Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị việt nam

75 412 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2015, 08:13

     !" #$%&!'((!")*+ ,+-&./((0"&12+03*( *4+5#4+(67"/89,+-& *4:/;&#</;&:/=+/*4(>*( 2:/=+:/;&/&&!04*?(# 0&9:/;&2+65*+@ABCD(21"11 @EE'ED&F9*(.!2:/=+) (:/=+:/;&#ABCEE'E*(9-&,+/*?("G >,+/*?ABCEE'E!(?H,+9,+/*? 2# C(&!"!*HI=-6*JE6EGK =-6"I(BA&>&!*(*(&:,+/ *?ABCEE'E+,+/#B756G>ABCEE'E*(&!6+ K+6+,+/*?L&:M"1ABCEE'E&!4*? &(+,+/K/&2:/=+"(:/ ;&N*4+56# OI5PE6EGK=-6"I( BA&Q&R6ST,+9#B( ABCEE'E*(&!K+4E6#B756&(Q&R 9+6UV !"# $%&'"()*+, *(&+6I5# A(*&PK+(*+5+6I5.W&XY :+U  ! "#$!%"&' ()*+  !"#$%&'()* #+ /   ,%' &-&+)./0 !"# $!%"&' ()*+ 123-(4* &-&+)./0  !"#$!%"&' ()*+5 0123456789:;<=>?678@A B2:C;D:0E7FCG29DH::I5B:JK: AL>02M8M:NH2COP:KB2Q Q2Q /RST*)-TUT&,"VWXYZ&,T[,T /R/R=W(\\"()]T E6GK=-6"I(BA&-*(=2 =-6"IOZC&4(*5ZN&[\]^#AN&[\\_( &!"(&E6K+=-6"I("( @OZC&D :P:5.=2U`2=-6"I`25/ a6`2#AN&_XX^64+6GZ"A( (6GK@A(J&GKDQ,+6:0 Y]bbcdef$(6[gcXgc_XX^af$A'O(0h(A!#h66   !  Q  6  >  5  N  ?    "  :0  X[X[b[[i[[  (6 _XcX]c_XX^"<P(K+O(0h(A! hE6GK=-6"I(BA&1 :Pj:0]eS_[[c]Xek O+ed+5O`+-eO(0h( A!# `+&*(&!"A(+6G(6G K&>0.K+*([YiFBA,+^*KN0+*6 6R&>0+*Y\]FBA /R^RST*)-TUTVWXYZ"TUT&,T[, , ,-/(#01(2(3$45 E6EGK=-6"I(BA&*(6 !*HI=-6"I#/&./+,+/!  !"#$%&'()* #+ ^   7E6RZ.G>* +,+/*?34j &,+6&#O77!a"4,+: W:+U 675789:2&!;<=> ! 2(6#+78(9:#  !"#$%&'()* #+ _ h!W,+/ l&0 l1U'I K+ m&0+( lT( 2  $&: lTn 5 lT K+  l&0 l1Un+5 *4(*! l&0 l1U !2 lTG >( 2 $,+/*? "I:0[ ! =-6 "I :0[ ! =-6 "I :0_ ! =-6 "I :0Y ! =-6 "I :0^ ! =-6 "I :0b ! =-6 "I :0g   ?29;'( "!WG.K+(,+6-" 6,+6&9*,+,+6*4&126Z +!;&,+6a!WG# 6&U"!WG.K+&&:&9 !:/=+",+/+(6# @&3 !U*(+(6*(" -a6(+&*+5!a6# AB&3"C'&DE<F<2&1 &&+&0,+/*?&:!WI *RT.>NQ,+6a&7 AB&3"C'&%&/#1&/! :/=+(1n+5=-6"I(7=-6"I# ET.>NU AG-#&1=-6"I(.,+/ I&&+$m&0?4W +,+/(&n+5aZ7&&+&0 G>(,+/*?(.!*I*46/&./:0*47! 1aZT..!5:/=++;."IK++K+ 7=-6"I# AGDE U&1=-6"I&>n+- ++;*4:/;&#M.J6(:/=+Tn+5/ +./o>+>"1.!n+5 ((#WTn+5T>N,+/*?0 *4(*!./!*!Q,+6(aA(# AGH-&U&1&&+8&0 ,+/*?(2(+Qp( 2G4Q8+6J8!(2#  !"#$%&'()* #+ `   AGHU&1&&+$m&0 >+=+ .02 +G>:/=+",+6,+/*? !.!6./5I ,+.NT(" I +!# 6;<=%&U&1&&+8$m&0 6,+/*?"I &2$!%+&I7Q:I pa6/&./78!6+K+*4 , /(#01(2(;#< E6EGK=-6"I(BA& !=-6"I ./*(a6+34j&G>,+/*?:/ =+j&a:/;&=-6*J(,+7G>7#E G>:/=+a64(_U eE,+/*?+(6UW&$m&0(T.# eEG>:/=+IUW&!7 E67&*(&,++K+7j( =-6"I74#EN>(" (4WR4?#<+JK+6( =-6"I:/=+Q,+?N&#O :P6-0 0*4(:/=+Z!=-6"I36+!( N*IaZ!#E!=-6"I:oN>(4 (*5G>(.*,+7I E!=-6"I+&G>I:/=+ 7Q,+6&++;(&>n+5/&./! *47Qh4W=-6"I#W=M*?(5 5>Z.K+q:G:11,+/  !"#$%&'()* #+ a   *?a #E6p&n+5*47Q "S&:5!2*5W: !=-6"I(a 1.(7aK+# EG>:/=+"++5*4 6,+/*?jo&jen+57!=-6"I W++5*46((H1( ,--/(#0(=>(;?> -@2(;?> C(&!6=-6"I,+6&Z,+7:/=+""r *11:+346+K+,+/*?( 7!1a-6R*I95"17 >A5?+&s+:G(q8Q,+6! 0(aA(A!.JK+Z(6X[X[ (8(6Y[[_(N&# 675I89'J%-&KJ+E=   !"#$%&'()* #+ b E>Z <G A5?j. <Gt  6;P:8?2 6;H $/-0 :0: $/G4    A#(B m((6 m+0j% d+0+& h((6N>(>ZR&4"3*(&N>:G 1:(A5?+:+N>:0*+R :GA5?+(<GQ(/34 E+0+0,+?+0N&!:0*+<G*5$/- 0:0:#<+R&0+8:0*+<GE( ./G4@4*5Z<GtD4"3*5 $(2# C-1(2(C>%;?> ',+6&ZE6GK=-6"I(B A&G>Q7>5+#OQ7>(6 (.!=M*?("4I5+ TaE6#OZ-+.K++5>Z& >Z:GG4*5.(2+4 ITaE6#E2:I5+a &(E6J&.J4(.!Z&(:I paP)$*RaE60 !:/=+aE6#E-4+(IZ P#E.!5aE6I G>(j":IpI am&0# $!&6aE6.W&]>N&1a Z*(+U  !"#$%&'()* #+ c $uvEuvOwxEhyAh   675L89:2&!-& 2(6#+78(9:# eM-&'NUC(8m&0+6 &a.!5#E+&!(2 (&:M"10+,+/(&&:(.! !(2aE6# OM-&F"UE&IKT*- .!5UO<E542 :/=+###&1Q"S2:/=+:%2( G7&17#k&:0*+a.!5 +6:11:G*5.*5./ -0.,+/"aE6# eM-&-UE&1IQ"S/,+6 +!+,+6+((+# OM-&E<*/ CCCUE&1G4(k +65*+WEE'EW#zj20+6 5*+=+-.GEE'E#A(*5.+65*+11 ,+/*?5aE6#  !"#$%&'()* #+ d 8M:NH:I02 k  + k  G 4 k  5*+ EE'E k   *  k    Oa ,+n   OM-&P<:Q2E&12*  * :/;&Q7&176:/=+# OQ"S* (2!./&=R!//*! "# OM-&&UOQ"S/6M-(#OQ "S//+///!A<AA//2! ):I.!:0"(/)6-(# O,>;DUE&1./,+/(I+&j "1+6G&j(M-(Q"SjoW &j*5.,+nK6aQ,+6aA( (-?;?>><8#=% eh66GK=-6"I(BA& "10(/"Q,+6:0^ic_XXgcde $OE(6[^c\c_XXga$!P$!O(E2# eA!.JK+Z(6UX[cX[(8(6Y[c[_(N&# e UBA&W@BAD# eh7>:G"1Uh7>A5?+# el +(:/0"1Q  { :P&>+N?1,+/*?0(:/aA(# el (WUOQ t:: eO2ABCEE'EUOQ =+6#-6*(  4"1G.6#j&a (6 *(&915=+ABCEE'E+4Q"S2( q&!=+6Q,+7: el 2+mOmO6"1Ul +Z+ <0+mOmO/! | O+mOmOK+ e O+mOmOK+( ,'B O+mOmO | m2+a( = O+:++mOmO  !"#$%&'()* #+ f   K+ "1++. a("1 O+mOmOK+(|OG:0+mOmOm mOmO&+(" 1@.W&/O<E"3:/=+"("1++ mOmOD<0+mOmO>Z!+a(5;+(:0+ mOmOK+(4+ZQF*}# <-@@DE<8>%F;?>G=% +5*(&6R.&~- &!.!&62#h6:M"1K&&•=Q**(&( #O6.!5*(&0& *a6"+5*4G(55:0*+ W.!5#E.!5!":I&: +aP(.&06# gR8VWX&,T[,T-hijk- *% O/,+,+7=-6"I+(P(#E6GK =-6"I(BA&Z**&9&j:/ ;&a6&J&9&aG,+0*4(/3 44(2&#Oa6(6(4&P! -*(&G:0(6(4/#W 6*+((H1!+A(# 675RM-;> !23S#$! (H9T)+U k- lmW ^nnf ^n/n ^n// mYT TVSIWWX IW77U 6jo :p Y qrs '+ _^g#bi^#]gY#i \[ _]b#ib\#]Yg#X \] YXi#Xi\#]^_#[ [g g[#bX^#\]i#__ b _b  !"#$%&'()* #+ /n [...]... TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CU DUNG CU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM 2.1 Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam 2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam là... kho để ghi vào Thẻ kho (Mẫu số S09-DNN) - Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty sử dụng Sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ (Mẫu số S07-DNN), Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, CCDC (Mẫu số S08-DNN) Căn cứ để ghi vào sổ này là các Phiếu nhập kho đã thực hiện nhập kho - Ở công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam các nghiệp vụ nhập kho NVL, CCDC chủ yếu... tắc kế toán nhập xuất tổng hợp, nhập xuất tồn kho vật liệu, công cụ dụng cụ công ty phản ánh trên giá thực tế Nguồn vật liệu của công ty xây dựng nói chung và công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Việt Trường: ĐH Lao động - Xã hội nghiệp 13 Chuyên đề thực tập tốt Họ tên: Phạm Thị Thảo Lớp: LCD5 KT3 Nam là rất lớn, công ty chưa đảm nhiệm được việc chế biến và sản xuất ra nguyên vật liệu,. .. CCDC Công cụ, dụng cụ sử dụng trong công ty cũng bao gồm nhiều loại: các đà giáo, ván khuôn đúc mẫu, bay, bàn xoa, thước, dao xây, Ngoài ra còn có một số phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng và quần áo giày dép chuyên dùng để làm việc 2.1.3 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ là xác định giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định về nguyên. .. 2: Kế toán NVL, CCDC giữ để hạch toán Liên 3: Giao cho người giao hàng 2.3 Kế toán xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ - 2.3.1 Chứng từ sử dụng Phiếu xuất kho (mẫu số: 02-VT) - Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (mẫu số: 05-VT) - Bảng kê mua hàng (mẫu số: 06-VT) 2.3.2 Thủ tục xuất kho NVL, CCDC 2.3.2.1 Nội dung - Tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam, ... việc thu mua, dự trữ và sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ là điều kiện cần thiết để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho công ty 2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 2.1.2.1 Phân loại NVL Do NVL ở Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam đa dạng, phong phú và phức tạp mỗi loại có công dụng, yêu cầu quản lý khác nhau nên Trường: ĐH... ngoài + Trị giá của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê Bên Có: + Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho xây lắp + Trị giá của công cụ, dụng cụ trả lại người bán hoặc được giảm giá hoặc được chiết khấu thương mại + Trị giá của công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện khi kiểm kê Số dư bên Nợ: + Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ 2.3.3.2 Sổ sách sử dụng - Thẻ kho (Sổ... sử dụng ngắn,… và cần thiết phải dự trữ phục vụ cho quá trình xây lắp Từ các đặc điểm này mà việc quản lý và hạch toán CCDC cí một số đặc điểm giống TSCĐ đồng thời một số đặc điểm giống NVL Trong Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí xây lắp Quản lý tốt việc thu mua, dự trữ và sử dụng vật liệu, công cụ. .. là những đối tư ng lao động công ty mua ngoài dùng cho việc xây lắp Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ xây lắp nhất định Khi tham gia vào quá trình xây lắp dưới tác động của lao động, NVL bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo thành thực thể của sản phẩm Công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam là những tư liệu lao động... nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mà chủ yếu là mua ngoài 2.1.3.1 Đánh giá NVL, CCDC nhập kho Các nghiệp vụ nhập kho NVL, CCDC tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam chủ yếu là nhập kho mua ngoài và nhập kho thu hồi Cách tính giá NVL, CCDC nhập kho ở công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam - NVL, CCDC nhập kho mua ngoài: Công ty áp dụng tính thuế theo

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Giám đốc điều hành

  • Phó giám đốc

  • Phó giám đốc

  • Phó giám đốc

  • GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ

  • GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan