HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA TRÀNG AN

83 1.1K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2015, 21:09

Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH Đề tài HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA TRƯỜNG AN Giáo viên hướng dẫn : TS. TRẦN VĂN THUẬN Sinh viên thực hiện : LÊ THỊ THÚY Mã SV : CQ512942 Lớp : KẾ TOÁN TỔNG HỢP A Khóa : 51 Hệ : CHÍNH QUY Hà Nội, tháng 12/2012 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN Mục lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 1 BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA TRƯỜNG AN 1 Danh mục các từ viết tắt 4 Danh mục sơ đồ 5 Danh mục bảng biểu 7 Lời nói đầu 1 Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 2 1.1.1. Danh mục hàng hoá của Công ty 2 1.1.2. Thị trường của Công ty 4 1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty 6 1.2.1. Quản lý giai đoạn trước bán hàng 9 1.2.2. Quản lý giai đoạn trong bán hàng 13 1.2.3. Quản lý giai đoạn sau bán hàng 17 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 18 2.1.1. Chứng từ kế toán 18 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng 21 2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng 24 2.2.1. Chứng từ kế toán 28 2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn 30 2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn 32 2.3. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 36 2.3.1. Chứng từ kế toán 36 2.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí bán hàng 41 2.4.1. Chứng từ kế toán 45 2.4.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48 3.1.1. Ưu điểm 58 3.1.2. Tồn tại 60 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 61 3.2.1. Xác định kết quả bán hàng riêng cho từng mặt hàng 62 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN 3.2.2. Trích lập dự phòng khoản phải thu 65 3.2.3 Ứng dụng tin học trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 70 Kết luận 72 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN Danh mục các từ viết tắt CCDC Công cụ dụng cụ CP BH Chi phí bán hàng CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp KH Khấu hao NKC Nhật ký chung NKĐB Nhật ký đặc biệt NL NK Nguyên liệu nhập khẩu NT Ngày tháng NT GS Ngày tháng ghi sổ NVL Nguyên vật liệu TBCN Thiết bị công nghệ Thg Tháng TK Tài khoản TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên TSCĐ TSCĐ VNĐ Việt Nam Đồng Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN Danh mục sơ đồ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 1 BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA TRƯỜNG AN 1 Danh mục các từ viết tắt 4 Danh mục sơ đồ 5 Danh mục bảng biểu 7 Lời nói đầu 1 Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 2 1.1.1. Danh mục hàng hoá của Công ty 2 1.1.2. Thị trường của Công ty 4 1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty 6 1.2.1. Quản lý giai đoạn trước bán hàng 9 1.2.2. Quản lý giai đoạn trong bán hàng 13 1.2.3. Quản lý giai đoạn sau bán hàng 17 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 18 2.1.1. Chứng từ kế toán 18 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng 21 2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng 24 2.2.1. Chứng từ kế toán 28 2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn 30 2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn 32 2.3. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 36 2.3.1. Chứng từ kế toán 36 2.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí bán hàng 41 2.4.1. Chứng từ kế toán 45 2.4.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48 3.1.1. Ưu điểm 58 3.1.2. Tồn tại 60 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 61 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN 3.2.1. Xác định kết quả bán hàng riêng cho từng mặt hàng 62 3.2.2. Trích lập dự phòng khoản phải thu 65 3.2.3 Ứng dụng tin học trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 70 Sơ đồ 2.3: mô hình kế toán máy theo hình thức Nhật ký chung 70 Kết luận 72 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN Danh mục bảng biểu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 1 BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA TRƯỜNG AN 1 Danh mục các từ viết tắt 4 Danh mục sơ đồ 5 Danh mục bảng biểu 7 Lời nói đầu 1 Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 2 1.1.1. Danh mục hàng hoá của Công ty 2 1.1.2. Thị trường của Công ty 4 1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty 6 1.2.1. Quản lý giai đoạn trước bán hàng 9 Biểu 1.1: Báo giá hàng hóa dịch vụ 11 Biểu 1.2: Đơn đặt hàng 12 1.2.2. Quản lý giai đoạn trong bán hàng 13 Biểu 1.3: Mẫu hợp đồng bán hàng công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 13 1.2.3. Quản lý giai đoạn sau bán hàng 17 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 18 2.1.1. Chứng từ kế toán 18 Biểu 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng 18 Biểu 2.2: Biên bản kiểm nghiệm 19 Biểu 2.3: Quyết định của giám đốc kinh doanh về việc thu hồi hàng hóa.20 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng 21 Biểu 2.4 Sổ chi tiết bán hàng 22 Biểu 2.5: Sổ chi tiết tài khoản 51112 22 Biểu 2.6: Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu hàng hóa 23 2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng 24 Biểu 2.7: Nhật ký bán hàng 26 Biểu 2.8: Sổ Cái tài khoản 511 27 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN 2.2.1. Chứng từ kế toán 28 Biểu 2.9: Phiếu xuất kho 28 Biểu 2.10: Phiếu nhập kho 29 2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn 30 Biểu 2.11: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 30 Biểu 2.12: Sổ chi tiết tài khoản 63212 31 Biểu 2.13: Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán 32 2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn 32 Biểu 2.14: Trích sổ nhật ký chung của Công ty TNHH MTV TM&DV nhựa Trường An 34 Biểu 2.15: Sổ Cái tài khoản 632 35 2.3. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 36 2.3.1. Chứng từ kế toán 36 2.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí bán hàng 41 Biểu 2.20: Sổ Chi phí bán hàng 43 Biểu 2.21: Trích sổ nhật ký chung của Công ty TNHH MTV TM&DV nhựa Trường An 44 Biểu 2.22: Sổ Cái tài khoản 641 44 2.4.1. Chứng từ kế toán 45 2.4.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48 Biểu 2.25: Sổ Chi phí quản lý doanh nghiệp 51 Biểu 2.26: Trích sổ nhật ký chung của Công ty TNHH MTV TM&DV nhựa Trường An 52 Biểu 2.27: Sổ Cái tài khoản 642 52 Biểu 2.28: Sổ chi tiết tài khoản 911 bộ phận bán hàng 56 Biểu 2.29: Sổ Cái tài khoản 911 56 3.1.1. Ưu điểm 58 3.1.2. Tồn tại 60 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 61 3.2.1. Xác định kết quả bán hàng riêng cho từng mặt hàng 62 3.2.2. Trích lập dự phòng khoản phải thu 65 Biểu 2.31: Bảng kê trích lập dự phòng các khoản phải thu 69 3.2.3 Ứng dụng tin học trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 70 Sơ đồ 2.3: mô hình kế toán máy theo hình thức Nhật ký chung 70 Kết luận 72 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN Lời nói đầu Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực thương mại dịch vụ. Do đó mà trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Thương mại và dịch vụ tại Việt Nam được thành lập khá nhiều. Ý thức được tầm quan trọng của thương mại và dịch vụ, năm 2009 Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam đã tách bộ phận kinh doanh của chi nhánh Công ty tại Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An. Sau gần 4 năm hoạt động công ty đã đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất kinh doanh ngành nhựa, cho thấy tầm quan trọng của thương mại dịch vụ trong việc lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Có được thành công đó, Công ty đã phải xây dựng một hệ thống thông tin tin cậy về hàng hóa bán ra, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn cho mỗi loại hàng mà công ty kinh doanh. Có thể nói kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đã cung cấp thông tin kịp thời đến nhà quản trị Công ty, giúp Công ty có được những quyết định đúng đắn. Do đó trong chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình tôi đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An” Chuyên đề có kết cấu ba chương như sau: Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, TS. Trần Văn Thuận, các nhân viên Phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện bản Chuyên đề tốt nghiệp này. Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 Chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS. TRẦN VĂN THUẬN Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 1.1. Đặc điểm bán hàng của Công ty 1.1.1. Danh mục hàng hoá của Công ty Trong gần bốn năm hoạt động, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An đã cố gắng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng cho nhu cầu của các đối tượng khách hàng trong nước. Những mặt hàng công ty cung cấp được phân làm ba nhóm chính: • Nhóm thứ nhất là các nguyên liệu, vật tư nhập nhẩu cung cấp cho ngành nhựa và các ngành khác. • Nhóm thứ hai bao gồm các thiết bị công nghệ do công ty nhập khẩu phân phối hoặc nghiên cứu chế tạo. • Nhóm thứ ba là các sản phẩm ngành nhựa thu mua trực tiếp trong nước. Các nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An bao gồm: • Bột nhựa PVC, hạt nhựa PVC compound. • Các loại nhựa như: PE, PP, PET, PS, ABS, SAN, POM, PA… • Các loại màng nhựa (film) PVC, PP, BOPET, CPP, MCPP, BOPP. • Các loại phụ gia, hóa chất tăng cường lực, trợ gia công, hóa dẻo, mực in, dung môi. • Vật tư cho các ngành khác: nhôm thỏi, giấy nhôm (aluminium foil)… Theo Quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025, đã được Bộ Công Thương phê duyệt, thì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành nhựa giai đoạn 2011-2020 sẽ đạt 17,5%, tỷ trọng ngành nhựa so với toàn ngành công nghiệp đến năm 2020 đạt 5,5%. Theo đó, mục tiêu phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020 sẽ trở thành một ngành kinh tế mạnh với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Từng bước xây dựng và phát triển ngành nhựa đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm cuối cùng, tận dụng và xử lý phế liệu phát sinh, tăng dần tỷ trọng nguyên liệu trong nước để trở thành ngành công nghiệp tự chủ, có khả năng hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên khi ngành công nhiệp chế biến dầu mỏ tại Việt Nam chưa thực sự phát triển Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THÚY - CQ512942 [...]... chuyên ngành kế toán GVHD: TS TRẦN VĂN THUẬN Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty 2.1.1 Chứng từ kế toán Sau khi giao hàng cho khách, kế toán lập hóa đơn có chữ ký của người mua hàng Tiếp theo toàn bộ hồ sơ bán hàng bao gồm bản sao báo giá của Công ty với khách hàng, bản sao... tập chuyên ngành kế toán GVHD: TS TRẦN VĂN THUẬN Ghi chú: Ghi hằng ngày: Ghi định cuối tháng: Quan hệ đối chiếu kiểm tra: Sơ đồ 2.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An Sau khi nhận được hóa đơn bán hàng, kế toán bán hàng ghi sổ nghiệp vụ bán hàng ngay trong ngày vào sổ nhật ký bán hàng Biểu 2.7: Nhật ký bán hàng NHỰA TRƯỜNG AN Mẫu S03a4-DN 18C,... thu hàng bán khác” Kết cấu tài khoản doanh thu như sau: Bên Nợ: kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu, xác định kết quả Bên Có: ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số dư bên Có: Doanh thu thuần về cung cấp hàng hóa và dịch vụ Tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại Tài khoản 531 Hàng bán bị trả lại” Tài khoản 531 “Giảm giá hàng bán Sau khi nhận hóa đơn bán hàng cùng bộ hồ sơ bán hàng, kế. .. 000001 năm 2012 của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An phát hành ngày 06/01/2012 Theo quyết định của ban giám đốc 2 công ty, ban kiểm tra được thành lập bao gồm: 1 Ông Lê Văn Kha-Trưởng phòng kĩ thuật và kiểm định hàng hóa-Đại diện công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An- Trưởng ban 2 Ông Nguyễn Đại Lâm-Trưởng phòng kĩ thuật Công ty Cổ phần túi nhựa Hà NộiỦy viên 3 Ông Mai... của Công ty Đối với một doanh nghiệp thương mại như công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An thì việc tổ chức quản lý bán hàng hợp lý là việc hết sức cần thiết Điều này không những giúp nhà quản trị công ty quản lý tốt các hoạt động kinh doanh của đơn vị mà còn tăng hiệu quả kinh doanh nhờ tăng cao doanh số bán hàng và lợi nhuận Do đó Công ty rất chú trọng việc xây dựng cơ cấu tổ chức quản... dựng, công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện Dây đai PET Các sản phẩm nhựa dân dụng Như vậy tuy Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An là công ty mới thành lập, thời gian hoạt động ngắn nhưng công ty đã có sự nỗ lực lớn trong hoạt động đa dạng hóa danh mục hàng hóa, thực sự trở thành cầu nối cho sản xuất và tiêu dùng Có thể nói Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An cùng... Trưng, Hà Nội BÁO GIÁ HÀNG HÓA DỊCH VỤ Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TÚI NHỰA HÀ NỘI Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An là một trong những công ty có chất lượng hàng hóa và dịch vụ ngành nhựa tốt nhất Việt Nam với giá cả cạnh tranh nhất Các mặt hàng mà công ty chúng tôi đem đến với quý khách hàng là những mặt hàng chất lượng cao được sản xuất trong nước và những mặt hàng nhập khẩu từ những... hoặc được bán với số lượng lớn, giá hàng hóa bán ra được phòng Kinh doanh thương mại xác định tuỳ thuộc vào khối lượng hàng bán và phương thức thanh toán Công ty sử dụng hai hình thức bán buôn như sau: • Bán buôn hàng hoá qua kho: Theo phương thức này hàng hóa mà Công ty mua về được nhập kho chờ bán, khi có khách yêu cầu mua hàng, hàng hóa sẽ được xuất từ kho bảo quản của doanh nghiệp Bán buôn hàng hoá... ngành kế toán GVHD: TS TRẦN VĂN THUẬN 1.2.3 Quản lý giai đoạn sau bán hàng Quản lý sau bán hàng bao gồm công việc thanh toán do phòng kế toán đảm trách và dịch vụ hậu mãi do phòng Quan hệ khách hàng và Phát triển thị trường đảm trách Yêu cầu của giai đoạn này là đẩy nhanh quá trình thanh toán, không để tiền của Công ty bị chiếm dụng, giải quyết đúng quy định các điều kiện chiết khấu của Công ty, đảm... 2012 Kế toán trưởng Người lập 2.1.3 Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng Cụ thể phương pháp hạch toán doanh thu như sau: • Căn cứ vào hóa đơn, kế toán ghi nhận doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ: Nợ TK 131: Phải thu khách hàng (chi tiết cho từng khách hàng) chi tiết 1311 cho khách hàng cung cấp hàng hóa 1318 Phải thu khách hàng khác Có TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa Chi tiết 51111 Doanh thu sản phẩm nhựa . 6 1.2.1. Quản lý giai đoạn trước bán hàng 9 1.2.2. Quản lý giai đoạn trong bán hàng 13 1.2.3. Quản lý giai đoạn sau bán hàng 17 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 6 1.2.1. Quản lý giai đoạn trước bán hàng 9 1.2.2. Quản lý giai đoạn trong bán hàng 13 1.2.3. Quản lý giai đoạn sau bán hàng 17 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. THUẬN 3.2.1. Xác định kết quả bán hàng riêng cho từng mặt hàng 62 3.2.2. Trích lập dự phòng khoản phải thu 65 3.2.3 Ứng dụng tin học trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 70 Sơ đồ

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  • HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

  • BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA TRƯỜNG AN

 • Danh mục các từ viết tắt

 • Danh mục sơ đồ

 • Danh mục bảng biểu

 • Lời nói đầu

 • Ch­ương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An

  • 1.1.1. Danh mục hàng hoá của Công ty

  • 1.1.2. Thị trường của Công ty

  • 1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty

  • 1.2.1. Quản lý giai đoạn trước bán hàng

   • Biểu 1.1: Báo giá hàng hóa dịch vụ

   • Biểu 1.2: Đơn đặt hàng

  • 1.2.2. Quản lý giai đoạn trong bán hàng

   • Biểu 1.3: Mẫu hợp đồng bán hàng công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An

  • 1.2.3. Quản lý giai đoạn sau bán hàng

 • Ch­ương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nhựa Trường An

  • 2.1.1. Chứng từ kế toán

   • Biểu 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng

   • Biểu 2.2: Biên bản kiểm nghiệm

   • Biểu 2.3: Quyết định của giám đốc kinh doanh về việc thu hồi hàng hóa

  • 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng

   • Biểu 2.4 Sổ chi tiết bán hàng

   • Biểu 2.5: Sổ chi tiết tài khoản 51112

   • Biểu 2.6: Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu hàng hóa

  • 2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng

   • Biểu 2.7: Nhật ký bán hàng

   • Biểu 2.8: Sổ Cái tài khoản 511

  • 2.2.1. Chứng từ kế toán

   • Biểu 2.9: Phiếu xuất kho

   • Biểu 2.10: Phiếu nhập kho

  • 2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn

   • Biểu 2.11: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán

   • Biểu 2.12: Sổ chi tiết tài khoản 63212

   • Biểu 2.13: Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán

  • 2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn

   • Biểu 2.14: Trích sổ nhật ký chung của Công ty TNHH MTV TM&DV nhựa Trường An.

   • Biểu 2.15: Sổ Cái tài khoản 632

  • 2.3. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty

   • 2.3.1. Chứng từ kế toán

   • 2.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí bán hàng

    • Biểu 2.20: Sổ Chi phí bán hàng

    • Biểu 2.21: Trích sổ nhật ký chung của Công ty TNHH MTV TM&DV nhựa Trường An.

    • Biểu 2.22: Sổ Cái tài khoản 641

   • 2.4.1. Chứng từ kế toán

   • 2.4.2. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

    • Biểu 2.25: Sổ Chi phí quản lý doanh nghiệp

    • Biểu 2.26: Trích sổ nhật ký chung của Công ty TNHH MTV TM&DV nhựa Trường An.

    • Biểu 2.27: Sổ Cái tài khoản 642

    • Biểu 2.28: Sổ chi tiết tài khoản 911 bộ phận bán hàng

    • Biểu 2.29: Sổ Cái tài khoản 911

   • 3.1.1. Ưu điểm

   • 3.1.2. Tồn tại

   • 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

   • 3.2.1. Xác định kết quả bán hàng riêng cho từng mặt hàng

   • 3.2.2. Trích lập dự phòng khoản phải thu

    • Biểu 2.31: Bảng kê trích lập dự phòng các khoản phải thu

   • 3.2.3 Ứng dụng tin học trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

    • Sơ đồ 2.3: mô hình kế toán máy theo hình thức Nhật ký chung

 • Kết luận

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan