phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6

50 1.6K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:09

      !" #$%& '()*'+,- ./012-345363457 # 8 9:;  8 <!     !"#!"$%"& ' ()*+, /0-1% 2 345 "6789   "9%&"6789  8  :"#7"";"6789   "&<&  (. =9%>""6789 ( 3?@AB  8=>?#<!#!@ABC! ' "1C7"DE@9' F/@9G<&H9  I 8A< (2 8AB#!@A!B$ (2 8#<!DA" (( 8#ED; (3 JKL#7-M" /"6789 (3 JK:&"?7""6789<"?$"N7+A!"O8DP ( JKF/<;O$AQ7#7-* (R J4KF/<;O$+$9#7-* (S J4K"1C7"DE@9 32 J4K:&"?7"T/"N73   0F'0GH/IJKFH0LM,NH0(HOPQ012*R'H0LM,NH0(HKSOT,NUV,WXJL OYQJZ),NOPQ012[\20KS%& #?U6"6789K VUMKABWFAF/1"191%" 89:;  J9G+X$-YTY+9J9G#?DP7AQ7*"Z$[\"*7"]"^$ 4$O22IT$"/"/%23"#_O22I?"AV`.9 <"? 69aKb"AV!"#!#?DP7!" !"#"9%C"C7"7c7`c#7`7"] -*`AD9%+#?7]$AB"N7dTeDAf7"?AB"N7_@c7c"N7` <" _"c7"/"`@Z+$%O6"N7G!U/g7"CUAV@6h AQ76!" ";9"N7JM7"+X@/-;"N7""0%69AQ7`O/" "0%69AQ7@/-*@c7H9$N"5-;T ?UU/[1%Dc-5AQ79% "6"$%`O*T*!"G@Q!iT1%B-$H96--.9-jL9"&[\"* -\">""/"+9%"^7P7T*7]$".9AB7"?k78"l?<&?#`1 "/`/7"C""><"$AB-@/O+m7j.-An7$%"A[oU.$ "H9,7$`<"7jp7"><"q";@5%<&?#`1"/$-;-#""$9 UQ-M7"-An7)/-r$`s""0D1*7`s.Oc"/?D1*7+m1 7#"7"?"E7?AB7j1O`7j@c7-jj!7q+877"?U7[1%Dc H96"AV-5AQ77]$7"C"O>"Tk_@c7`"!UP?"E "/""."A<&?#`1"/`/7"C"t-An7!"#"9%"VE$ 4>UG%`AQ7"&Uu@/9%.N@X$U.""0%69AQ7`.Oc "/?D1*7`-;s-j7j-An7+c-?/<&E$7#7D1*7UQ"$9">OQ7j +87O"7]$O*H9,7$-*7@G!`c7"]W$9-jOQ@/"E<&"87<^ _"."!<"#77"?Ov+wAB7]$Ov7#"1`U/5"6"E <&"87<^_"9*7U."."!5%+m"5O-AnO-An7""0%69 AQ7`""07,"&`[1%Dc-5AQ77"8<"q7"x-V"90@/". -;<&O+,`bO"$5%+,h  4/7yTw<"q";9-.9>+m[ %$&9"AO*-5AQ7O/@7j 7#7"&"7?AB<"q";9T&U.@M7"+XU/D^"67y7"z7Z@Z ( %69AQ7`7"x7ZT&@,+,"Anq7#"1`U/-p7T"N7"xT& %69t.{ :""N7!"Y"q`T67"U7-An7#?DP7-?-87`AAw-;w "/""E7qD1,`W70-An7"N77#7Oq"A?#D%7"?7? AB7#7"AD9%`7#7"@/OU7<"?$"N7`"N74_-;";9T&U.7?AB` -;7 O"P-An77#-|!`-;17$?7#U,U_"j$U/7]7,7#7#M "1U_`"N77#7"D}-AAwU/7 O[r7t">U7D%U/"N7JM7"WX ?"/ABWT 7"5@/D%7"?"N7+"@Z%69AQ7`.Oc"/? 7]$D1*7$%s"B6"&9d!" 9%.-An7N@X$%69AQ77"?7#7 lO@/O"/"$U/?-BH9$"EDE<`<&"87@M7"+X?<"9 7"AV>"`-.9/%@/-.9T87"&U/!" w"/". T~T9*7-, UQOv7qD17]$T578H9,7$/?`"N7WX@/-;";9U."E>7"$ q-\@/O`";9U.-5AQ7`U.7?ABU/";9U."E#MO/7? AB"$%-$-An7"AwN7WX7Z@/-;"9-r7""0%69AQ7 U/@Zc"/?D1*7"E7#-jO$@O*#MUq7•?@QU/.O €?Ov7?AB`5"6<"q";C"-An7Tk. F#7e7]$7"r$7y-\U&Kb1$!" T&WX$•"?AB,7 C7"AQ7"/4$Oh AB$?q`O*qU9$7]$"B"/AB-\7j7195"$%U. WXKbW?5OAVTk-e">"5%-An7Op`Oy`19`j77]$$W?U/? @M7"+X">"5%-An7U7$@/O"qO$%-r"$%+$h "B[A$`UMC7]$"EAB7"o!WX-An77?NUq7•U/+X +#7"@/"8-An7E>7€NAQ7$@/O*AQ7U_"&`O/"l?"^$ U_"&">7j"^$@/b7j".9Uw`"AM7"h 4/"AUG%`-,UQ7#"1q`q@9q<"z-M"T*OqJM7"+X ?ABW7jg"^$5H9$Nj!!"0U/?"OUP"c7" OP769#?DP7`j!!"0-/??6"E7qD1?/D7"?7q 79*7[1%Dc`T ?UU/!"#;-5AQ7 ?H9#>"7q#7ABWFAF/`H9$"E"q 67#7!"AV"q"l">U.>"7"5@An#?DP7T* 3 Oqq"G"5%7j".99%6"1<"&7"?7"5@AnD%U/"N7T* OqJM7"+X+$+r"6ON`U/-p7TH9$"c7&-8@Q!q"5%"A +$9K ‚F "1q-$+XDP7#7!"AV!"#!D%"N7"AK"#U5`69 U/ H9%&U5 `" ?@9G"jO`<;7"9%`-eD•c7H9$`<"$"#7 <6"">"`H9%!U/D} `"9%&>"`-/O"?`-jU$`<;O$-#" #`Z7"Vt"A7"A$>O$!"AV!"#!_C"#7-*-&+c7"] -*`C7"7c7"VE$<""N7T*Oq7"?W ‚W7"A$>O$7#7""N77"?6O>"`"P-*?&!"9<& "87j"E"N7+"<"7q#? T/7"x7~O7r"U/??Uw7]$ O>"`U."/Ow+#7"`Uw$"N7Op7D•"-An75".9"A-N7O\O/ Uu<"q";9<&"87"?p77j";9-An7"><&"87<"q"/""", 47"N7"AUG%<"&7#7lOO5".9"B$O/7"A$-lO@"9H9 7$?4/T1%B"N7+"H9$%@A@UQ"N7WX`7"xU>UQ@gD?@/"N7WX<"q <"$`<"q"5!Du`p.`<"j"Q`t  4G%?7#7" D%7j-;O/?T57G!`7"A$"n!@gƒj@/719"„ O/T "1q@9q_wU/7,~>O$"AQ<"~7!"P7 ?H9#>"7q#7`q"G-An7+c-*U67y"A?7V"* 7"?U717$?_@c7"!UP7"9%6Oqs!"C$@\"-?"/AB D/"7"?-*y#?U6?ABTk".9">""87!"?!"r`"& "c7 F67"-j`+c!"]+j*<"~!7]$"",ll-\O$@ 7"?qU/5".94<"#77V"*-An7"N7"„`$?-Y<""O? U7 D%T*Oq`-p7T1%"9"r7"?q@/U7+XDPF -eA D9%…F†O*!"AV!"#! D%OQw4D? &+^ 0 >" "19AB-096&"/""6789U/>O7#7"-A$!"AV!"#!T  -eAD9%U/? D%4$O…AB+#@G!@/‡"?%?%ll F9ˆ$…+"_OI3†J91q…‡"†@/O*#7$`"/1O@gU/@/7"$ -i7]$!"AV!"#!AD9%)DO$!…WV-eAD9% -eg‰"@/#7  7]$I-09+#7"`-An7DM7"$6(2"8&`[95T 6H9,7$†  "5%-An7@nC7"7]$F -eAD9%`s-jq!"#;gAw<&"n! T -eAD9%UQ"E!"AV!"#!-$-An7+XDP"A<;7"9%`"9%& >"`Z7"V`" ?@9G"jO`T/G!U."/`<;O$"AB[9%6…!"r` <;O$O†t7jO$@<&H9 "AqO?-n"$%<"q`U/+$9 <"#!DP"5%7j"9H9 `qO"D7"$+igAw/%UQ7#7T -e"!7j7•O,H9$1O"Aq"qH9$ /:WŠKb ","n!O*+,!"AV!"#!D%"N7UQ!"AV!"