhà trờng vận dụng và mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các biện pháp QL HĐDH của Hiệu trởng ở các trờng THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là cha nhiều. Hiện nay, các trờng trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói chung và địa bàn thành phố Hòa Bình nói riêng, chất lợng dạy học có những chuyển biến tích cực nhng cũng còn nhiều hạn chế. Hiệu trởng các tr- ờng đã có nhiều cố gắng song QL HĐDH còn nhiều bất cập. Điều này đặt ra vấn đề hết sức cấp thiết là cần phải tìm ra các biện pháp QL HĐDH để nâng cao chất lợng giáo dục của nhà trờng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay của đất nớc. 2 Dựa vào những quan điểm chỉ đạo của Đảng đề ra trong các Nghị quyết Ban chấp hành trung ơng khóa VIII, khóa IX, khóa X do xu thế tất yếu đòi hỏi phải có biện pháp khả thi trong việc QL HĐDH, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Với những cơ sở về lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi nhận thấy: việc nghiên cứu các biện pháp QL HĐDH của hiệu trởng các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông có ý nghĩa thiết thực. Nó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động giảng dạy trong các trờng THPT ở thành phố Hòa Bình nói riêng mà còn cho các trờng THPT ở tỉnh Hòa Bình nói chung. Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: Quản lý hoạt động dạy học ở các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục . 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý dạy học ở các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trởng đối với hoạt động dạy học phù hợp và hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 3.1.Khách thể nghiên cứu Quản lý HĐDH của Hiệu trởng ở các trờng THPT. 3.2. Đối tợng nghiên cứu Các biện pháp QL của Hiệu trởng đối với HĐDH ở các trờng THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo giáo dục. 4. Giả thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động dạy học ở các trờng THPT thành phố Hòa Bình đợc các Hiệu trởng rất quan tâm và đã đạt đợc những thành tựu đáng kể. Song đứng trớc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông thì công tác quản lý hoạt động dạy học ở các trờng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Vì thế, chất lợng 3 dạy học của các trờng cha đợc cải thiện, cha đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Nếu đề xuất và áp dụng các biện pháp QL phù hợp với đặc thù, thực tiễn của thành phố Hòa Bình sẽ nâng cao đợc chất lợng dạy học trong các trờng THPT của thành phố, đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý dạy học ở trờng THPT theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 5.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng HĐDH và các biện pháp QL HĐDH của Hiệu trởng các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 5.3. Đề xuất các biện pháp QL HĐDH của Hiệu trởng các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 6. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu các biện pháp QL của Hiệu trởng đối với HĐDH trên lớp ở các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 6.2. Giới hạn về khách thể điều tra Đề tài tập trung khảo sát các khách thể sau: Cán bộ QL nhà trờng, tổ tr- ởng chuyên môn, giáo viên các trờng THPT thành phố Hòa Bình ( trờng THPT Công Nghiệp, trờng THPT Lạc Long Quân, trờng THPT Ngô Quyền) 7. Phơng pháp nghiên cứu 7.1. Phơng pháp nghiên cứu lý luận Phơng pháp này đợc sử dụng nhằm phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa các vấn đề lý luận từ các văn bản, tài liệu, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về QL HĐDH. 7.2. Các phơng pháp nghiên cứu thực tiễn 4 7.2.1.Phơng pháp điều tra bằng bảng hỏi Xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra với mực đích chủ yếu là thu thập các số liệu nhằm xác định thực trạng các biện pháp QL HĐDH hiện có, phân tích các nguyên nhân thành công và hạn chế của thực trạng này. 7.2.2. Phơng pháp phỏng vấn sâu Chúng tôi tiến hành trao đổi trực tiếp với cán bộ QL và giáo viên nhà tr- ờng nhằm tìm hiểu kỹ hơn về thực trạng HĐDH và QL HĐDH trong nhà tr- ờng, lý giải nguyên nhân của vấn đề. 7.2.3.Phơng pháp quan sát Thu thập thông tin qua việc quan sát các hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên bằng việc: Dự giờ giáo viên, cùng Hiệu trởng, tổ trởng chuyên môn và giáo viên có kinh nghiệm phân tích giờ dạy, điều tra thông qua hồ sơ, sổ sách ( việc thực hiện qui chế chuyên môn, chơng trình dạy học ), quan sát các hoạt động QL, đặc biệt công tác QL HĐDH của cán bộ QL nhà trờng. 7.3. Phơng pháp thử nghiệm Sau khi đề xuất các biện pháp, chúng tôi sẽ đa vào ứng dụng thực tiễn trong hoạt động QL của nhà trờng, lấy ý kiến đánh giá của chuyên gia, các nhà QL giáo dục và giáo viên về hiệu quả của các biện pháp này. 7.4. Phơng pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học Bằng một số thuật toán của toán học thống kê áp dụng trong nghiên cứu giáo dục, phơng pháp này đợc sử dụng với mục đích xử lý các kết quả điều tra, phân tích kết quả nghiên cứu, đồng thời để đánh giá mức độ tin cậy của phơng pháp điều tra. 8. Cấu trúc luận văn Mở đầu Chơng 1: Cơ sở lý luận về biện pháp quản lý của Hiệu trởng trờng trung học phổ thông đối với hoạt động dạy học 5 Chơng 2: Thực trạng quản lý HĐDH của Hiệu trởng ở các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Chơng 3: Các biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trởng các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Kết luận và khuyến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Chơng 1 6 cơ sở lý luận về biện pháp quản lý của hiệu trởng tr- ờng trung học phổ thông đối với hoạt động dạy học 1.1. Lịch sử về vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Những nghiên cứu ngoài nớc Quản lí là một hoạt động chỉ có trong xã hội loài ngời. ở đâu có con ngời ở đó có QL. Vì vậy QL là một hoạt động đặc trng bao trùm lên mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Khi xã hội phát triển thì giáo dục ngày càng đợc quan tâm về mọi mặt. Vấn đề nâng cao chất lợng giáo dục nói chung và nâng cao chất lợng dạy học nói riêng trong các nhà trờng từ lâu đã trở thành vấn đề quan tâm của các nớc trên thế giới. Các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu trên thế giới đều thấy rõ vai trò, động lực của giáo dục trong phát triển kinh tế- xã hội. Thậm chí nền kinh tế tri thức đang trở thành một thành phần quan trọng trong sự phát triển của đất nớc. Trớc yêu cầu của xã hội và nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo, nhiều công trình của các nhà nghiên cứu ở nớc ngoài đã đợc công bố nh: M.I.Kônđacốp, Cơ sở lí luận khoa học quản lí giáo dục, trờng cán bộ quản lí giáo dục và viện khoa học giáo dục 1984; Harld Kôntz, Những vấn đề cốt yếu về quản lí, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 1992; Tác phẩm Kinh nghiệm lãnh đạo của hiệu trởng Xukhômlinxki ( dịch và xuất bản năm 1981) đã đa ra nhiều tình huống QL giáo dục và QL dạy học trong nhà trờng, trong đó tác giả đã bàn nhiều về phơng pháp thực hiện mục tiêu, nội dung và phơng pháp dạy học, đặc biệt là vấn đề phân công trong QL dạy học. 1.1.2. Những nghiên cứu trong nớc Trớc hết phải nói đến t tởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về QL giáo dục và dạy học. Bằng việc vận dụng sáng tạo Triết học Mác Lênin và kế thừa tinh hoa của các t tởng giáo dục tiên tiến, Ngời đã để lại cho nền giáo dục cách mạng Việt Nam những t tởng có giá trị cao trong quá trình phát triển lý luận giáo dục và dạy học. 7 Dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác- Lênin và t tởng Hồ Chí Minh, các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp cận QL giáo dục và QL trờng học chủ yếu dựa trên nền tảng lý luận giáo dục học. Trớc nhiệm vụ đổi mới giáo dục hiện nay thì việc yêu cầu đổi mới nội dung, phơng pháp dạy học là việc làm cần thiết và cấp bách. Các nhà nghiên cứu giáo dục cũng cho ra đời nhiều công trình trong lĩnh vực này: tác giả Phạm Viết Vợng với vấn đề lấy học sinh làm trung tâm; tác giả Trần Hồng Quân đề cập tới một số vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong các nhà trờng phổ thông, HĐDH là hoạt động trọng tâm. Chính vì vậy cũng có rất nhiều cán bộ QL trờng THPT trong cả nớc tập trung nghiên cứu về các biện pháp QL nhà trờng, trong đó có QL HĐDH, chẳng hạn nh các luận văn thạc sỹ của các tác giả Đinh Thị Tuyết Mai với đề tài các biện pháp quản lí hoạt động dạy học của Hiệu trởng trờng THPT ở tỉnh Thái Nguyên ( 2002); tác giả Phạm Hoàng Phơng với đề tài Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học của Hiệu trởng các trờng THPT huyện ứng Hòa tỉnh Hà Tây Các tài liệu trên dù mang tính khái quát hay chỉ đề cập tới một khía cạnh nào đó trong QL giáo dục nói chung và QL HĐDH nói riêng. Đó là những công trình có giá trị về lý luận và thực tiễn, phù hợp với công việc của các tác giả trong việc thực hiện chức trách Hiệu trởng trờng THPT, đồng thời cũng giúp cho các Hiệu trởng trờng THPT khác tham khảo để vận dụng trong công tác QL của mình. Qua quá trình học tập và nghiên cứu các tài liệu, các công trình nghiên cứu của các tác giả chúng tôi thấy cha thể bao quát hết đợc các đặc thù riêng của từng khu vực, từng vùng miền. Thành phố Hòa Bình trực thuộc tỉnh Hòa Bình là một tỉnh miền núi, kinh tế còn rất khó khăn, cha có một nghiên cứu đầy đủ nào về vấn đề QL HĐDH của hiệu trởng trong bối cảnh thực hiện công việc đổi mới giáo dục hiện nay. Vì vậy, trong khuôn khổ luận văn này sẽ đi sâu hơn về cơ sở lý luận của công tác QL HĐDH, để tìm hiểu thực trạng 8 QL HĐDH của Hiệu trởng các trờng THPT trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và từ đó đề xuất một số biện pháp QL HĐDH nhằm đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 1.2. Các khái niệm cơ bản 1.2.1. Quản lý giáo dục 1.2.1.1. Quản lý QL là một hiện tợng xuất hiện rất sớm, là một phạm trù tồn tại khách quan đợc ra đời từ bản thân nhu cầu của mọi chế độ xã hội, mọi quốc gia, mọi thời đại. Thuật ngữ QL đã trở nên phổ biến nhng cha có một định nghĩa thống nhất. Các nhà khoa học đã đa ra nhiều định nghĩa QL từ các góc độ khác nhau: Theo Đặng Quốc Bảo: Quản lí là quá trình gây tác động của chủ thể quản lý đến khách thể QL nhằm đạt mục tiêu chung . [2, tr 16] Theo Trần Hồng Quân : Quản lí là hoạt động có định hớng, có chủ đích của chủ thể quản lí ( ngời quản lí) đến khách thể quản lí ( ngời bị quản lí) trong tổ chức, nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt đợc mục đích của tổ chức. [ 33, tr 176] Nh vậy QL là sự tác động của chủ thể QL đến khách thể QL một cách có định hớng, có chủ định nhằm làm cho tổ chức vận hành, đạt mục tiêu mong muốn bằng kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra. Từ những cách tiếp cận về QL, chúng ta thấy khái niệm QL bao giờ cũng tồn tại với t cách là một hệ thống bao gồm có hai yếu tố: chủ thể QL và khách thể QL. Chủ thể QL là tác nhân tạo ra các hoạt động, còn khách thể QL là ngời chịu sự QL của chủ thể QL. Giữa chủ thể QL và khách thể QL phải có chung một mục tiêu và quy trình, dựa vào đó làm căn cứ để chủ thể tạo ra các tác động. Hai thành phần này có mối quan hệ, tác động qua lại tơng hỗ lẫn nhau. 9 Tóm lại: ta có thể hiểu QL là sự tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể QL lên khách thể QL nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng các cơ hội của hệ thống để đạt đợc mục tiêu định ra trong điều kiện biến động của môi trờng. Cấu trúc hệ thống QL có thể biểu diễn qua sơ đồ đơn giản sau: Công tác QL là một trong năm tác nhân của sự phát triển kinh tế - xã hội: vốn, tài nguyên, nguồn lao động, khoa học kỹ thuật và QL. Trong đó QL có vai trò mang tính quyết định đến sự thành công hay thất bại. Những ngời làm công tác QL phải là những ngời hội tụ đầy đủ kiến thức chuyên môn, Công cụ Chủ thể quản lí Khách thể quản lí mục tiêu Phơng pháp Sơ đồ 1.1- Cấu trúc hệ thống quản lí 10 [...]... trởng cần tìm ra những biện pháp QL để nâng cao chất lợng dạy học đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Các biện pháp cụ thể của Hiệu trởng đợc xác định trên cơ sở nghiên cứu nắm vững lý luận và 33 thực trạng QL HĐDH của nhà trờng Xây dựng và áp dụng các biện pháp QL là nội dung cơ bản của hoạt động QL Chơng 2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trởng các trờng THPT thành phố Hòa Bình, . .. trờng học mọi hoạt động đều hớng vào phục vụ hoạt động dạy học và QL trờng học trọng tâm là QL HĐDH QL dạy học là QL một hoạt động với t cách là một hệ thống toàn vẹn, bao gồm các nhân tố cơ bản : mục đích, nhiệm vụ, nội dung dạy học, thầy với hoạt động dạy, trò với hoạt động học, các phơng pháp và các phơng tiện dạy học, các hình thức tổ chức dạy học, phơng thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập Theo... chất của nhân cách ngời học theo mục đích giáo dục [30, tr22] Nh vậy, dạy học là khái niệm chỉ quá trình hoạt động chung của ngời dạy và ngời học - Tiếp cận dạy học từ góc độ tâm lý học: Dạy học đợc hiểu là sự biến đổi hợp lý hoạt động và hành vi của ngời học trên cơ sở cộng tác hoạt động và hành vi của ngời dạy và ngời học 15 - Tiếp cận dạy học từ góc độ điều khiển học: Dạy học là quá trình cộng tác... vậy quản lý HĐDH là QL hoạt động s phạm của ngời thầy và hoạt động học tập rèn luyện của trò, để hình thành và phát triển nhân cách học sinh 1.3 Quản lý hoạt động dạy học ở trờng trung học phổ thông 1.3.1 Trờng trung học phổ thông 18 Trờng THPT là cơ sở giáo dục nối tiếp cấp trung học cơ sở thuộc bậc trung học của hệ thống giáo dục quốc dân Cấp THPT gồm 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12 Đây là cấp học. .. tạo của tỉnh, chất lợng dạy và học đợc từng bớc nâng cao ở các cấp học, 100% số giáo viên đạt chuẩn và vợt chuẩn Đến nay toàn thành phố có tổng số 50 trờng học trong đó có 16 trờng đạt chuẩn quốc gia, 73% số phòng học đợc xây dựng kiên cố 2.3 Thực trạng giáo dục THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 2.3.1 Qui mô phát triển trờng lớp cấp THPT Thành phố Hòa Bình có 06 trờng THPT bao gồm: trờng THPT năng... giỏi, có lòng yêu nghề, nắm vững mục tiêu giáo dục, chơng trình, nội dung sách giáo khoa, thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học, nâng cao chất lợng dạy học, đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 1.4.3 Điều kiện trang thiết phục vụ bị dạy học và cơ sở vật chất Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thuộc hệ thống phơng tiện của quá trình dạy học, là cơ sở thực hiện các mục tiêu dạy học và mục tiêu... 1.2.3 Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trờng 1.2.3.1 Khái niệm về dạy học Nhiều nhà khoa học đã tiếp cận khái niệm dạy học từ cơ sở của lý luận của quá trình giáo dục tổng thể Mặt khác, xét quan hệ giữa các thành tố cấu trúc của hoạt động, một số tác giả đã luận giải về nội hàm của khái niệm dạy học từ những góc độ khoa học khác nhau nh: giáo dục học, tâm lý học, điều khiển học, dới đây: - Tiếp cận dạy. .. tự chọn Điều này nhằm tạo ra nhiều cơ hội học tập mới cho học sinh, tăng sự hấp dẫn của học tập, đồng thời nảy sinh những vấn đề mới đa dạng hơn, khó khăn phức tạp trong việc quản lý, tổ chức thực hiện chơng trình 1.3.4.1 Hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Từ năm học 2006-2007, cấp THPT bớc vào công cuộc đổi mới chơng trình và nội dung sách giáo khoa... khoa mới và những điểm mới về kiến thức cần truyền tải cho học sinh 1.3.3.5 Quản lý hoạt động học của học sinh - Căn cứ vào tình hình học tập của học sinh, Hiệu trởng thống nhất yêu cầu biện pháp, động cơ học tập phải cụ thể hóa thành nội qui trong nhà trờng để học sinh rèn luyện - Xây dựng và chỉ đạo nề nếp học tập của học sinh 25 - Tổ chức học tập ở nhà, chuẩn bị tốt bài và đồ dùng học tập - Hiệu trởng... giá dạy học một cách đồng bộ và toàn diện Theo đó trọng 29 tâm hàng đầu của việc đổi mới chơng trình THPT là đổi mới phơng pháp dạy học trong nhà trờng theo các định hớng: - Chuyển từ dạy học truyền thụ một chiều, học tập thụ động, chủ yếu là ghi nhớ kiến thức để đối phó với thi cử sang tổ chức cho học sinh học tập trong hoạt động và bằng các hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo, chú trọng hình thành . thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục . 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý dạy học ở các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa. các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Chơng 3: Các biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trởng các trờng THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. . thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động dạy học ở các trờng THPT thành phố Hòa Bình đợc các Hiệu trởng rất quan tâm và đã đạt đợc những thành tựu đáng kể. Song ứng trớc yêu cầu đổi mới giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường thpt thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình đáp ứng yêu cầu đổi mới, Quản lý hoạt động dạy học ở các trường thpt thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình đáp ứng yêu cầu đổi mới,

Từ khóa liên quan