0

thiết kế card ghép nối thiết bị đo với máy tính qua cổng nối tiếp

19 559 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 16:46

Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 Nhiệm vụ của bài toán: Thiết kế CARD ghép nối thiết bị đo với máy tính qua cổng nối tiếp. Yêu cầu: • Thiết kế thiết bị đo ngoài có sử dụng vi xử lý có giao diện nối tiếp. • Viết chương trình chuyển một vùng nhớ qua lại giữa máy tính và thiết bị đo. I. Tổng quát về việc ghép nối thiết bị đo với máy tính qua cổng nối tiếp: Việc phối ghép giữa thiết bị đo (TBĐ) và máy tính (MT) là một trong những yêu cầu cần thiết trong việc đo lường và điều khiển cho một hệ thống làm việc hiện đại. Sự phối ghép này xẽ tạo ra mét hệ thống đo lường cao cấp. Hệ thống này chứa đựng 3 khâu cơ bản là: • Khâu thu thập dữ liệu. • Khâu xử lý. • Khâu các cơ cấu chấp hành. ∗ Hệ thu thập dữ liệu có nhiệm vụ phối ghép với tín hiệu và biến đổi tín hiệu thu được từ dạng tương tự sang dạng số để CPU có thể đọc vào và xử lý. ∗ Bé vi xử lý thường là bộ chuyên dụng: 8031, 8051, 8052, 8086, 8088…. .Trong hệ này thường có một đồng hồ thời gian để phục vụ quá trình điều khiển được rễ dàng. ∗ Các cơ cấu chấp hành thường là loại số hay tương tự,cơ cấu nhấp hành số thường là các khoá điện tử dùng để đóng ngắt các mạch cấp cho đối tượng cần điều khiển, do đó cơ cấu này chỉ cần được cấp tín hiệu logic thích hợp là đủ. Sự ghép nối thiết bị đo (TBĐ) với máy tính có thể hình dung một cách tổng quát thông qua sơ đồ sau: CARD giao diện được gắn trên máy tính, cho phép máy tính có thể truyền đi hoặc nhận về các số liệu thông qua đường truyền tín hiệu. Một đầu của CARD giao diện phải tương thích với các quy định về trao đổi thông tin trong máy tính, còn đầu kia lại phải tương thích với các quy định về trao đổi thông tin trên đường truyền tín hiệu. 1 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 MODUL cơ sở thường được gắn trong TBĐ,đảm nhận nhiệm vụ phối hợp giữa đường truyền tín hiệu và các bộ phận bên trong của thiết bị, là khâu trung gian cho phép thiết bị có thể nhận số liệu từ máy tính cũng như gửi số liệu về máy tính. Tuy nhiên vộ vi xử lý còn có nhiệm vụ xử lý và có thể lưu giữ kết quả . Đường truyền tín hiệu có thể là song song hoặc nối tiếp,với yêu cầu của bài này thì đường truyền tín hiệu của ta phải là đường truyền nối tiếp. Do đó ta phải ghép nối tiếp qua RS-232 là giao diện nối tiếp của máy tính phổ biến nhất hiện nay. Các máy tính đều có cổng RS-232 cho phép truyền thông tin nối tiếp không đồng bộ giữa máy tính và thiết bị đo. Thực tế việc truyền thông tin nối tiếp có hai phương pháp: truyền đồng bộ và không đồng bộ (dị bộ). Trong phương pháp truyền đồng bộ, dữ liệu được truyền theo từng mảng với tốc độ xác định. Mảng dữ liệu trước khi truyền đi sẽ được gắn thêm ở đầu mảng và cuối mảng các Byte (hoặc một nhóm bit) đánh dấu đặc biệt. Ta có thể mô tả khuôn dạng truyền đồng bộ như sau: Trong đó: SYN: ký tự đồng bộ (16H). TEXT: thân văn bản (DATA). SOH: ký tự bắt đầu phần mào đầu. EXT: ký tự kết thúc văn bản. HEADER: phần mào đầu. ETB: ký tự kết thúc khối văn bản. STX: ký tự bắt đầu văn bản. BCC: ký tự kiểm tra khối. Trong cách truyền không đồng bộ, dữ liệu được truyền đi theo từng bit .Ký tự cần truyền đi được gắn thêm một bit đánh dấu ở đầu để báo bắt đầu ký tù (Start) và 1 hoặc 2 bit đánh dấu ở cuối để báo kết thúc ký tù (Stop). Giữa các ký tự truyền đi có thể có khoảng cách về thời gian. Dạng thức của dữ liệu truyền đi theo phương pháp không đồng bộ được thể hiện như sau: 2 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 Tuỳ theo loại mã được sử dụng trong khi truyền (baudot, ASCII, EBCDIC) độ dài cho mã ký tự có thể là 5,6,7,8 bit. Có thể có hoặc không có 1 bit Parity để kiểm tra lỗi khi truyền, có thể chọn 1 hoặc 2 bit Stop nhưng bắt buộc phải có bit Start. Vậy để truyền đi một ký tù theo phương pháp không đồng bộ, ngoài ký tù mang tin ta buộc phải truyền thêm Ýt nhất là 2 bit và nhiều nhất là 4 bit phụ để tạo ra khung cho ký tự đó, vì thể phương pháp này tuy đơn giản nhưng có hiệu suất không cao. Vì CARD ghép nối là nối tiếp nên ta sẽ ghép nó với cổng nối tiếp RS232 của máy tính. Việc truyền dữ liệu qua cổng RS232 được tiến hành theo cách nối tiếp, nghĩa là các bit dữ liệu được gửi nối tiếp nhau trên một đường dẫn. Cổng nối tiếp RS232 không phải là một hệ thống BUS, nã cho phép dễ dàng tạo ra liên kết dưới hình thức điểm với điểm giữa TBĐ và MT. RS232 có hai loại là loại 25 chân và loại 9 chân , trong bài này ta sẽ thiết kế CARD ghép nối với cổng 9 chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chức năng của các chân được mô tả như sau: Chân Chức năng 1 2 3 4 5 6 7 8 DCD - data carrier detect lối vào RxD - receive data lối vào TxD - transmit data lối ra DTR - data terminal ready lối ra GND - nối đất DSR - data set readly lối vào RTS - request lối ra CTS - clear to send lối vào 3 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 9 RI - ring indicator lối vào Việc truyền dữ liệu xảy ra ở trên hai đường dẫn. Qua chân cắm ra TxD, MT gửi các dữ liệu của nó đến TBĐ. Trong khi đó các dữ liệu mà máy tính nhận được , lại đưa đến chân RxD. Thông qua vi mạch chuyển mức ta sẽ nối nó với bộ vi xử lý . Việc bắt tay có thể thông qua hai chân số 7 (RTS) và chân số 8 (CTS). II. Thiết kế CARD ghép nối nối tiếp: Nhiệm vụ của CARD ghép nối là so sánh các đường dẫn địa chỉ ở máy tính với các địa chỉ đã được thiết lập xem có thống nhất không và thông báo sự đánh giá ở một độ điều khiển logic. Chỉ khi có sự thống nhất một cách chính xác mới có thể tiến hành sự trao đổi thông tin với máy tính. Trước tiên ta phải có bộ ADC ở đầu vào để biến tín hiệu tương tự từ máy đo thành tín hiệu số, sau đó các bit dữ liệu phải được đưa vào bộ đệm hai chiều để đưa dữ liệu đo vào và xuất ra tín hiệu điÒu khiển. Tiếp đó dữ liệu được đưa vào bộ xử lý và xuất nhập thông qua cổng RS232 đưa vào máy tính. Bên cạnh đó ta còn phải có bộ nhớ ngoài để lưu giữ kết quả trong quá trình xử lý. Trên cơ sở đó ta có thể chọn các vi mạch để thiết kế CARD như sau: 1. Bé biÕn đổi ADC: Ta sẽ chọn bộ biến đổi ADC là bộ ADC 0809. Đây là bộ chuyển đổi tương tự - số 8 bit. Vi mạch này có đầu vào là bộ chọn kênh 8 đường vào, 8 đường vào này sẽ được đưa ra để nối vào đường dữ liệu từ TBĐ. Việc chọn đường vào nhờ vào ba đường địa chỉ A,B,C. Điện áp nguồn cung cấp là Ucc=+5V, các đầu ra được ký hiệu từ 2 -1 (MSB) đến 2 -8 (LSB). Sơ đồ chân của vi mạch ADC 0809 được mô tả như sau: 4 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 IN-0 26 msb2-1 21 2-2 20 IN-1 27 2-3 19 2-4 18 IN-2 28 2-5 8 2-6 15 IN-3 1 2-7 14 lsb2-8 17 IN-4 2 EOC 7 IN-5 3 ADD-A 25 IN-6 4 ADD-B 24 ADD-C 23 IN-7 5 ALE 22 ref(-) 16 ENABLE 9 START 6 ref(+) 12 CLOCK 10 ADC0809 Nhịp clock của ADC0809 là : 640KHz. Thời gian chuyển đổi là : 100µs. Ba chân A,B,C được tổ hợp dùng chọn đầu vào analog IN như bảng sau : 8 chân D0 và D7 tổ hợp 256 giá trị đầu ra ứng 0 - 5 V ( ta lấy Vref+ = Vcc = 5 VDC & Vref- = GND = 0 ) 5 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 2. Bộ đệm BUS hai chiều: Ta chọn bộ đệm BUS hai chiều là vi mạch 74HC245. Sơ đồ chân của vi mạch này được biểu diễn như sau: A0 2 A1 3 A2 4 A3 5 A4 6 A5 7 A6 8 A7 9 B0 18 B1 17 B2 16 B3 15 B4 14 B5 13 B6 12 B7 11 E 19 DIR 1 74HC245 8 đầu từ A0 đến A7 là đầu vào dữ liệu đo và là đầu ra tín hiệu điều khiển, do đó nó sẽ được nối vào 8 bit ra của bộ ADC 0809. 6 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 8 đầu từ B0 đến B7 là các đầu ra dữ liệu và là đầu vào của tín hiệu điều khiển từ máy tính nên nó sẽ được nối với bộ xuất và nhập dữ liệu. Vi mạch 74HC245 chứa 8 bộ đệm với các lối ra 3 trạng thái để trao đổi thông tin giữa các đường dẫn BUS dữ liệu hai chiều. Chiều sẽ được xác định từ mức logic ở lối vào DIR: khi DIR = 0 thì dữ liệu sẽ được chuyển theo chiều từ B sang A tức là lúc đó tín hiệu sẽ đi từ CARD ra, khi DIR = 1 thì dữ liệu đi theo chiều từ A sang B nghĩa là dữ liệu từ TBĐ sẽ được đưa vào. 3. Bộ xử lý và nhập xuất dữ liệu: Để thực hiện được yêu cầu của đề bài đưa ra, bé vi xử lý được chọn ở đây sẽ là bộ vi xử lý chuyên dụng 8051. Dạng cấu trúc của bộ vi xử lý đã được đơn giản hoá có thể mô tả như sau: Đơn vị xử lý trung tâm nhận trực tiếp xung nhịp từ bộ tạo dao động được lắp thêm vào, linh kiện phụ trợ có thể là một khung dao động bằng vật liệu gốm hoặc một cộng hưởng bằng thạch anh. Ngoài ra , còn có khả năng đưa một tín hiệu giữ nhịp từ bên ngoài vào. Chương trình đang chạy có thể cho dừng lại nhờ một khối logic ngắt ở bên trong. Các nguồn ngắt có thể là: các biến cố ở bên ngoài, sự tràn bộ đếm hoặc cũng có thể là giao diện nối tiếp. Bé vi xử lý 8051 có một bộ nhớ chương trình bên trong với dung lượng 4/8 Kbyte. Giao diện nối tiếp có chứa một bộ truyền và một bộ nhận không đồng bộ , làm việc độc lập với nhau. Bằng cách đấu nối các bộ đệm thích hợp, ta có thể hình thành một cổng nối tiếp RS232 đơn giản. Tốc độ truyền qua cổng nối tiếp có thể đặt được trong một vùng rộng và được Ên định bằng một bộ định thời gian. 7 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 Chuyển sang sơ đồ sắp xếp chân của bộ vi xử lý 8051 ta có được mô tả như sau: EA/VP 31 X1 19 X2 18 RESET 9 RD 17 WR 16 INT0 12 INT1 13 T0 14 T1 15 P10 1 P11 2 P12 3 P13 4 P14 5 P15 6 P16 7 P17 8 P00 39 P01 38 P02 37 P03 36 P04 35 P05 34 P06 33 P07 32 P20 21 P21 22 P22 23 P23 24 P24 25 P25 26 P26 27 P27 28 PSEN 29 ALE/P 30 TXD 11 RXD 10 8051 Chức năng các chân của bộ vi xử lý 8051 được mô tả như sau: Chân Ký hiệu Chức năng 1 đến 8 P1.0 đến P1.7 Mô tả 8 bit của cổng giả hai hướng tự do sử dụng 9 RESET Đây là lối vào RESET, hoạt động ở mức cao 10 11 12 13 14 15 P3.0(RXD) P3.1(TXD) P3.2(TNTO ) P3.3(TNT1) P3.4(T0) Tín hiệu dạng TTL từ RS232 sẽ được đưa vào chân này nhờ một vi mạch chuyển mức Tín hiệu ở lối vào dạng TTL sẽ được dẫn đến chân này Hai chân 12,13 có thể dùng kết nối với một bộ nhớ ROM để tạo bộ nhớ ngoài Tín hiệu dạng CMOS từ RS232 sẽ được đưa vào chân này nhờ một vi mạch chuyển mức Tín hiệu ở lối vào dạng CMOS sẽ được dẫn đến chân này 8 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 16 17 P3.5(T1) P3.6(WR) P3.7(RD) Hai chân 16,17 đảm nhiệm chức năng ghi đọc 18 19 20 XTAL2 XTAL1 Vss Lối ra của bộ dao động thạch anh Lối vào của bộ dao động thạch anh Chân nối đất 21 đến 28 P2.0 đến P2.7 Đây là cổng giả hai hướng, có thể sử dụng để làm đường dẫn địa chỉ 29 30 31 /PSEN ALE /EA Chân này sẽ xuất ra các xung đọc dùng cho bộ nhớ chương trình bên ngoài Chân này sẽ xuất ra các xung điều khiển để lưu trữ trung gian các địa chỉ Chân này quyết định xem bé vi xử lý có làm việc với bộ nhớ ngoài hay không. 32 đến 39 P0.7 đến P0.0 Cổng hai hướng cực máng hở P0 hoặc BUS dữ liệu hai hướng dùng cho ROM,RAM và thiết bị ngoại vi ngoài (trong bài ta sẽ nối nó với BUS dữ liệu của TBĐ). 40 Vdd Nguồn nuôi dương 5V Khi làm việc với bộ nhớ chương trình ngoài, chân /EA sẽ được nối với nguồn +5V. lúc này cổng P0 dùng để truyền nửa dưới của các địa chỉ nhớ được sử dụng giống như dùng cho các dữ liệu 8 bit. Sau đó qua cổng P2 sẽ diễn ra quá trình xuất ra nửa trên của các địa chỉ 8 bit. Cổng P1 và P3 có chứa mỗi cổng một cổng vào ra 8 bit, có thể sử dụng được cho những mục đích điều khiển khác nhau. ậ cổng P3 có thêm các đường dẫn điều khiển dùng để trao đổi với một bộ nhớ bên ngoài, để đấu nối giao diện nối tiếp cũng như các đường dẫn ngắt bên ngoài. Mạch dao động ta sẽ thiết kế là bộ cộng hưởng bằng thạch anh phát ra tần số 11,0592 MHz và hai tụ điện cỡ 33pF để bằng tốc độ truyền chuẩn của cổng nối tiếp là 9600 baud. Bộ xử lý 8051 quản lý các địa chỉ tách rời nhau dùng cho bộ nhớ RAM bên trong bằng 128 Byte cho bộ nhớ chương trình và cho một bộ nhớ dữ liệu ở bên ngoài. Cùng địa chỉ đó có thể xuất hiện đồng thời ba lần. Trong phần trên của vùng nhớ địa chỉ RAM bên trong có đặt vô số các thanh ghi chức năng đặc biệt để qua đó có thể trao đổi với các bộ phận ngoại vi ở bên trong của bộ xử lý. Khi hoạt động với bộ nhớ bên ngoài, các cổng 0, 2 và đôi khi cả cổng 3 đều được sắp xếp dùng cho việc định địa chỉ và truyền dữ liệu. Một bộ nhớ RAM ngoài sử dụng cùng BUS địa chỉ và BUS dữ liệu giống như bộ nhớ chương trình ở ngoài, 9 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 nhưng chúng được trao đổi với các đường điều khiển /WR và /RD, trong khi bộ nhớ chương trình ở ngoài được kích hoạt bằng /PSEN. 4. Bộ nhớ chương trình Thông thường thì tất cả các chương trình được nạp vào hệ phát triển sẽ mất đi sau khi tắt nguồn nuôi. Hiện tượng này không phù hợp với ý muốn của ta nếu như là muốn giữ một chương trình để dùng cố định cho một ứng dụng nào đó. Một khả năng đạt được mục đích này là nạp một chương trình đã được viết ra vào một EPROM , chẳng hạn như loại EPROM 2K*8. Bên cạnh đó, muốn có bộ nhớ trung gian khi tính toán hay xử lý tín hiệu , để không bị mất dữ liệu khi nhập vào ta có thể dùng bộ nhí RAM, chẳng hạn như loại 6116 2K*8. Khi sử dụng với bộ nhớ ngoài ta có thể mô tả sơ đồ nguyên tắc cấu trúc của nó như sau: Vì bé vi xử lý có một BUS địa chỉ hoạt động theo kiểu dồn kênh nên mỗi lần truy nhập, nên bộ nhớ chương trình bên ngoài phải chuyển các địa chỉ A0 đến A7 vào một bộ nhớ trung gian. Khi các địa chỉ đã được sắp xếp, lệnh 8 bit có thể được đọc qua BUS địa chỉ và BUS dữ liệu. Như vậy ta chọn bộ nhớ ngoài gồm EPROM 2764 và bộ RAM 6116. a. Xét bé nhớ EPROM 2764: Sơ đồ chân của EPROM 2764 được bố trí như sau: A0 10 A1 9 A2 8 A3 7 A4 6 A5 5 A6 4 A7 3 A8 25 A9 24 A10 21 A11 23 A12 2 CE 20 OE 22 PGM 27 VPP 1 D0 11 D1 12 D2 13 D3 15 D4 16 D5 17 D6 18 D7 19 2764 10 [...]... ret end 3 Chương trình chuyển dữ liệu qua lại giữa CARD và MT PC: Khi tiến hành chuyển dữ liệu từ CARD vào MT và ngược lại, thì máy tính PC được ghép nối với CARD cần phải chuyển đổi cấu hình phù hợp Muốn thế ta phải sử dụng các đường truyền bắt tay của giao diện nối tiếp. Trong quá trình chuyền thì MT phải ở trạng thái không bận thì nó mới nhận dữ liệu vào, còn CARD xử lý cũng phải không bận thì mới... diện RS232 của máy tính Sơ đồ chân của vi mạch MAX232 được mô tả như sau: 1 3 4 5 11 10 12 9 C1+ Vs+ C1VsC2+ VCC C2GND T1IN T1OUT T2IN T2OUT R1OUT R1IN R2OUT R2IN 2 6 16 15 14 7 13 8 MAX232 Chân RxD của 8051 sẽ được nối với chân R1out của MAX232 Chân TxD của 8051 sẽ được nối với chân T1in của MAX232 Chân R1in của MAX232 sẽ được nối với chân số 3 của RS232 Chân T1out của MAX232 sẽ được nối với chân số... SBUF,A ; TI=0:san sang truyen 0FFh,A ; dia chi duoc viet vao A,0FFh ; dia chi cho thanh ghi tong 18 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 Tài liệu tham khảo 1 2 3 4 5 6 7 Bài giảng Interface Kỹ thuật vi xử lý Kỹ thuật ghép nối máy vi tính Đo lường điều khiển bằng máy tính Vi xử lý trong đo lường điều khiển Programming and customizing the 8051 microcontroller Applied PC interfacing, graphics and interrupts... 11 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 3 4 7 8 13 14 17 18 1 11 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 2 5 6 9 12 15 16 19 OE LE 74LS373 Như vậy các đường dữ liệu D0 đến D7 của 74LS373 sẽ được nối vào các cổng P0 của 8051, còn các chân Q0 đến Q7 sẽ được nối với đường địa chỉ của bộ nhớ chương trình Chân /OE của 74LS373 được nối xuống đất Chân chốt LE sẽ được nối với tín hiệu chốt đi ra... 2 của RS232 12 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 Nguồn nuôi cho CARD sẽ được lấy từ một nguồn ổn áp được thiết kế bằng IC 7805 Sơ đồ nguyên lý của mạch tạo nguồn ổn áp như sau: Trên cơ sở đó ta có sơ đồ nguyên lý của CARD như sau: 13 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 Sau đây ta xét cụ thể một số linh kiện và nguyên lý của CARD 14 Nguyễn xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 Đầu tiên tín hiệu... xuân Thành : Đo Lường - Tin Học 1 TMOD 89h TL0 8Ah TL1 8Bh TH0 8Ch TH1 8Dh P1 90h SCON 98h SBUF 99h P2 A0h IE A8h P3 B0h IP B8h PSW D0h Acc or A E0h B F0h Chương trình chuyển vùng dữ liệu từ TBĐ vào CARD: Khi truyền dữ liệu từ TBĐ vào CARD thì mỗi BYTE nhận được đều chuyển tới cổng P1, tiếp theo là một xung đồng bộ (Strobe) ngắn hạn tới P3.4(đường truyền T0) Sau đó chương trình đọc trạng thái cổng P1 và... 10 11 13 14 15 16 17 W G E 6116 Trong quá trình chạy thử bộ nhớ RAM đóng vai trò như là bộ nhớ chương trình, được trao đổi thông qua đường dẫn /PSEN Khi sử dụng với bộ vi xử lý 8051 ta nối chân /PSEN và chân /RD của 8051 với chân /G của 6116, chân /WR của 8051 sẽ được nối với chân /W của 6116 Tuy nhiên trong quá trình truền dữ liệu từ bộ nhớ chương trình vào bộ vi xử lý 8051 ta còn phải sử dụng bộ chốt... lý song nó sẽ được đữ vào MT thông qua việc điều khiển bằng một phần mềm được lập trình theo yêu cầu Khi nhận được tín hiệu điều khiển 8051 đưa tín hiệu ra qua đường dẫn TxD, thông qua vi mạch chuyển mức MAX232 dữ liệu này được đưa đến RS232, thông qua chương trình điều khiển khi MT không bận thì nó sẽ tiếp nhận dữ liệu này Việc bắt tay giữa MT và bộ vi xử lý thông qua hai đường T0 và T1 của 8051 Trong... Đo Lường - Tin Học 1 Bộ nhớ này có thể xoá được bằng tia cực tím và lập trình được bằng điện với 8192 từ được chia thành nhóm 8 bit Đây là bộ nhớ EPROM được sử dụng vào loại nhiều nhất trong họ 27xx Một cửa sổ trong suốt cho phép truyền qua tia cực tÝm để xoá đi nội dung của EPROM Sau đó chip có thể được viết lại như mới Các lối vào Vpp và /PGM dùng để xác lập chế độ ghi Khi các chân này được nối với. .. P3.4(đường truyền T0) Sau đó chương trình đọc trạng thái cổng P1 và gửi truyền trở lại BYTE đọc được qua giao diện nối tiếp Khi truyền , tất cả các đường dẫn lối vào cần phải được đặt lên mức cao và do vậy được chuyển sang mạch trạng thái cao Trên cơ sở đó ta có chương trình chuyển dữ liệu từ TBĐ vào CARD như sau: #include org 0000h mov SP,#60h ; dat con tro ngan xep INIT: clr TR1 ; lam ngung . chuyển một vùng nhớ qua lại giữa máy tính và thiết bị đo. I. Tổng quát về việc ghép nối thiết bị đo với máy tính qua cổng nối tiếp: Việc phối ghép giữa thiết bị đo (TBĐ) và máy tính (MT) là một. : Đo Lường - Tin Học 1 Nhiệm vụ của bài toán: Thiết kế CARD ghép nối thiết bị đo với máy tính qua cổng nối tiếp. Yêu cầu: • Thiết kế thiết bị đo ngoài có sử dụng vi xử lý có giao diện nối tiếp. •. cao. Vì CARD ghép nối là nối tiếp nên ta sẽ ghép nó với cổng nối tiếp RS232 của máy tính. Việc truyền dữ liệu qua cổng RS232 được tiến hành theo cách nối tiếp, nghĩa là các bit dữ liệu được gửi nối
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế card ghép nối thiết bị đo với máy tính qua cổng nối tiếp, thiết kế card ghép nối thiết bị đo với máy tính qua cổng nối tiếp,

Từ khóa liên quan