#!+XDPT -eAD9% …F†?D%"N7@M7"+XRh "6789-An7&"/"6"$"jOAV-AVK@/"$@Q!R ABWFAF/JQ!R‡…S"N7+"†@/O@Q!"c7"OdJQ!RF …S"N7+"†@/O@Q!-,7"8JQ!"c7"O-An7Y7"87D%U/"N7 TkT -eAD9%7j!","n!UQ7#7!"AV!"#!<"#7"AK<;7"9%` "9%&>"`Z7"V`" ?@9G"jO`T/G!U."/`<;O$"AB[9%6… !"r`<;O$O†`69U/ H9%&U5 `t+$9-j7"?7#7lO>"T/% + !"€O7]$O>"TkO*+,!"AV!"#!!"•"n!"AK"9%&>"U5 …"$%*D9-\-An7"N7†`<;7"9%sT -eAD9%7]$7#7lO:&H9 7"?"5%#7-*-\7j ""Awa-&<&H9 "N7G!7]$"N7+";O 9T>"…#M9T>"†"$-?<&H9 7]$@Q!"c7"O@/`R'd7]$ @Q!-,7"8@/3`I3:&H9 <;O7"8l+7"?"5%!‹2`222Œ2`27j "^$@/7j+c<"#7T@QE$-;O9T>"7]$@Q!"c7"OU/@Q! -,7"8.9-j7"8O"kU7!","n!O*+,!"AV!"#!D%"N7 UQ!"AV!"#!+XDPT -eAD9%?D%"N7@M7"+XRr!"N7+" %69"C7""V`"8"r"VU/"N7G!7j<&H9 ,"V-,UQOq@M7"+X 8<! 58'],JZP,N- )qJM7"+Xj!!"0r!"N7+"!"#;?/DU.-?-87`C 9`"€OO•U/O*+,<^_+,7VT "kO">""/""17#7"7? AB4$O`7"9€TM7"?"N7+"&!P7"N7"?p7-U/?79*7+,@$? -*`"$O$[1%DcU/T ?UYH9,7"AK R ‚JM7"+X@/Oq"N7UQ".9@An"q`7#7U5 JM7"+X70 [197"9vO*7#7"@?7"kOr!"N7+""GT&-An7H9%@9GJM7"+X` &>"@M7"+X`U>UG%"N7+"70-An7b"N77#7""N7h-.9-j+mr!7#7 lO"N7G!O*7#7"C7"7c7`"7"o!7j"9H9 `#"-An7+c"/O7"# ?U7"N7JM7"+X"$% ‚?"G"877]$!"P"9%""N7+"7y"A7]$"N7+"-1%@/ Oq"N77jU$Z"8%&9U/OB"?"/AB ‚"c7U7D%U/"N7"ABD}$O*7#7"<"q<"$`p.` C1%"8"r7"?"N7+"`D?-j"9H9 #?DP77Zp!".9"7"&` 7"A$-lO@"E<&H9 "AO?-n7]$#?U6 D%T*Oq ‚B+,UG7"5U/""07]$-$+,7#7lOWAB+w7]$ ABWFAF/7Zp!".9<"j<"_"&9",`7#7lO7"A$D/" ".9"B$7"?"N7G!j7"9U/"N7OqJM7"+Xj6 ‚:" _&!"9U/"N7G!7]$WAB+w7Z"7"&"V+? UQOpTk7"97]$WAB:" ‚/@9!"P7UP7"?T*Oq@M7"+X"AK+#7""$O<" ?`/@9T_ -^$">"`9%$"`"UG!"P77"&`+$T/`t7Z"7"& 4/7"~77"~U7"N7G!7"_O7"x7"A$"z-\@/ !"#!,A9`Tw <"7j".9+c@c$7"N">U5 <"q7"x@/"N77#>O/@/"N7"A"& /?U/+XDP!"AV!"#!>"q-$7".9U/"c7&%69709<""N7` <"q7"x"N77j<&"87O/7Z!" 7j<" _?$#M$_s <&"87-j`"AUG%`U7"N7OQ"?/"/"7"9>"<"o!<C7]$j`"$% j7#7"<"#7`b"N7!" --qUQ"/"h )qJM7"+Xj6U/7#7Oq"N7"9*7@^"Uc7<"?$"N7[\"* <"#7j7"9"AB[9%6-An7&![r7UQ<&"87@C"9%&".96-; @^""*<&"87-Z"„OvAB"N7!" "7"o!"AB[9%6,UQ "EAB7j!"AV!"#!"7"o!Tk"E<C"9`Tk"E7#7" ";9T&7]$O>"">Cp!!" <"j<"_w…-.9/%a"5w<^_ tốc kí 7]$7#7"/T#?†"A-,UQOv"N7+"`-p7T@/7#7lOW<", ' -0975!`<",R`U7"7"o!7]$7#7lOp!5".9<"j<"_U>?+9% "^7]$7#7lO70!" "xOx"E@Bj`@B 7]$7q#?`"A"& U7@^""*"E<&"87OQ-An7-0%-] ?"c7&7j"E"N7+"<""0%7q#? T/7"x7~O7r "U/??Uw7]$O>"`U."/OwUw$"N7Op7D•"-An75".9 "A-N7O\O/Uu<"q";9<&"87"?p77j";9-An7"><&"87 <"q"/""",47"N7"AUG%<"&7#7lOO5".9"B$`"N7 "P-*U/"5@/+c"P-*5@Q7]$7#7lOWAB+w`U/7#7""N7 -j7"A$-lO@"9H9 7$?4G%@/O"&/?-;7#7lO"N7+"~OT~<& "87-An7D}D/"9G"Vƒ 4Q+9%"^5%q@9q>O";97#7!"AV!"#!D%"N7C7"7c7+$? 7"?"9H9 b)9,"N7+""N7C7"7c7">#?U67y!" 7j"E !"AV!"#!D%"N7C7"7c7hq-\D0-A$"N7+"7]$O>""N7G!"l? "AQC7"7c7Tk7#7"UGDP@""?7#7!"AV!"#!`<^"9GD%"N7 C7"7c7`"$%U>"N7+"@"9*7U/?#?U6`+#7"#?<"?$U/"N7G!O* 7#7""P-*`7jO*7q7P"9H9 r!q"AQDu"N7+"c>OZ` @^""*`"","?#<&"87<^"9GD%"N7D•F -eAD9%<&"n! "E!"AV!"#!D%"N7<"#7"AK!"#U5`<;7"9%`"9%&>"`Z 7"V`" ?@9G"jO`T/G!U."/`<;O$"AB[9%6`t 47+XDPF -eAD9%5"E9C7"UQABD%`7j";"&@G!U/ !"#;<" _"N7G!7"]-*U/_-*7]$"N7+"1%@/7#7" @/O<" "7j";j!!"0 H9%&G,7!"AV!"#!D%"N7b-N7Ž 7"o!hO/F*#?DP7-/??-\7"x-?<"~7!"P7 38'V'H0(HJ0^QJ0_- 4Q"E_w-;>O$9%6"1<"~7!"P7`q7j+9%"^-& 7#7 !"#!"AK"rN+XDP<6"">"`A@9"$O<" ?dY7"87 ?<"j$JM7"+Xd"#"9%U$Z7]$7#7!"AV!"#!D%"N7-$+X DPd•DP? D%d_7ABT/G!U."/d9%"6`  !"#!1%"8"r`"9"r+cH9$1O5@Q7]$q-j@/+c!","n! O*+,!"AV!"#!D%"N7UQ!"AV!"#!+XDPF S "E"/"c9"67897]$7#7"/<"?$"N7?"E_O0 -1%7"?"5%T*\?<"qAD9%"l?D9%&C"O/Tk7#7"?$ "E<&,`"E"#""0<"47"7"o!90c"l?@,9%. ",UQTrU/5%7jDZ<i-\<"&7"?7?AB7 O"5%"/O7"# sAQ7-&$%-\7jO*+,H9$-;O7"?k7?AB<"q+X DP"&22•7q+95T*\?"E"6789Tk "7*"Aws 7"?"5%toàn bộ não"?-*O*7#7"-eT*?7#7"?-*""0 7]$7?ABU/H9#>"AD9%@/sự kết hợp phức tạp giữa ngôn ngữ, hình ảnh, khung cảnh, màu sắc, âm thanh và giai điệu87@/H9#>"AD9%+m+X DP?/T*7#7!"0<"#7"$96T*\? c7#7-jU$Z5H9$N?+#?V+w7]$c7#7 @/CAwAn:"$+9%"^O*U5 >-j`"q-An7C7"@9• ?\?O*7#7"D0D0FkCAwAn7]$O>"`7?AB[1% Dc7#7+V-e`Oq">"U/&"/"b"$?#7hUQ7#7bUG@9h5%:" "E+c<OQ@/O %+"`<C7""C7"`<"Vn`"E"q?\? TG$c"6U/D}D/r!7?AB!"#-?#"$"U/7#OQ[95 " "E">"Um`<C"9`O/9+~7-jU$ZH9$N?Aw AnU>7"r@/"EUG@9bl?"qh`&9<"q7j7"r"><"q ";?$+c@6<&E$7#7gAw"AUG%`?+V-eAD9%`"N7+"c D?!"#;7#7gAw`[1%DcOq">"U/"&<&Oq">"-; H9%& "EU5 "c7} F -eAD9%@/">""87"7"o!