0

dự án khai thác quặng đồng tại cổ vài, cầu sắt xã sơn hải, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

87 394 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 19:23

MỞ ĐẦU I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Quặng Đồng là nguyên liệu quan trọng trong phát triển công nghiệp, gia dụng nói riêng và trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Hàng năm lượng đồng tiêu thụ đứng thứ 3 chỉ sau thép và nhôm. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực, chúng ta phải quản lý sử dụng và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản sẵn có của địa phương. Tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều mỏ và điểm mỏ khoáng sản kim loại trong đó có Mỏ Đồng được phân bố không đều, tập trung nhiều ở các huyện vùng cao như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam Với chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên lãnh thổ Việt Nam với mục đích huy động có hiệu quả nguồn vốn, lao động và các tiềm năng khác của nước nhà nhằm phát triển kinh tế xã hội vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long – Hà Nội lập Dự án “ Khai thác Quặng Đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ” trình hội đồng thẩm định, các ban ngành hữu quan, UBND tỉnh Bắc Giang xin phê duyệt và cấp phép khai thác nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển công nghiệp địa phương góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý 1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2006 . 2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 21/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3. Thông tư 08/2006TT-BTNMT, ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 4. Nghị quyết số 41- NQ/ TW, ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5. “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam”(Chương trình nghị sự số 21 của Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. 6. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT, ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 7. Nghị định số 81/2006/NĐ-BTNMT, ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. 8. Qui chế quản lý CTR nguy hại được ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 1999. 9. Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản ngày 16 tháng 4 năm 2005. 10. Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật khoáng sản. 11. Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT, ngày 22 tháng 10 năm 1999 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ KHCN &MT Hướng dẫn ký quĩ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. 12. Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên (TCVN 5326-91) ban hành năm 1991 13. Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (TCVN 4586-97) ban hành năm 1997. 14. Quyết định số 62/2006 QĐUB ngày 17 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt quy hoạch Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 định hướng đến năm 2020. 15. Công văn số 2757/UBND- TNMT ngày 23 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng Sản Thăng Long- Hà Nội được lập hồ sơ xin cấp phép khai thác Quặng Đồng trên diện tích 392, 6 ha, trong đó: Tại huyện Lục Ngạn:314,7 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO ha, tại huyện Lục Nam:77,9 ha (Có toạ độ, diện tích được xác định trên tờ bản đồ và phụ lục kèm theo). 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. 2.3 Các tài liệu kỹ thuật 1. Thuyết minh thiết kế cơ sở “ Khai thác Quặng Đồng tại các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt, Cai Lé, Tây Cái Lé, Đèo Cạn- Bản Mùi, Khanh Mùng, Khuôn Dẽo- Đèo Bừng, Núi Đẩu thuộc huyện Lục Ngạn và Bãi Lầy thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang”. 2. Mặt bằng vị trí khu mỏ khai thác Quặng Đồng tại Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội . 3. Các số liệu đo đạc, khảo sát quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước và không khí nơi thực hiện Dự án do Trạm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang thực hiện tháng 9 năm 2008. 4. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2008 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chủ đầu tư Dự án đã phối hợp với Trạm Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo ĐTM. 1. Cơ quan tư vấn: - Trạm Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang. - Trạm trưởng: Vũ Đức Phượng. - Địa chỉ liên hệ: Thôn Đông Giang- xã Xương Giang- thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang. - Điện thoại/Fax : 0240.824.760 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. Trình tự thực hiện gồm các bước sau: a. Nghiên cứu thuyết minh cơ sở “ Khai thác Quặng Đồng tại các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt, Cai Lé, Tây Cái Lé, Đèo Cạn - Bản Mùi, Khanh Mùng, Khuôn Dẽo- Đèo Bừng, Núi Đẩu thuộc huyện Lục Ngạn và Bãi Lầy thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang”. b.Tổ chức điều tra thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. c.Tổ chức điều tra khảo sát hiện trạng môi trường khu vực dự kiến khai thác, hiện trạng môi trường các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. d.Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học, các tác động của Dự án ảnh hưởng đến môi trường sinh học. e.Tổ chức khảo sát lấy mẫu phân tích, đánh giá, chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và môi trường nước (nước mặt, nước ngầm) trong khu vực sẽ tiến hành khai thác và các vùng lân cận. f.Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Bảng 1: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích TT Tên thiết bị Nước SX Các thiết bị đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 Mỹ 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Thiết bị lấy mẫu nước cầm tay Mỹ 7 Tủ sấy Mỹ 8 Máy phân tích cực phổ Mỹ 9 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 10 Máy so màu DR 5000 Mỹ Bảng 2. Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn 1 KS. Vũ Đức Phượng Trạm trưởng - Trạm Quan trắc Môi trường 2 KS. Ngô Quang Trường Phụ trách phòng tư vấn kỹ thuật môi trường 3 KS. Nguyễn Thị Thu Huyền Cán bộ 4 KS. Đoàn Thị Thanh Huyền Cán bộ 5 KS.Tạ Thị Minh Tâm Phụ trách phòng phân tích thí nghiệm 6 KS. Nguyễn Thanh Huyền Cán bộ 7 CN. Phạm Đình Năm Kiểm nghiệm viên 8 CN. Quách Văn Linh Kiểm nghiệm viên 9 CN. Trịnh Đình Thiện Kiểm nghiệm viên TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Tên Dự án: “Khai thác Quặng Đồng tại Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”. 1.2. CHỦ DỰ ÁN Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội Ông: Vũ Văn Thảo - Tổng giám đốc Địa chỉ liên lạc: Số 66, Khu Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, thành phố Hà Nội Điện thoại : 04.7571443 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 1.3.1. Biên giới mỏ Khu vực khai thác Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải nằm về phía Tây Bắc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và cách thành phố Bắc Giang khoảng 120 km. Bảng 1.1 Vị trí khu vực khai thác và giới hạn khai thác của các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt. TT Khu vực mỏ Toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu 6 0 Diện tích khu mỏ (ha) X(m) Y(m) 1 2 4 5 6 1 Điểm Quặng Đồng Cổ Vài xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn 2377270 663560 47,5 2378410 663730 2378380 664180 2377200 663910 2 Điểm Quặng Đồng Cầu sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn 2377030 661890 47,7 2377800 661890 2377800 662510 2377030 662510 Tổng diện tích khu vực khai thác 95,2 ha. - Vị trí địa lý các điểm quặng: Do 2 điểm mỏ nằm trên cùng một xã do vậy Chủ dự án và Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM chung cho 2 điểm quặng với vị trí địa lý như sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO a. Điểm Quặng Đồng Cổ Vài - Phía Bắc giáp Hồ Cấm Sơn - Phía Nam giáp xã Kiên Thành - Phía Đông giáp thôn Nà Hem, xã Hộ Đáp - Phía Tây giáp thôn Đồng Tam xã Sơn Hải. b.Điểm Quặng Đồng Cầu Sắt - Phía Bắc giáp thôn Đồng Tam xã Sơn Hải. - Phía Đông giáp xã Hộ Đáp - Phía Tây giáp Hồ Khuôn Thần xã Kiên Lao - Phía Nam giáp xã Kiên Thành 1.3.2. Đặc điểm địa hình khu mỏ. Đặc điểm địa hình của khu vực khai thác các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc Giang đều nằm trong khu vực đồi núi thấp * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài: Địa hình cao ở phía Đông, phía Tây và thấp dần về phía trung tâm và phía Nam khu vực mỏ. Cốt cao địa hình thay đổi từ 130m (đỉnh núi phía Tây) đến 80m (khu vực phía Nam mỏ). Trong khu vực mỏ có một phần là đồi trọc, một phần là rừng tái sinh và một phần là nương rẫy của dân (khu vực thung lũng phía Nam mỏ). * Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt: Địa hình cao ở phía Đông và thấp dần ở phía Tây, phía Nam và phía Bắc khu vực mỏ. Cốt cao địa hình thay đổi từ 150m (đỉnh núi phía Đông) đến 70m (chân đồi phía Nam mỏ). Trong khu vực mỏ có một phần là đồi trọc, một phần là rừng tái sinh và một phần là nương rẫy của dân (khu vực thung lũng phía Nam mỏ). 1.3.3. Mạng sông suối: Trong phạm vi khu vực khai thác các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt, không có sông suối lớn, chỉ có các suối nhỏ và lạch. Các suối này cạn vào mùa khô và thường chỉ có nước vào mùa mưa. Cụ thể như sau: * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Trong phạm vị khu vực khai thác không có sông suối lớn, chỉ có 1 suối nhỏ chảy qua trung tâm khu mỏ theo hướng từ Bắc xuống Nam. Suối này thường cạn vào mùa khô và chỉ có nước vào mùa mưa. *Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt Trong phạm vi khu vực khai thác không có sông suối lớn chỉ có các suối nhỏ, lạch. Các suối, lạch này cạn vào mùa khô, thường chỉ có nước vào mùa mưa. 1.3.4. Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh Dự án. Xã Sơn Hải là một xã miền núi, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm. 1.3.5. Công suất thiết kế và tuổi thọ của mỏ. a. Công suất thiết kế mỏ: - Căn cứ vào khả năng đầu tư về tài chính, thiết bị. - Căn cứ vào địa chất khoáng sản địa hình và trữ lượng mỏ. - Căn cứ vào thị trường tiêu thụ. - Căn cứ vào nhân lực, trình độ chuyên môn khai thác Theo thiết kế khối lượng Quặng Đồng nguyên khai khai thác hàng năm là 50.000 tấn /năm. Tương ứng với khối lượng đất đá bóc tối đa hàng năm là 350.000 tấn/ năm. b. Tuổi thọ của mỏ: Tuổi thọ mỏ được xác định :T = T 1 +T 2 +T 3 - T 1 là thời gian xác định XDCB; Lấy T 1 = 1,0 năm. - T 2 là thời gian mỏ sản xuất bình thường; T 2 = Q m / Q sx Trong đó: + Q m là trữ lượng Quặng Đồng khai thác. + Q sx là sản lượng Quặng Đồng khai thác tính cho năm đạt công suất thiết kế. Lấy Q sx = 50.000 tấn Quặng Đồng / năm. + T 3 là thời gian kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ; Lấy T 3 = 0,7 năm. * Tuổi thọ của mỏ ở các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải được thể hiện trong bảng: Bảng 1.2. Tuổi thọ của các mỏ Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải TT Tên khu vực khai thác Qm ( tấn) Tuổi thọ của mỏ (năm) 1 Khu Cổ Vài 86592 3,43 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2 Khu Cầu Sắt 134269 4,39 1.4.NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN. 1.4.1. Các công trình chính. 1.4.1.1.Mở vỉa. - Căn cứ vào địa hình thực tế hiện tại của khu mỏ - Căn cứ vào thực trạng và sự phân bố vỉa quặng - Căn cứ vào các yếu tố địa chất mỏ - Căn cứ vào sản lượng mỏ, tuổi thọ mỏ. Các điểm mỏ Quặng Đồng huyện Lục Ngạn có điều kiện kỹ thuật khai thác khá thuận lợi do thân quặng và trầm tích Deluvi chứa quặng nằm trên các ngọn đồi thấp, sườn đồi thoải, mỏ khai thác với qui mô nhỏ (Công suất khai thác Quặng Đồng là 50.000 tấn/năm với hệ số bóc đất đá là từ 6,04- 7,0tấn/m 3 tương đương với khối lượng đất đá bóc tối đa là 350.000 m 3 / năm) Nguyên tắc mở vỉa: Lựa chọn các khu vực đã xác định chắc chắn vỉa quặng (các hào, điểm lộ quặng,…), giảm khối lượng đất đá bóc thời kì đầu, nhanh chóng đưa mỏ vào sản xuất và đạt công suất thiết kế, thuận lợi cho công tác khai thác, vận tải, đổ thải và thoát nước mỏ. Công tác mở vỉa các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt được lựa chọn phù hợp với điều kiện địa chất, điều kiện khai thác, hệ thống khai thác. Cụ thể công tác mở vỉa của các Điểm Quặng Đồng trên như sau: a. Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài: Mức khai thác Quặng Đồng đầu tiên ở khu Cổ Vài là mức +120m của thân quặng 1. Tạo mặt bằng khai thác đầu tiên có kích thước mặt bằng đủ đảm bảo cho máy gạt, máy xúc hoạt động bình thường. Theo địa hình thực tế thì kích thước mặt bằng khai thác đầu tiên của thân quặng 1 có thể tạo được tại cao độ +120m có chiều dài là 100m và chiều rộng trung bình là 30m. Khối lượng tạo mặt bằng khai thác đầu tiên: 10.450 m 3 . b. Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt: Mức khai thác Quặng Đồng đầu tiên ở khu Cầu Sắt là mức +140m của thân quặng 2. Tạo mặt bằng khai thác đầu tiên có kích thước mặt bằng đủ đảm bảo cho máy gạt, máy xúc hoạt động bình thường. Theo địa hình thức tế thì kích thước mặt bằng khai thác đầu tiên có thể tạo được tại cao độ +140m của thân TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO quặng 2 có chiều dài là 50m và chiều rộng trung bình là 30m. Khối lượng tạo mặt bằng khai thác đầu tiên: 7.050m 3 . 1.4.1.2. Lựa chọn phương án khai thác. a. Khai thác Quặng Đồng tại khu vực Cổ Vài. Điểm Quặng Đồng khu vực Cổ Vài có hệ số bóc trung bình và hệ số bóc biên giới nhỏ hơn hệ số bóc giới hạn (Kgh= 7,0 m 3 / tấn)- mỏ khai thác có hiệu quả kinh tế Bảng 1.3 TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị 1 Chiều dài khai trường m 650 2 Chiều rộng khai trường m 70 3 Đáy khai thác m +100 4 Diện tích khai trường ha 4,5 5 Trữ lượng Quặng Đồng địa chất tấn 82469 6 Trữ lượng Quặng Đồng khai thác tấn 86592 7 Khối lượng đất đá bóc m 3 593156 8 Hệ số bóc trung bình m 3 / tấn 6,85 9 Hệ số bóc biên giới m 3 / tấn Biên giới khai trường lộ thiên Điểm Quặng Đồng khu vực Cổ Vài, xã Sơn Hải trên mặt và dưới sâu theo phương án lựa chọn. b. Khai thác Quặng Đồng tại Cầu Sắt. Điểm Quặng Đồng khu vực Cầu Sắt có hệ số bóc trung bình và hệ số bóc biên giới nhỏ hơn hệ số bóc giới hạn (Kgh = 7,0 m 3 / tấn)- mỏ khai thác có hiệu quả kinh tế Bảng 1.4 TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Tổng số Thân quặng 1 Thân quặng 2 1 Chiều dài khai trường m 500 300 2 Chiều rộng khai trường m 150 150 3 Đáy khai thác m +90 +70 4 Diện tích khai trường ha 10,5 6,0 4,5 5 Trữ lượng Quặng Đồng địa chất tấn 127875 81000 46875 6 Trữ lượng Quặng Đồng khai tấn 134269 85050 49219 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO [...]... thác Quặng Đồng là 50.000 tấn/ năm với khối lượng đất đá bóc tối đa là 350.000 m3/ năm) Trình tự khai thác: Khai thác Điểm Quặng Đồng Cổ Vài trước sau đó mới khai thác ở điểm quặng Cầu Sắt Trình tự khai thác của từng Điểm Quặng Đồng trên như sau: * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài Khai thác phía Tây Bắc thân quặng 1 trước; tiếp đến là khai thác phía Tây Nam thân quặng 1 và tiến hành khai thác từ trên... CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG CHƯƠNG 2 TÍNH CHẤT THAM KHẢO ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN 2.1.1 Địa hình Đặc điểm địa hình của khu vực khai thác các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc Giang đều nằm trong khu vực đồi núi thấp * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ. .. mẫu tại Điểm Quặng Đồng Cổ Vài KKII KKI Khu vực Dự án TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ghi chú: KKI: Gần suối Vàng Ngoan cạnh Dự án KKII: Tại điểm đầu khu vực Dự án KKIII: Tại điểm giữa khu vực Dự án KKIV :Dự kiến xây văn phòng, xưởng sàng mỏ NM: Tại suối Vàng Ngoan thôn Cổ Vài, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn Sơ đồ lấy mẫu tại Điểm Quặng. .. tại Điểm Quặng Đồng Cầu Sắt Khu vực Dự án KKI KKIII NM KKII TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ghi chú: KKI :Tại giữa khu vực Dự án KKII: Tại phía Đông khu vực Dự án KKIII: Tại phía Tây khu vực Dự án KKIV :Trên đường liên thôn từ Cai lé ra Đèo Cạn NM :Tại suối Vạc (cạnh Dự án) , thôn Cầu Sắt xã Sơn Hải, huỵên Lục Ngạn NN :Tại giếng nhà ông... xúc bánh lốp có E . Nam tỉnh Bắc Giang . 2. Mặt bằng vị trí khu mỏ khai thác Quặng Đồng tại Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng. văn minh. Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long – Hà Nội lập Dự án “ Khai thác Quặng Đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ” trình hội đồng thẩm định, các. TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 1.3.1. Biên giới mỏ Khu vực khai thác Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải nằm về phía Tây Bắc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và cách thành phố Bắc Giang khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án khai thác quặng đồng tại cổ vài, cầu sắt xã sơn hải, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang, dự án khai thác quặng đồng tại cổ vài, cầu sắt xã sơn hải, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang,

Từ khóa liên quan