0

Xây dựng mô hình quản lý chất lượng môi trường khu công nghiệp tân bình bằng công cụ tin học

103 612 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 20:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG KHU CƠNG NGHIÊP TÂN BÌNH BẰNG CƠNG CỤ TIN HỌC SVTH : LÊ THỊ HỒNG THƯƠNG MSSV : 90202668 GVHD : TSKH BÙI TÁ LONG BỘ MƠN: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh, 12/2006 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006 ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006 iii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian hoàn thành luận văn ,tôi đã được sự giúp đỡ tận tình cuả thầy cô, gia đình và bạn bè Trước hết tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thầy hướng dẫn ,Tiến sĩ Khoa học Bùi Tá Long, người đã đặt bài toán, quan tâm giúp đỡ cũng như đóng góp ý kiến chuyên môn giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến các thầy cô khoa Môi trường –Trường Đại học Bách khoa TPHCM, đã cho tôi những kiến thức và kinh ngjiệm quý báu trong suốt khoá học. Tôi cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Kỹ sư Cao Duy Trường cùng các anh chị phònh GeoInformatics, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, đã tận tình chỉ bảo trong suốt quá trình làm luận văn. Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian hoàn thành luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006 LÊ THỊ HỒNG THƯƠNG iv TÓM TẮT Khu Công Nghiệp (KCN) Tân Bình là khu công nghiệp sạch duy nhất nằm trong nội thành được qui hoạch trên diện tích 125,7 ha, hạ tầng cơ sở được xây dựng tốt nhất với các đường giao thông vào KCN đều thuận lợi trong mọi thời tiết, là địa điểm thích hợp để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư muốn thuê lại đất phân lô đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo đúng tiêu chuẩn KCN cấp quốc gia. Tính đến nay , KCN Tân Bình đã thu hút được 132 doanh nghiệp đầu tư lắp đầy 90% diện tích đất công ngiệp cho thuê lại. Bên cạnh đó KCN Tân Bình đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường : nước thải, chất thải rắn, chất lượng không khí. Hiện nay, chất lượng không khí ở KCN Tân Bình chưa trở nên nghiêm trọng nhưng với tốc độ phát triển kinh tế ào ạt với nhiều ngành nghề khác nhau thì công tác quản lý chất lượng môi trường không khí cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Để nâng cao công tác quản lý chất lượng môi trường không khí ở KCN Tân Bình thì việc xây dựng một mô hình quản lý chất lượng không khí bằng công cụ tin học là hết sức cần thiết Luận văn “ Xây dựng mô hình quản lý chất lượng môi trường khu công nghiệp Tân Bình bằng công cụ tin học ” hỗ trợ cho công tác quản lý , giám sát , tính phí khí thải và thực hiện nhanh chóng các báo cáo đánh giá chất lượng môi trường ,hỗ trợ cho các nhà quản lý môi trường trong công tác quy hoạch , ra quyết định để xây dựng khu công nghiệp Tân Bình thành một Khu Công Nghiệp Xanh – Sạch – Đẹp. v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH MUC BẢNG vii DANH MUC HÌNH viii BẢNG CHÚ THÍCH CÁC TỪ VÍÊT TẮT ix MỞ ĐẦU x CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KCN TÂN BÌNH 1 1.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 1 1.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KCN TÂN BÌNH 5 1.2.1. Chất lượng môi trường không khí bên trong KCN 5 1.2.2. Chất lượng môi trường không khí bên ngoài KCN 6 1.3. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI KCN TÂN BÌNH 8 1.3.3. Tình hình thực hiện chương trình giám sát môi trường : 10 1.4. CÁC TAI BIẾN RỦI RO 10 1.4.4. cháy nổ 10 1.4.5. Rò rỉ dung môi hoá chất 10 1.4.6. Trạm xử lý nước thải tập trung bị quá tải , sự cố kỹ thuật 10 1.4.7. Các nhà máy trong KCN thải bỏ chất thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần 11 1.4.8. Các loại sự cố môi trường khác: 11 1.5. ẢNH HƯỞNG CUẢ CÁC PHÁT THẢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG 11 1.5.9. Ảnh hưởng từ hoạt động cuả các cụm dân cư 11 1.5.10. Ảnh hưởng từ hoạt động cuả các cơ sở sản xuất 13 1.5.11. Các nguồn gây ô nhiễm khác 16 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ENVIM 19 2.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIẠ LÝ (GIS) 19 2.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG 23 2.3. MÔ HÌNH LAN TRUYỀN 24 2.3.1. Sự phân bố chất ô nhiễm và phương trình toán học cơ bản 24 2.3.2. Công thức Berliand trong trường hợp chất khí và bụi nặng 29 CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH ENVIM 33 3.1. CẤU TRÚC MÔ HÌNH ENVIM 34 3.1.1. Khối GIS: 34 3.1.2. Khối mô hình 36 3.1.3. Khối thực hiện các báo cáo thống kê 43 3.1.4. Khối hỗ trợ văn bản pháp quy 48 3.2. TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG ENVIMAP 49 3.3. CHẠY MÔ HÌNH 52 3.4. KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH 54 3.5. NHẬN XÉT KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH 73 vi CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 4.1. KẾT LUẬN 76 4.2. KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 80 vii DANH MUC BẢNG Bảng 1.1 Nhiệt độ không khí trung bình tháng ở TpHCM 2 Bảng1.2.Lượng mưa trung bình các tháng tại TpHCM 3 Bảng 1.3 Độ ẩm tương đối tại TpHCM 3 Bảng 1.4 Số giờ nắng trung bình 4 Bảng 1.5 Lượng bức xạ trung bình 4 Bảng 1.6 Tốc độ gió trung bình các tháng tại TpHCM 5 Bảng 1.7 Hướng gió chính 5 Bảng 1.8 Kết quả đo chất lượng môi trường không khí bên trong KCN 5 Bảng 1.9 Kết quả đo chất lượng môi trường không khí bên ngoài KCN 6 Bảng 1.10 Các ảnh hưởng từ hoạt động cuả các cụm dân cư 11 Bảng 1.11 Các ảnh hưởng từ hoạt động ở các cơ sở sản xuất 13 Bảng 1.12 Các nguồn gây ô nhiễm khác 16 Bảng 3.1 CSDL về KCN Tân Bình 37 Bảng 3.2 CSDL về cơ sở sản xuất 39 Bảng 3.3 CSDL về các ống khói 39 Bảng 3.4 CSDL về vị trí lấy mẫu cho mục tiêu quan trắc 40 Bảng 3.5 CSDL về các trạm khí tượng 41 Bảng 3.6 CSDL về chất lượng không khí 41 Bảng 3.7 CSDL về khí tượng 42 Bảng 3.8 CSDL về các chất ô nhiễm tại các nguồn thải 42 Bảng 3.9 Số liệu phát thải tại các ống khói 43 Bảng 3.10 Nồng độ NO2 các tháng năm 2006 55 Bảng 3.11Nồng độ CO các tháng năm 2006 57 Bảng 3.12Nồng độ Bụi các tháng năm 2006 60 Bảng 3.13 Nồng độ SO2 các tháng năm 2006 64 viii DANH MUC HÌNH Hình 0.1 Sơ đồ cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường 9 Hình 2.1 Chức năng cuả GIS 22 Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức cuả hệ thống thông tin môi trường 24 Hình 2.3 Sơ đồ khuếch tán cuả luồng khí theo chiều gió 25 Hình 3.1 Giao diện phần mềm ENVIMAP 33 Hình 3.2 Cấu trúc phần mềm ENVIM 34 Hình 3.3 Mô hình Berliand 36 Hình 3.4 Sơ đồ Input – output trong phần mềm ENVIMAP 36 Hình 3.5 Sơ đồ Cơ sở dữ liệu Môi trường 37 Hình 3.6 Quy trình tạo báo cáo 44 Hình 3.7 Sơ đồ làm quy trình thống kê 45 Hình 3.8 Giao diện bước chọn nguồn thống kê 46 Hình 3.9 Giao diện bước chọn tiêu chí thống kê 47 Hình 3.10 Giao diện bước kết quả thống kê 48 Hình 3.11Giao diện khối hỗ trợ văn bản pháp quy 49 Hình 3.12 Quy trình chạy mô hình 51 Hình 3.13 Giao diện bước chọn các đối tượng chạy mô hình 53 Hình 3.14 Giao diện bước nhập các thông số chạy mô hình 53 Hình 3.15 Giao diện bước nhập các thông số cho lưới tính 54 Hình 3.16 Biểu đồ nồng độ các chất qua các tháng năm 2006 66 Hình 3.17 69 Hình 3.18 72 ix BẢNG CHÚ THÍCH CÁC TỪ VÍÊT TẮT WHO World Health Organization – Tổ chức y tế thế giới Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh OBEIS Osaka Bay Emvironmental Information System ENVIMAP ENViromental Information Management and Air Pollution estimation - Phần mềm quản lý và đánh giá ô nhiễm không khí HEPZA Ban quản lý các khu công nghiệp - khu chế xuất Sở TNMT Sở Tài nguyên - Môi trường Bộ KHCN-MT Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Cty TNHH Công ty Trách nhiệm hữu hạn CSSX Cơ sở sản xuất KCN- KCX Khu công nghiệp- Khu chế xuất KDC Khu dân cư CSDL Cơ sở dữ liệu TCMT Tiêu chuẩn môi trường TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam HTTTMT Hệ thống thông tin môi trường GIS Geographic Information System – Hệ thống thông tin điạ lý Input Các thông số đầu vào Output Các thông số đầu ra [...]... vực, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những điều kiện không thể thiếu Mục tiêu luận văn Mục tiêu lâu dài: - Xây dựng Hệ thống thông tin môi trường trợ giúp cho các nhà quản lý môi trường trong công tác quản lý môi trường không khí ở các Khu Công Nghiệp - Xây dựng công cụ tin học hỗ trợ cho công tác tính phí khí thải ở các khu công nghiệp Mục tiêu trước mắt : - Tin học hoá quá trình xuất... xuất nhập dữ liệu liên quan chất lượng không khí cũng như hỗ trợ công tác quản lý chất lượng môi trường không khí ở khu công nghiệp Tân Bình - Hỗ trợ công tác báo cáo đánh giá chất lượng môi trường không khí ở khu công nghiệp Tân Bình bằng phần mềm ứng dụng GIS Nội dung công việc được thực hiện - Thu thập bản đồ số khu công nghiệp Tân Bình theo chuẩn VN2000 - -Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất... lớp rộng lớn các bài toán quản lý chất lượng môi trường Với mục tiêu kiểm soát môi trường một cách khách quan, có cơ sở khoa học chất lượng môi trường các trạm quan trắc môi trường được xây dựng Khi đã có nhiều số liệu quan trắc thì bước tiếp theo cần phải làm đó là xây dựng các công cụ xử lý số liệu, kết hợp với mô hình để hỗ trợ cho các nhà quản lý ra quyết định Việc xây dựng các Hệ thống qua quyết... QUẢN LÝ TẠI KCN TÂN BÌNH Hiện nay công tác quản lý các cơ sở sản xuất trong KCN Tân Bình thông qua Ban quản lý KCN Tân Bình và được thực hiện trên giấy tờ thông qua các công cụ pháp lý chứ chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường Cụ thể: vBan hành Các quy định và tiêu chuẩn môi trường: Tất cả các doanh nghiệp trong KCN có họat động phát sinh chất ô nhiễm không khí,ồn rung,phải... luận và thực tiễn xây dựng hệ thống thông tin môi trường , tổng hợp các kiến thức về môi trường và mô hình đã được học - Phương pháp tính toán tải lượng ô nhiễm trong khí thải theo WHO khuyến cáo - Vận dụng các kiến thứcc và kỹ năng về GIS và MapInfo thể hiện bản đồ và các đối tượng môi trường cần quản lý xiii CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KCN TÂN BÌNH xiv CHƯƠNG 1:TỔNG... Tân Bình đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường : nước thải ,chất thải rắn , chất lượng không khí Hiện nay, chất lượng không khí ở KCN Tân Bình chưa trở nên nghiêm trọng nhưng với tốc độ phát triển kinh tế ào ạt với nhiều ngành nghề khác nhau thì công tác quản lý chất lượng môi trường không khí cũng là một vấn đề đáng quan tâm Chính vì vậy việc luận chứng xây dựng một hệ thống giám sát môi trường. .. môi trường cho ban quản lý các KCN và cam kết đạt TCMT trong suốt thời gian họat động vThanh tra ,giám sát , chất lượng môi trường tại các doanh nghiệp Ban quản lý các KCN-KCX có trách nhiệm phối hợp với thanh tra môi trường cuả bộ KHCN-MT hoặc sở KHCN-MT để thực hiện thanh tra môi trường tại các doanh nghiệp Các hoạt động sản xuất , kinh doanh cuả các doanh nghiệp phải chịu chế độ thanh tra môi trường. .. kiểm sóat và xử lý cục bộ ngay tại nguồn đạt TC quy định Ban quản lý KCN định kỳ nộp 3 tháng nộp báo cáo kết quả quan trắc chất lượng không khí lên ban quản lý các KCN và sở Các doanh nghiệp trong KCN có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng một lần hiện trạnng môi trường khí thải tại cơ sở cho ban quản lý các KCN-KCX và sở TNMT vGiấy phép môi trường: Theo điều 15 của quy chế quản lý môi trường KCN-KCX... chuẩn môi trường cũng như các mục tiêu kinh tế - xã hội Vì vậy để có thể xây dựng được các công cụ hỗ trợ thông qua quyết định cần phải ứng dụng lý thuyết hệ thống và công nghệ thông tin Trong hệ thống quản lý chất lượng môi trường, quản lý chất lượng không khí tại các KCN tập trung đóng vai trò quan trọng Chức năng quan trắc môi trường không thể thiếu bởi vì đây là cách tốt nhất trả lời cho câu hỏi... số liệu phát thải cuả các ống khói, thông số ống khói , thông tin về khu công nghiệpTân Bình - Thu thập số liệu khí tượng trạm Tân Sơn Hoà năm 2006 xii - Thu thập các báo cáo hiện trạng môi trường tại Khu công nghiệp Tân Bình - Ứng dụng phương pháp mô hình hoá , lưạ chọn mô hình toán phù hợp điều kiện Viện Nam và không quá phức tạp - Xử lý số liệu và nhập vào phần mềm ENVIMAP - Tính toán các kịch bản . không khí bằng công cụ tin học là hết sức cần thiết Luận văn “ Xây dựng mô hình quản lý chất lượng môi trường khu công nghiệp Tân Bình bằng công cụ tin học ” hỗ trợ cho công tác quản lý , giám. - Xây dựng Hệ thống thông tin môi trường trợ giúp cho các nhà quản lý môi trường trong công tác quản lý môi trường không khí ở các Khu Công Nghiệp - Xây dựng công cụ tin học hỗ trợ cho công. chất lượng môi trường không khí cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Để nâng cao công tác quản lý chất lượng môi trường không khí ở KCN Tân Bình thì việc xây dựng một mô hình quản lý chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình quản lý chất lượng môi trường khu công nghiệp tân bình bằng công cụ tin học, Xây dựng mô hình quản lý chất lượng môi trường khu công nghiệp tân bình bằng công cụ tin học,

Từ khóa liên quan