0

tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống bk1-bk5

83 576 0
  • tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống bk1-bk5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 09:58

Trờng Đhxd đồ án môn học Viện xây dựng ctb công trình đờng ống- Bể chứa Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 1 MC LC S LIU DU BI 5 CHNG I: GII THIU CHUNG V M BCH H 5 I.GII THIU CHUNG. 5 1.Tỡnh hỡnh khai thỏc du khớ hin nay 5 2.Cỏc loi ng ng 5 2.1 Theo vựng s dng. 6 2.2 Theo v trớ lp t. 6 2.3 Theo cu to. 6 2.4 Theo cht vn chuyn 6 3.Cu to ng ng. 6 3.1 Cu to ng ngm 6 3.2 Cu to ng ng 7 II.TNG QUAN V M BCH H. 7 1.Cụng ngh khai du khớ m BCH H: 7 1.1.Giai on1: Thng ngun 8 1.2. Giai on 2: Trung ngun. 8 1.3.Giai on 3: H ngun 8 2. Gii thiu cỏc cụng trỡnh khỏi thỏc du khớ m Bch H 9 2.1. Dn khoan c nh MSP 10 2.2. Gin nh BK 11 2.3. Dn cụng ngh trung tõm CPT2. 11 2.4. H thng trm rút du khụng bn UBN 12 2.5. H thng ng ng. 12 2.6. Gin nộn khớ trung tõm CCP. 13 2.7. Trm nộn khớ nh (MKS) 14 III.GII THIU TUYN NG THIT K 15 CHNG II: TNH TON V THIT K TUYN NG 16 I. S LIU U VO 16 1.S liu súng 16 2. S liu dũng chy. 16 3. Cỏc thụng s v sõu nc, biờn triu, nc dõng, chiu dy h bỏm v nhit cht vn chuyn. 16 3.a cht cụng trỡnh. 17 4.Cỏc thụng s khỏc 17 5. Mỏc vt liu 17 6. S liu v tuyn ng. 17 7.Yờu cu bi 18 II. TNH TON BN NG NG CHU P LC TRONG 18 1.Cụng thc tớnh toỏn 18 2. Tớnh toỏn. 21 2.2.Trong iu kin vn hnh 24 3. Kt lun. 25 III. KIM TRA N NH N HI NG NG THEO DNV 2000 25 1. Kim tra mt n nh cc b ca tuyn ng. 25 1.1.Hin tng 25 1.2.Tớnh toỏn kim tra 25 1.3.Kt lun. 28 Trờng Đhxd đồ án môn học Viện xây dựng ctb công trình đờng ống- Bể chứa Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 2 2. Kim tra iu kin mt n nh lan truyn ca tuyn ng 28 2.1.Hin tng 28 2.2.Tớnh toỏn kim tra 28 2.3.Kt lun. 29 3. Kt lun. 29 IV. TNH TON N NH V TR CA NG NG DI DY BIN. 1. Hin tng 29 2. Trỡnh t tớnh toỏn 30 2.1 La chn lý thuyt súng tớnh toỏn 30 2.2 Tớnh toỏn cỏc c trng súng. 31 2.4 Tớnh toỏn vn tc súng v dũng chy 33 3.1 Cỏc thụng s u vo 33 3.2 Kt qu tớnh toỏn 34 3.2.1 Khi tuyn ng hp vi hng bc mụt gúc = 180 0 . 34 3.2.2 Khi tuyn ng hp vi hng bc mụt gúc = 135 0 . 35 3.2.3 Khi tuyn ng hp vi hng bc mụt gúc = 270 0 . 35 4. Kt lun. 36 V. XC NH NHP TREO CHO PHẫP I VI TUYN NG. 36 1. Hin tng 36 2.Cỏc bi toỏn tớnh nhp treo cho phộp 37 2.1 Bi toỏn ng:( Bi toỏn cng hng dũng xoỏy) 37 2.1.1.iu kin khụng xy ra hin tng cng hng l 37 2.1.3.Xỏc nh tn s dao ng riờng ca ng 39 2.1.4.Xỏc nh nhp treo theo bi toỏn cng hng dũng xoỏy. 39 2.1.5 Kt lun. 41 2.2. Bi toỏn tnh 41 2.2.1.Bi toỏn bn do ti trng tnh khi tuyn ng qua h lừm. 41 3. Bi toỏn qua nh li. 45 4.Kt lun. 45 VI. BO V CHNG N MềN NG NG 46 1. Tng quan v chng n mũn cho tuyn ng 46 1.1 Vai trũ ca chng n mũn trong thit k cụng trỡnh ng ng bin 46 1.2 Mụi trng gõy n mũn ng ng. 46 2. Cỏc phng phỏp chng n mũn cho tuyn ng 47 2.1 Chng n mũn ngoi ng . 47 2.1.1 Chng n mũn b ng. 47 2.1.2 Chng n mũn b ng. 49 2.1.3 Phng phỏp bo v kt hp 49 3. Phng ỏn chng n mũn cho tuyn ng dn nc ộp va BK1-BK5 50 3.1 Chng n mũn trong lũng ng. 50 3.2 Chng n mũn ngoi ng 50 3.2.1 Thit k lp sn ph chng n mũn 50 3.2.2 Thit k bo v chng n mũn in hoỏ 50 3.2.2.1 Nguyờn lý chng n mũn in hoỏ 50 3.2.2.2. Tớnh toỏn, thit k h thng anode hy sinh. 52 3.2.2.2.1 C s tớnh toỏn 52 3.2.2.2.2 Thit k cỏc thụng s h thng Anode. 55 3.2.2.2.3 Thit k, b trớ chi tit Anode 57 CHNG 3 : THI CễNG TUYN NG 58 Trờng Đhxd đồ án môn học Viện xây dựng ctb công trình đờng ống- Bể chứa Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 3 I. TNG QUAN V THI CễNG TUYN NG BIN. 58 1. Mc ớch thi cụng ng ng bin 58 -La chn ra phng ỏn thi cụng thớch hp nht va m bo yờu cu k thut cng nh giỏ tr kinh t 58 2. Cỏc phng phỏp thi cụng ng ng bin. 58 3. Gii thiu cỏc phng phỏp thi cụng ng ng hin ang c ỏp dng 58 3.1 Phng phỏp thi cụng bng x lan th ng( Lay Barge Methode) 58 3.1.1 Phõn loi 59 3.1.2 Nguyờn lý hot ng v cu to 59 3.1.3 u nhc im ca phng phỏp. 59 3.1.3.1 u im 59 3.1.3.2 Nhc im 60 3.1.4 Phm vi ỏp dng. 60 3.2 Phng phỏp thi cụng bng x lan cú trng cun( Reel Barge Methode) 60 3.2.1 u im. 61 3.2.2 Nhc im. 61 3.2.3 Phm vi ỏp dng. 62 3.3. Phng phỏp thi cụng kộo ng. 62 3.3.1 Thi cụng bng phng phỏp kộo ng trờn mt nc. 62 3.3.1.1 u im 62 3.3.1.2 Nhc im 62 3.3.1.3 Phm vi ỏp dng 63 3.3.2 Phng phỏp kộo ng sỏt mt( Below surface Tow) 63 3.3.2.2 Nhc im 63 3.3.2.3 Phm vi ỏp dng 64 3.3.3 Phng phỏp thi cụng kộo ng sỏt ỏy bin( off Bottom Tow) 64 3.3.3.1 u im 64 3.3.3.2 Nhc im 64 3.3.3.3 Phm vi ỏp dng 64 II. PHNG N THI CễNG TUYN NG DN NC ẫP VA T BK1 SANG BK5. 65 1. phng ỏn thi cụng 65 III. TNH TON BN NG KHI THI CễNG LP T NG. 65 1. Tớnh toỏn bn khi thi cụng th ng 65 1.1 Mụ hỡnh tng quỏt ca bi toỏn thi cụng th ng 66 1.1.1 on cong li 66 1.1.2 on cong lừm 66 2. Tớnh toỏn bn ca tuyn ng khi thi cụng lp t 66 2.1 Tớnh toỏn on cong li 66 2.2. Tớnh toỏn on cong lừm 68 2.2.1 Cỏc phng phỏp gii on cong lừm. 68 2.2.2 Phng phỏp dm tuyn tớnh 68 2.3 Kt lun. 71 TI LIU THAM KHO 72 PH LC 1 : TNH TON N NH V TR TUYN NG. 73 2. Tớnh toỏn cỏc thụng s ca súngv v tc súng dũng chy hiu qu v tớnh khi lng yờu cu 74 2.1 La chn lý thuyt súng tớnh toỏn 74 PH LC 2 : TNH N NH ON CONG LếM 79 Tr−êng §hxd ®å ¸n m«n häc ViÖn x©y dùng ctb c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa Svth: nhãm_8_líp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 4 Tr−êng §hxd ®å ¸n m«n häc ViÖn x©y dùng ctb c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa Svth: nhãm_8_líp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC VIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN ĐƯỜNG ỐNG-BỂ CHỨA BỘ MÔN KTXD CTB-ĐOBC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ , THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC ÉP VỈA ĐOẠN ỐNG BK1-BK5 SỐ LIỆU DẦU BÀI Mã Tên tuyến ống Loại đường ống Chiều dày (m) Đường kính (mm) áp suất Pd (at) 8 BK1-BK5 Nước ép vỉa 1875 356 310 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MỎ BẠCH HỔ I.GIỚI THIỆU CHUNG. 1.Tình hình khai thác dầu khí hiện nay. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu khí tăng nhanh kéo theo đó là các dự án khai thác dầu khí trên biển. Trên thế gi ới các tuyến ống đã được xây dựng trên vịnh Mêxico, biển Bắc, Địa Trung Hải, Australia, Đông Nam A, Mỹ La Tinh với quy mô, độ sâu nước lớn, kích thước đường ống tăng cùng khoa học kỹ thuật phát triển đi kèm công trình đường ống từ đó phát triển theo rất nhanh .Điển hình là các thiết bị thi công thả ống, công nghệ gia tải cho ống, công nghệ nối ống v.v. Tại Việt Nam, tuyến ố ng đầu tiên được lắp đặt bởi xí nghiệp liên doanh VietsovPetro khi xây dựng mỏ Bạch Hổ. Đến nay, trên thềm lục địa nước ta đã có hàng ngàn kilômet đường ống các loại, trong đó có cả đường ống mềm và các đường ống có kích thước lớn đưa khí vào bờ với chiều dài lên đến vài trăm kilômet. Hiện nay chúng ta đang xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất để chế biến dầu thô thành các sản phẩm thiết yế u phục vụ một phần nhu cầu tiêu dùng và các sản phẩm dầu mỏ cũng như khí đốt. Vì vậy ngành dầu khí của nước ta đang đẩy mạnh tiến trình khai thác thu gom các sản phẩm để đưa vào chế biến phục vụ nhu cầu thiết yếu của đất nước. 2.Các loại đường ống Có nhiều cách phân loại đường ống khác nhau Tr−êng §hxd ®å ¸n m«n häc ViÖn x©y dùng ctb c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa Svth: nhãm_8_líp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 6 2.1 Theo vùng sử dụng. +Đường ống biển +Đường ống trên bờ 2.2 Theo vị trí lắp đặt. +Đường ống trên dàn +Đường ống ngầm +Rier (ống đứng) 2.3 Theo cấu tạo. +Đường ống cứng +Đường ống mềm 2.4 Theo chất vận chuyển. +Đường ống dẫn dầu +Đường ống dẫn khí +Đường ống dẫn gaslift +Đường ống dẫn nướ c ép vỉa +Đường ống dẫn hỗn hợp dầu khí 3.Cấu tạo đường ống. Gồm các bộ phận sau: ống ngầm, ống đứng, Van ngầm và một số bộ phận phụ trợ khác như mối nối, vỏ bọc chống ăn mòn, bê tông gia tải, anode hy sinh 3.1 Cấu tạo ống ngầm. -Ống thép là bộ phận chính của đường ống chế tạo sẳn dài 6m đến 12m .Vật liệu làm thép ống là loại có khả năng chống ăn mòn tốt, phổ biến là hợp kim C-Mn. Theo công nghệ chế tạo mà ống thép có thể chia thành thép đúc hay ống thép hàn, trong đó thép đúc có độ an toàn cao hơn. Lớp chống ăn mòn: Lớp chống ăn mòn ngoài ống theo nguyên tắc sơn phủ, thường chiều dày khoảng 5mm. Các loại sơn phủ hay sử dụng là sơn có gốc epoxi hay nhựa đường. -Lớp bê tông gia tải: Chi ều dày 4cm-10cm có tác dụng tăng trọng lượng để đảm bảo ổn định vị trí cho đường ống (Trọng lượng riêng 3040kG/m 3 ). Trong lớp bê tông gia tải có bố trí thép cấu tạo. Trong một số trường hợp, người ta không dùng vỏ bê tông gia tải mà dùng khối gia tải cục bộ vít xoắn để cố định đường ống dưới đáy biển. -Mối nối: Các đoạn nối ống được nối lại bằng mối hàn. Chất lượng mối hàn là vấn đề hết sức quan trọng khi thi công đường ống. Ngoài ra, khi đầu Trờng Đhxd đồ án môn học Viện xây dựng ctb công trình đờng ống- Bể chứa Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 7 ni ng ng ngm vi ng ng hoc sa cha ng ng, mt s mi ni khỏc cú th s dng mt bớch, hoc ni c khớ. -Protector (hay anode hy sinh) l thit b chng n mũn in hoỏ c gn c nh trờn ng. Protector nhiu hỡnh dng khỏc nhau ph bin l dng bỏn khuyờn cú chiu dy phự hp vi lp bờ tụng gia ti. 3.2 Cu to ng ng . -ng ng c t trong vựng chi tỏc ng n mũn v ti trng ln do mụi trng bin gõy ra.Do vy ng ng thng cú chiu dy ln hn chiu dy ng ngm vic chng n mũn cng c chỳ ý hn bng phng phỏp t ng trong ng hay bc n mũn bng cao su ng ng c c nh vo khi chõn nờn khụng cn gia ti. Mt s cụng trỡnh gn õy ng dng cụng ngh ng mm. ng ng mm c l t nhiu lp vt liu si thộp, cht do, cú bn cao ng thi mm do nờn thun li khi thi cụng. Tuy nhiờn hn ch ng kớnh ng cng nh giỏ thnh cao hn nhiu so vi ng cng thụng thng. II.TNG QUAN V M BCH H. M Bch H l m ln nht Vit Nam v cng l m Vit Nam trc tip khai thỏc. M nm phớa nam thm lc a Vit Nam nm trong lụ 09 -1 thuc b trm tớch Cu Long cỏch thnh ph Vng Tu 120 km do Xớ nghip liờn doanh du khớ VietsoPetro khai thỏc. Thỏng 6 nm 1986 dũng du khớ u tiờn c khai thỏc trong tng trm tớch Mioxen ca m Bch H. Nm 1987 phỏt hin du khớ trong tng trm tớch Oligoxen v c bit nm 1988 phỏt hin du khớ trong tng ỏ múng Granite nt n . Tng tr lng du khớ thu hi c do khai thỏc cựng vi du ca ton m khong 31.8 tye m 3 khớ ng hnh ca mo Bch H c a vo s dng cho cỏc cụng trỡnh cu nh mỏy B Ra t thỏng 5 nm 1995 v cho nh mỏy Phỳ M 2,1 t thỏng 2 nm 1997 v tng lai l cỏc khu cụng nghip ca Vng Tu nh Vedan, Kidwell 1.Cụng ngh khai du khớ m BCH H: Cụng ngh khai thỏc du khớ trờn th gii núi chung, Vit Nam v m Bch H núi riờng u phi trai qua ba cụng on sau õy: Giai on 1: -kho sỏt,thm dũ Giai on 2: -Khai thỏc -Cha ng -Vn chuyn Giai on 3: -Phõn phi Tr−êng §hxd ®å ¸n m«n häc ViÖn x©y dùng ctb c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa Svth: nhãm_8_líp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 8 1.1.Giai đoạn1: Thượng nguồn. Là giai đoạn khảo sát và thăm dò dầu khí, bằng các phương pháp kỹ thuật người ta có thể xác định được chính xác nơi nào có dầu và trữ lượng là bao nhiêu. Từ đó người ta đi đến quyết định có khai thác hay không, nếu trữ lượng đủ lớn để khai thác thì tai đó các công trình khai thác dầu khí như các hệ thống dàn khoan và hệ thống đường ống sẽ được xây dựng. 1.2. Giai đoạn 2: Trung nguồn. Ở giai đoạn này các sản phẩm sẽ được khai thác và vận chuyển đến những nơi sử lý như các dàn trung tâm, các dàn công nghệ,hoặc chúng được đưa đến các bể chứa thông qua hệ thống đường ống. ở giai đoạn khai thác nó sẽ được phân thành hai thời kỳ khai thác khác nhau đó là: -Thời kỳ khai thác sơ cấp là thời kỳ đầu khi mà áp lực ở giếng là đủ lớ n để đẩy sản phẩm dầu khí lên đến nơi chế biến. -Thời kỳ khai thác thứ cấp là thời kỳ mà giếng không còn đủ áp lực để đẩy sản phẩm dầu khí đến nơi chế biến. Nhưng trữ lượng của nó vẫn còn khá lớn có thể vẫn tiếp tục khai thác được. Khi đó người ta sử dụng công nghệ bơm nước ép vỉa với áp lực đủ mạnh xuống giếng để tiếp tục khai thác. 1.3.Giai đoạn 3: Hạ nguồn -ở giai đoạn này các sản phẩm dầu mỏ sau khi đã được chế biến nó sẽ được đưa đến nhưng trung tâm tiêu thụ như những trạm dót dầu không bến hoặc là nhứng cảng dầu nhờ hệ thống đường ống. Tr−êng §hxd ®å ¸n m«n häc ViÖn x©y dùng ctb c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa Svth: nhãm_8_líp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 9 2. Giới thiệu các công trình khái thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ. SƠ ĐỒ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở MỎ BẠCH HỔ HIỆN NAY Để phục vụ cho khoan thăn dò và khai thác dầu khí ngoài biển ở mỏ Bạch Hổ, Xí nghiệp liên doanh VietsoPetro đã xây dựng ở đây một hệ thống các công trình bao gồm: Dàn công nghệ trung tâm CTP, dàn khoan cố định MSP, dàn nhẹ BK, trạm rót dầu không bến UBN, các tuyến đường ống nội mỏ. Hiện nay, mỏ Bạch Hổ có: Tr−êng §hxd ®å ¸n m«n häc ViÖn x©y dùng ctb c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa Svth: nhãm_8_líp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 10 - Một dàn công nghệ trung tâm CPT2 đã được dử dụng. - 10 giàn MSP (MSP 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11). - 09 dàn BK: BK1, BK2, BK3, BK4, BK5, BK6, BK7, BK8, BK9. - 3 trạm rót dầu không bến UNB1,UNB 2, UNB 4. - Dàn nén khí lớn, dàn nén khí nhỏ, dàn bơm nước, dàn ép vỉa, dàn người ở, các cầu dẫn… Ngoài ra mỏ Bạch Hổ còn có hệ thống đường ống bao gồm: - 22tuyến ống dẫn nước ép vỉ với tổng chiều dài 43.041 km. - 24 tuyến ống dẫn dầu với tổng chiều dài 77.72682 km. -14 tuyến ống dẫn khí v ới tổng chiều dài 37.346 km. - 18 tuyến ống dẫn Gaslift với tổng chiều dài 38.729 km. - 18 tuyến ống dẫn hỗn hợp dầu, khí với tổng chiều dài 42.899 km. Tổng chiều dài toàn bộ tuyến ống ngầm tại mỏ Bạch Hổ tính đến năm 2000 là 196.70082 km. Hiện nay, Xí nghiệp liên doanh VietsoPetro đang cải tạo các dàn MSP trước đó và lắp đặt thêm các thiết bị khai thác, xây dựng và lắp đặt thêm các thiết bị khai thác, xây dựng thêm mộ t số dàn nhẹ. 2.1. Dàn khoan cố định MSP. Giàn khoan cố định MSP là dàn khoan cố định. Trên dàn cốt trí tháp khoan di động có khả năng khoan ở nhiều giêng khoan. Về mặt công nghệ, MSP có thể khoan, khai thác và xử