0

thiết kế một mô hình thí nghiệm mạch điện và bộ đo các đại lượng điện, có giao diện nối tiếp với máy

95 661 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 16:41

Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG MỤC LỤC PHẦN 1 : LÝ THUYẾT CHUNG A. T V N :ĐẶ Ấ ĐỀ 3 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI : 4 II. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI : 4 III. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT : 4 B. GI I THI U AT89C51:Ớ Ệ 4 I. TÓM TẮT PHẦN CỨNG : 4 1. Giới thiệu họ MCS51 : 4 2. Sơ lược về các chân của AT89C51 : 6 3. Tổ chức bộ nhớ : 9 4. Các thanh ghi chức năng đặc biệt : 13 5. Bộ nhớ ngồi : 16 6. Ngõ vào tín hiệu RESET: 20 II. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐỊNH THÌ TIMER: 21 1. Giới thiệu : 21 2. Thanh ghi chế độ Timer (TMOD) : 22 3. Thanh ghi điều khiển timer (TCON) : 23 4. Chế độ timer : 23 5. Nguồn tạo xung nhịp : 25 6. Bắt đầu, dừng và điều khiển các Timer: 26 7. Khởi động và truy xuất các thanh ghi timer : 27 8. Các khoảng ngắn và các khoảng dài: 28 III. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NGẮT (INTERRUPT): 28 1. Giới thiệu : 28 2. Tổ chức ngắt của AT89C51: 29 3. Các ngắt của µ CAT89C51: 29 4. Định thì interrupt: 30 IV. HOẠT ĐỘNG PORT NỐI TIẾP : 30 1. Giới thiệu : 30 2. Thanh ghi điều khiển port nối tiếp : 31 3. Các chế độ hoạt động : 32 4. Khởi động và truy xuất các thanh ghi cổng nối tiếp : 34 5. Truyền thông đa xử lý : 35 6. Tốc độ baud cổng nối tiếp : 36 V. TẬP LỆNH CỦA µCAT89C51: 38 Các chế độ đánh địa chỉ : Trong tập lệnh có 8 chế độ đánh địa chỉ: 38 C. BI N I A/D VÀ D/A :Ế ĐỔ 42 I. GIỚI THIỆU ADC0809 : 42 1. Sơ đồ khối : 42 SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 1 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG 2. Sơ đồ chân : 42 3. Khả năng : 43 4. Đặc tính kỹ thuật : 43 5. Mô tả chức năng : 43 GIẢN ĐỒ THỜI GIAN : 45 II. GIỚI THIỆU DAC0808 : 46 1. Sơ đồ khối : 47 2. Sơ đồ chân : 47 3. Khả năng : 47 4. Trị số tối đa : 47 5. Hoạt động cơ bản : 47 D. C NG N I TI P RS 232 :Ổ Ố Ế 49 E. NGÔN NG L P TRÌNH VISUAL BASIC V I TRUY N THÔNG N I TI P :Ữ Ậ Ớ Ề Ố Ế 50 F. GIAO TI P VÀ HI N TH K T QU O :Ế Ể Ị Ế Ả Đ 51 G. KHUY CH I THU T T N (OPERATION AMPLIFIER) :Ế ĐẠ Ậ Ố 52 I. SƠ ĐỒ KHỐI VÀ PHÂN TÍCH MỘT MẠCH OP – AMP ĐƠN GIẢN : 52 II. IC KHUYẾCH ĐẠI THUẬT TỐN (OP AMP) : 52 1. Các đặc tính cơ bản : 52 2. Op Amp lý tưởng : 54 3. Mạch đo dùng IC Op-Amp (mạch khuyếch đại thuật tốn ) : 55 A. THI T K PH N C NG :Ế Ế Ầ Ứ 56 I. ĐO ÁP, DÒNG, TỤ, CẢM VÀ ĐIỆN TRỞ : 56 1. Đo điện áp : 56 2. Đo dòng điện : 57 3. Đo điện dung : 57 4. Đo điện cảm : 58 5. Đo điện trở : 58 II. ĐO TẦN SỐ, COSϕ, CÔNG SUẤT : 59 1. Đo tần số : 59 2. Đo cos ϕ : 59 3. Đo công suất : 60 III. BỘ NGUỒN LẬP TRÌNH DAC : 60 B. GI I THI U CÁC IC TRÊN KIT :Ớ Ệ 60 1. µCAT89C51 : 60 2. Vi mạch MAX 232 : 61 SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 2 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG 3. ADC0809 : 61 4. DAC0808 : 61 5. LM741 và LF353 : 61 6. IC 74HC573 : Đệm dòng 63 7. Rơ le : 63 C. GIAO DI N TRÊN MÁY TÍNH VÀ S D NG :Ệ Ử Ụ 65 D. L U GI I THU T VÀ CH NG TRÌNH VI X LÝ :Ư ĐỒ Ả Ậ ƯƠ Ử 71 I. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT : 71 1. Chương trình chính : 71 1. Chương trình con Inchar, Outchar: 80 2. Chương trình con đo độ rộng xung : 80 3. Chương trình con delay2ms : (delay 2.5 ms) 80 II. CHƯƠNG TRÌNH VI XỬ LÝ CHO AT89C51 : 82 III. MẠCH THIẾT KẾ : 93 94 Tài liệu tham khảo 1. Tài liệu Vi Xử Lý_______________________Giảng viên Hồ Trung Mỹ 2. The 8051 Microcontroller_________________I.Scott MacKenzie 3. Hướng dẫn thí nghiệm Vi Xử Lý. 4. Đo lường và điều khiển bằng máy tính______Ngô Diên Tập 5. Lập trình ghép nối máy tính trong Windows__Ngô Diên Tập 6. Kỹ thuật đo____________________________Nguyễn Ngọc Tân 7. Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm mạch điện tử . PHẦN 1 : LÝ THUYẾT CHUNG A. ĐẶT VẤN ĐỀ : Ngày nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật, kỹ thuật điện tử ma øtrong đó là việc ứng dụng máy vi tính vào kỹ thuật đo lường và điều khiển đã đem lại những kết quả đầy tính ưu việt . SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 3 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG Để có thể tiến hành điều khiển hoặc giám sát, đo lường các quá trình thực bằng máy tính, trước hết phải có được mối liên hệ cần thiết giữa máy tính và thế giới bên ngồi. Với sự phát triển mạnh của nghành kỹ thuật số đặc biệt là cho ra đời các họ vi xử lí và vi điều khiển rất đa chức năng do đó việc dùng kỹ thuật vi xử lí, kỹ thuật vi điều khiển kết hợp với máy tính đã giải quyết những bế tắc và kinh tế hơn mà phương pháp dùng IC rời kết nối lại không thực hiện được. Các thiết bị, hệ thống đo lường và điều khiển ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian thu thập số liệu ngắn, nhưng điều đáng quan tâm hơn là mức độ tự động hố trong việc thu thập và xử lý các kết quả đo, kể cả việc lập bảng thống kê cũng như in ra kết quả . I. Mục đích yêu cầu của đề tài : Trong luận văn này, em thiết kế một mô hình thí nghiệm mạch điện và bộ đo các đại lượng điện, có giao diện nối tiếp với máy tính để hiển thị và vẽ dạng tín hiệu đo lên màn hình. Mạch vi xử lý nhận các giá trị đại lượng điện (điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, cảm kháng tần số, công suất) sau khi đã qua mạch đệm được chuyển thành điện áp thích hợp tương ứng với ngõ vào analog của bộ biến đổi ADC. Các giá trị đo sẽ được truyền về máy tính để xử lý và được hiện thị lên màn hình . Yêu cầu : -Giá trị đo phải chính xác, và thay đổi tầm đo một cách linh hoạt. -Mạch điện không quá phức tạp, bảo đảm được sự an tồn, dễ sử dụng. -Giá thành không quá mắc. II. Giới hạn của đề tài : Do mạch chỉ thiết kế đo các đại lượng điện trên mạch thí nghiệm điện nên bị giới hạn về giá trị đo áp (tối đa 12 V DC, 24 Vpp AC), dòng (0.1 A), các giá trị điện kháng, tần số, công suất cũng bị giới hạn tầm đo. Ta có thể mở rộng để đo các giá trị lớn hơn thông qua biến dòng, biến áp, mạch phân tầm đo với tỷ số biến đổi thích hợp. III. Sơ đồ khối tổng quát : B. GIỚI THIỆU AT89C51 : I. TÓM TẮT PHẦN CỨNG : 1. Giới thiệu họ MCS51 : MCS51 là một họ IC vi điều khiển (microcontroller) do hãng Intel sản xuất . Các IC tiêu biểu cho họ MCS51 là 8031 và 8051 . Cùng với thời gian, con người đã cho ra đời nhiều loại vi xử lí từ 8 bit đến 64 bit với cải tiến ngày càng ưu việt nhưng tùy theo mục đích sử dụng mà vi xử lí 8 bit vẫn còn tồn tại. Trong luận văn, em sử dụng vi điều khiển AT89C51 . AT89C51 cũng là vi xử lí 8 bit nhưng có chứa bộ nhớ bên trong và có thêm 2 bộ định thời, ngồi ra nó có thể giao tiếp nối tiếp trực tiếp với máy tính . Với bộ nhớ trong, AT89C51 thích hợp cho những chương trình có quy mô nhỏ, tuy nhiên AT89C51 SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 4 Khối mạch đệm Khối xử lý & chuyển đổi Máy tính Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG có thể kết hợp được với bộ nhớ ngồi cho chương trình có quy mô lớn. Sau đây là giới thiệu của em về vi điều khiển AT89C51 có các đặc điểm chung như sau : − 4 Kbyte ROM . − 128 byte RAM . − 4 port I/O 8 bit . − 2 bộ định thời 16 bit . − Giao tiếp nối tiếp . − 64 K không gian bộ nhớ chương trìng mở rộng . − 64 K không gian bộ nhớ dữ liệu mở rộng . − Một bộ xử lý luận lý (thao tác trên các bit đơn ). − 210 bit được địa chỉ hố . − Bộ nhân/chia 4 µ s . SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 5 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG Sơ đồ khối AT89C51 2. Sơ lược về các chân của AT89C51 : AT89C51 có tất cả 40 chân có chức năng như các đường xuất nhập . Trong đó có 24 chân có công dụng kép, mỗi đường có thể hoạt động như đường xuất nhập hoặc như đường điều khiển hoặc là các thành phần của bus dữ liệu và bus địa chỉ . Sơ đồ chân AT89C51 : 40 SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 6 OTHER REGISTER 128 byte RAM 128 byte RAM 8032\8052 ROM 0K: 8031\8032 4K: 8031 8K:8052 INTERRUPT CONTROL INT1\ INT0\ SERIAL PORT TEMER0 TEMER1 TEMER2 8032\8052 CPU OSCILATOR BUS CONTROL I/O PORT SERIAL PORT EA\ RST ALE\ PSEN\ P 0 P 1 P 2 P 3 Address\Data TXD RXD TEMER2 8032\8052 TEMER1 TEMER1 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG Vcc P0.7 32 AD7 30pF 19 XTAL1 P0.6 33 AD6 P0.5 34 AD5 12MHz P0.4 35 AD4 18 XTAL2 P0.3 36 AD3 30pF P0.2 37 AD2 P0.1 38 AD1 P0.0 39 AD0 AT89C51 P1.7 8 29 O PSEN P1.6 7 P1.5 6 30 ALE P1.4 5 P1.3 4 31 O EA P1.2 3 P1.1 2 9 RST P1.0 1 RD 17 P3.7 P2.7 28 A15 WR 16 P3.6 P2.6 27 A14 T1 15 P3.5 P2.5 26 A13 T0 14 P3.4 P2.4 25 A12 INT1 13 P3.3 P2.3 24 A11 INT0 12 P3.2 P2.2 23 A10 TXD 11 P3.1 P2.1 22 A9 RXD 10 P3.0 Vss P2.0 21 A8 a. Port 0 : Port 0 là một port có hai chức năng trên các chân 32 – 39 . Trong các thiết kế cỡ nhỏ ( không dùng bộ nhớ mở rộng ) nó có các chức năng như các đường I/O .Đối với các thiết kế lớn với bộ nhớ mở rộng, nó được hợp kênh giữa bus địa chỉ và bus dữ liệu . SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 7 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG b. Port 1 : Port 1 là một port I/O trên các chân 1 – 8 . Các chân được ký hiệu P1.0 , P1.1, P1.2 , … có thể dùng cho giao tiếp với các thiết bị ngồi nếu cần .Port 1 không có chức năng khác, vì vậy chúng chỉ được dùng cho giao tiếp với các thiết bị ngồi . c. Port 2 : Port 2 là một port có công dụng kép trên các chân 21 – 28 được dùng như các đường xuất nhập hoặc là các byte cao của bus địa chỉ đối với các thiết kế dùng bộ nhớ mở rộng . d. Port 3 : Port 3 là một port công dụng kép trên các chân 10 – 17 . Các chân của port này có nhiều chức năng, các công dụng chuyển đổi có liên hệ với các đặc tính đặc biệt của AT89C51 như ở bảng sau : Bit Tên Chức năng chuyển đổi P3.0 RXD Dữ liệu nhận cho port nối tiếp . P3.1 TXD Dữ liệu phát cho port nối tiếp . P3.2 INT0 Ngắt 0 bên ngồi . P3.3 INT1 Ngắt 1 bên ngồi . P3.4 T0 Ngõ vào của timer/counter 0 . P3.5 T1 Ngõ vào của timer/counter 1 . P3.6 WR Xung ghi bộ nhớ dữ liệu ngồi . P3.7 RD Xung đọc bộ nhớ dữ liệu ngồi . e. PSEN ( Program Store Enable ) : AT89C51 có 4 tín hiệu điều khiển . PSEN là tín hiệu ra trên chân 29 . Nó là tín hiệu điều khiển để cho phép bộ nhớ chương trình mở rộng và thường được nối đến chân OE (Output Enable ) của một EPROM để cho phép đọc các byte của mã lệnh . PESEN sẽ ở mức thấp trong thời gian lấy lệnh . Các mã nhị phân của chương trình được đọc từ EPROM qua bus dữ liệu và được chốt vào thanh ghi lệnh của AT89C51 để giải mã lệnh . Khi thi hành chương trình trong ROM nội ( AT89C51 ) PSENsẽ ở mức thụ động ( mức cao ). f. ALE (Adress Latch Enable ) : Tín hiệu ra ALE trên chân 30 tương hợp với các thiết bị làm việc với các vi xử lý 8085, 8086, 8088 . AT89C51 dùng ALE một cách tương tự cho việc giải kênh các bus địa chỉ và dữ liệu . Khi port 0 được dùng trong chế độ chuyển đổi của nó : vừa là bus dữ liệu vừa là byte thấp của bus địa chỉ, ALE là tín hiệu để chốt địa chỉ vào một thanh ghi bên ngồi trong nữa đầu chu lỳ bộ nhớ. Sau đó các đường port 0 dùng đểxuất hoặc nhập dữ liệu trong nửa sau của chu kỳ bộ nhớ . Các xung tín hiệu ALE có tốc độ bằng 1/6 lần tần số dao động trên chip và có thể được dùng làm nguồn xung nhịp cho các phần khác của hệ thống . Nếu xung nhịp trên AT89C51 là 12 MHz thì ALE có tần số 2 MHz . Chỉ ngoại trừ khi hình thành lệnh SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 8 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG MOVX , một xung ALE sẽ bị mất . Chân này cũng được làm ngõ vào cho xung lập trình cho EPROM trong AT89C51 . g. EA (External Access): Tín hiệu vào EA trên chân 31 thường được mắc lên mức cao (+5V )hoặc mức thấp (GND ). Nếu ở mức cao, AT89C51 thi hành chương trình từ ROM nội trong khoảng địa chỉ thấp ( 4K). Nếu ở mức thấp, chương trình chỉ được thi hành từ bộ nhớ mở rộng . Khi dùng 8031, EA luôn được nối mức thấp vì không có bộ nhớ chương trình trên chip . Nếu EA được nối mức thấp bộ nhớ bên trong chương trình AT89C51 sẽ bị cấm và chương trình thi hành từ EPROM mở rộng . Người ta còn dùng EA làm chân cấp điện áp 21V khi lập trình cho EPROM trong AT89C51 . h. RST ( Reset ): Ngõ vào RST trên chân 9 là ngõ reset của AT89C51 . Khi tín hiệu này được đưa lên mức cao ( trong ít nhất 2 chu kỳ máy ) , các thanh ghi bên trong AT89C51 được tải những giá trị thích hợp để khởi động hệ thống . i. Các ngõ vào bộ dao động trên chíp : Như đã thấy trong các hình trên , AT89C51 có một bộ dao động trên chip . Nó thường được nối với một thạch anh ở giữa hai chân 18 và 19 . Các tụ giữ cũng cần thiết như đã vẽ . Tần số thạch anh thông thường là 12 MHz . j. Các chân nguồn : AT89C51 vận hành với nguồn đơn +5V. V cc được nối vào chân 40 và V ss (GND) được nối vào chân 20 . 3. Tổ chức bộ nhớ : AT89C51 có bộ nhớ theo cấu trúc Harvard : có những vùng bộ nhớ riêng biệt cho chương trình và dữ liệu . Như đã nói ở trên , cả chương trình và dữ liệu có thể ở bên trong ( AT89C51); dù vậy chúng có thể được mở rộng bằng các thành phần ngồi lên đến tối đa 64 Kbyte bộ nhớ chương trình và 64 Kbyte bộ nhớ dữ liệu . Bộ nhớ bên trong bao gồm ROM và RAM trên chip , RAM trên chip bao gồm nhiều thành phần : phần lưu trữ đa dụng , phần lưu trữ địa chỉ hố từng bit , các bank thanh ghi và các thanh ghi chức năng đặc biệt . SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 9 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG FFFF FFFF FF 00 0000 0000 Bộ nhớ trên chip Bộ nhớ mở rộng Tóm tắt các vùng bộ nhớ của AT89C51 Hai đặc tính cần lưu ý là :  Các thanh ghi và các port xuất nhập đã được xếp trong bộ nhớ và có thể được truy xuất trực tiếp giống như các địa chỉ bộ nhớ khác .  Ngăn xếp bên trong RAM nội nhỏ hơn so với RAM ngồi như trong các bộ vi xử lý khác .  Chi tiết về bộ nhớ RAM trên chip : Như ta thấy trên hình sau, RAM bên trong AT89C51 được phân chia giữa các bank thanh ghi (00H – 1FH ), RAM địa chỉ hố từng bit (20H – 2FH ), RAM đa dụng (30H – 7FH) và các thanh ghi chức năng đặc biệt (80H – FFH) . a. RAM đa dụng : Mặc dù trên hình cho thấy 80 byte RAM đa dụng chiếm các địa chỉ từ 30H – 7FH, 32 byte dưới cùng từ 00H đến 1FH cũng có thể được dùng với mục đích tương tự (mặc dù các địa chỉ này đã có mục đích khác ). SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 10 Bộ nhớ chương trình được chọn qua PSEN Bộ nhớ dữ liệu được chọn qua WR và RD [...]... nối đường OE của RAM với một cổng AND có hai ngõ vào PSEN\ và RD\ Sơ đồ mạch như hình sau cho phép bộ nhớ RAM có hai chức năng vừa là bộ nhớ chương trình vừa là bộ nhớ dữ liệu: WR\ WR\ RAM RD\ OE\ PSEN\ Vậy một chương trình có thể được tải vào RAM bằng cách xem nó như một bộ nhớ dữ liệu và thi hành bằng cách xem nó như một bộ nhớ chương trình 6 Ngõ vào tín hiệu RESET: AT89C51 có ngõ vào Reset RST tác... (TCON) ở địa chỉ 88H Chỉ có TCON được địa chỉ hóa từng bit g Các thanh ghi port nối tiếp: SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 15 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG AT89C51 chứa 1 port nối tiếp dùng cho việc trao đổi thông tin với các thiết bị nối tiếp như máy tính modem hoặc giao tiếp với các IC khác (các bộ chuyển đổi A\D, các thanh ghi dịch…) Một thanh ghi gọi là bộ đếm dữ liệu nối tiếp (SBUF) ở địa chỉ... Xếp chồng các vùng bộ nhớ và dữ liệu bên ngồi: Vì bộ nhớ chương trình là ROM nên nảy sinh một vấn đề bất tiện khi phát triển phần mềm cho AT89C51 là tổ chức bộ nhớ như thế nào để có thể sửa đổi chương trình và có thể ghi trở lại khi nó được chứa trong bộ nhớ ROM Cách giải quyết là xếp chồng các vùng nhớ chương trình và dữ liệu Một bộ nhớ RAM có thể chứa cả chương trình và dữ liệu bằng cách nối đường... PORT NỐI TIẾP : 1 Giới thiệu : AT89C51 có 1 port nối tiếp trong chíp có thể hoạt động ở nhiều chế độ trên một dãi tần số rộng Chức năng chủ yếu của port nối tiếp là thưc hiện chuyển đổi song song sang nối tiếp đối với dữ liệu xuất ,và chuyển đổi nối tiếp sang song song với dữ liệu nhập SV : TRIỆU QUANG MINH Trang 30 Luận văn tốt nghiệp GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG Truy xuất phần cứng đến port nối tiếp qua các. .. G Port 2 A8-A15 RD OE WE WR Giao tiếp giữa AT89C51 và RAM Kết nối bus địa chỉ và bus dữ liệu giữa RAM và AT89C51 cũng giống như EPROM và do đó cũng có thể lên đến 64 Kbyte bộ nhớ RAM Ngồi ra chân RD của AT89C51 được nối với chân cho phép xuất (OE) của RAM và chân WR được nối với chân ghi (WR) củaRAM Giản đồ thời gian cho lệnh đọc bộ nhớ dữ liệu ngồi được vẽ ở hình sau đối với lệnh MOVX A,@DPTR: SV :... được nối với tới TH0 - Khi timer 0 ở chế độ 3, có thể có thể cho timer 1 chạy và ngưng bắng cách chuyển nó ra ngồi và vào chế độ 3 Nó vẫn có thể được sử dụng bởi port nối tiếp như bộ tạo tốc độ baud hoặc nó có thể sử dụng bằng bất cứ cách nào mà không cần ngắt (vì nó không còn được nối với TF1) Xung nhịp timer TL1 TH1 Xung nhịp timer TH0 TH0 1/12 fosc TF0 TF1 Cờ báo tràn 5 Nguồn tạo xung nhịp : Có hai... các chân TXD và RXD Các chân này có các chức năng khác với 2 bit của port 3 ,P3.1 ở chân 11(TXD ) và P3.0 ở chân 10 (RXD) Port nối tiếp cho hoạt động song công ( thu và phát đồng thời) ,và đệm lúc thu ,cho phép 1 ký tự sẽ được thu và được giữ trong khi ký tự thứ 2 được nhận Hai thanh ghi chức năng đặc biệt cung cấp truy xuất phần mềm đến port nối tiếp là SBUF và SCON Bộ đệm port nối tiếp (SBUF) ở... được thay thế cho các ký hiệu “RS1” và “RS0” Vậy , lệnh SETB RS1 sẽ giống như lệnh SETB 0D4H  Cờ tràn : Cờ tràn (OV)được set sau một lệnh cộng hoặc trừ nếu có một phép tốn bị tràn Khi các số có dấu được cộng hoặc trừ với nhau , phần mềm có thể kiểm tra bit này để xác định xem kết quả có nằm trong tầm xác định không Khi các số không dấu được cộng , bit OV có thể được bỏ qua Các kết quả lớn hơn +127... nối tiếp (SCON) ở địa chỉ 98H là thanh ghi có địa chỉ bit chứa các bit trạng thái và các bit điều khiển Các bit điều khiển đặt chế độ hoạt động cho port nối tiếp, các bit trạng thái chỉ kết thúc phát hoặc thu ký tự Các bit trạng thái có thể được kiểm tra bằng phần mềm hoặc có thể được lập trình để tạo interrupt Tần số làm việc của port nối tiếp (tốc độ baud) có thể cố định (lấy từ dao động trên chip... LĂNG Hình : cho chạy và dừng các timer Vì TRx ở trong thanh ghi TCON có địa chỉ bit, nên dễ dàng cho việc điều khiển các timer trong chương trình Ví dụ, cho timer 0 chạy bằng lệnh: SETB TR0 Và dừng bằng lệnh: CLR TRO Hình sau minh họa Timer 1 hoạt động ở chế độ 1 như một timer 16 bit Các thanh ghi timer TL1/TH1 và cờ báo tràn TF1 trong sơ đồ chỉ các khả năng có thể có của nguồn tạo xung nhịp và dễ . đo các đại lượng điện, có giao diện nối tiếp với máy tính để hiển thị và vẽ dạng tín hiệu đo lên màn hình. Mạch vi xử lý nhận các giá trị đại lượng điện (điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung,. thập và xử lý các kết quả đo, kể cả việc lập bảng thống kê cũng như in ra kết quả . I. Mục đích yêu cầu của đề tài : Trong luận văn này, em thiết kế một mô hình thí nghiệm mạch điện và bộ đo các. có chứa bộ nhớ bên trong và có thêm 2 bộ định thời, ngồi ra nó có thể giao tiếp nối tiếp trực tiếp với máy tính . Với bộ nhớ trong, AT89C51 thích hợp cho những chương trình có quy mô nhỏ, tuy
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế một mô hình thí nghiệm mạch điện và bộ đo các đại lượng điện, có giao diện nối tiếp với máy, thiết kế một mô hình thí nghiệm mạch điện và bộ đo các đại lượng điện, có giao diện nối tiếp với máy, , Sơ lược về các chân của AT89C51 :, Tổ chức bộ nhớ :, Các thanh ghi chức năng đặc biệt :, V. TẬP LỆNH CỦA CAT89C51:, Mô tả chức năng :, Các đặc tính cơ bản :, I. ĐO ÁP, DÒNG, TỤ, CẢM VÀ ĐIỆN TRỞ :, B. GIỚI THIỆU CÁC IC TRÊN KIT :, C. GIAO DIỆN TRÊN MÁY TÍNH VÀ SỬ DỤNG :, I. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT :, II. CHƯƠNG TRÌNH VI XỬ LÝ CHO AT89C51 :

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm