0

báo cáo dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn huyện can lộc giai đoạn 1 tại thị trấn nghèn, huyện can lộc, tỉnh nghệ tĩnh

114 640 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:16

Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh TOM TT BAO CAO ANH GIA TAC ễNG MễI TRNG I. Thụng tin chung vờ D an 1.1. Tờn D an Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 1.2. C quan chu D an UBND huyện Can Lộc - Đi din: ông: Bùi Huy Tam Chc vụ: Chủ tịch UBND - a ch liên h: huyn Can Lc, tnh H Tnh - in thoi: 0393.841.227 1.3. Vi tri ia ly, ia hinh khu vc thc hiờn D an: - Vi tri ia ly Khu chụn lõp chõt thai rn huyờn Can Lục nằm trên địa bàn xóm Bắc Sơn, Thị trấn Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh, cách khu dân c gần nhất 2km, đợc giới hạn nh sau: + Phớa Bc: Giỏp ng quy hoach mi i qua cõu Thuõn Chõn; + Phớa Nam: Giỏp ng quy hoch 15,5m; + Phớa ụng: Giỏp ng quy hoch 20,5m; + Phớa Tõy: Giỏp ng quy hoch 15,5m. - ia hinh Thị trấn Nghèn có địa hình tơng đối phức tạp bao gồm sông, núi, đất bồi ngập úng. Sông Nghèn chia Thị trấn ra 2 vùng Bắc Nghèn và Nam Nghèn. Hai bên núi Nghèn địa hình dốc dãn ra bờ sông và đồng ruộng tạo điều kiện thoát n- ớc tốt. Khu vực Bắc Nghèn tơng đối trũng, thoát nớc khó khăn, cờng độ đất yếu hơn. Hai bên bờ sông Nghèn, đất bồi bờ sông, bùn lầy không thuận tiện cho việc xây dựng, đất bị nhiễm mặn. Cots ngập lụt của khu vực Thị trấn Nghèn là 5,5m. II. Nụi dung chinh cua D an 2.1. Mc tiờu va phng an la chon ca d ỏn: - Muc tiờu cua d an + Xõy dng khu x lý cht thi tp trung chung cho ton huyờn Can Lục, m bo an ton v sinh mụi trng, sc khe v i sng hin ti cng nh trong tng lai cho nhõn dõn. + Gúp phn chi tit húa Quy hoch chung ca huyn Can Lc, thỳc y phỏt trin kinh t xó hi, vn húa du lch cho huyn Can Lc. Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -1- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - Phng an la chon: Phng an x ly chõt thai rn: Chụn lõp hp vờ sinh. 2.2. Nụi dung va quy mụ cua D an Quy hoch Khu x ly CTR huyn Can Lc giai oan I vi cỏc hng mc chớnh c trinh bay trong bang sau: TT Tờn lụ t Din tớch (m 2 ) T l (%) 1 t cõy xanh cỏch ly 19.173 29,7 2 t ban qun lý 3.053 4,73 3 Sn tp kt CTR hu c 4.240 6,57 4 Sn tp kt CTR vụ c 6.489 10,05 5 Bói chụn lp hp v sinh 18.968 29,38 6 t khu vc k thut 748 1,16 7 H nc thi 1.152 1,78 8 H sinh hc 3.260 5,05 9 Giao thụng chớnh 2202 3,41 10 Giao thụng nhỏnh 5.279 8,17 Tng khu t quy hoch 64.564 100,00 - Diờn tich quy hoach: Diờn tich quy hoach lam khu x ly chõt thai rn: 114.640 m 2 trong o diờn tich õt s dung giai oan I la 64.564 m 2 . 2.3. Cụng nghờ san xuõt va võn hanh - Quy trình xử lý, chôn lấp rác: Rác hàng ngày đợc xe chuyên dụng chở đến đổ vào hố chôn lấp, máy ủi sẽ san rác bằng phẳng, đầm nén kỹ lên khối rác, trong quá trình san ủi thì phun chế phẩm EM hoặc P.MET, khi lớp rác dày 0,6-0,8m thi ngừng quá trình đầm nén, san đất bằng thủ công kết hợp bằng máy, lấp phủ 1 lớp đất dày 20cm, phun thuốc diệt côn trùng, rắc vôi bột. Chu trình sau lại tiếp tục nh vậy cho lớp trên, công tác san ủi, xử lý rác đợc thực hiện hàng ngày. - Quy trình thu và xử lý nớc rác: Nớc rác phát sinh trong quá trình lên men phân huỷ các chất hữu cơ tập trung về hố ga qua hệ thống ống thu đục lỗ đặt ở đáy hố chôn lấp. Nớc rác đợc máy bơm chìm chuyên dụng đặt ở đáy hố ga bơm qua đờng ống vào hồ sinh học qua các ngăn lắng xử lý yếm khí và ngăn lọc thực vật. Nớc thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 25:2009 (mức B 2 ) mới thải ra môi trờng theo ống dẫn và cửa xả tự chảy ra môi trờng. Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -2- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - Xử lý hố chôn lấp sau khi đổ đầy rác: Mặt rác đợc san ủi, đầm nén kỹ, độ vồng từ 10 - 15%, đợc phủ lớp đất sét dày lớn hơn hoặc bằng 0,6m, trên lớp đất sét là lớp đất cát và đất màu dày kín đến thành hố chôn lấp, trên lớp đất này trồng cây, cỏ định kỳ bơm, kiểm tra khối lợng và chất lợng nớc rác trong hố gas. 2.4. Tụng mc õu t, nguụn vụn õu t: - Tụng mc õu t cua giai oan I: 53.663.475.000 ng Bng ch: Nm mi ba ty sau trm sau mi ba triờu bụn trm bay mi lm nghin ụng. - Nguụn vụn õu t thc hiờn D an: Nguụn vụn ngõn sach tinh. 2.5. Hinh thc quan ly D an:Chu õu t trc tiờp quan ly va iờu hanh D an. III. Cỏc tỏc ng cua D an ờn mụi trng 3.1. Cỏc tỏc ng n mụi trng t nhiờn - Tac ụng ờn mụi trng õt va nc di õt. + Hoat ụng ao p, san gat mt bng khu õt thc hiờn D an se lam xao trụn thanh phõn, cõu truc cua õt. Trong giai oan nay õt dờ bi xoi mon, ra trụi. + Chõt thai rn xõy dng phat sinh trong qua trinh xõy dng cac hang muc cụng trinh cua D an nờu ờ vng vai trờn õt se lam õt tr nờn chai cng, bac mau. + Chõt thai rn, nc thai sinh hoat cua can bụ, cụng nhõn phat sinh trong qua trinh chuõn bi, xõy dng va võn hanh cua D an nờu khụng c thu gom se gõy ụ nhiờm mụi trng õt, lam thay ụi thanh phõn, tinh chõt cua õt. Ngoai ra, khi ma xuụng cac loai chõt thai nay phõn huy, theo nc ma ngõm xuụng õt gõy ụ nhiờm mụi trng cac lp õt phia di va nc di õt, mc ụ anh hng tuy theo tng giai oan. + Nc ma chay tran trờn mt bng D an co thờ cuụn trụi õt cat, dõu m, gõy ụ nhiờm õt, co thờ gõy xoi mon, sut l õt. + Chõt thai nguy hai bao gụm co cha dõu m, cac chõt nguy hai, la nguyờn nhõn tiờm tang gõy ụ nhiờm mụi trng õt cung nh mụi trng nc di õt. + Nc ri rac t cac ụ chụn lõp rac cha nhiờu chõt ha c nờu ờ ri rac ra õt se lam ụ nhiờm mụi trng õt va mụi trng nc ngõm. - Tac ụng ờn mụi trng nc: Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -3- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh + Chõt thai rn, nc thai sinh hoat cua can bụ, cụng nhõn phat sinh trong qua trinh chuõn bi, xõy dng va võn hanh cua D an nờu cha nhiờu chõt hu co co kha nng gõy phu dng nguụn nc mt, tng lam lng chõt l lng, + Nc ma chay tran trờn mt bng D an co thờ cuụn trụi õt cat, dõu m, xuụng nguụn nc lam tng ụ uc, tng ham lng chõt l lng, bụi lng dong chay. . + Nc ri rac t cac ụ chụn lõp rac cha nhiờu chõt ha c, chõt l lng nờu khụng c thu gom va x ly se gõy ụ nhiờm mụi trng nc mt khi ma xuụng. + Chõt thai nguy hai nờu khụng c thu gom khi ma xuụng bi nc phat tan ra pham vi rụng la nguy c anh hng ờn mụi trng nc. - Tac ụng ờn mụi trng khụng khi: + Qua trinh san gat mt bng, võn chuyờn õt, nguyờn võt liờu xõy dng, chõt thai rn, se lam tăng lợng bụi trong không khí. Bụi làm giảm lợng hơi nớc trong không khí và tạo không khí ngột ngạt. Các tác động này sẽ gây ảnh hởng đến sức khoẻ con ngời, năng suất cây trồng, vật nuôi. + Khí thải độc hại nh CO x , SO 2 , NO x , C m H n , gây ô nhiễm môi trờng không khí nh làm tăng nguy cơ gây hiệu ứng nhà kính, ảnh hởng mạnh đến hệ hô hấp của con ngời, + Sự phân hủy các chất hữu cơ ở bãi chôn lấp tạo ra một lợng lớn các khí sinh học với thành phần chủ yếu là khí CH 4 , CO 2 và một lợng nhỏ các khí khác nh Toluend (C 6 H 5 CH 3 ); Benzen (C 6 H 6 ); Nitơ (N 2 ); Hydrosunfua (H 2 S) Sự phân huỷ chất bẩn của các vi sinh vật trong hồ sinh học phát sinh ra một lợng đáng kể các khí thải nh: NH 3 , H 2 S, CH 3 SH làm gia tăng các thành phần độc hại trong môi trờng không khí. + Tiờng ụn, ụ rung t hoat ụng thi cụng, võn chuyờn se lam anh hng ờn mụi trng xung quanh. Tuy nhiờn mc ụ anh hng chi mang tinh cuc bụ trờn cụng trng va doc tuyờn ng võn chuyờn. - Tac ụng ờn hờ sinh thai: Qua trinh don mt bng, xõy dng va võn hanh D an se lam thay ụi hờ sinh thai khu vc va xung quanh khu vc. S di c cua cac loai bo sat nh tc ke, rn nc, ky nhụng, va s gia tng cac loai ụng võt khu vc chụn lõp rac nh ruụi, muụi, chuụt, gian, diờu hõu, cu meo, Mt khac, viờc gia tng ụ uc nguụn nc, cac chõt rn l lng, chõt hu c, trong mụi trng nc mt cung lam thay ụi i sụng cua sinh võt thuy sinh. Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -4- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Khi ong ca va phuc hụi mụi trng khu chụn lõp thi hờ sinh thai se thay ụi hinh thanh hờ sinh thai mi, phong phu, a dang, tng tinh my quan. - Tac ụng ờn mụi trng kinh tờ xa hụi: + Hinh thanh mụi quan hờ mi gia dõn c va ban giai phong mt bng, cụng nhõn thi cụng xõy dng, cụng nhõn thu gom, võn chuyờn rac. + Nguy c gia tng cac vu tai nan giao thụng trờn tuyờn ng võn chuyờn õt, nguyờn võt liờu ờn khu vc D an. + Nguy c xõy ra cac dich, bờnh, t hoat ụng thu nht va ban phờ liờu. 3.2. Tac ụng cua cỏc s cụ rui ro mụi trng Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, thi công và vận hành khu chôn lấp rác nếu công nhân không tuân thủ nội quy sẽ xảy ra tai nạn lao động. Gây tổn thất về con ngời và làm ngng trệ trong quá trình vận hành. Sự cố do gặp phải bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trong quá trình giải phóng mặt bằng gây ảnh hởng đến tính mạng con ngời, cơ sở vật chất. Sự cố do nớc rỉ rác phát sinh từ khu vực chôn lấp nếu không có biện pháp thu gom xử lý thích hợp sẽ dễ gây ảnh hởng đến nớc mặt, nớc ngầm tại khu vực. Sự cố về các loại dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm trong khu vực lân cận. Sự cố về các thiếu sót trong thiết kế công nghệ. Sự cố do thiên tai nh: bão, lũ lụt, trợt lở đất IV. Cỏc bin phỏp gim thiu tỏc ng tiờu cc 4.1. Biờn phap giam thiờu cac tac ụng xõu: - Giam thiờu tac ụng xõu cua chõt thai rn: + Chõt thai la thc võt trong qua trinh thu don mt bng c x ly bng cach ụt tai chụ. + Tõn dung tụi a õt a thai, chõt thai rn xõy dng ờ p cac hang muc cụng trinh nh nờn ng giao thụng, nha cua D an. + Tuyờn truyờn vờ bao vờ mụi trng cho ngi lao ụng trờn cụng trng, t cac thung thu gom rac rờn khu vc cụng trng va quy tõp vờ 1 chụ ờ chụn lõp khi cac ụ chụn lõp hoan thanh va i vao hoat ụng. + Cac xe õy rac, xe ep rac khụng c ch qua õy lam ri vai rac doc tuyờn ng võn chuyờn. - Giam thiờu tac ụng xõu cua nc thai: + Trong qua trinh chuõn bi, xõy dng D an cõn xõy dng nha vờ sinh cho cụng nhõn ờ thu gom va x ly phõn, nc tiờu. Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -5- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh + Qua trinh võn hanh cua D an cõn xõy dng hờ thụng bờ t hoai, ngõm ra xe va hờ thụng tuyờn dõu m, hờ thụng thu gom nc ri rac, hụ sinh hoc, ờ x ly nc thai phat sinh t cac nguụn nc ma chay tran, nc thai sinh hoat, nc ri rac, nc t ngõm ra xe. + Thng xuyờn kiờm tra, theo doi va tiờp tuc võn hanh hờ thụng x ly nc ri rac sau khi ong ca khu chụn lõp. - Giam thiờu tac ụng cua bui-khi thai: + inh ky bao dng cac thiờt bi may moc, phng tiờn võn chuyờn e han chờ khi thai. + Ti nc doc tuyờn ng võn chuyờn, trờn cụng trng trong giai oan san gat mt bng va cach ly khu vc thi cụng bng cach dng hang rao chn gio, bui. + Xõy dng hờ thụng thu khi, x ly khi thai phat sinh t khu chụn lõp. + Tiờp tuc kiờm tra va võn hanh hờ thụng x ly khi thai cua cac ụ chụn lõp sau khi ong ca khu chụn lõp. - Giam thiờu tac ụng cua tiờng ụn, ụ rung: + inh ky bao dng, lp bụ phõn giam thanh cho thiờt bi thi cụng, phng tiờn võn chuyờn. + Tranh thi cụng nhiờu thiờt bi cung 1 luc, vao cac gi nghi ngi cua moi ngi. - Giam thiờu tac ụng ờn hờ sinh thai: Thc hiờn tụt cac biờn phap giam thiờu tac ụng tiờu cc cua chõt thai rn, long, bui khi, trong thi cụng xõy dng va võn hanh D an ờ giam thiờu tac ụng xõu ờn hờ sinh thai khu vc. - Giam thiờu tac ụng ờn mụi trng kinh tờ-xa hụi: + Co chinh sach ờn bu, giai toa mt bng hp ly. + Thc hiờn nghiờm chinh nụi quy vờ an toan lao ụng, an toan giao thụng. Quan ly tụt lc lng cụng nhõn tam tru trờn ia ban ia phng. + Co biờn phap phong, nga dich bờnh xung quanh khu vc D an. 4.2 Phong nga va ng pho vi s cụ rui ro: + Cn thit k cỏc h thng thoỏt nc m bo c kh nng tiờu thoỏt nc ln nht trong mựa ma bóo, chng ngp ỳng, xúi mũn. + Cú k hoch d tr nhiờn liu, nguyờn liu trong mựa ma bóo. + Co kờ hoach phong nga va ng pho vi cac s cụ chay nụ, ma lut, Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -6- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trt l õt, sõp ụ cụng trinh. V. Chng trinh quan ly mụi trng Chng trinh quan ly mụi trng c xõy dng nhm quan ly cac biờn phap bao vờ mụi trng trong giai oan chuõn bi, xõy dng cỏc cụng trỡnh ca d ỏn, vn hnh d ỏn v giai oan thao d, ong ca va phuc hụi mụi trng khu chụn lõp. Cac biờn phap bao vờ mụi trng trong tng giai oan se do cac nha thõu, ngi trc tiờp thc hiờn D an ap dung di s giam sat cua UBND huyờn Lục Ha va C quan quan ly mụi trng tai ai phng. Mở đầu 1. XUT X D AN Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -7- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 1.1. Tom tt xuõt x cua d an: Th trn Nghốn l trung tõm vn hoa, chinh tri ca huyn Can Lc nm vờ phớa Bc ca tnh H Tnh, cú din tớch t nhiờn 1.161,81ha, dõn s 14.456 ngi, trờn a bn cú hn 30 c quan, trng hc v bnh vin. Trong nhng nm qua c s quan tõm ca Chớnh ph v cỏc B, Ngnh trung ng v UBND Tnh, UBND huyn nờn iu kin kinh t xó hi, kt cu h tng v i sng ca nhõn dõn ó cú nhiu tin trin rừ rt. Do s lng dõn s v cỏc c quan tp trung trờn a bn ụng nờn hng ngy lng rỏc c thi ra mụi trng rõt ln nhng cha cú iờu kiờn, phng tiờn, kinh phi va khu x ly rac tp trung, lm mt v sinh mụi trng v m quan ụ th. c bit l nh hng xu ti sc kho v i sng ca nhõn dõn. Xut phỏt t thc t trờn, Uy ban nhõn dõn huyờn Can Lục a lõp d an õu t xõy dng khu x lý chõt thai rn (CTR) huyn Can Lc vi diờn tich 64.564m 2 trong tụng sụ 114.640 m 2 a c Uy ban nhõn dõn tinh Ha Tinh phờ duyờt quy hoach, nhm mc tiờu thu gom tp trung rỏc thi, m bo v sinh mụi trng, sc kho v i sng ca dõn khu vc Th trn Nghốn v cỏc vựng ph cn ng thi gúp phn thỳc y phỏt trin kinh t xó hi, vn hoỏ du lch cho huyn Can Lc. Chp hnh Lut Bo v Mụi trng ó c Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam thụng qua ngy 29/11/2005 v cú hiu lc k t ngy 01/07/2006, Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/8/2006 ca Chớnh ph hng dn chi tit v thi hnh mt s iu ca Lut Bo v Mụi trng, Ngh nh s 21/2008/N-CP ngy 28/02/2008 ca Chớnh ph v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 80/2006/N-CP, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi tr- ờng chiến lợc, đánh giá tác động môi trờng, cam kết bảo vệ môi trờng, Thụng t s 26/2011/TT-BTNMT ngy 18 thỏng 7 nm 2011 ca B Ti nguyờn v Mụi trng quy nh chi tit mt s iu ca Ngh nh s 29/2011/N-CP, UBND huyn Can Lc ó hp ng vi Cụng ty C phn K thut Ti nguyờn v Mụi trng (TN&MT) Ngh Tnh lp Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng (TM) ca d ỏn õu t xõy dng khu x lý CTR huyn Can Lc giai oan I trỡnh c quan cú thm quyn thm nh v phờ duyt. Bỏo cỏo TM l c s khoa hc ỏnh giỏ v d bỏo nhng tỏc ng tớch cc, tiờu cc, cỏc tỏc ng trc tip, giỏn tip, trc mt v lõu di t cỏc hot ng ca d ỏn i vi mụi trng t ú xut cỏc bin phỏp gim thiu cỏc tỏc ng tiờu cc, ri ro mụi trng gúp phn bo v mụi trng v phỏt trin bn vng. Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -8- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 1.2 C quan tụ chc co thõm quyờn phờ duyờt d an õu t Uy ban nhõn dõn tinh Ha Tinh ai diờn: ễng Nguyờn Nhõt Chc vu: pho Chu tich 2. CN C PHP LUT V K THUT CA VIC THC HIN TM 2.1 Cỏc vn bn phỏp lut v vn bn k thut - Lut Bo v Mụi trng Vit Nam c Quc hi thụng qua ngy 29/11/2005 v cú hiu lc t ngy 01/7/2006; - Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/8/2006 ca Chớnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v Mụi trng; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/ 02/ 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trờng chiến lợc, đánh giá tác động môi tr- ờng, cam kết bảo vệ môi trờng; - Thụng t s 26/2011/TT-BTNMT ngy 18 thỏng 7 nm 2011 ca B Ti nguyờn v Mụi trng quy nh chi tit mt s iu ca Ngh nh s 29/2011/N- CP ngy 18 thỏng 4 nm 2011 ca Chớnh ph quy nh v ỏnh giỏ mụi trng chin lc, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng, cam kt bo v mụi trng; - Ch th s 199/TTg ngy 03 thỏng 04 nm 1997 ca Th tng Chớnh ph v nhng bin phỏp cp bỏch trong cụng tỏc qun lý CTR cỏc ụ th v khu cụng nghip; - Thụng t liờn tich 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngy 18 thỏng 10 nm 2001 ca B Khoa hc cụng ngh v Mụi trng v B Xõy dng v hng dn cỏc quy nh v bo v mụi trng i vi vic la chn a im xõy dng v vn hnh bói chụn lp CTR; - Ngh nh 59/2007/N-CP ban hnh ngy 09/04/2007 ca Chớnh ph v qun lý CTR, Thụng t s 13/2007/TT-BXD ngy 31/12/2007 ca B Xõy dng hng dn mt s iu ca Ngh nh s 59/2007/N-CP ngy 09/4/2007 ca Chớnh ph v qun lý CTR; - Quyt nh s 23/2006/Q-BTNMT ngy 26/12/2006 ca B Ti nguyờn v Mụi trng v vic ban hnh Danh mc cht thi nguy hi; - Thụng t s 12/2011/TT-BTNMT ngy 14/04/2011 ca B Ti nguyờn v Mụi trng hng dn iu kin hnh ngh v th tc lp h s, ng ký, cp phộp hnh ngh, mó s qun lý cht thi nguy hi; - Quyt nh s 04/2008/Q-BTNMT ca B Ti nguyờn v Mụi trng Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -9- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh v cỏc Quy chun k thut v Mụi trng; - Quyt nh s 16/2008/Q-BTNMT ngy 31/12/2008 ca B Ti nguyờn v mụi trng ban hnh Quy chun k thut Quc gia v mụi trng; - Quyt nh s 35/2001/Q-BXD ngy 26/12/2001 ca B xõy dng v vic ban hnh Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 261:2001- Bãi chôn lấp CTR - Tiêu chuẩn thiết kế; - Quyt nh s 03/Q-UBND tnh H Tnh ngy 10/3/2011 v vic ban hnh b n giỏ quan trc phõn tớch mụi trng trờn a bn H Tnh. - Nghi quyờt sụ 132/2010/NQ-HND ngay 13/10/2010 cua Hụi ụng nhõn dõn tinh Ha Tinh vờ viờc thụng qua ờ an Quan ly chõt thai rn trờn ia ban tinh Ha Tinh ờn nm 2015 va inh hng nhng nm tiờp theo. - Quyờt inh sụ 3531/Q-UBND ngay 09 thang 12 nm 2008 cua UBND tinh Ha Tinh vờ viờc quy hoach cac kh ly chõt thai rn cho cac ụ thi tinh Ha Tinh ờn nm 2015 va inh hng ờn nm 2020. - Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cho phộp UBND huyờn Can Lục khao sat ia iờm khu x ly CTR huyờn Can Lục. - Quyờt inh sụ 1671/Q-UBND ngay 27 thang 05 nm 2011 vờ viờc phờ duyờt nhiờm vu va d toan khao sat ia hinh, lõp quy hoach chi tiờt khu x ly CTR huyờn Can Lục ty lờ 1/500; - Quyờt inh sụ 1938/Q-UBND ngay 20 thang 06 nm 2011 cua UBND tinh Ha Tinh vờ viờc phờ duyờt Quy hoach chi tiờt xõy dng Khu x ly chõt thai rn huyờn Can Lục; - Quyờt inh sụ 2541/Q-UBND ngay 03 thang 08 nm 2011 cua UBND tinh Ha Tinh vờ viờc phờ duyờt D an õu t xõy dng cụng trinh Khu x ly chõt thai rn huyờn Can Lục. 2.2 Cỏc tiờu chun, quy chun ỏp dng - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2009 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lợng không khí xung quanh; - Quy chuẩn QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; - Quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lợng nớc mặt; - Quy chuẩn QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lợng nớc ngầm (nớc dới đất); Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc -10- Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh [...]... dự án 1. 1 TấN D AN Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh -13 - Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Tên dự án: Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 1. 2 CHU D AN - Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc - Đi din: ông: Bùi... Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Khối lợng 9 ,16 6904, 91 2794,84 18 8,355 11 26, 91 20,854 4274,42 94 01, 04 269,2 14 474 91 42,84 11 , 012 99,372 28,62 34,57 7 01, 742 12 ,648 11 2,304 2,042 5 416 62 4,507 6,077 7 15 9, 814 4 4 1 20,25 11 5,458 44,58 1 -28- Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh. .. 25, 91 26,06 26,20 31, 61 31, 78 31, 94 32 ,10 32,26 Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh 9.399,02 9.455,42 9. 510 ,26 9.564,47 11 .539,34 11 .599,34 11 .658,50 11 . 716 ,79 11 .774,20 -25- Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Ta co khụi lng rac chụn lõp trung binh la 29,29 tõn/ngay Võy Khu. .. 26,5 28,2 24,3 21, 3 19 ,5 14 ,6 14 ,8 13 ,7 12 ,1 11, 595 11 ,9 13 ,4 10 11 12 28,9 27 ,1 37 35,4 Các tháng trong năm 2 010 1 2 3 4 5 6 7 Ttb (oC) 17 ,5 13 ,6 20,8 25,2 27,3 30,3 30,3 29,6 27,6 25,5 21, 9 18 ,5 Tmax 27,0 24,0 31, 6 38,0 35,4 38,5 38,0 38,7 34,7 31, 595 31, 0 25,0 Tmin 11 ,595 9 ,1 10,5 19 ,0 20,3 24,6 25,8 23,4 23,7 21, 595 13 ,9 13 ,6 15 ,5 14 ,9 21, 1 19 ,0 15 ,1 13,9 12 ,2 15 ,3 11 ,0 10 ,0 17 ,1 21, 4 Biên độ 8 9... thụng nhỏnh Tng khu t quy hoch Din tớch (m2) T l (%) 19 .17 3 3.053 4.240 6.489 18 .968 748 1. 152 3.260 2202 5.279 64.564 29,7 4,73 6,57 10 ,05 29,38 1, 16 1, 78 5,05 3, 41 8 ,17 10 0,00 Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh -15 - Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 1. 4.2 .1 Hang muc cụng... thuật TN&MT Nghệ Tĩnh -27- Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 1. 4.6 Nhu cõu vờ nguyờn, nhiờn võt liờu õu vao: Nhu cõu vờ nguyờn, nhiờn võt liờu xõy dng c tụng hp trong bang 1. 8 Bang 1. 8: Nhu cõu vờ nguyờn nhiờn võt liờu TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nguyên... nhõn dõn huyờn Can Lục Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh -29- Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh CHƯƠNG 2 ĐIềU KIệN Tự NHIÊN, MÔI TRƯờNG Và KINH Tế - Xã HộI 2 .1 Điều kiện tự nhiên và môi trờng 2 .1. 1 Điều kiện về địa lý, địa chất 2 .1. 1 .1 Đặc điểm địa hình: Thị trấn Nghèn có... Thuyết minh thiết kế dự án đầu t xây dựng Khu xử lý CTR huyện Can Lộc; - Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/ 500 Khu xử lý CTR huyện Can Lộc; - Bản đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/ 500 Khu xử lý CTR huyện Can Lộc; - Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/ 500 Khu xử lý CTR huyện Can Lộc; - Bản đồ quy hoạch thoát nớc mặt của Khu xử lý CTR huyện Can Lộc tỷ lệ 1/ 500 3 PHNG PHAP AP... từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình tháng từ 18 ,3 0C (tháng 1) đến 21, 8 0C (tháng 11 ) Bảng 2 .1: Biến trình nhiệt độ không khí tại trạm Hà Tĩnh Đặc trng Các tháng trong năm 2009 1 2 3 4 5 6 7 17 ,2 22,3 22,8 24 ,1 27 30,9 31 Tmax 25 29,2 35 40 38,9 39 38,8 Tmin 10 ,8 11 ,9 15 ,2 16 19 ,5 25,7 25,4 Biên độ 14 ,2 17 ,3 19 ,8 24 19 ,4 13 ,3 13 ,4 Ttb (oC) Đặc trng 8 9 10 11 12 24,9 20,7 21, 1 31 26,5... Hiện tại Chủ đầu t: UBND huyện Can Lộc Cơ quan t vấn: Công ty CP Kỹ thuật TN&MT Nghệ Tĩnh -14 - Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh toàn bộ diện tích này đợc quy hoạch khu nuôi trồng thuỷ sản, đã đợc chia lô và có đê bao bờ ngăn có kích thớc rộng 3ữ4m nhng ngời dân cha tiến hành nuôi Sau khi có quy hoạch xây dựng khu . Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Tên dự án: Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I t i Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 1.2 CHU D AN - Chủ đầu t: UBND huyện. TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I t i Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh e) Cụng trỡnh h x lý nc thi sinh hc H nc thi sinh hc. thuật TN&MT Nghệ Tĩnh Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử lý CTR huyện Can Lộc giai đoạn I t i Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh + Chõt thai rn, nc thai sinh hoat cua can bụ, cụng
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn huyện can lộc giai đoạn 1 tại thị trấn nghèn, huyện can lộc, tỉnh nghệ tĩnh, báo cáo dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn huyện can lộc giai đoạn 1 tại thị trấn nghèn, huyện can lộc, tỉnh nghệ tĩnh,

Từ khóa liên quan