Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ 1, 2 thể can

101 424 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 20:36

Bộ giáo dục và đào tạo bộ quốc phòng Học viện quân y Viện y học cổ truyền quân đội Trần thị thanh bình ĐáNH GIá tác dụng điều trị CủA HàO CHÂM trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Độ I, II Thể can dơng thợng cang theo y học cổ truyền chuyên ngành: y học cổ truyền Mã số: 3.01.52 Luận văn thạc sĩ y học Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. Trơng Việt Bình Hà nội - 2006 2 Lời cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn: Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Trung tâm huấn luyện, Khoa A2, Khoa A9, Phòng khám Viện Y học cổ truyền Quân đội; Hệ sau đại học - Học viện Quân y; Khoa Nội tim mạch - Lão học - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tây; Khoa Đông y thực nghiệm - Bệnh viện Y học cổ truyền trung ơng đã cho phép, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn GS. Thầy thuốc nhân dân Bành Văn Khìu - Viện trởng Viện y học cổ truyền Quân đội đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Trơng Việt Bình ngời thầy trực tiếp hớng dẫn tôi và đã cho tôi nhiều kiến thức quí báu trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Thị Khánh Vân ngời luôn hớng dẫn, giúp đỡ cho tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin cảm ơn PGS.TS. Phạm Đức Công, TS. Nguyễn Thị Vân Thái đã cho tôi những ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, những ngời đã truyền đạt cho tôi những kiến thức khoa học và kinh nghiệm trong điều trị trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, ngời thân luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Lời cam Đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, mọi số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và cha từng công bố ở bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả Trần Thị Thanh Bình 4 Bảng chữ viết tắt ĐTĐ : Độ thông điện ĐTD : Điện trở da JNC : Joint National Committee on detection Evaluation and treatment of high blood pressure (Liên uỷ ban quốc gia Hoa kỳ về phát hiện, đánh giá và điều trị tăng huyết áp) HAĐM : Huyết áp động mạch HAHS : Huyết áp hiệu số HATB : Huyết áp trung bình HATT : Huyết áp tâm thu HATTr : Huyết áp tâm trơng RAA : Renin - Angiotensin- Aldosteron THA : Tăng huyết áp ƯCMC : ức chế enzym chuyển ƯCTT : ức chế thụ thể WHO/ISH : World Heath Organization / International Society Of Hypertension (Tổ chức Y tế thế giới và Hội Tăng huyết áp thế giới) YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học hiện đại 5 Mục lục Trang 09 11 1.1. Khái niệm y học hiện đại về bệnh tăng huyết áp 11 1.1.1. Định nghĩa 11 1.1.2. Phân loại bệnh tăng huyết áp 11 1.1.3. Cơ chế bệnh sinh bệnh tăng huyết áp 13 1.1.4. Biến chứng của bệnh tăng huyết áp 17 1.1.5. Các yếu tố nguy cơ 18 1.1.6. Điều trị bệnh tăng huyết áp 18 !"#$ 21 1.2.1. Nguyên nhân - Cơ chế bệnh sinh của chứng huyễn vựng 21 1.2.2. Phân loại cơ chế bệnh sinh của các thể lâm sàng 22 1.2.3. Điều trị chứng huyễn vựng 26 %&'() * ) 28 1.3.1. Huyệt 28 1.3.2. Kinh lạc 28 1.3.3. Điện sinh học tại huyệt 28 + , -. / 28 1.4.1. Về điều trị bệnh tăng huyết áp theo y học cổ truyền 28 1.4.2. Về điện sinh học tại huyệt 31 01$$$, - 33 2.1. Chất liệu và phơng tiện nghiên cứu 33 2.1.1 Chất liệu nghiên cứu 33 2.1.2. Phơng tiện nghiên cứu 33 2.2. Đối tợng nghiên cứu 33 2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 34 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 34 2.2.3. Tiêu chuẩn ngừng nghiên cứu 34 2.3. Phơng pháp nghiên cứu 35 2.3.1. Các chỉ tiêu nghiên cứu 35 2.3.2. Phơng pháp tiến hành 35 6 2.4. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả 39 2.4.1. Đánh giá kết quả hạ huyết áp theo 4 mức độ 39 2.4.2. Thời điểm đánh giá 39 2.5. Tiến hành thu thập và xử lý số liệu 39 %#2, - 41 3.1. Một số đặc điểm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 41 3.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng điều trị 46 +34 64 4.1. Một số đặc điểm chung của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 64 4.2. Vấn đề chọn huyệt và kỹ thuật châm 68 4.2.1. Vấn đề chọn huyệt 68 4.2.2. Kỹ thuật châm 69 4.3. Về tác dụng điều trị của hào châm 70 4.3.1. Sự biến đổi một triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân trớc, sau điều trị 70 4.3.2. Thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị 72 4.3.3. Thay đổi chỉ số huyết áp trớc và sau điều trị 72 4.3.4. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 76 4.4. Hiệu quả điều trị 78 4.5. Sự biến đổi độ thông điện và điện trở da tại các huyệt sau điều trị 79 4.5.1. Sự biến đổi độ thông điện tại huyệt sau điều trị 79 4.5.2. Về sự biến đổi điện trở da tại huyệt sau điều trị 80 5#4 83 #6 85 (27 86 899 97 7 Mục lục Bảng STT ,:2 Trang 1 Bảng 1.1. Phân loại tăng huyết áp 11 2 Bảng 1.2. Phân độ huyết áp cho ngời > 18 tuổi JNC VII 12 3 Bảng 1.3. Những thay đổi lối sống để điều trị THA (JNC7) 19 4 Bảng 1.4. Vị trí, tác dụng của các huyệt trong phác đồ 37 5 Bảng 3.1. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo tuổi 41 6 Bảng 3.2. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo giới tính 42 7 Bảng 3.3. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo thời gian phát hiện 42 8 Bảng 3.4. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo yếu tố gia đình 43 9 Bảng 3.5. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo nghề nghiệp 43 10 Bảng 3.6. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo quá trình điều trị 44 11 Bảng 3.7. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo độ tăng huyết áp 45 12 Bảng 3.8. Sự thay đổi triệu chứng lâm sàng trớc và sau điều trị 46 13 Bảng 3.9. Sự thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị 47 14 Bảng 3.10. Thay đổi huyết áp tâm thu trớc và sau điều trị 48 15 Bảng 3.11. Thay đổi huyết áp tâm trơng trớc và sau điều trị 49 16 Bảng 3.12. Thay đổi huyết áp trung bình trớc và sau điều trị 50 17 Bảng 3.13. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 15 51 18 Bảng 3.14. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 30 51 19 Bảng 3.15. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 2h 52 20 Bảng 3.16. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 24h 52 21 Bảng 3.17. Hiệu quả điều trị sau 15 53 22 Bảng 3.18. Kết quả điều trị sau 30 54 23 Bảng 3.19. Kết quả điều trị sau 2h 55 24 Bảng 3.20. Kết quả điều trị sau 24h 56 8 25 Bảng 3.21. Độ thông điện tại huyệt Hợp cốc 57 26 Bảng 3.22. Độ thông điện tại huyệt Hành gian 58 27 Bảng 3.23. Điện trở da tại huyệt Hợp cốc 59 28 Bảng 3.24. Điện trở da tại huyệt Hành gian 60 29 Bảng 3.25. Độ giảm HATT, HATTr, HATB sau điều trị 61 30 Bảng 3.26. Độ giảm ĐTĐ huyệt Hợp cốc, Hành gian sau điều trị 62 31 Bảng 3.27. Độ tăng ĐTD huyệt Hợp cốc, Hành gian sau điều trị 63 Mục lục Biểu đồ ST T ,3;< Trang 1 Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo tuổi 41 2 Biểu đồ 3.6. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo quá trình điều trị 44 3 Biểu đồ 3.7. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo độ tăng huyết áp 45 4 Biểu đồ 3.9. Sự thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị 47 5 Biểu đồ 3.10. Thay đổi huyết áp tâm thu trớc và sau điều trị 48 6 Biểu đồ 3.11. Thay đổi huyết áp tâm trơng trớc và sau điều trị 49 7 Biểu đồ 3.12. Thay đổi huyết áp trung bình trớc và sau điều trị 50 8 Biểu đồ 3.17. Kết quả điều trị sau 15 53 9 Biểu đồ 3.18. Kết quả điều trị sau 30 54 10 Biểu đồ đồ 3.19. Kết quả điều trị sau 2h 55 11 Biểu đồ đồ 3.20. Kết quả điều trị sau 24h 56 12 Biểu đồ đồ 3.21. Độ thông điện tại huyệt Hợp cốc 57 13 Biểu đồ đồ 3.22. Độ thông điện tại huyệt Hành gian 58 14 Biểu đồ đồ 3.23. Điện trở da tại huyệt Hợp cốc 59 15 Biểu đồ đồ 3.24. Điện trở da tại huyệt Hành gian 60 9 đặt vấn đề Tăng huyết áp là một bệnh khá phổ biến và ngày càng gia tăng ở nớc ta cũng nh trên thế giới, là mối đe doạ rất lớn đối với sức khoẻ nhân dân các nớc. ở Việt Nam, theo thống kê của ngành y tế cho thấy số ngời mắc bệnh tăng huyết áp chiếm từ 1 - 2% số dân trong thập kỷ 60, tăng lên 11,7% ở đầu thập kỷ 90. ở Hà Nội tỷ lệ ngời trởng thành mắc bệnh tăng huyết áp (THA) tăng từ 16,05% năm 1999 đến 23,3% vào năm 2002 [22], càng nhiều tuổi thì tỷ lệ mắc bệnh càng tăng [13]. Trên thế giới, năm 2000 có 26,4% ngời lớn tuổi mắc bệnh tăng huyết áp và dự báo sẽ tăng 29,2% trong những thập kỷ tới [19][85]. ớc tính trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 1 tỷ ngời bị tăng huyết áp và khoảng 2,9 triệu tr- ờng hợp tử vong mỗi năm [30]. Bệnh tăng huyết áp tiến triển lâu ngày sẽ làm ảnh hởng đến các cơ quan đích là mắt, tim, não, thận gây ra các biến chứng nặng nề nh đột quỵ, suy tim [3]. Những công trình nghiên cứu gần đây còn cho thấy THA làm tăng khả năng sa sút trí tuệ và Alzheimer [73]. Hiện nay y học hiện đại (YHHĐ) cũng đã tìm ra đợc nhiều loại thuốc hữu hiệu để điều trị THA, nhng ngời ta vẫn cha biết đợc nguyên nhân gây bệnh THA, nên việc điều trị còn rất khó khăn và phải điều trị liên tục, thậm chí suốt đời vì các thuốc chỉ có tác dụng ngắn hạn và có nhiều tác dụng ngoài ý muốn [7]. Tăng huyết áp thuộc phạm vi chứng huyễn vựng của y học cổ truyền (YHCT) với nhiều thể lâm sàng trong đó thể can dơng thợng cang có nhiều điểm tơng đồng với cơn tăng huyết áp. Có nhiều phơng pháp dùng thuốc và không dùng thuốc nh: xoa bóp, bấm huyệt, khí công, dỡng sinh, châm cứu đã dùng để điều trị chứng huyễn vựng trong đó thông dụng là sử dụng bằng hào châm. 10 [...]... của châm cứu điều trị bệnh tăng huyết áp nhng cha có công trình nào đề cập tới tác dụng điều trị sau một lần dùng hào châm một cách đầy đủ và toàn diện vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dơng thợng cang theo y học cổ truyền với mục tiêu: 1 Đánh giá tác dụng hạ huyết áp động mạch của hào châm điều trị bệnh. .. sinh trên 18 bệnh nhân thấy sau diều trị huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trơng đều giảm, trong đó huyết áp tâm thu giảm nhiều hơn huyết áp tâm trơng (p < 0.01)[35] Trần Thuý, Kiều Đình Khoan, Nguyên Thị Minh Tâm và cộng sự (20 02) đã nhiên cứu tác dụng điều trị của chè hạ áp cho thấy chè hạ áp có tác dụng tốt với bệnh nhân tăng huyết áp độ I, II, kết quả hạ huyết áp ở mức 1, 2 32 là 88,33%, trong đó huyết. .. thợng thận, tăng calci máu + Nguyên nhân khác: hẹp eo động mạch chủ, nhiễm độc thai nghén, thuốc tránh thai, thuốc corticoid Các nguyên nhân nói trên chiếm từ 11- 15% các trờng hợp tăng huyết áp - Tăng huyết áp nguyên phát: còn gọi là tăng huyết áp bệnh nếu không tìm thấy nguyên nhân và chiếm từ 85 89% các trờng hợp tăng huyết áp 1.1 .2. 4 Phân loại tăng huyết áp theo thể bệnh [3] - Tăng huyết áp thờng... năm 20 03 (WHO/ISH 20 03) [3][83] Bảng 1.1 Phân loại tăng huyết áp Huyết áp tâm thu (mmHg) Phân loại WHO/ ISH Huyết áp tối u Huyết áp bình thờng Tiền tăng huyết áp Tăng huyết áp độ I (nhẹ) * Nhóm phụ: THA giới hạn Tăng huyết áp độ II (vừa) Tăng huyết áp độ III (nặng) < 120 120 129 130 139 140 159 140 149 160 179 180 Tăng huyết áp tâm thu đơn thuần 140 140 149 * Nhóm phụ: THA giới hạn Huyết áp. .. châm điều trị bệnh tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dơng thợng cang theo YHCT 2 Tìm hiểu sự thay đổi một số chỉ số sinh học (độ thông điện, điện trở da) tại vùng huyệt sau dùng hào châm điều trị bệnh tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dơng thợng cang theo YHCT 12 Chơng 1 Tổng quan tàI liệu 1.1 Khái niệm y học hiện đại về bệnh tăng huyết áp 1.1.1 Định nghĩa Huyết áp động mạch ở ngời... huyết áp tâm thu hạ nhiều hơn huyết áp tâm trơng (p < 0.01) [56] Trần Thị Hồng Thuý khi mghiên cứu tác dụng điều trị tăng huyết nguyên phát của Địa long trên 97 bệnh nhân cho thấy sau điều trị huyết áp giảm ở 89,7% số bệnh nhân với huyết áp tâm thu, 70,1% số bệnh nhân với huyết tâm trơng, 88,7% số bệnh nhân với huyết áp trung bình (p < 0.01; 0,05) [59] 1.4 .2 Nghiên cứu về điện sinh học tại huyệt 1.4 .2. 1... huyền sác 2. 2 .2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 2. 2 .2. 1 Theo YHHĐ - Bệnh nhân THA nặng ( HATT 180 mmHg, HATTr 110 mmHg) - Bệnh nhân THA đang có các bệnh cấp tính khác - Bệnh nhân THA thứ phát (loại trừ bằng khám lâm sàng, cận lâm sàng) - Bệnh nhân THA giai đoạn III theo WHO/ISH 1993 - Bệnh nhân đã sử dụng thuốc hạ áp hoặc chất kích thích - Những bệnh nhân có thai hoặc không hợp tác điều trị 2. 2 .2. 2 Theo... huyệt trên loa tai: Điểm hạ áp, giao cảm, thần môn, tâm Châm đắc khí, lu kim 15 phút, châm từ 7 - 10 lần huyết áp sẽ hạ [55] Kiều Xuân Dũng dùng nhĩ châm: Rãnh hạ áp, Điểm thần môn điều trị cắt cơn tăng huyết áp cho 40 bệnh nhân sau 25 phút trung bình cộng của huyết áp giảm 12, 7% (p < 0.01)[10] Nguyễn Bá Quang cũng đã dùng điện châm điều trị trên 100 bệnh nhân tăng huyết áp thể can hoả vợng với phác đồ... 110 < 90 18 tuổi JNC VII (20 03) [30] Loại Huyết áp tâm thu (mmHg) Huyết áp tâm trơng (mmHg) 13 Bình thờng Tiền Tăng huyết áp Tăng huyết áp giai đoạn 1 Tăng huyết áp giai đoạn 2 < 120 120 139 140 159 160 và hoặc hoặc hoặc < 80 80 89 90 99 100 1.1 .2. 2 Phân loại tăng huyết áp theo giai đoạn bệnh Theo Tổ chức Y tế thế giới và Hội tăng huyết áp thế giới năm 1993... co bóp của tim: Khi tim co bóp mạnh, thể tích tâm thu tăng, lu lợng tim tăng, nên huyết áp tăng + Tần số tim: Tần số tim thấp (tim đập chậm) thì lu lợng thấp, huyết áp thấp Tần số tim cao (tim đập nhanh) thì lu lợng cao, huyết áp tăng - Huyết áp phụ thuộc máu + Độ quánh của máu tăng, sức cản tăng, huyết áp tăng và ngợc lại + Thể tích máu tăng, lu lợng máu tăng, huyết áp tăng và ngợc lại - Huyết áp phụ . tiêu: 1. Đánh giá tác dụng hạ huyết áp động mạch của hào châm điều trị bệnh tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dơng thợng cang theo YHCT. 2. Tìm hiểu sự thay đổi một số chỉ số sinh học (độ. theo nguyên nhân Dựa theo nguyên nhân tăng huyết áp đợc chia làm hai loại: tăng huyết áp thứ phát và tăng huyết áp nguyên phát [3]: 13 - Tăng huyết áp thứ phát: còn gọi là tăng huyết áp triệu. Bộ giáo dục và đào tạo bộ quốc phòng Học viện quân y Viện y học cổ truyền quân đội Trần thị thanh bình ĐáNH GIá tác dụng điều trị CủA HàO CHÂM trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Độ I,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ 1, 2 thể can, Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ 1, 2 thể can, Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ 1, 2 thể can, Tổng quan tàI liệu, Huyễn là hoa mắt, vựng là cảm giác tròng trành như ngồi trên thuyền, quay chuyển không yên [7]., Kết quả nghiên cứu

Từ khóa liên quan