lý. Hệ thống công nghệ trên dàn cho phép đảm nhiệm nhiều công tác, từ xử lý sơ bộ sản phẩm dầu khí cho đến tách lọc sản phẩm dầu thương phẩm, xử lý sơ bộ khí đồng hành. Mức độ xử lý tuỳ thu ộc vào hệ thống thiết bị trên từng dàn. Sản phẩm dầu khí được xử lý trên MSP có thể là từ các giếng khoan của nó hoặc được thu gom từ dàn nhẹ BK. Về mặt cấu tạo dàn khoan gồm có phần móng cứng, khối chân đế và phần kết cấu thượng tầng. Chân đế gồm hai khối nối với nhau bắng sàn chịu lực (MSF) ở phía trên và cố định xuống đáy biển bằng các cọ c. Khối chân đế là kết cấu thép không gian là từ thép ống. Thượng tầng có cấu trúc modul được lắp ghép trên sàn chịu lực. Mỗi chân đế có 8 ống chính (đường kính 812.8x20.6). Phần dưới của chân đế ở từng cọc trụ chính có 2 ống dẫn hướng cho cọc phụ. [...]... dựng ng sut t cỏc thựng cha ci cỏc chc nng khỏc nhau cn thit cho quy trỡnh cụng ngh thc hin trờn dn Múng khi chõn l cỏc cc thộp ng kớnh 720x20mm Cn úng tt c 16 cc chớnh v 32 cc ph Kt cu thng tng cu MSP c thc hin theo thit k 16716 ca trung tõm thit k Corall (Liờn Xụ c) gm nhng Block v modul riờng c chia lm 2 tng v c trang b nhng thit b cụng ngh cn thit Thnh phn ca kt cu thng tng gm cú t hp khoan khai... dựng ctb đồ án môn học công trình đờng ống- Bể chứa - X lý du thụ thnh du thng phm v bm n cỏc trm rút du khụng bn UNB1,UNB 2, UNB 3, UNB 4 - X lý nc thi theo tiờu chun quc t v thi chỳng xung bin - X lý s b khớ ng hnh v a chỳng vo cỏc trm nộn khớ V trớ ca dn cụng ngh trung tõm c xỏc nh bi cỏc KC hin cú v kt cu bờn trờn ca CPT2 vn c s dng khai thỏc ging khoan n tng phong hoỏ tm thi 2.4 H thng trm rút... yờu cu c bn thit k v khai thỏc h thng thu gom bao gm - S cụng ngh khai thỏc cn phi phự hp vi iu kin khớ hu, a hỡnh, a vt ca vựng m v cỏc tớnh cht lý hoỏ ca sn phm cỏc ging khai thỏc Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 14 Trờng Đhxd Viện xây dựng ctb đồ án môn học công trình đờng ống- Bể chứa - Phng phỏp khai thỏc c la chn nhm m bo ch tiờu thit k , khai thỏc m - Cỏc thit b cụng ngh... ng ng ta ang thit k thuc loi cp an ton no, ch yu da vo v trớ on ng v cht vn chuyn bờn trong Ta xỏc nh cp an ton t cỏc bng 2-1, bng 2-2, bng 2-3 v bng 2-4 Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 22 Trờng Đhxd Viện xây dựng ctb đồ án môn học công trình đờng ống- Bể chứa i vi ỏn ang thit k, cht vn chuyn l cht lng Thuc loi cht khụng chỏy Nú thuc nhúm A trong bng 2-1 i vi ỏn ang thit k tuyn... dng nhng phn riờng bit, ng thi thay i cỏc thụng s quy trỡnh cụng ngh cho phự hp vi cỏc iu kin thay i vi quy trỡnh khai thỏc - Cỏc h thng thu gom cn phi cho phộp tin hnh hiu qa chng cỏc s c m khụng phi sa cha ỏng k Trong thit k h thng thu gom cn phi thy trc kh nng quỏ ti ca mt s ng ng cụng ngh nhng giai on khai thỏc khỏc nhau m thit k ng chớnh vi h s n=1.5 theo cụng sut thit k ng ng ca h thng thu gom...Trờng Đhxd Viện xây dựng ctb đồ án môn học công trình đờng ống- Bể chứa Cỏc phn t cu thnh mng Panel v ng ging ngang ca chõn l t cỏc ng cú ng kớnh 426x12mm n 720x16 mm Nhng ch tip giỏp vi ỏy bin cc chớnh v cc ph c trang thit b bm trỏm xi mng Modul chu lc (sn chu lc MSF) l cỏc dm thộp t hp Do iu kin thi cụng ngoi bin nờn kt cu ny chia lm 3 phn riờng bit, 2 trong s ú t hn... khụng tớnh n sai s do ch to -i vi trng hp thi cụng th ỏp lc: t2 = t -i vi cỏc trng khỏc : t2 = t - tcorr t=24(mm) Trng hp thi cụng t2 = 24(mm) Trng hp vn hnh t2 = 22 (mm) - D = 356 (mm) l ng kớnh ng - Pel : xỏc nh theo cụng thc 5.19 tiờu chun DnV_2000 Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trang 26 Trờng Đhxd Viện xây dựng ctb đồ án môn học công trình đờng ống- Bể chứa t 2E ( 2 ) 3 D Pel = 1 ... +Pel*Pp*f0*D/t2)*Pc+Pel*Pp2 = 0 Trng hp thi cụng Pc= 389.85 (kG/cm2) Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trng hp vn hnh Pc=354.25(kG/cm2) Trang 27 Trờng Đhxd Viện xây dựng ctb đồ án môn học công trình đờng ống- Bể chứa Cựng vi cỏc h s c ly bi toỏn kim tra ỏp lc trong ta dựng kim tra iu kin n nh cc b theo cụng thc (5-22) Kt qu kim tra Pe =6,07 kG/cm2 Pc 1.1. m SC Trng thỏi Vựng 1 Vựng 2 Thi cụng 308,02 kG/cm2... thớch nh mc 1 trờn Trng hp thi cụng Svth: nhóm_8_lớp 49cb1 http://www.ebook.edu.vn Trng hp vn hnh Trang 28 Trờng Đhxd Viện xây dựng ctb đồ án môn học công trình đờng ống- Bể chứa Ppr=125.69 (kG/cm2) Ppr=101.12 (kG/cm2) Cựng vi cỏc h s c ly bi toỏn kim tra ỏp lc trong ta dựng kim tra iu kin n nh cc b theo cụng thc (trang39 TCDnV_2000) Ppr m SC Trng thỏi Vựng 1 Vựng 2 Thi cụng 109.24 kG/cm2 109.24... ú chỳng c bm n cỏc tu tr du Nh cỏc trm rút du khụng bn UBN cỏc thit b chuyờn tip nhn du - B trao i nhit dng tm phng (du- du) - B trao i nhit dng tm phng (du nc) - H thng kh nc bng in cú khi t núng v phõn li - H thng phõn li kiờu thỏp - Khi cha v chuyn hoỏ sn phm (cht kh nh v kỡm hóm n mũn) Ngoi ra trm cũn cú cỏc thit b o v kim tra cn thit, h thng van ỏp lc, h thng tớn hiu bỏo hiu s c v phũng chỏy . CÔNG TRÌNH BIỂN ĐƯỜNG ỐNG- BỂ CHỨA BỘ MÔN KTXD CTB-ĐOBC TÍNH TOÁN THI T KẾ , THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC ÉP VỈA ĐOẠN ỐNG BK1-BK5 SỐ LIỆU DẦU BÀI Mã Tên tuyến ống Loại đường ống. chuyển. +Đường ống dẫn dầu +Đường ống dẫn khí +Đường ống dẫn gaslift +Đường ống dẫn nướ c ép vỉa +Đường ống dẫn hỗn hợp dầu khí 3.Cấu tạo đường ống. Gồm các bộ phận sau: ống ngầm, ống đứng,. ống công nghệ ở những giai đoạn khai thác khác nhau mà thi t kế ống chính với hệ số n=1.5 theo công suất thi t kế . Đường ống của hệ thống thu gom cần có những đoạn dự bị, những đường vòng khép
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống bk1-bk5, tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống bk1-bk5, tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống bk1-bk5