+XDPO/9+~7`">" "-;Ow* U/-/?+197#7gAwF -eAD9%@/O*7q7PY7"87AD9%. ` 7j";O69 -j@/O*<^"9G">""N$UQ+c<&"n!E$sE`">" "` -ABo`O/9+~7!"•"n!UQ759r7`"?-*U/7"87_7]$T*\?` r!7?AB<"$"#7.O_UqG7]$T*\? c$U/?7V7"&"?-*7]$T -eAD9%7"r$7j";UGDP U/?"vnD%"N7<&"87OQ`7]7,<&"87+$9Ov&"N7`qG!" ","?#<&"87+$9Ov7"AVt I "AV>"JM7"+XR?ABW7j".9*D9!"•"n!` !"#"9%"9H9 7$?<"#?U6Y7"877"?"N7+""&<&F -eAD9%  :^"9GF -eAD9%!"•"n!UQ1O+"@g@8$9Y‘O9, ";"O>"`O9,-An7TT’qN`"s$"G<" _`-e"B<"~7 !"P7+c"/O7"#7]$!"AV!"#!D%"N7"P-*`O*7".9N7+"" 7"o!"$"`cD?`@""?+m1%"8"r7"?AB"N7`<C7""C7"AD9% C7"7c7  F -eAD9%7j759?"AO*7#71%7j".9"#"@Q`"„ON7 [9H9$"b#71%hwE$T -e@/O*gAw7"C"`7#7"#"@Q+m -An7!"1"/"".9"#""„`e"#""„"V`"#""„"VE$"kO ";"7"] wO87-*+19"VWc!"1"#"78"&&!P7U/7#7<& "87`">" "@9q-An7<&,UQ"$9`+c@6<&/%?$O*bT87$" Y";hOq gAw7"9O*7#7"-0%-]`a/ WXDP<^"9GF -eAD9%?D%U/"N7O$@"9H9 7$?` !"#;AD9%@?7`<" _!"1C7"Y"n!`"N7+"";9T/`"Q@19 "$%7"?""QDAQD"9*7@Z`"N7bU|h WXDPF -eAD9%?D%"N7!"•"n!UQ1O@C"N7+"`-V  D}";9"$%7"?U7""Q@C"9%&Tk7#7"""QDAQD+V-e "?#<&"87`7j";UGDP?T5<>-.9<"?/7 "/?7]$"/ ABO/<"q!"P"9*7U/?7V+wUG7"5 (20J'_,0`,0 a(22(20JP)[bHH0F'0GH*R'2(2H0LM,NH0(Hc0(28 ‚?@G!"l?ngc7&!`7P";7]$4…<&"n!!"AV!"#!!"#U5† ‚N7+"@G!F -eAD9%"l?7#"1…<&"n!!"AV!"#!69U/  H9%&U5 † ‚?@G!@Q!"?p77"9€TMAQ7w"/ ‚N7+"@G!F -eAD9%"l?"jO…<&"n!!"AV!"#!" ?@9G† ‚?@G!"l?gcD?7]$WUQ7"] 7"C"-An7-A$$…"l?"jO"?p77# "1† ‚?@G!<&"n!!"AV!"#!O*Z7"V`O*79*7""„`t 2 [...]... dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6 ” PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH NCKHSPƯD Tên đề tài: “ Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6 ” Bước Hoạt động 1 Hiện trạng Học sinh học yếu môn Lịch sử 6 2 Giải pháp Sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học với phương pháp sử - 36 - ... và học môn lịch sử 6 được nâng cao III PHƯƠNG PHÁP 1 Khách thể nghiên cứu 1.1 Khách thể nghiên cứu: Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học lịch sử 6 trường THCS Bưng Bàng 1.2 Đối tư ng nghiên cứu: Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6 - 12 - Hai lớp được... hành nghiên cứu theo hướng ý tư ng đó của mình 4 Vấn đề nghiên cứu: Việc phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6 có làm tăng hiệu quả dạy và học hay không? 5 Giả thuyết nghiên cứu: Có, việc GV dạy kết hợp bản đồ tư duy với các phương pháp khác và HS học có sử dụng bản đồ tư duy trong học tập góp phần làm... Lịch sử 6 NXB giáo dục 2 Sách giáo khoa Lịch sử 6 .NXB giáo dục 3 Ứng dụng Bản đồ tư duy (Joyce Wycoff ) ….…………………NXB LĐXH 4 Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS NXB giáo dục Biên soạn: Nguyễn Hải Châu Nguyễn Trọng Sửu 5 Trần Đình Châu (2009), Sử dụng bản đồ tư duy- Một biện pháp hiệu quả hỗ trợ học sinh học tập môn Toán, Tạp chí Giáo dục kì 2, tháng 9 6 Thiết... tư ng đương (được mô tả ở bảng 3): Bảng 3 Thiết kế nghiên cứu - 13 - Nhóm Thực nghiệm (6A) KT trước Tác động TĐ KT sau TĐ Phối hợp một số phương pháp dạy học O1 với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy O3 trong dạy học lịch sử 6 Đối chứng O2 (6B) 3 Quy trình nghiên cứu: Không O4 3.1 Tạo lập BĐTD phối hợp với các phương pháp khác 3.1.1 Quy trình học làm quen cách thiết kế BĐTD Bước 1:... cùng nhau xây dựng nên sơ đồ tư duy của cả nhóm Các thành viên tôn trọng ý kiến của nhau và các ý kiến đều được thể hiện trên sơ đồ tư duy Sơ đồ tư duy là một công cụ tư duy thực sự hiệu quả bởi nó tối đa hoá được nguồn lực của cá nhân và tập thể Mỗi thành viên đều rèn luyện được khả năng tư duy, kỹ năng thuyết trình và làm việc khoa học Sử dụng sơ đồ tư duy giúp cho các thành... phạm Lịch sử trường ĐHQG Hà Nội, ĐHSP - 11 - Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Khánh Đức - Đề tài: Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy Văn học sử ở trường THPT Ngọc Hồi” - Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Anh Nguyệt – Giáo viên môn văn - Đề tài: Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc hệ thống hóa kiến thức môn lịch sử THPT” Sinh viên: Đặng Thị Tuyết Mai Lớp: QH-2007-S Sư phạm Lịch sử Người... khảo sát: LỚP 6A Stt Họ và tên 01 Mấu Thị Ẩm 02 Cao Thị Chút 03 Cao Thị Diễm 04 BoBo Thị Đũy 05 BoBo Trường Giang 06 Cao Hùng 07 Cao Thị Huyền 08 Cao Thị Thu Huyệt 09 Mấu Kị 10 Mấu Thanh Luyện 11 Mấu Thị Mèo 12 Cao Thị My 13 Mấu Thị Nỉ 14 Mấu Quốc Phỉ 15 Mấu Thị Thúy Tâm 16 Tro Thị Mỹ Thi 17 BoBo Thị Thu 18 Cao Thị Thu Trang Điểm 6 5 6 6 5 5 6 6 7 6 5 5 6 6 5 6 6 5 LỚP 6B Stt Họ và... được kết luận cuối cùng Sử dụng sơ đồ tư duy sẽ khắc phục được những hạn chế đó, bởi sơ đồ tư duy tạo nên sự đồng thuận trong nhóm, các thành viên đều suy nghĩ tập trung vào một vấn đề chung cần giải quyết, tránh được hiện tư ng lan man và đi lạc chủ đề Không những vậy, sơ đồ tư duy đa chiều tạo nên sự cân bằng giữa các cá nhân và cân bằng trong tập thể Mọi thành... BĐTD cùng tập thể + Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện Bản đồ tư duy về kiến thức của bài học + Giáo viên sẽ là người cố vấn là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh Bản đồ tư duy + Củng cố kiến thức bằng một Bản đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn hoặc một bản đồ tư duy mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, học sinh lên trình bày, thuyết minh . _"c7"/"`@Z+$%O6"N7G!U/g7"CUAV @6 h AQ7 6 !" ";9"N7JM7"+X@/-;"N7""0 %69 AQ7`O/" "0 %69 AQ7@/-*@c7H9$N"5-;T. "91O">7/-An7q -GO"V`D/%"V:",7#7-ABUQ"$9`AB?@G!BĐTD+m";9U/ "Q".9"8"V5".9D?T*?-An7@/OU7Tk+c@ 6 Aw 3)vs• "•g 6 -8-*7@G!U/-An7kO 6 O*-AB, ?$O*<;9T -e 6 7"?O>"…:;9-AB<i`O/9+~7`† R 6 D•7#7-AB,7?"$%U>7#7-AB"zU>7#7-AB 7?-An7Y7"87a/+m"9"r-An7+c7"rg7]$O~"V5".9 3 'F,C"q. 7"5@/D%7"?"N7+"@Z %69 AQ7`.Oc"/? 7]$D1*7$%s"B 6 "&9d!" 9%.-An7N@X$ %69 AQ77"?7#7 lO@/O"/"$U/?-BH9$"EDE<`<&"87@M7"+X?<"9 7"AV>"`-.9/%@/-.9T87"&U/!"

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Sau khi HS biết thế nào là BĐTD và cách tạo lập BĐTD “ thô”, GV yêu cầu trong mục 1 bài 6 cả lớp học theo hình thức ghi vở bằng BĐTD, các em chuẩn bị tâm thế, vật dụng - tạo lập BĐTD của cá nhân trong vở.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan