1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý tài sản cố định tại công ty cp vận tải

50 335 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:16

lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải không ngừng cải tiến mặt hàng, nâng cao chất lợng sản phẩm. Mục tiêu sản xuất của các doanh nghiệp là đáp ứng nhu cầu thị trờng và đạt tới lợi nhuận tối đa. Muốn vậy các doanh nghiệp phải luôn luôn chú ý đầu t chiều sâu: nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật của cán bộ, công nhân sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Máy móc thiết bị là bộ phận chủ yếu của TSCĐ, TSCĐ là bộ phận cơ bản nhất của vốn kinh doanh (vốn cố định) và nó là bộ phận chủ yếu tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm và là điều kiện cần thiết để giảm nhẹ sức lao động. Trong thời đại ngày nay, khi mà khoa học kỹ thuật trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp thì vai trò của TSCĐ lại càng đợc coi trọng. Thực tế chỉ ra rằng, không phải chỉ là có TSCĐ và sử dụng nó mà quan trọng là quản lý và sử dụng nó nh thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ tiêu đ- ợc xem xét thờng là một đồng vốn TSCĐ bỏ ra, sẽ đạt đợc bao nhiêu đồng doanh thu và sẽ thu đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận. Đồng thời, nó còn đợc thể hiện trên chất lợng của sản phẩm sản xuất ra. Vì vậy, cần phải xây dựng đợc chu trình quản lý TSCĐ một cách khoa học. Điều này không chỉ có ý nghĩa về hiệu quả kinh tế mà còn giúp cho việc hạch toán TSCĐ một cách khoa học, chính xác . Kế toán đợc coi nh một phơng tiện chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ. Tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây công ty cùng với sự nỗ lực đổi mới trong tất cả các lĩnh vực công tác kế toán cũng đã và đang cải tiến hoàn thiện dần, nhằm mục đích thực hiện vai trò trọng trách của mình. Trên thực tế, việc quản lý và sử dụng TSCĐ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây là rất khó khăn, phạm vi hoạt động rộng, phân tán. Làm thế nào để quản lý và sử dụng TSCĐ ngày một hiệu quả hơn? Câu hỏi đó luôn là mối quan tâm của lãnh đạo và hàng ngũ kế toán ở đây. Do hạn chế về mặt kiến thức, đồng thời do thời gian thực tập ở Công ty không nhiều nên bài viết của em chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em mong các thầy cô giáo và bạn đọc góp ý bổ sung thêm cho báo cáocủa em đợc chặt chẽ và khả thi hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Phú Giang đã tận tình hớng dẫn, dạy bảo, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này. 1 Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cô chú, anh chị trong Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây đã nhiệt tình giúp đỡ về mặt thực tiễn và cung cấp những tài liệu quan trọng làm cơ sở để nghiên cứu đề tài, giúp em hoàn thành báo cáo. * Nội dung đề tài gồm 3 phần chính : Phần I : Cơ sở lý luận của công tác hạch toán TSCĐ với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phần II : Tình hình thực tế về hạch toán và quản lý TSCĐ của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây 2 phần i cơ sở lý luận của công tác hạch toán tài sản cố địnhvới những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh i : tài sản cố định ở các doanh nghiệp và sự cần thiết phải hạch toán tài sản cố định. 1. Tài sản cố định ở các doanh nghiệp TSCĐ trong doanh nghiệp là những t liệu lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất . Theo quy định hiện nay TSCĐ là những tài sản có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng là 1 năm trở lên 2.Sự cần thiết phải hạch toán TSCĐ. Yêu cầu quản lý TSCĐ rất sâu ,trong khi đó nghiệp vụ TSCĐ sẩy ra có quy mô rộng lớn ,thời gian phát sinh dài nh: xây dựng , khấu hao ,sửa chữa Do đó để đảm bảo ghi chép đầy đủ ,chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cung cấp những thông tin hữu hiệu nhất cho quản lý thì cần phải hạch toán TSCĐ một cách hợp lý và khoa học . Vì vậy hạch toán TSCĐ là rất cần thiết . 3.Nhiệm vụ hạch toán TSCĐ . Hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp phải đảm bảo các nhiệm vụ sau đây: -Ghi chép,tổng hợp ,phản ánh kịp thời mọi sự biến động về số lợng giá trị tài sản. -Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh với mức độ hao mòn của TSCĐ theo chế độ quy định. -Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch đầu t ,kế hoạch sửa chữa, cải tạo liên quan đến TSCĐ hiện có . -Thiết kế hệ thống sổ chi tiết và hạch toán chi tiết cho tài sản . -Thiết kế khối lợng công tác kế toán tổng hợp theo từng hình thức sổ kế toán. -Thiết kế về hệ thống báo cáo thông tin về TSCĐ cho quản lý trên các mặt :Đầu t hay tái đầu t ,tái đầu t hay cải tạo nâng cấp ,cải tạo nâng 3 cấp hay sửa chữa lớn định kỳ ,mức khấu hao và phơng pháp tính khấu hao nh thế nào . ii:hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp. 1.Phân loại TSCĐ. 1.1:Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện. Theo hình thức này TSCĐ đợc chia thành TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình . -TSCĐ hữu hình là loại TSCĐ có hình thái vật chất cụ thể bao gồm : Nhà cửa ,vật kiến trúc ,máy móc thiết bị,phơng tiện vận tải ,truyền dẫn, thiết bị ,dụng cụ quản lý ,cây lâu năm ,súc vật làm việc ,cho sản phẩm,TSCĐ hu hình khác . -TSCĐ vô hình :là các loại tái sản không có hình thái ,vật chất thể hiện một lợng giá trị đã đợc đầu t chi phí ,chi phí nhằm có đợc lợi ích hoặc các nguồn tính kinh tế mà mà giá trị của chúng suất phát từ đặc quyền của doanh nghiệp nh quyền sử dụng đất ,chi phí thành lập doanh nghiệp,chi phí về lợi thế thơng mại . 1.2:Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế . Bao gồm : -TSCĐ dùmg trong sản xuất - TSCĐ dùng ngoài sản xuất kinh doanh. 1.3:Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu. Theo cách phân loại này toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp đợc chia thành :TSCĐ tự có và TSCĐ đi thuê . 1.4:Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng . Căn cứ vào tình hình sử dụng của từng thời kỳ ngời ta chia toàn bộ tài sản của đơn vị thành các loại : -TSCĐ đang dùng -TSCĐ cha cần dùng -TSCĐ không cần dùng và chờ thanh lý . 2:Đánh giá TSCĐ . Đánh giá TSCĐ là việc xác định giá ghi sổ của TSCĐ tại từng thời điểm nhất định .TSCĐ đợc đánh giá lần đầu và có thể đợc đánh giá lại trong quá trính sử dụng.Do yêu cầu hạch toán TSCĐ phải phù hợp với đặc điểm của TSCĐ nên chúng đợc đánh giá theo ba chỉ tiêu:Nguyên giá (giá trị ban đầu) ,giá trị hao mòn ,giá trị còn lại. 2.1:Nguyên giá TSCĐ . Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các khoản chi phí thực tế (vốn đầu t ban đầu ) mà doanh nghiệp đã chi trả hoặc chấp nhận nợ để có đợc TSCĐ để đ- 4 a vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp .Nguyên giá TSCĐ trong từng trờng hợp đợc xác định nh sau: 2.1.1:TSCĐ hữu hình . TSCĐ do doanh nghiệp mua sắm(bao gồm cả cũ lẫn mới) Nguyên giá Giá mua thực Các khoản phí Các khoản Tài sản = tế phải trả + tổn mới trớc - giá cố định theo hoá đơn khi dùng (nếu có) Phí tổn trớc khi dùng có thể là:phí vận chuyển ,bốc dỡ,lắp đặt , chạy thử ,thuế trớc bạ,chi phí sửa chữa, tân trang trớc khi dùng Nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo ph- ơng pháp khấu trừ thì nguyên giá TSCĐ không bao gồm thuế giá trị gia tăng .Còn nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế theo phơng pháp trực tiếp thì trong nguyên giá TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT. TSCĐ hình thành thông qua hoạt động xây dựng cơ bản. Nguyên giá Giá trị quyết toán Phí tổn Tài sản = của công trình + trớc khi cố định đã duyệt dùng TSCĐ nhận của bên tham gia liên doanh Nguyên giá Tài sản cố định = Giá trị thực tế của tài sản cố định do hội đồng đánh giá lại + Phí tổn trớc khi dùng (nếu có) TSCĐ đợc biếu tặng viện trợ Nguyên giá TSCĐ = Giá trị thờng của tài sản tơng ứng TSCĐ mà doanh nghiệp nhận lại vốn góp liên doanh Nguyên giá Tài sản cố định = Giá thoả thuận tại thơi điểm nhận lại + Phí tổn trớc khi dùng (nếu có) TSCĐ nhận do cấp phát -Nếu là đơn vị hạch toán độc lập: Nguyên giá TSCĐ = Giá cấp phát do hội đồng xác nhận +phí tổn trớc khi dùng nếu có. -Nếu là đơn vị hạch toán phụ thuộc :nguyên giá ,giá trị hao mòn ,giá trị còn lại ghi theo sổ đơn vị cấp trên,mọi phí tổn tính vào chi phí doanh nghiệp. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình chỉ thay đổi khi doanh nghiệp đánh giá lại TSCĐ, sửa chữa,nâng cấp TSCĐ,tháo gỡ hoặc bổ sung một số bộ 5 phận của TSCĐ .Khi thay đổi nguyên giá doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại chỉ tiêu nguyên giá ,giá trị còn lại , số khấu hao luỹ kế của TSCĐ và phản ánh kịp thời vào sổ sách. 2.1.2: Đối với TSCĐ vô hình. Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra khi thực hiện nh:phí tổn thành lập doanh nghiệp, chi phí cho công tác nghiên cứu phát triển ,chi phí mua bằng phát minh sáng chế 2.1.3: Đối với TSCĐ thuê tài chính . Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính phản ánh ở đơn vị thuê nh đơn vị chủ sở hữu TSCĐ bao gồm :giá mua thực tế cộng với chi phí vận chuyển bốc dỡ ,các chi phí sửa chữa tân trang trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng,chi phí lắp đặt chạy thử ,thuế và lệ phí trớc bạ (nếu có) Phần chênh lệch giữa tiền thuê TSCĐ phải trả cho đơn vị cho thuê và nguyên giá TSCĐ đó đợc hạch toán vào chi phí kinh doanh phù hợp với thời hạn của hợp đồng thuê tài chính. Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính đợc tính theo cách sau: -Tính theo giá trị hiện tại của số tiền thuê: FV PV = (1 + r) t PV:giá trị hiện tại của số tiền thuê (gốc) FV:lợng tiền phải trả tại một thời điển trong tơng lai (tổng số tiền thuê TSCĐ phải trả ) r:tỷ lệ lãi suất trong năm t: thời gian thuê (năm) -Tính theo số nợ gốc thực tế phải trả Nguyên giá TSCĐ đi thuê = Tổng số nợ phải trả theo hợp đồng thuê - Số kỳ thuê X Số lãi phải trả mỗi kỳ 2.2: Khấu hao. Trong quá trình đầu t và sử dụng dới tác động của môi trờng tự nhiên và điều kiện làm việc cũng nh tiến độ khoa học kỹ thuật TSCĐ bị hao mòn,hao mòn thể hiện dới hai dạng hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Để thu hồi giá trị hao mòn của TSCĐ ngời ta tiến hành trích khấu hao bằng cách chuyển phần giá trị hao mòn này vào giá trị sản phẩm làm ra. Xác định phơng pháp tính khấu hao trở thành một nội dung quan trọng của công tác quản lý vốn cố định. 6 Có rất nhiều phơng pháp tính khấu hao TSCĐ đợc áp dụng rộng rãi , phổ biến trên thế giới ,đặc biệt là ở những nớc có nền kinh tế phát triển . Tuy nhiên các doanh nghiệp việt nam hiện nay áp dụng một phơng pháp là phơng pháp khấu hao bình quân (hay còn gọi là phơng pháp khấu hao theo đờng thẳng ). Phơng pháp này bắt buộc đối với các doanh nghiệp việt nam theo quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của bộ tài chính. 2.2.1: Phơng pháp khấu hao bình quân. Theo phơng pháp này số tiền khấu hao TSCĐ đợc xác định theo công thức sau: Mức khấu hao bình quân hàng năm của TSCĐ = Nguyên giá của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao bình quân năm Hay Mức khấu hao bình Nguyên giá TSCĐ quân hàng năm của = TSCĐ Số năm sử dụng Mức khấu hao Mức khấu hao bình quân năm phải trích = bình quân tháng 12 Doanh nghiệp đợc phép lấy tròn đến con ssố hàng đơn vị cho mức khấu haoấu hao trung bình hàng năm ,hàng tháng . Những TSCĐ tăng hoặc giảm trong tháng này thì tháng sau mới trích khấu hao hoặc thôi trích khấu hao .Vì thế số khấu hao giữa các tháng chỉ khác nhau có sự biến động về tăng giảm TSCĐ,cụ thể: Số khấu hao trích trong tháng này = Số khấu hao trích trong tháng trớc + Số khấu hao của TSCĐ tăng trong tháng trớc - Số khấu hao của TSCĐ giảm trong tháng trớc Phơng pháp khấu hao bình quân có u điểm là tiền khấu hao đợc phân bổ đều đặn trong giá thành sản phẩm hàng năm trong suốt quá trình sử dụng của TSCĐ .Nh vậy sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp có mức giá thành và lợi nhuận ổn định.Tuy nhiên phơng pháp này có nhực điểm là thu hồi vốn chậm.Do đó việc tái đầu t TSCĐ đổi mới kỹ thuật không kịp thơi ,rất dễ bị tổn thất do hao mòn vô hình . 2.2.2: Phơng pháp khấu hao theo sản lợng. Với phơng pháp này doanh nghiệp dựa vào công thức thiết kế TSCĐ để tính ra mức khấu hao cho một đơn vị sản phẩm và sản lợng thực tế của chu kỳ đó . Mức khấu hao cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá - giá trị phế liệu thu hồi Tổng sản lợng 7 2.3: Giá trị còn lại của TSCĐ . Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị đã hao mòn. 3: Hạch toán tổng hợp TSCĐ . Mục đích của công tác hạch toán TSCĐ là nhằm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả của việc hạch toán nhờ đó theo dõi và quản lý chặt chẽ TSCĐ trên cở sở các thông tin về TSCĐ đợc cung cấp chính xác kịp thời , đầu đủ. 3.1 : Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình. Các phơng pháp hạch toán tăng TSCĐ với trờng hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ. a. Trờng hợp mua sắm bằng vốn chủ sở hữu. Kế toán phản ánh các bút toán: BT1: Ghi tăng nguyên giá TSCĐ Nợ TK 211 : Nguyên giá TSCĐ . Nợ TK133 (1332) : Thuế giá trị gia tăng đầu vào đợc khấu trừ . Có TK 331 : Tổng số tiền cha trả ngời bán . Có Tk 111 ,112 : Thanh toán ngay. BT2 :Kết chuyển nguồn vốn tơng ứng . Nợ TK 4141 : Nếu dùng quỹ đầu t phát triển để đầu t . Nợ TK 431 (4312) : Nếu dùng quỹ phúc lợi để đầu t. Nợ TK 441 : Đầu t bằng xây dựng cơ bản . Có TK 411 : Nếu tài sản dùng cho hoạt động kinh doanh. b. Trờng hợp mua sắm bằng vốn vay dài hạn Kế toán chỉ phản ánh bút toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ Nợ TK 211 : Nguyên giá. Nợ TK 133 (1332) : Thuế giá trị gia tăng đầu vào đợc khấu trừ. Có TK 341 : Số tiền vay dài hạn để mua sắm. c. Trờng hợp mua sắm phải qua lắp đặt trong thời gian dài -Tập hợp chi phí mua sắm lắp đặt Nợ TK 241 (2411) : Tập hợp chi phí thực tế . Nợ TK 133 (1332): Thuế giá trị gia tăng đầu vào đợc khấu trừ . Có TK 111,112,331,341 -Khi hoàn thành, nghiệm thu đa vào sử dụng: +Ghi tăng nguyên giá TSCĐ Nợ TK 211 : Chi tiết từng loại . Có TK 241 (2411) . +Kết chuyển nguồn vốn (đầu t bằng vốn chủ sở hữu) Nợ TK 414 (4141),441,431(4312). Có TK 411. 8 d. Trờng hợp tăng do xây dựng cơ bản bàn giao Chi phí đầu t xây dựng cơ bản đợc tập hợp riêng trên TK 241(2412) chi tiết theo từng công trình .Khi hoàn thành bàn giao đa vào sử dụng phải ghi tăng nguyên giá và kết chuyển nguồn vốn giống nh tăng TSCĐ phải thông qua lắp đặt chạy thử . e. Trờng hợp tăng do đơn vị tham gia liên doanh góp . Nợ TK 211 : Nguyên giá TSCĐ. Có TK 441 : (chi tiết liên doanh) Giá trị góp vốn. f. Trờng hợp nhận lại vốn góp liên doanh với đơn vị khác . BT1 :Phản ánh nguyên giá TSCĐ nhận về Nợ TK 211 : Nguyên giá theo giá trị còn lại. Có TK 128 : Nhận lại vốn góp liên doanh ngắn hạn . Có TK 222 : Nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn. BT2 :Phản ánh chênh lệch giữa giá trị vốn góp và giá trị còn lại Nợ TK 111,112,152,1388 Có TK 222,128. g. Trờng hợp do chuyển từ công cụ dụng, dụng cụ thành -Nếu công cụ, dụng cụ còn mới ,cha sử dụng Nợ TK 211: Nguyên giá (giá thực tế ). Có TK 153 (1531) . -Nếu công cụ dụng cụ đã sủ dụng Nợ TK 211 : Nguyên giá . Có TK 214 (2141) : Giá trị đã phân bổ . Có TK 1421 : Giá trị còn lại cha trừ vào chi phí . h. Trờng hợp tăng do đánh giá lại TSCĐ . BT1 : Phần chênh lệch tăng nguyên giá Nợ TK 211 Có TK 412 BT2 : Phần chênh lệch tăng hao mòn (nếu có) . Nợ TK 412 Có TK 214 i. Trờng hợp phát hiện thừa trong kiểm kê - Nếu bỏ sót cha ghi sổ ,kế toán tiến hành ghi bổ xung. - Nếu thừa đang sử dụng cần trích khấu hao bổ xung Nợ TK 627,641,642 Có TK 214(2141) - Nếu thừa không rõ nguyên nhân chờ xủ lý Nợ TK 211: Nguyên giá 9 Có TK 214 : Giá trị hao mòn Có TK 338 (3381) : Giá trị còn lại . 3.2 :Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình . TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp giảm do nhiều nguyên nhân , trong đó chủ yếu là do nhợng bán , thanh lý Tuỳ theo từng trờng hợp cụ thể kế toán sẽ phản ánh vào sổ sách cho phù hợp . a. Nhợng bán TSCĐ . BT1 :Xoá sổ TSCĐ nhợng bán Nợ TK 214 (2141) : Giá trị hao mòn. Nợ TK 821 : Giá trị cò lại. Có TK 211 : Nguyên giá . BT2 : Doanh thu nhợng bán TSCĐ Nợ TK 111,112,131 : Tổng giá thanh toán . Có TK 721 : Doanh thu nhợng bán . Có TK 333 (3331) : Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp. (Nếu doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp trực tiếp thì phần ghi Có TK 721 Là tổng giá thanh toán ) BT3: Các chi phí nhợng bán khác (sửa chữa , tân trang,môi giới ) phát sinh liên quan đến nhợng bán TSCĐ. Nợ TK 821: Tập hợp chi phí nhợng bán . Có TK 331,111,112 b. Thanh lý TSCĐ hữu hình Căn cứ vào những chứng từ liên quan ,kế toán ghi các bút toán sau: BT1 :Xoá sổ TSCĐ (tơng tự nh nhợng bán TSCĐ hữu hình) BT2 :Số thu hồi về thanh lý Nợ TK 111,112 : Thu hồi bằng tiền. Nợ TK 152,153 : Thu hồi vật liệu, dụng cụ nhập kho. Nợ TK 131,138 : Phải thu ở ngời mua. Có TK 333 (3331) : Thuế GTGT phải nộp (nếu có ). Có TK 721 : Thu nhập về thanh lý . BT3 :Tập hợp chi phí thanh lý (tự làm hay thuê ngoài) Nợ TK 821 : Chi phí thanh lý . Có TK liên quan (111,112,331,334 ) c. Giản do chuyển thành công cụ ,dụng cụ nhỏ . -Nếu giá trị còn lại nhỏ, kế toán sẽ phân bổ hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ . Nợ TK 214 (2141) : Giá trị hao mòn luỹ kế . Nợ TK 627 (6273) : Tính vào chi phí sản xuất chung . Nợ TK 641 (6413) : Tính vào chi phí bán hàng. Nợ TK 642(6423) : Tình vào chi phí quản lý doanh nghiệp . 10 [...]... ,thanh lý TK 7 21 TK 33 311 TK 11 1 ,11 2 ,15 2 ,13 1 Thuế VAT phải nộp 18 Các khoản thu liên quan đến nhợng bán , thanh lý Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán tổng quát sửa chữa TSCĐ TK 11 1 ,11 2 ,15 2,334 Tự làm TK 627,6 41, 642 Chi phí sửa chữa, lặt vặt TK 2 413 Tập hợp TK 3 31 chi Thuê ngoài phí sửa TK 13 31 chữa lớn Kết chuyển giá thành sửa chữa TK 14 21 Ngoài KH Phân bổ dần TK 335 Trong KH Trích trớc TK 211 Thuế VAT Chi phí sửa,... - 1 kế toán trởng ( trởng phòng kế toán ) - 2 kế toán viên - 1 thủ quỹ Chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex Hà Tây: - Kế toán trởng( trởng phòng kế toán tài chính) : phụ trách chung , chịu trách nhiệm trớc giám đốc công ty về công tác quản lý tàI chính và tổ chức chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, thống kê trong toàn công ty. .. Nợ TK liên quan ( 414 ,4 31, 4 41) Có TK 411 b Tăng TSCĐ vô hình do bỏ tiền mua bằng phát minh sáng chế, đặc nhợng , quyền sử dụng đất (thuê đất) BT1 : Phản ánh nguyên giá TSCĐ tăng thêm Nợ TK 213 ( 213 1, 213 3, 213 8 ) : Nguyên giá Nợ TK 13 3 (13 32) :Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ Có TK liên quan (11 1 ,11 2, 311 ,3 31 ) BT2 : Kết chuyển nguồn vốn tơng ứng Nợ TK liên quan ( 414 ,4 31, 4 41) Có TK 411 c Tăng TSCĐ vô hình... +Khi hoàn thành công trình sửa chữa ,bàn giao phản ánh số tiền phải trả theo hợp dồng cho ngời nhận thầu, sửa chữa lớn Nợ TK 13 3 :Thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ 16 Nợ TK 2 41 (2 413 ) : Chi phí sửa chữa thực tế Có TK 3 31 : Tổng số tiền phải trả +Trờng hợp ứng trớc tiền công hoặc thanh toán cho ngời nhận thầu ,sửa chữa lớn TSCĐ Nợ TK 3 31 Có TK 11 1 ,11 2, 311 -Nếu tự làm Nợ TK 2 41( 2 413 ) Có TK 11 1 ,11 2 ,15 2, 214 ,334,338... : Nợ TK 212 : Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính Có TK 342 : Tổng số tiền phải trả Định kỳ xác định số lãi thuê phải trả Nợ TK 811 Có TK 14 2 (1) 13 Cuối kỳ trích khấu hao TSCĐ đi thuê theo chế độ quy định Nợ TK 6 41, 642,627 Có TK 214 (2) Cuối kỳ xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào đợc kháu trừ Nợ TK 333 (1) Có TK 13 3(2) Cuối kỳ xác định số nợ dài hạn đến hạn trả Nợ TK 342 Có TK 11 1 ,11 2 :(Trả... tỉnh phía bắc, sản lợng 25 năm 20 01 tăng 15 % so với sản lợng quý 4 năm 2000, nguồn thu chủ yếu của công ty là vận chuyển xăng dầu.Ngoài việc kinh doanh vận tải xăng dầu là chủ yếu thì công ty còn kinh doanh một số mặt hàng khác liên quan đến xăng dầu II-tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần vận tảI và dịch vụ petrolimex Hà Tây: a-Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần vận tảI và dịch vụ... (nếu có) Có TK 214 ( 214 1, 214 3) :Khấu hao TSCĐ cho thuê Có TK liên quan (11 1 ,11 2 ) : Các chi phí khác -Khoản thu về cho thuê : Nợ TK 11 1 ,11 2 ,13 8 : Tổng số thu Có TK 333(33 31) : Thuế giá trị gia tăng phải nộp Có TK 711 : Số thu về cho thuê 3.5 :Hạch toán khấu hao TSCĐ a.TSCĐ cha khấu hao đủ nguyên giá ,giá trị s dụng vẫn còn -Định kỳ (tháng quý ) trích khấu hao TSCĐ và phân bổ dần vào sản xuất kinh... và giữa bảng tổng hợp chi tiết với sổ cái Căn cứ vào bảng kê, sổ cáI, bảng tổng hợp chi tiết kế toán lập các báo cáo tàI chính có liên quan b:tình hình tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty cổ phần dịch vụ và vận tải petrolimex hà tây I:Đặc điểm và cơ cấu tài sản cố định tại công ty cổ dịch phần vụ và vận tải petrolimex hà tây 1. Đặc điểm 32 Ngoài nhà cửa ,vật kiến trúc, thiết bị máy móc, phơng tiện vận. .. sản của công ty chỉ do nguồn vốn chủ sở hữu 2.2:Cơ cấu theo chức năng của TSCĐ Loại TSCĐ 1. Nhà cửa vật kiến trúc 2 Máy móc thiết bị -sản xuất 3.Phơng tiện vận tải 7.Thiết bị dụng cụ quản lý Tổng Tổng nguyên giá Hao mòn luỹ kế Giá trị còn lại 18 56 211 250 69325 617 9 87477340 01 240406593 877564957 4352 417 96 39289 913 85 13 0589930 978646293 258 014 383 4 818 742 616 10 9 816 663 11 537608023 5372388068 616 5 219 955 2.3:Phân... đơn (cha có thuế GTGT)=52.040.909 đồng Căn cứ vào hoá đơn và phiếu chi kế toán TSCĐ hạch toán nh sau: Nợ TK 211 52.040.909 Nợ TK13 31 5.240.0 91 Có TK 111 57.245.000 Kết chuyển tăng nguồn vốn tơng ứng Nợ TK 414 1 52.040.909 Có TK 411 52.040.909 Sau đó kế toán căn cứ vào hoá đơn mua tài sản cố định sẽ nhập số liệu vào máy(Qua phiếu nhập ) tự động máy sẽ điền vào các sổ cần thiết nh: chứng từ ghi sổ ,sổ đăng . về hạch toán và quản lý TSCĐ của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty cổ phần vận tải. đồ hạch toán giảm TSCĐ do nhợng bán thanh lý TK 211 , 213 TK 214 Giá trị hao mòn TK 8 21 Giá trị còn lại TK 11 1 ,11 2,3 31 Các chi phí liên quan đến nhợng bán ,thanh lý TK 7 21 TK 11 1 ,11 2 ,15 2 ,13 1. 3 31 : Tổng số tiền phải trả . +Trờng hợp ứng trớc tiền công hoặc thanh toán cho ngời nhận thầu ,sửa chữa lớn TSCĐ . Nợ TK 3 31. Có TK 11 1 ,11 2, 311 -Nếu tự làm Nợ TK 2 41( 2 413 ). Có TK 11 1 ,11 2 ,15 2, 214 ,334,338

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Sè hiÖu TSC§: 2112 KS 858

    • Céng dån

  • Gi¸m ®èc

    • Sè 1972 Q§: 1141/TC/C§KT

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan