0

Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng công ty tnhh tân phú xuân - Hải Phòng

70 610 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:25

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân Mục lục Mục lục 1 Mở đầu 5 1. Xuất xứ của dự án 5 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 5 2.1. Cơ sở pháp lý 5 2.2. Căn cứ kỹ thuật 6 3. Tổ chức thực hiện ĐTM 7 Chơng 1: Mô tả tóm tắt dự án 8 1.1 Tên Dự án 8 1.2. Chủ dự án 8 1.3. Vị trí địa lý 8 1.3.1 Các đối tợng tự nhiên liên quan đến khu vực triển khai Dự án 8 1.3.2. Các trung tâm kinh tế - xã hội xung quanh khu vực dự án 9 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 9 1.4.1 Công suất và thời gian khai thác, quy mô, sản lợng 9 1.4.2 Biên giới và trữ lợng khai trờng 10 1.4.3. Mở mỏ và trình tự khai thác 11 1.4.4. Phơng án mở mỏ 11 1.4.5. Hệ thống khai thác 13 1.4.6. Tính toán các khâu công nghệ 14 1.4.7. Vận tải mỏ 17 1.4.8. Thải đất đá 18 1.4.9. Kiến trúc và xây dựng 18 1.4.10. Cung cấp năng lợng và vật t kỹ thuật 20 Chơng 2: điều kiện tự nhiên, môi trờng và kinh tế - xã hội 21 2.1. Điều kiện tự nhiên 21 2.1.1 Vị trí địa lý 21 2.1.2. Đặc điểm địa hình 21 2.1.3. Đặc điểm khí hậu 21 ENCEN 12/2007 1 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân 2.1.4. Chế độ thuỷ văn 23 2.2. Hiện trạng môi trờng 24 2.2.1.Không khí . 24 2.2.2. Môi trờng nớc 25 2.2.3. Độ rung 27 2.2.4 Môi trờng đất 28 2.2.5. Các hệ sinh thái tự nhiên 28 2.3. iều kiện và kinh tế - xã hội 29 2.3.1. Xã hội 29 2.3.2. Tình hình phát triển kinh tế Thuỷ Nguyên và khu vực Dự án. 29 Chơng 3: đánh giá các tác động môi trờng 32 3.1. Đánh giá chung 32 3.2. Nguồn tác động 33 3.3. Tác động môi trờng giai đoạn mở vỉa. 33 3.3.1. Tác động tới môi trờng không khí 33 3.3.2. Môi trờng nớc 35 3.3.3. Rác thải 35 3.3.4. Tiếng ồn 36 3.3.5. Tác động tới cộng đồng dân c 36 3.3.6. ảnh hởng đến hệ sinh thái khu vực 36 3.3.7. Tổn thất tài nguyên 37 3.3.8 Các tai nạn rủi ro v an ton lao động 37 3.3.9. Tác động tới sức khoẻ của ngời lao động 38 3.4. Tác động môi trờng giai đoạn khai thác 38 3.4.1. Nguồn gây ô nhiễm 38 3.4.2 Các thành phần môi trờng chịu tác động 40 3.4.3. Tác động kinh tế, xã hội 47 Chơng 4: các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trờng 48 4.1. Giai đoạn mở vỉa 48 4.2. các giải pháp môi trờng giai đoạn thực hiện dự án 48 4.2.1. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn 48 ENCEN 12/2007 2 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân 4.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng 51 4.2.3 - Hạn chế ảnh hởng tới hệ sinh thái 54 4.2.4. Ký quỹ để phục hồi môi trờng và hoàn nguyên đóng cửa mỏ sau khi khai thác 55 4.2.5 Các biện pháp khác 57 4.2.6. Giáo dục cộng đồng 57 Chơng 5: cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trờng 58 5.1. Chủ đầu t cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trờng 58 5.2. Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn việt nam 58 5.3. Cam kết chịu trách nhiệm trớc pháp luật Việt nam 58 Chơng 6: các công trình xử lý môi trờng, chơng trình quản lý và giám sát môi trờng 59 6.1. Danh mục các công trình xử lý 59 6.2. Chơng trình quản lý môi trờng 59 6.2.1. Chơng trình quản lý môi trờng 59 6.2.2. Chơng trình giám sát môi trờng 60 chơng 7: dự toán kinh phí cho các công trình môi trờng 63 7.1. Kinh phí xây dựng cơ bản 63 Thành tiền 63 Chủng loại 63 7.2. Kinh phí giám sát 63 chơng 8: Tham vấn ý kiến cộng đồng 66 Chơng 9: chỉ dẫn các nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phơng pháp đánh giá 67 9.1. Nguồn cung cấp số liệu 67 9.1.1. Nguồn tài liệu và dữ liệu tham khảo 67 9.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập 67 9.2 Phơng pháp áp dụng trong quá trình lập ĐTM 67 9.3. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 68 kết luận và kiến nghị 69 1. Kết luận 69 ENCEN 12/2007 3 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n– 2. KiÕn nghÞ 69 ENCEN 12/2007– 4 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân Mở đầu 1. Xuất xứ của dự án Hải phòng là một trung tâm thơng mại du lịch và là một trung tâm công nghiệp lớn, có truyền thống sản xuất công nghiệp và chiếm lĩnh nhiều sản phẩm quan trọng nh: đóng mới và sửa chữa tầu thuyền, giày dép, dệt may, luyện kim, chế biến thuỷ sản, nhất là vật liệu xây dựng Đá vôi xây dựng dùng cho mục đích xây dựng phân bổ rộng rãi trên lãnh thổ Hải Phòng. Đặc biệt ở Trại Sơn (Thuỷ Nguyên), Núi Bà (Cát Bà). Các mỏ đá vôi thờng có dạng vỉa, quy mô và diện lộ lớn nằm ngay trên bề mặt địa hình. Thành phần khoáng vật đá vôi chủ yếu là canxi (52-56%), thạch anh - opan (7-24% ), kaolinit (2-3%) và chất hữu cơ (4-10%). Thuỷ Nguyên là huyện có khoáng sản tập trung lớn và đa dạng của thành phố Hải phòng. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của toàn Thành phố cũng nh cả nớc, huyện Thuỷ Nguyên đang từng bớc xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội dựa trên cơ cấu kinh tế Nông - Công - Lâm nghiệp hoàn chỉnh theo hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Từ năm 2006 và các năm sau, sản lợng khoáng sản khai thác trên địa bàn huyện sẽ đáp ứng nguyên liệu để sản xuất xi măng với sản lợng từ 5 đến 7 triệu tấn/năm, đá vật liệu xây dựng (VLXD) các loại từ 1,2 đến 1,5 triệu m 3 /năm. Để đạt đợc những mục tiêu trên, Thuỷ Nguyên phải phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của mình, trong đó có nguồn lực là khoáng sản. Khu vực phía Nam núi Bụt Mọc đã đợc thành phố Hải Phòng quy hoạch là khu vực đợc phép khai thác từ năm 2002. Trong những năm qua, đợc sự cho phép của UBND Thành phố Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trờng và các ban ngành hữu quan của thành phố. Công ty TNHH Tân Phú Xuân đã lập dự án "Khai thỏc ỏ lm vt liu xõy dng thụng thng", tiến hành đầu t khai thác tại phía Nam núi Bụt Mọc và lập trạm nghiền sàng chế biến đá tại xã Liên Khê.Dự án đi vào hoạt động phát huy nghề truyền thống khai thác đá của địa phơng, đem lai hiệu quả kinh tế, giải quyết công việc làm cho nhân dân trong xã, song cũng có khả năng gây một số tác động đến môi trờng khu vực. Thực hiện Luật BVMT. Công TNHH Tân Phú Xuân đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng (ĐTM) cho dự án " Khai thỏc ỏ lm vt liu xõy dng thụng thng". bằng vốn của Công ty, để trình UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt. 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 2.1. Cơ sở pháp lý 1. Luật Bảo vệ môi trờng Việt Nam năm 2005 đợc Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. 2. Ngh nh s: 80/2006/N-CP, ngy 9 thỏng 8 nm 2006 ca Chớnh ph v Hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mụi trng; ENCEN 12/2007 5 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân 3. Thụng t s: 08/2006/TT-BTNMT, ngy 8 thỏng 9 nm 2006 ca B Ti nguyờn v Mụi trng v hng dn ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng chin lc, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v cam kt bo v mụi trng. 4. Luật khoáng sản (năm 1996). Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản ( năm 2005) 5. Nghị định số 160/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 6. Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trờng về việc bắt buộc áp dụng TCVN về môi trờng. 7. Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trờng theo QĐ số 35/2002/QĐ-BKHCN&MT ngày 25/6/2002 của Bộ trởng - Bộ khoa học Công nghệ và Môi trờng bao gồm 31 tiêu chuẩn Việt Nam về môi trờng. 8. Công văn số 304/UBND-TNMT ngày 18/6/2007 của UBND huyện Thuỷ Nguyên gửi UBND thành phố và Sở Tài nguyên Môi trờng xin cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản tại núi Bụt Mọc xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên. 9. Nghị quyết số 21/NQ-ĐU của Đảng uỷ xã Liên Khê ngày 06/3/2007 về việc đồng ý gia hạn, cấp mỏ đá vôi 10.Công văn số 1708/UBND-MT ngày 2/4/2007 của UBND thành phố Hải Phòng về việc khai thác khoáng sản đá vôi tại phía Nam núi Bụt Mọc, xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên. 2.2. Căn cứ kỹ thuật 1. Quyết định phê duyệt đầu t của Công ty TNHH Tân Phú Xuân. 2. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng. 3. Quy hoch chi tit cỏc im cụng nghip huyn Thu Nguyờn Hi Phũng lp thỏng 06 nm 2006; 4. Cn c ti liu phờ duyt iu chnh, b sung quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi ca TP Hi Phũng n nm 2020 ca Th tng Chớnh Ph ngy 27 thỏng 11 nm 2006; 5. Quy phm k thut khai thỏc m l thiờn: TCVN 5326-1991 6. Quy phm k thut an ton trong khai thỏc v ch bin ỏ l thiờn TCVN 5178 1990 cú hiu lc t nm 1991 7. Niờn Giỏm thng kờ nm 2006 ca Cc thng kờ Hi Phũng. 8. V cỏc ti liu chuyờn ngnh v qun lý v cụng ngh bo v mụi trng ca Vit Nam v Quc t. ENCEN 12/2007 6 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân 3. Tổ chức thực hiện ĐTM Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Tân Phú Xuân Địa chỉ: xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng Điện thoại: (031). 3673491 Fax : 0313673491 Đơn vị t vấn: Tham gia thực hiện Báo cáo ĐTM cho Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng của Công ty TNHH Tân Phú Xuân có các chuyên gia thuộc Trung tâm T vấn và Hỗ trợ kỹ thuật về môi trờng, Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trờng (thuộc Viện bảo hộ lao động) và chuyên gia của Công ty bao gồm: Stt H v tờn Hc hm, hc v Chc v, n v cụng tỏc 1 Trnh Vn Lc KS điện tử tự động Giỏm c 2 Trn Vn c Thc s Mụi trng Giỏm c Trung tõm ENCEN 3 o ỡnh Phỳc KS Mụi trng Trung tõm ENCEN 4 Phm Th Linh Chi KS Mụi trng Trung tõm ENCEN 5 Nguyn Vit Vit Thc s Môi trờng TT KHCNMT 6 Thái Hà Vinh CN Môi trờng TT KHCNMT ENCEN 12/2007 7 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân Chơng 1: Mô tả tóm tắt dự án 1.1 Tên Dự án D ỏn " Khai thỏc ỏ vụi lm vt liu xõy dng thụng thng". 1.2. Chủ dự án Ch u t : CễNG TY TNHH TN PH XUN i din : Trnh Vn Lc Chc v: Giỏm c a ch : Xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng Điện thoại : (031). 3673491 Fax : 0313673491 1.3. Vị trí địa lý 1.3.1 Các đối tợng tự nhiên liên quan đến khu vực triển khai Dự án Khu vực đầu t khai thác và chế biến khoáng sản đá vôi là phía Nam núi Bụt Mọc thuộc địa bàn xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. Diện tích khu vực khai thác là 5,5 ha, đợc giới hạn bởi các điểm góc trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hệ toạ độ vuông góc VN 2000 có toạ độ nh sau: Tên điểm góc Toạ độ X (m) Y (m) 1 2323657,875 590798,712 2 2323604,607 590877,030 3 2323702,696 591144,307 4 2323555,047 591152,849 5 2323513,771 590821,592 6 2323506,203 590821,592 7 2323540,650 590778,797 8 2323558,969 590727,025 9 2323594,082 590695,094 1 2323657,875 590798,712 Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án * Các hớng tiếp giáp: - Phía Bắc: Giáp khu vực khai thác của trại giam Xuân Nguyên, liền kề với đờng vận chuyển. - Phía Tây: Giáp khu vực khai thác của trại giam Xuân Nguyên, liền kề với đờng vận chuyển. ENCEN 12/2007 8 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Phía Nam: Giáp cánh đồng lúa của xã Liên Khê - Phía Đông tiếp giáp: Cánh đồng lúa của xã Liên Khê, cách khu vực dân c 500-700m 1.3.2. Các trung tâm kinh tế - xã hội xung quanh khu vực dự án Quanh khu mỏ có các cơ sở công nghiệp: phía Bắc có Mỏ than Mạo Khê, Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Nhà máy xi măng Phúc Sơn; phía Nam có cảng Hải phòng; phía Đông có Nhà máy xi măng Chinfon - HP, Nhà máy xi măng Hải Phòng, Nhà máy sửa chữa tầu Phà Rừng, Công ty tầu biển Nam Triệu. Ngoài ra trên địa bàn hiện có nhiều đơn vị của địa phơng đang tổ chức khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thờng; sản xuất phụ gia cho xi măng. Nông nghiệp: trong vùng phát triển không mạnh do địa hình xen kẹp với đồi núi, đất đai không màu mỡ; nghề thủ công cha phát triển chủ yếu tập trung vào làng nghề khai thác đá có từ lâu đời, nhân dân có mức sống trung bình. Dân c: Dân c đông đúc, nhân dân có trình độ văn hoá tơng đối cao, nhân lực dồi dào, có khả năng cung cấp lao động cho sản xuất công nghiệp. 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1 Công suất và thời gian khai thác, quy mô, sản lợng * Công suất khai thác: 99.000m 3 nguyên khai/năm tơng đơng với 148.500m 3 sản phẩm các loại. * Trữ lợng địa chất vùng nguyên liệu khai thác: 660.226,6m 3 , tính đến cốt +5m nằm trong khu vực đợc nghiên cứu. - Diện tích đất sử dụng cho khai thác là: 55.000m 2 . - Diện tích đất sử dụng cho chế biến, bãi chứa bán thành phẩm và thành phẩm là: 10.000m 2 , phần diện tích này sử dụng mặt bằng có sẵn của Công ty tại bờ hữu sông Đá Bạch thuộc địa bàn xã Liên Khê. * Quy mô sản lợng và chủng loại sản phẩm: Hớng tập trung của Dự án là cung cấp ra thị trờng sản phẩm đá hộc, đá xay các cỡ: 1-2 và 2-4, đá base và sub base. Khối lợng khoáng sản sau chế biến là 148.500m 3 , bao gồm: + Đá hộc: 20.000m 3 + Đá 1-2, 2-4: 3.500m 3 + Đá base và sub base: 35.000m 3 Sản phẩm chủ yếu để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên và thành phố Hải Phòng. Đá mạt, base và sub base đợc cân đối làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy xi măng Tân Phú Xuân. * Thời gian khai thác của Dự án là 5 năm. * Tổng vốn đầu t của dự án là: 5.046.576.000 đồng - Nguồn vốn: + Vốn tự có của Công ty là: 3.046.576.000đồng ENCEN 12/2007 9 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân + Vốn vay tín dụng trung hạn là: 2.000.000.000đồng 1.4.2 Biên giới và trữ lợng khai trờng 1 - Biên giới khai trờng khai thác Biên giới mỏ đợc xác định : - Ranh giới và biên giới khai trờng nằm trong ranh giới đã đợc sự đồng ý của UBND xã Liên Khê, UBND huyện Thuỷ nguyên và các ngành chức năng của thành phố. - Khai thác đợc tối đa trữ lợng đá trong biên giới đã xác định, tránh lãng phí tài nguyên. - Nằm trong ranh giới biên giới mỏ không có đất canh tác của dân, không thuộc khu vực tập trung dân c, vùng cấm hoạt động khoáng sản. - Góc đốc bờ kết thúc khai thác 65 o . 2- Các thông số cơ bản của khai trờng - Thông số khai trờng bắt đầu khai thác (tính theo cốt từ trên đỉnh xuống đến độ cao 5m): + Phía Tây : chiều dài -80m, chiều rộng -20m. + Phía Đông : chiều dài -125m, chiều rộng -20m. - Thông số khai trờng kết thúc khai thác (tính theo cốt từ trên đỉnh xuống đến độ cao 5m): + Phía Tây : chiều dài -120m, chiều rộng -135m. + Phía Đông : chiều dài -220m, chiều rộng -150m. - Cốt cao kết thúc khai thác (đáy khai trờng) ở mức +5m. 3- Trữ lợng có thể khai thác đợc trong biên giới đã xác định Tổng trữ lợng địa chất theo tài liệu đã nghiên cứu của khu vực phía Nam núi Bụt Mọc là: 660.226,6m 3 . trong đó - Khoáng sản đá vôi là 597.466,1m 3 . - Tổn thất địa chất (do hang động karst) là 15%, có khối lợng là 89.770m 3 . - Tổn thất do đất phủ, các lớp phi nguyên liệu: 62.760,5m 3 - Tổn thất do khai thác do phải để lại ta-luy phần giáp ranh với khu vực khai thác của Trại giam Xuân Nguyên sau khi tính toán có khối lợng là: 57.696,1m 3 . Nh vậy trữ lợng khai thác của khu vực sau khi trừ đi các loại tổn thất còn lại là: 450.000m 3 . * c im cht lng ỏ vụi Thnh phn TB(%) Max (%) Min (%) CaO 52,58 51,42 55,24 MgO 2,15 0,87 3,62 MKN 43,40 42,98 44,15 CKT 0,28 0,07 1,02 ENCEN 12/2007 10 [...]... triển ngành nghề khai thác đá làm vật liệu xây dựng là cần thiết, đúng hớng ENCEN 12/2007 31 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân Chơng 3: đánh giá các tác động môi trờng 3.1 Đánh giá chung Dự án có vai trò quan trọng trong việc phát triển nghề khai thác VLXD khu vực phía Nam núi Bụt Mọc xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng Những giá trị về mặt... quá trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng của Dự án bao gồm: - Do quá trình mở vỉa - Do quá trình nổ mìn khai thác á - Vận chuyển khai thác đá - Chế biến, phân loại đá - Sinh hoạt hàng ngày của cán bộ công nhân viên Công ty 3.3 Tác động môi trờng giai đoạn mở vỉa Việc xây dựng thêm các hạng mục công trình và mở vỉa cho dự án khai thác sẽ làm gia tăng mức độ tác động tới môi trờng cũng nh tới cộng... đá, do các hoạt động xây dựng công trình, cải tạo đờng nội bộ mỏ và rác thải sinh hoạt của công nhân với đặc trng của công tác mở vỉa, lợng rác thải xây dựng phát sinh không nhiều nh những công trình xây dựng khác Ngoài ra các loại rác thải khác nh vỏ bao bì đựng vật liệu xây dựng, phế liệu xây dựng cho khu vực khai thác, vỏ bao bì đựng vật liệu nổ của khu vực moong đang khai thác có khối lợng khoảng... nớc nguồn cung cấp Ba tháng có lợng dòng chảy nhỏ nhất là vào các tháng 12, tháng 1, tháng 2, lợng dòng chảy của ba tháng này chỉ chiếm 2 5% lợng dòng chảy năm ENCEN 12/2007 23 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân 2.2 Hiện trạng môi trờng 2.2.1.Không khí Để đánh giá chất lợng môi trờng không khí khu vực trớc khi Dự án đợc triển khai, Chủ đầu t đã kết hợp... của khu vực, hình thức đầu t của dự án và hệ thống khai thác đợc lựa chọn, chi phí xây dựng cơ bản Phơng án mở vỉa đợc của khu vực đợc lựa chọn là: ENCEN 12/2007 11 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Mở mỏ bằng hào trong bán hoàn chỉnh ở chân núi, tạo mặt bằng chân tuyến và khoảnh khai thác đầu tiên - Vị trí mở mỏ: + Khai trờng phía Tây: đợc xác định... đang gặp khó khăn việc cấp phép khai thác vật liệu xây dựng ENCEN 12/2007 30 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân Tuy nhiên so với tốc độ phát triển chung của huyện, của xã, ngành công nghiệp xây dựng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của huyện cũng nh ở xã Vì vậy cần có những chính sách, chủ trơng đầu t thích đáng, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế... nghiên cứu khả thi Dự án ENCEN 12/2007 15 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Khoảng cách an toàn về chấn động đối với nhà ở và công trình theo tính toán là 29,7m Nhng để tăng độ an toàn cho các công trình và nhà dân ta lấy khoảng cách an toàn về chấn động tăng lên 2 lần, tức là 59,4m - Khoảng cách an toàn về sóng chấn động không khí là 165m - Khoảng cách an... rộng: 20m - Mặt bằng chân tuyến đợc cải tạo từ khai trờng khai thác cũ có sẵn nên khối lợng đất đá phải đào trong quá trình tạo mặt bằng chân tuyến nhỏ, khoảng 3.000m3 ENCEN 12/2007 12 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Khối lợng đất đá phải đắp: khi tạo mặt bằng chân tuyến, để đắp bù vào khu vực có địa hình nhỏ hơn mức +5m thì sử dụng đất phủ, đá hỗn hợp... + Khai trờng phía Đông: từ trái sang phải + Khai trờng phía Tây: từ phải sang trái 1.4.5 Hệ thống khai thác 1 Lựa chọn hệ thống khai thác Hệ thống khai thác của dự án lựa chọn là hệ thống khai thác lớp nghiêng, cắt tầng nhỏ, gạt chuyển trực tiếp từ mặt tầng xuống mặt bằng chân tuyến, xúc chuyển lên ô-tô vận chuyển đến trạm nghiền sàng phân loại ENCEN 12/2007 13 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng. .. cấu kinh tế huyện thời kỳ 2000 - 2005 (Đơn vị: %) Chỉ tiêu Trên địa bàn Nông lâm ng nghiệp Công nghiệp , xây dựng Dịch vụ Huyện quản lý Nông lâm ng nghiệp ENCEN 12/2007 2000 100 30,2 55,1 14,7 100 52,3 2004 100 25,6 55,3 19,1 100 40,5 2005 100 23,5 58,7 17,8 100 37,8 29 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân Công nghiệp , xây dựng 23,3 33,8 35,8 Dịch vụ 24,4 . cứu khả thi Dự án. ENCEN 12/2007 15 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Khoảng cách an toàn về chấn động đối với nhà ở và công trình theo tính toán. chuyển. ENCEN 12/2007 8 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Phía Nam: Giáp cánh đồng lúa của xã Liên Khê - Phía Đông tiếp giáp: Cánh đồng lúa của xã Liên. v Quc t. ENCEN 12/2007 6 Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thờng Công ty TNHH Tân Phú Xuân 3. Tổ chức thực hiện ĐTM Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Tân Phú Xuân Địa chỉ: xã Liên Khê,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng công ty tnhh tân phú xuân - Hải Phòng, Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng công ty tnhh tân phú xuân - Hải Phòng,

Từ khóa liên quan