Tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân suy rộng chứa tham số trong không gian banach phản xạ

32 488 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan