0

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần các lực cơ hoc sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao

113 606 0
  • Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần các lực cơ hoc sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 16:10

Mở đầu Chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI, thế kỷ của tri thức khoa học và công nghệ cao là động lực để thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đầu t vào con ngời, cho con ngời để từ đó phát triển kinh tế, phát triển xã hội là vấn đề chiến lợc của nhiều quốc gia trong đó có đất nớc ta. Tình hình đó đòi hỏi nền giáo dục nớc nhà phải đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc, toàn diện. Hội nghị ban chấp hành trung ơng Đảng cộng sản Việt Nam khoá VIII cũng đã khẳng định Đổi mới phơng pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, các bậc học, áp dụng những phơng pháp giáo dục hiện đại, bồi dỡng học sinh năng lực t duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Hội nghị ban chấp hành trung ơng Đảng cộng sản Việt Nam khoá VIII lần 2 nhấn mạnh một lần nữa Đổi mới phơng pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo của ngời học, từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng pháp hiện đại vào quá trình học Trong những năm gần đây quan niệm việc dạy học đã theo hớng nhằm phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh. Thầy giáo, chủ thể của quá trình dạy đóng vai trò chủ đạo, thể hiện ở chỗ ngời thầy xác định mục tiêu, nội dung dạy học, thiết kế và tổ chức hoạt động, dự kiến tình huống có thể xảy ra, dự kiến phơng hớng và cách thức giải quyết tơng ứng và là trọng tài khoa học trớc học sinh. Học sinh, chủ thể nhận thức, chủ thể của hoạt động học phải đa ra đợc vấn đề, suy đoán các giải pháp và thực hiện giải pháp, tìm ra kết quả bằng hoạt động nhận thức của chính mình dới sự hớng dẫn của thầy. Hoạt động nhận thức của học trò diễn ra theo một đờng lối giải quyết vấn đề đúng đắn, đợc lặp đi lặp lại nhiều lần qua từng bài học, sẽ giúp cho học sinh có đợc kiến thức khoa học vững chắc và hình thành ở học sinh ph- ơng pháp giải quyết vấn đề trong những trờng hợp tơng tự hoặc khái quát hơn. Chính vì vậy ôn tập hệ thống hoá kiến thức là một khâu quan trọng không thể thiếu đợc và cần đợc tiến hành thờng xuyên. Khi học trên lớp vì 1 nhiều lý do khác nhau học sinh cha có điều kiện để ôn tập, hệ thống hoá kiến thức do đó học sinh không thể nghi nhớ kiến thức một cách chặt chẽ , khái quát và việc vận dụng kiến thức sẽ thụ động và kém linh hoạt. Tình hình đó đòi hỏi cần có biện pháp kết hợp việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức ở cả trên lớp và ở nhà nhằm làm cho kiến thức học sinh thu đợc đảm bảo tính hệ thống, vững chắc và sâu sắc. Hiện nay quá trình ôn tập, hệ thống hoá kiến thức còn cha đợc quan tâm đúng mức về nội dung, phơng pháp và thời gian thực hiện, trong đó ở ch- ơng trình Vật lí 10 nâng cao và cơ bản không có tiết ôn tập. Nội dung ôn tập, củng cố do ngời giáo viên quyết định phần lớn dựa vào kinh nghiệm và thờng diễn ra vào ôn tập 7 phút cuối giờ, tiết tự chọn, tiết bài tập và chỉ xoay quanh việc giải bài tập. Còn về phía học sinh phần lớn cha có đợc sự hớng dẫn để kết hợp các hình thức ôn tập, hệ thống hoá kiến thức để đạt đợc hiệu quả cao. ở lớp 10 phần các lực cơ học có nội dung đặc biệt quan trọng, nó là cơ sở để nghiên cứu nhiều nội dung kiến thức tiếp theo. Việc nắm chắc nội dung kiến thức phần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh trong việc tiếp tục học tập và nghiên cứu các phần tiếp theo Từ những cơ sở trên, tôi lựa chon đề tài: Soạn thảo tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực cơ hoc sách giáo khoa vật lí 10 nâng cao. Soạn thảo đợc kế hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tâp, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực cơ học thuộc chơng Động lực học chất điểm Vật lí 10 nâng cao. Hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức khi tiến hành dạy học phần các lực cơ học thuộc chơng Động lực học chất điểm Vật lí 10 nâng cao. ! 2 Hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cho phạm vi khoảng 50 học sinh lớp 10 trong quá trình dạy Các lực cơ học tại trờng THPT Thanh Chăn tỉnh Điện Biên. "#$%&'( Nếu soạn thảo đợc kế hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trên lớp và ở nhà sẽ làm cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách hệ thống, sâu sắc và bền vững góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. )*+ ! - Nghiên cứu cơ sở lý luận về ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trong dạy học. - Điều tra, khảo sát thực trạng việc hớng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức của học sinh ở trờng THPT. - Nghiên cứu nội dung chơng trình Vật lí 10 nói chung, chơng Động lực học chất điểm nói riêng và đặc biệt là phần Các lực cơ học. - Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực cơ học. - Thực nghiệm s phạm để đánh giá tính khả thi của việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trên lớp và ở nhà của học sinh, nhằm nâng cao chất lợng của việc dạy và học. ,-./. 7.1. Phơng pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu các chủ chơng chính sách của Đảng và Nhà nớc trong công tác đổi mới giáo dục và đào tạo. - Nghiên cứu các tài liệu về ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trong dạy học. - Nghiên cứu nội dung chơng trình Vật lí 10 THPT, đặc biệt phần Các lực cơ học. 7.2. Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra thực trạng về việc ôn tập, hệ thống hóa trên lớp của giáo viên và học sinh khi dạy phần Các lực cơ học Vật lí 10 nâng cao thông qua dự 3 giờ, phỏng vấn giáo viên, phiếu điều tra, kiểm tra giáo án, kiểm tra vở bài tập của học sinh - Thực nghiệm s phạm. - Phơng pháp thống kê toán học để đánh giá kết quả thực nghiệm s phạm. 011.2( 8.1. Đóng góp về mặt khoa học Đề tài soạn thảo đợc kế hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trên lớp và ở nhà phần Các lực cơ học của học sinh lớp 10 THPT. 8.2. Đóng góp về mặt thực tiễn - Góp phần khẳng định tính cần thiết và vai trò của việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức của học sinh. - Làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh về ôn tập, hệ thống hoá kiến thức đối với môn Vật lí ở trờng phổ thông. 342(56!7 Chơng 1: Cơ sở lý luận về ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trong dạy học Vật lí. Chơng 2: Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực cơ học sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao. Chơng 3: Thực nghiệm s phạm. 4 Lịch sử vấn đề cần nghiên cứu Trớc hết có thể nói rằng ôn tập hệ thống hóa kiến thức là vấn đề gắn liền với việc học tập và nghiên cứu. Hay nói khác đi có học tập là có ôn tập, hệ thống hóa kiến thức. Trong các giáo trình lý luận dạy học của bộ môn, đa số đều đề cập đến việc ôn tập, củng cố, hệ thống hóa nhng ở các phơng diện và mức độ khác nhau. Trong cuốn Phơng pháp dạy học truyền thống và đổi mới tác giả Thái Duy Tuyên có đề cập tới việc sử dụng hệ thống bài tập khi ôn tập [28,tr.240 - 241]. Cụ thể là nói sơ lợc về vai trò của việc ôn tập và một số điểm đáng chú ý đối với bài tập ôn tập. Trong cuốn Phơng pháp giảng dạy Vật lí trong các trờng phổ thông ở Liên Xô và Cộng hòa dân chủ Đức có đề cập không nhiều tới củng cố kiến thức bằng ôn tập, hệ thống hóa kiến thức [22,tr 174 - 181] và nói đến vai trò tác dụng của ôn tập, hệ thống hóa kiến thức trong dạy học vật lí. Trong cuốn Lý luận dạy học đại cơng của tác giả Nguyễn Ngọc Quang có nhiều nghiên cứu sâu hơn về vấn đề ôn tập, hệ thống hóa kiến thức trong dạy học. Trong đó có đa ra một số cấu trúc của bài học ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cũng nh một số đặc điểm của quá trình này. Nhìn chung vấn đề ôn tập, hệ thống hóa là một vấn đề còn đợc ít tác giả quan tâm, nghiên cứu sâu sắc mặc dù đây là một vấn đề quan trọng trong dạy học. Vì vậy công trình khoa học về vấn đề này còn ít và cha đi sâu, rộng vào thực tế dạy học nh một số vấn đề khác của dạy học nh tự học hoặc thiết kế tiến trình giảng dạy kiến thức mới. 5 8- Cơ sở lí luận và thực tiễn về ôn tập, hệ thống hóa kiến thức trong dạy học vật lí 1.1.4$92(:%!: 1.1.1. Nhiệm vụ của quá trình dạy học Quá trình học là một quá trình nhận thức tâm lý tích cực, có liên quan đến nhu cầu, hứng thú của học sinh. Dạy học không những phải chú ý đến động cơ học tập, hứng thú nhận thức của học sinh mà còn đi trớc sự phát triển. Nhiệm vụ của quá trình dạy học không chỉ giới hạn ở sự hình thành các kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo mà phải làm sao cho trong dạy học phát triển đợc trí tuệ, hình thành phát triển đợc nhân cách toàn diện của học sinh. Sự phát triển trí tuệ vừa là điều kiện cho học sinh có khả năng tiếp tục nghiên cứu tìm tòi giải quyết các vấn đề học tập, đáp ứng những đòi hỏi đa dạng của hoạt động thực tiễn sau này. 1.1.2. Bản chất của hoạt động dạy Có nhiều quan điểm về hoạt động dạy cũng nh hoạt động học nhng có thể hiểu hoạt động dạy là hoạt động của thầy tổ chức, điều khiển hoạt động của trò nhằm giúp chúng lĩnh hội nền văn hoá xã hội, tạo ra sự phát triển tâm lí, hình thành nhân cách. - Đặc điểm của hoạt động dạy: + Dạy học là một hoạt động chuyên biệt mà xã hội giao cho thầy để dạy cho trẻ những kiến thức khoa học (chứ không phải kiến thức kinh nghiệm). + Trong hoạt động dạy, chức năng của thầy không phải tạo ra chi thức mới (vì chi thức mới này đã đợc nhân loại sáng tạo ra), cũng không làm tái tạo tri thức cũ mà nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ đặc trng là tổ chức quá trình tái tạo ở trẻ. Ngời thầy phải coi những tri thức đó nh là một phơng tiện, vật liệu để tổ chức, định hớng ngời học sản sinh ra những tri thức đó lần thứ hai cho bản thân mình, thông qua đó tái tạo sự phát triển tâm lí của học sinh. Do 6 vậy quá trình này sẽ đạt hiệu quả cao nếu ngời học ý thức đợc đối tợng cần chiếm lĩnh và biết cách chiếm lĩnh đối tợng đó. + Để tiến hành hoạt động dạy có hiệu quả đòi hỏi ngời thầy phải có những phẩm chất và năng lực cần thiết. Quá trình thầy chỉ đạo, định hớng hoạt động học của trò phải phù hợp với con đờng biện chứng của sự hình thành, phát triển và hoàn thiện của hành động (đợc xem xét theo các tham số: cấp độ hình thức, mức khái quát, mức thu ngọn, mức tự động hoá của hành động). 1.1.3. Bản chất của hoạt động học - Hoạt động học là hoạt động đặc thù của con ngời đợc điều khiển bởi mục đích tự giác và lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo mới, những hình thức hành vi và những hoạt động nhất định. Hoạt động học chỉ có thể thực hiện ở trình độ khi mà con ngời có khả năng điều chỉnh những hoạt động của mình bởi mục đích đã đợc ý thức. - Đặc điểm của hoạt động học: + Hoạt động học là hoạt động hớng vào làm thay đổi chính mình. Đây là một đặc điểm rất đặc biệt của hoạt động học vì trong các hoạt động khác hớng vào làm thay đổi đối tợng thì hoạt động học làm cho chính chủ thể thay đổi và phát triển, trong khi các hoạt động khác làm thay đổi đối tợng thì đối tợng của hoạt động học là tri thức, kĩ năng, kĩ xảo lại không thay đổi. + Hoạt động học là hoạt động điều khiển một cách có ý thức nhằm tiếp thu những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. Ngoài hoạt động học còn hớng vào phơng pháp tiếp thu tri thức, kĩ năng, kĩ xảo đó. Với những phân tích ở trên ta nhận thấy không thể tách biệt giữa hoạt động dạy và hoạt động học. Nếu học là hoạt động, học sinh xây dựng kiến thức cho bản thân và vận dụng kiến thức của mình, thì dạy học là dạy hành động (hành động chiếm lĩnh tri thức và vận dụng tri thức) và do đó, trong dạy học giáo viên cần tổ chức các tình huống học tập đòi hỏi sự thích ứng của học sinh để qua đó học sinh chiếm lĩnh đợc tri thức, đồng thời phát triển trí tuệ và nhân cách toàn diện của mình. 7 1.1.4. Hệ tơng tác dạy học Trong quá trình dạy học luôn diễn ra sự tác động qua lại giữa giáo viên, học sinh và t liệu của hoạt động dạy học. Muốn đạt đợc hiệu quả cao trong sự vận hành của hệ tơng tác này thì giáo viên cần tổ chức, kiểm tra, định hớng hành động của học sinh theo một chiến lợc hợp lí sao cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh xây dựng tri thức cho mình và do đó đồng thời năng lực trí tuệ và nhân cách toàn diện của họ từng bớc phát triển. Có thể mô tả sự tơng tác dạy học bằng sơ đồ sau: Giáo viên tổ chức t liệu hoạt động dạy học và qua đó cung cấp t liệu tạo tình huống cho hoạt động của học sinh. Tác động trực tiếp của giáo viên tới học sinh chính là sự định hớng của giáo viên đối với hành động của học sinh, với t liệu là sự định hớng của giáo viên với sự tơng tác trao đổi giữa học sinh với nhau và qua đó đồng thời còn định hớng cả sự cung cấp các thông tin liên hệ ngợc từ phía học sinh cho giáo viên. Đó là những thông tin cần thiết cho sự tổ chức và định hớng của giáo viên với hành động học của học sinh. Hành động học của học sinh với t liệu là sự thích ứng của học sinh với tình huống học tập đồng thời là hành động chiếm lĩnh, xây dựng tri thức cho bản thân mình và sự tơng tác đó của học sinh với t liệu đem lại cho giáo 8 Giáo viên Học sinh Tw liệu hoạt động dạy học Định hwớng Liên hệ ngwợc Thích ứng Tổ chức Cung cấp tw liệu Tạo tình huống viên những thông tin liên hệ ngợc cần thiết cho sự chỉ đạo của giáo viên đối với học sinh. Tơng tác trực tiếp giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên là sự trao đổi, tranh luận giữa các cá nhân và nhờ đó từng cá nhân học sinh tranh thủ sự hỗ trợ xã hội từ phía giáo viên và tập thể học sinh trong quá trình chiếm lĩnh, xây dựng tri thức. ;<.=%><5 1.2.1. Khái niện về ôn tập trong dạy học Vật lí Việc ôn tập tài liệu đã học của học sinh là một khâu không thể thiếu đợc trong quá trình dạy học. Ôn tập là một quá trình củng cố kiến thức làm cho kiến thức đợc vững chắc và lâu bền trong trí nhớ của học sinh, để học sinh có thể vận dụng chúng vào việc giải bài tập hoặc ứng dụng vào thực tế đời sống. Ôn tập còn là cơ sở để học sinh tiếp thu tốt những kiến thức mới. Trong những trờng hợp kiến thức mới có liên quan hoặc là sự phát triển tiếp tục các kiến thức đã học thì sự ôn tập càng cần thiết. Việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cho học sinh một cách có kết quả đòi hỏi rất nhiều ở trình độ, tay nghề của ngời giáo viên. Phối hợp tốt ôn tập và giảng bài mới sẽ làm cho các tiết học trên lớp trở lên sinh động và hứng thú đối với học sinh. Chẳng hạn khi nghiên cứu các kiến thức mới có thể chỉ đi vào những kiến thức cơ bản, khi củng cố, ôn tập sẽ mở rộng đi sâu. Nh vậy tiết học bài mới không bị nặng nề, có đủ thì giờ làm bài tập áp dụng để củng cố ngay, những tiết ôn tập ngay sau đó lại có điều kiện khai thác sâu kiến thức, làm cho học sinh thu nhận những điều mới, khía cạnh mới của các kiến thức đã học. Ôn tập nh vậy sẽ hứng thú đối với học sinh, làm học sinh nào cũng thấy mình thu nhận thêm điều mới ngay cả đối với học sinh giỏi. Ôn tập phải giúp học sinh thu nhận thêm điều mới về khiến thức, ph- ơng pháp hoặc hệ thống hoá và rút ra những nhận định mới. Đó là nguyên tắc quan trọng của ôn tập. 9 1.2.2. Các hình thức ôn tập Trớc hết cần hiểu rằng ôn tập chủ yếu là công việc tự lực của học sinh trong quá trình hoạt động học tập nhằm lĩnh hội, thông hiểu kiến thức và trau dồi kĩ năng. Giáo viên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm thay học sinh mà chỉ giữ vai trò hớng dẫn, tổ chức cho học sinh ôn tập sao cho có hiệu quả cao nhất. Đặc biệt cần làm cho học sinh tự mình hiểu đợc sự cần thiết của ôn tập, tự giác đặt cho mình mục tiêu phấn đấu và cố gắng đạt tới một cách có kết quả. Tuỳ theo nội dung của chơng trình, mục tiêu đào tạo và những yêu cầu cụ thể mà vận dụng linh hoạt các hình thức ôn tập khác nhau. 1.2.2.1. Ôn tập xen kẽ nghiên cứu tài liệu mới Hình thức này đợc áp dụng khi việc nhiên cứu tài liệu mới (dạy một bài mới) phải dựa trên những kiến thức cũ. Ưu điểm của hình thức này là nhẹ nhàng, sử dụng đợc thờng xuyên trong tiết trình dạy học. Có thể ôn tập để đề xuất vấn đề mới, ôn tập để xây dựng kiến thức mới, ôn tập kiến thức đã học để giải bài tập Hình thức này tiết kiệm đợc thời gian mà kết quả lại cao. Vì thế giáo viên cần có sự quan tâm thích đáng đến hình thức ôn tập này. Trớc khi dạy bài mới nào đó, giáo viên có thể giao cho học sinh phiếu ôn tập trên lớp ngay đầu giờ học, những vấn đề ôn tập này sẽ kiểm tra trớc, trong khi giảng bài mới hoặc cuối bài vào những lúc cần thiết. 1.2.2.2. Ôn luyện Ôn luyện đợc sử dụng khi cần củng cố trong trí óc của học sinh một số kiến thức hay một hệ thống kiến thức, cần làm cho học sinh thấy đợc mối quan hệ hữu cơ giữa những kiến thức đã học và khả năng áp dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo hoặc khi cần rèn luyện cho học sinh có kĩ năng thành thạo giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó thông qua việc giải các bài tập và thí nghiệm thực hành. Những bài tập ở đây là những bài tập tổng hợp mà khi giải học sinh phải nhớ kiến thức cũ, phối hợp chúng một cách khéo léo sinh động. Những bài tập này sẽ có tác dụng to lớn hơn nếu giáo viên biết đa vào nội dung những yếu tố mới sao cho có thể thúc đẩy học sinh thấy rõ sự cần thiết phải ôn tập kiến thức cũ để làm cơ sở giải bài tập, từ đó suy ra đợc cái mới. 10 [...]... dựng và soạn thảo tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức theo từng bài, từng phần, từng chơng sẽ đợc vận dụng chủ yếu vào ba bài: Lực hấp dẫn; Lực đàn hồi; Lực ma sát ở phần Các lực cơ học trong chơng trình Vật lí 10 nâng cao Chơng II 32 soạn thảo kế hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần các lực cơ học 2.1 Nội dung kiến thức phần Các lực cơ học 2.1.1... giáo dục sâu rộng về phơng pháp dạy học tích cực tới từng giáo viên để họ hiểu rõ đợc cách thức, u nhợc điểm của việc ôn tập hệ thống hoá kiến thức, vận dụng sao cho phù hợp với mục đích trên, chúng tôi nghiên cứu, vận dụng cơ sở lý luận về ôn tập củng cố, hệ thống hoá để biên soạn hệ thống tài liệu tổ chức hớng dẫn học sinh ôn tập hệ thống hoá kiến thức khi dạy học phần các lực cơ học (Vật lí 10 nâng. .. đọc sách giáo khoa để ôn tập trớc khi trả lời phiếu học tập ở nhà 1.6.1 Định nghĩa Đọc sách giáo khoa là một trong những dạng hoạt động nhận thức cơ bản của học sinh, một loại hình ôn tập, hệ thống hoá kiến thức Sách giáo khoa là một công cụ chứa đựng hệ thống tri thức Sách giáo khoa là hình thức vật chất còn nội dung của nó là tri thức Do đó khi đọc sách giáo khoa học sinh dùng năng lực t duy, năng lực. .. hoạt ôn tập theo từng phần, từng bài, từng đơn vị kiến thức theo một thời gian hợp lý Căn cứ vào trình độ và sự tiếp thu của học sinh trên lớp để soạn thảo phần ôn tập, bổ sung thông tin, cho học sinh tìm hiểu tài liêu, ôn luyện , khắc sâu 1.5.1.2 Xác định nội dung ôn tập, hệ thống hoá kiến thức 21 Trớc hết nội dung ôn tập, hệ thống hoá kiến thức là các kiến thức trọng tâm của bài học trong sách giáo khoa. .. đó học sinh có cơ hội để tìm tòi, sáng tạo, so sánh, đối chiếu, trao đổi với bạn bè, giáo viên Phát huy tính tự lực, óc t duy sáng tạo của học sinh 1.4 Các hình thức hớng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức 1.4.1 Hớng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trên lớp * ý nghĩa của ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trên lớp - Nó giúp cho giáo viên hớng dẫn đợc nhiều học sinh cùng một lúc - Giúp tất cả học sinh. .. thấp đến cao phù hợp với từng đối tợng học sinh 1.5.1.3 Soạn thảo tài liệu hớng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức Phải căn cứ vào : Mục đích, nhiệm vụ, nội dung dạy học, đặc điểm của giáo viên và học sinh, điều kiện về trang thiết bị cơ sở vật chất Soạn thảo tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức dới dạng bảng, bảng so sánh, câu hỏi, bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận, phiếu ôn tập... sinh ôn tâp, hệ thống hoá kiến thức trên lớp: Kết quả ôn tập hệ thống hoá kiến thức phụ thuộc vào sự chuẩn bị Nếu mục tiêu, nội dung kiến thức, kế hoạch, tài liêu ôn tập, hệ thống hoá kiến thức và hớng dẫn ôn tập, hệ thống hóa chuẩn bị tốt sẽ đảm bảo cho hoạt động của giáo viên và học sinh có mục đích rõ ràng, tạo không khí thuận lợi cho việc học tập Đảm bảo cho quá trình ôn tập, hệ thống hoá đợc phát... mục tiêu của phần ôn tâp, hệ thống hoá trên lớp + Giáo viên chấm điểm, xem xét kết quả, phân tích, kết luận để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đã đề ra 1.4.2 Hớng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức ở nhà * ý nghĩa của ôn tập, hệ thống hoá kiến thức ở nhà - Quá trình ôn tập, hệ thống hoá ở nhà của học sinh có tác dụng ôn tập, củng cố, đào sâu, mở rộng, khái quát hoá và hệ thống hoá tri thức, hình... hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức ở nhà b - Công tác tổ chức + Phát tài liệu cho học sinh mà giáo viên đã biên soạn + Hớng dẫn học sinh cách sử dụng tài liệu (nếu không tổ chức đợc thì có phiếu hớng dẫn học sinh về nhà làm) + Chỉ rõ mục tiêu, kĩ năng, kĩ xảo học sinh cần đạt đợc khi ôn tập, hệ thống hoá kiến thức và cách thức hành động để đạt đợc mục tiêu đó khi ôn tập ở nhà + Quy định... dung ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cụ thể phải tiến hành các công việc sau đây: - Xác định những t tởng chính của việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức - Xác định những tri thức chính và phụ của bài hoặc phần ôn tập, hệ thống hoá - Phân tích tri thức thành đơn vị kiến thức cụ thể - Sắp xếp đơn vị kiến thức đó theo một trình tự khoa học, trong một tiến trình hợp lí - Bổ sung kiến thức bằng những số liệu . luận về ôn tập, hệ thống hoá kiến thức trong dạy học Vật lí. Chơng 2: Soạn thảo k hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực cơ học sách giáo khoa Vật. là phần Các lực cơ học. - Soạn thảo k hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực cơ học. - Thực nghiệm s phạm để đánh giá tính khả thi của việc ôn tập, hệ. đợc k hoạch và tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tâp, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực cơ học thuộc chơng Động lực học chất điểm Vật lí 10 nâng cao. Hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần các lực cơ hoc sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao, Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần các lực cơ hoc sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao, Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần các lực cơ hoc sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao

Từ khóa liên quan