một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

41 298 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:15

Phần thứ nhất Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 1.1. Nhiệm vụ của kế toán trong tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 1.1.1. Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 1.1.1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất Để tiến hành các hoạt đông sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải thờng xuyên kết hợp đầy đủ 3 yếu tố cơ bản, đó là t liệu lao động, đối tợng lao động, sức lao động. Từ đó hình thành nên chi phí sản xuất tơng ứng là chi phí khấu hao t liệu lao động, chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí tiền công trả cho ngời lao động. Ba yếu tố chi phí cơ bản này cấu thành nên giá trị sản phẩm mới trong đó chi phí khấu hao t liệu lao động và chi phí nguyên vật liệu đóng vai trò là lao động sống. Nh vậy chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong một thời kỳ nhất định đợc biểu hiện bằng tiền. 1.1.1.2. Giá thành và bản chất của giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm (công việc lao vụ) là chi phí sản xuất tính cho một khối lợng hoặc một đơn vị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoàn thành. Trong xây dựng cơ bản để xây dựng một công trình thì doanh nghiệp phải đầu t vào quá trình thi công một lợng chi phí nhất định.Vì thế giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ các chi phí đã chi ra cho từng công trình, hạng mục công trình (HMCT) . Hay khối lợng xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành bàn giao và đợc chấp nhận thanh toán. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng tài sản vật t, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất cũng nh tính đúng đắn của các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã sử dụng. Giá thành sản phẩm luôn luôn chứa đựng hai mặt khác nhau, đó là chi phí sản xuất (CPSX) đã chi ra và giá trị sử dụng cấu thành trong khối lợng sản phẩm hoàn thành. 1 Nh vậy bản chất của giá thành sản phẩm là sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố chi phí vào sản phẩm, công việc lao vụ nhất định đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm có hai chức năng cơ bản là chức năng thớc đo bù đắp và chức năng lập giá. Toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để hoàn thành một khối lợng sản phẩm phải đợc bù đắp bằng chính số tiền thu về, tiêu thụ, bán sản phẩm lao vụ. Việc bù đắp các chi phí đầu vào đó mới chỉ đảm bảo đợc quá trình tái sản xuất giản đơn. Mục đích của sản xuất và nguyên tắc kinh doanh trong cơ chế thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp phải bù đắp mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất và phải có lãi. Khác với các doanh nghiệp khác, có thể tính ngay đợc giá thành sản phẩm và giá thành đó chính là căn cứ để xác định giá bán sản phẩm. ở doanh nghiệp xây lắp giá thành thờng mang tính cá biệt, chi phí cho từng công trình, HMCT Hơn nữa đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp cơ bản là giá bán có trớc khi sản xuất nên giá thành thực tế của công trình quyết định trực tiếp đế lãi, lỗ của công trình. Trong cơ chế thị trờng, giá bán sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào qui luật cung-cầu. Trong xây dựng cơ bản cũng vậy, doanh nghiệp chỉ bán đợc sản phaamrkhi doanh nghiệp có giá thầu hợp lý, hay giá bán công trình, HMCT Chính là giá nhận thầu. Giá này phải dựa trên giá thành dự toán để xác định sao cho đảm bảo doanh nghiệp xây lắp có lãi và tồn tại đợc. 1.1.1.3. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Qua hai khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ta có thể thấy về bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là giống nhau đều là hao phí về lao động sống và lao động vật hoá, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Giá thành sản phẩm đợc tính toán trên cơ sở chi phi sản xuất tập hợp đợc, nội dung của giá thành chính là chi phi sản xuất tình theo số lợng và loại sản phẩm. Tuy vậy giữa giá thành sản phẩm và chi phi sản xuất cũng có sự khác nhau. - Về phạm vi, chi phi sản xuất thờng gắn với một thời kỳ nhất định, còn nói đến giá thành sản phẩm là xem xét đề chi phi sản xuấtập đến mối quan hệ của chi phí đến quy trình chi phi sản xuất công nghệ sản xuất (đã hoàn thành). - Về nội dung, chi phi sản xuất giá thành sản phẩm gồm toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ mà không có chi phí đã phát sinh và cha phát sịnh. Còn giá thành sản phẩm thì gồm tất cả các chi phí liên quan đến sản phẩm hoàn 2 thành, nó gồm cả chi phí kỳ trớc và chi phí thực tế đã phát sinh kỳ trớc phân bổ cho kỳ này (nếu có). Việc giới hạn chi phí tính vào giá thành sản phẩm là những chi phí nào tuỳ thuộc vào quan điểm tính toán xác định chi phí, doanh thu và kết quả cũng nh quy định của chế độ quản lý kinh tế tài chính, chế độ kế toán hiện hành. Tóm lại chi phí sản xuất phát sinh tập hợp đợc theo từng đối tợng xác định là cơ sở để tính giá thành sản phẩm, giá thành sản phẩm tình đợc là cơ sở để kiểm tra thực hiện các định mức, dự toán chi phí 1.1.2. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trong điều kiện cơ chế thị trờng hiện nay khi các doanh nghiệp đợc toàn quyền chủ động trong hoạt đông sản xuất kinh doanh, trong hạch toán kinh tế thì doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến việc quản lý chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm sao cho với chi phi bỏ ra là ít nhất mà hiệu quả đem lại là cao nhất. Muốn làm đợc điều đó doanh nghiệp phải kết hợp nhiều biện pháp quản lý đối với hoạt động SXKD của mình. Trong đó kế toán đợc coi là công cụ quản lý có hiệu quả, nó cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp những số liệu chính xác nhất về chi phí của từng bộ phận, từng công việc cũng nh toàn doanh nghiệp để các nhà quản lý có thể đánh giá đợc tình hình thực hiện kế hoạch định mức về chi phì và giá thành cũng nh tình hình sử dụngvật t, lao động, vốn Từ đó các nhà quản lý đề ra các biện pháp quản lý kịp thời, hiệu quả nhất nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng. Mặt khác, việc thực hiện tốt công tác kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn có ý nghĩa quan trọng đối với các bên liên quan đến doanh nghiệp. Cụ thể đối với nhà nớc việc các doanh nghiệp làm tốt công tác này sẽ giúp nhà nớc có cái nhìn tổng thể toàn diện với sự phát triển của nền kinh tế, từ đó có khả năng điều chỉnh kịp thời ban hành đờng lối, chính sách phù hợp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Hơn nữa, cong tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác đầy đủ còn ảnh hởng trực tiếp đến số thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Nói tóm lại công tác tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng nó liên quan đến lợi ích doanh nghiệp Nhà n- 3 ớc và các bên liên quan. Chính vì vậy doanh nghiệp cần thực hiện công tác này theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của mình. 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. a. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. Xây dựng cơ bản là một ngành độc lập tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của xây dựng cơ bản thờng là TSCDD của các tổ chức, doanh nghiệp khác nên nó không chấp nhận sản phẩm hỏng. Ngành sản xuất xây lắp có đạc điểm kinh tế kỹ thuật riêng thể hiện ở quá trình sáng tạo ra sản phẩm Quá trình sản xuất sảm phẩm là quá trình thi công xây dựng công trình , nó thờng tiến hành trong thời gian dài phụ thuộc quy mô tính chất phức tạp của tùng công trình. Quá trình tri công thờng đợc chia thành nhiều giai đoạn từ chuanr bị điều kiện thi công, tiến hành thi công đến kết thúc thi công. Mỗi giai đoạn lại gồm nhiều công việc khác nhau và thờng đợc tiến hành ngoài trời nên phải chịu ảnh hởng của điều kiện tự nhiên trong điều kiện quản lý vật t tài sản đảm bảo tiến độ thi công. Sản phẩm xây lắp công trình thờng có quy mô lớn kết cấu phức tạp mang tính đơn chiéc, lại có tính sử dụng lâu dài. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất nên các điều kiện sản xuất nh vật liệu, lao động, máy thi công phải đợc di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm ở công trình. Đối tợng hạch toán chi phí cụ thể là các HMCT, các giai đoạn của hạng mục hay nhóm hạng mục vì thế phải lập dự toán chi phí tính giá thành theo từng hạng mục công trình hay giai đoan của HMCT. Sản phẩm xây lắp thờng đợc tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu t từ tr- ớc. Những đặc điểm này sẽ ảnh hởng trực tiếp đến đặc điểm công tác quản lý, công tác kế toán và đặc biệt là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Các doanh nghiệp xây lắp vì thế phải làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm để tránh những thát thoát do đặc điểm của ngành gây nên, đạt mục tiêu cuối cùng là tiết kiệm chi phi sản xuất hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lợng sản phẩm thu lợi nhuận cao. b. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4 Trong quản trị doanh nghiệp, chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm luôn là vấn đề đợc nhà quản lý quan tâm vì mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tăng lợi nhuận, cách tốt nhất để đạt mục tiêu đó là tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh. Vì vậy kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm có những nhệm vụ sau: - Xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phi sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm phù hợp đặc điểm doang nghiệp và yêu cầu quản lý. - Tổ chức vận hành các tài khoản kế toán để hạch toán chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm phơng pháp kế toán hàng tồn kho (kê khai thờng xuyên hay kiểm kê định kỳ) - Tổ chức tập hợp phân bổ kết chuyển chi phi sản xuất theo đối tợng kế toán tập hợp chi phi sản xuất đã xác định. - Tổ chức kiểm kê và đánh giá khối lợng sản phẩm dở dang một cách khoa học hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ đầy đủ chính xác. 1.2. Phân loại chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. Yêu cầu quản lý chi phí nói chung đối với tất cả các doanh nghiệp là phải sử dụng hợp lý hiệu quả các yếu tố chi phí. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi quản lý và hạch toán chi phí đầy đủ chính xác thì yêu cầu tất yếu là phải phân loại chi phí theo tiêu thức thích hợp. Tuỳ theo yêu cầu quản lý, tuỳ theo mỗi cách xem xét chúng ta sẽ có những tiêu thức phân loại khác nhau dẫn đến chi phí khác nhau tơng ứng để đáp ứng nhu cầu của con ngời trong từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp thờng phân loại chi phi sản xuất theo mối quan hệ của chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính. - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện. Các vật liệu luân chuyển (ván khuôn, dàn giáo) cần thiết để hoàn thành khối lợng công tác xây lắp hoặc kết cấu xây lắp, không gồm giá trị vật liệu tính vào chi phí sản xuất chung và chi phí máy thi công, đợc tính theo bảng giá trị vật liệu tại hiện trờng gồm giá trị vật liệu giao đến chân công tình và chi phí vận chuyển trong nội bộ công trình. 5 - Chi phí máy thi công: là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện(kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành khối lợng công tác xây lắp hoặc kết câus công trình gồm chi phí khấu hao cơ bản chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu động lực vật liệu phụ dùng cho máy, tiền lơng của công nhân điều khiển máy, phục vụ máy, chi phí sửa chữa thờng xuyên, chi phí quản lý máy và các chi phí khác của máy. - Chi phí nhân công gồm tiền lơng cấp bậc theo quy định, phụ cấp lao động và một số khoản lơng phụ, không gồm tiền lơng công nhân vận hành máy - Chi phí sản xuất chung gồm chi phí quản lý hành chính, chi phí trực tiếp khác, chi phí cho bộ máy quản lý tổ đội các khoản trích BHYT, BHXH, KPCĐ. Trong giá thành dự toán, chi phí sản xuất chung đợc tính theo tỷ lệ % so với chi phí nhân công cho từng loại công trình và các loại công tác xây lắp. 1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm xây lắp. Trong xây dựng cơ bản cần phân biệt các loại giá thành sau: - Giá thành dự toán là tổng chi phí dự toán để hoàn thành khối lợng xây lắp công trình, HMCT đợc xác định trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá của nhà nớc. Giá trị dự toán của = công trình, HMCT Giá thành dự toán của công trình, HMCT + Lãi định mức Giá thành dự toán xây lắp là mức hao phí cao nhất mà đơn vị có thể chi ra để đảm bảo có lãi, nó là tiêu chuẩn để dơn vị xây lắp phấn đấu để hạ thấp chi phí. - Giá thành kế hoạch là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lợng kế hoạch. Giá thành kế hoạch đợc tính toán và xác định trớc khi tiến hành sản xuất và chế tạo sản phẩm. - Giá thành thực tế là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí sản xuất thực tế mà doanh nghiệp chi ra để thi công hoàn thành khối lợng xây lắp công trình HMCT. Ngoài ra giá thành thực tế còn gồm những chi phí 6 ngoài định mức giá thành thực tế phản ánh kết quả, chất lợng lao động sản xuất của doanh nghiệp xây lắp. Ngoài ra do đặc điểm của hoạt động xây lắp và sản phẩm xây lắp là thờng tiến hành trong thời gian dài với sự đan xen về mức độ hoàn thành khối lợng công tác xây lắp khác nhau. Vì thế trong một kì nghiên cứu không thể lúc nào cũng có công trình hoàn thành để đánh giá nên ngời ta thờng xem xét theo 2 chỉ tiêu giá thành khối lợng xây lắp hoàn chỉnh và giá thành khối lợng xây lắp hoàn thành quy ớc. - Giá thành khối lợng xây lắp hoàn chỉnh là giá thành đơn vị của những công trình HMCT đã hoàn thành đảm bảo chất lợng, đúng tiến độ do chủ đầu t nghiệm thu và cháp nhận thanh toán. - Giá thành khối lợng xây lắp hoàn thành quy ớc: là giá thành đơn vị của khối lợng xây lắp đã hoàn thành đến một giai đoạn nhất định và thoả mãn các điều kiện nằm trong thiết kế đảm bảo chất lợng kỹ thuật, phải đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý, đợc chủ đầu t chấp nhận nghiệm thu và thanh toán. 1.3. Đối tợng tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1.3.1. Đối tợng tập hợp chi phi sản xuất và căn cứ xác định. Chi phi sản xuất của doanh nghiệp phát sinh luôn luôn gắn liền với nơi diễn ra hoạt động sản xuất (phân xởng, đội ) và với sản phẩm sản xuất. Vì thế kế toán cần xác định đợc đối tợng tập hợp chi phí trên sơ đồ thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Để xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất cần căn cứ vào đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đặc điểm của sản phẩm, trình độ quản lý sản xuất kinh doanh Với những đặc điểm riêng của ngành xây dựng cơ bản cũng nh của sản phẩm xây lắp, đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp xây lắp thờng là từng tổ đội từng hạng mục công trình. Các chi phí phát sinh sau khi tập hợp xác định theo phạm vi giới hạn trên là cơ sở để tính giá thành sản phẩm theo đối tợng đã xác định. 1.3.2. Đối tợng tính giá thành sản phẩm và căn cứ xác định. Đối tợng tính giá thành là các sản phẩm, công việc lao vụ do doanh nghiệp đó đã sản xuất cần đợc tính tổng giá thành và giá thành đơn vị. Xác định tính giá thành là công việc đầu tiên của kế toán tính giá thành. Việc 7 xác định đối tợng tính giá thành cũng phải căn cứ vào cơ cấu tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ, tính chất sản xuất cung cấp sử dụng các sản phẩm dịch vụ Các doanh nghiệp xây lắp do tổ chức sản xuất đơn chiếc, sản xuất theo đơn đặt hàng là chủ yếu nên đối tợng tính giá thành thờng là các công trình, HMCT phần xây lắp. 1.3.3. Phân biệt đối tợng tập hợp chi phí và đối tợng tính giá thành sản phẩm. Đối tợng tập hợp chi phí là căn cứ để mở tài khoản, các sổ chi tiết theo từng đối tợng của chi phí giúp cho công tác quản lý chi phí sản xuất và thực hiện đối tợng hạch toán kinh tế. Đối tợng tính giá thành là căn cứ để mở các phiếu tính giá thành theo từng đối tợng phục vụ cho công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên 2 đối tợng này có mối quan hệ mật thiết với nhau thể hiện ở việc phải sử dụng các số liệu chi phí đã tập hợp đợc để xác định giá trị chuyển dịch của các yếu tố chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành. 1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. * Xét ở góc độ kế toán phân bổ từng khoản chi phí theo các đối tợng dựa trên cơ sở các chứng từ ban đầu doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai phơng pháp sau: - Phơng pháp tập hợp trực tiếp áp dụng khi các chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến một đối tợng tập hợp chi phí sản xuất, tức là liên quan đến một công trình,HMCT khi đó kế toán tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo từng công trình, HMCT theo phơng pháp ghi trực tiếp. Nghĩa là căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán lấy số liệu liên quan đến từng công trình, HMCT ghi thẳng cho công trình, HMCT đó mà không cần phân bổ. - Phơng pháp tập hợp gián tiếp: áp dụng khi các chi phí phát sinh đến nhiều công trình, HMCT, ta không thể tiến hành trực tiếp cho từng đối t- ợng mà phải tập hợp chung lại sau đó tiến hành phân bổ theo từng công trình, HMCT thông qua tiêu thức thích hợp. Tiêu thức thích hợp là tiêu 8 thức thoả mãn 2 điều kiện: Có mối quan hệ trực tiếp tới đối tợng phân bổ và có mối quan hệ tơng quan tỷ lệ thuận với số chi phí phân bổ. Ví dụ: Chi phí sản xuất chung thì tiêu thức phân bổ có thể là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng đối tợng, tiền lơng công nhân sản xuất. Kế toán sau khi tập hợp đợc chi phí sản xuất xác định đợc tiêu thức phân bổ thì việc phân bổ tiến hành theo 2 bớc: Bớc1: Xác định hệ số phân bổ. Tổng số chi phí cần phân bổ H = Tổng tiêu thức phân bổ Bớc 2: Tính số chi phí phân bổ cho từng đối tợng. C i = H x T i Trong đó: C i : Số chi phí phân bổ cho đối tợng i. T i : Tiêu thức phân bổ cho đối tợng i. H : Hệ số phân bổ. - Xét ở góc độ yêu cầu quản lý vĩ mô phục vụ cho việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chính sách chế độ đối với nhà nớc có 2 phơng pháp sau: Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm áp dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên và phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ. 1.4.1.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp áp dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên. * Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 621- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phản ánh chi phí NVL phát sinh thực tế để sản xuất sản phẩm xây dựng hay lắp đặt các công trình, HMCT. Tài khoản này mở chi tiết cho từng công trình HMCT, các giai đoạn có dự toán riêng. - Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp: Tài khoản này phản ánh các khoản tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp các công trình, công nhân phục vụ xây dựng và lắp đặt gồm cả tiền lơng cho công nhân chuẩn bị thi công và thu dọn công trình. Tài khoản này cũng mở chi tiết cho 9 từng công trình, HMCT, giai đoạn công việc không hạch toán vào tài khoản này khoản trích BHYT, BHXH, KPCĐ. - Tài khoản 623- Chi phí sử dụng máy thi công: Tài khoản này phân bổ vào tập hợp chi phí sử dụng máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp công trình. Không hạch toán vào tài khoản này, khoản trích BHYT, BHXH,KPCĐ tính trên tiền lơng phải trả công nhân sử dụng máy thi công. Tài khoản 623 có 6 TK cấp 2: TK 6231 - Chi phí nhân công máy thi công. TK 6232 - Chi phí vật liệu máy thi công. TK 6233 - Chi phí dụng cụ máy thi công. TK 6234 Chi phí khấu hao máy thi công. TK 6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài. TK 6238 Chi phí bằng tiền khác. - Tài khoản 627- chi phí sản xuất chung: tài khoản này phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trình xây dựng gồm tiền lơng nhân viên đội quản lý, khoản trích BHYT, BHXH, KHCĐ theo qui định, khấu hao tài sản cố định dùng chung cho hoạt động của đội và chi phí khác liên quan đến hoạt động của đội. - Tài khoản 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: Tài khoản này dùng để hạch toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp. Tài khoản này đợc mở chi tiết cho từng đội sản xuất, công trình, HMCT. TK 154 có 4 TK cấp 2: TK 1541 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoạt đông xây lắp. TK 1542 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang sản phẩm khác. TK 1543 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dịch vụ. TK 1544 Chi phí bảo hành xây lắp. Sơ đồ 1. Nếu tổ chức đội máy thi công riêng và có phân cấp hạch toán cho đội máy, có tổ chức kế toán riêng ở đội theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2. 1.4.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xay lắp theo phơng pháp kiểm kê định kỳ. * Tài khoản sử dụng: TK 621, TK 622< TK 623, TK 627. 10 [...]... sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình xây lắp và quá trình sản xuất Xí nghiệp xây lắp có nhiệm vụ chính là xây lắp các công trình TBA và các công trình hạ thế nên chi phí sản xuất ở đây là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình xây lắp và cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp Để phục vụ cho yêu cầu quản lý ,cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và. .. Đông Anh nh sau: Biểu số 13 Biểu số 14 Biểu số 15 Biểu số 16 2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 2.2.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất Tại công ty xây dựng số một Đối tợng tập hợp chi phí đợc xác định là công trình Các chi phí sản xuất liên quan đến công trình nào thì tập hợp theo công trình đó Giá thành công trình đã hoàn thành trong tháng đợc công ty xác định theo... giúp cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại công ty cũng nh tại xí nghiệp xây lắp điện thực hiện tốt 2.2.3 Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Công ty sử dụng phơng pháp trực tiếp để tập hợp chi phí sản xuất 23 Các chi phí trực tiếp đợc tính toán và quản lý chặt chẽ, chi phí sản xuất phát sinh ở công trình... của các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc gửi lên 2.2 Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn 2.2.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Chi phí sản xuất ở Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn gồm toàn bộ chi phí về lao động sống... thi công - Chi phí sản xuất chung Trong chi phí sản xuất chung bao gồm : + Chi phí nhân viên xí nghiệp + Chi phí nguyên vật liệu + Chi phí công cụ dụng cụ + Chi phí khấu hao tài sản cố dịnh + Chi phí dịch vụ mua ngoài + Chi phí khác bằng tiền Cuối mỗi quý, từ các sổ chi tiết, chi phí sản xuất đợc tập hợp theo từng tháng, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất cả quý Việc tập hợp chi. .. đó chi phí nhân công ở đây hạch toán nh chi phí nhân công trực tiếp 30 Biểu số 12 2.2.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung đó là chi phí dùng để quản lý, phục vụ sản xuất trong từng bộ phận trong doanh nghiệp xây lắp chi phí sản xuất chung đợc tập hợp theo từng công trình (phát sinh tại công trình nào tập hợp cho công trình đó) Khoản chi phí nào không tính trực tiếp cho công trình... giao trong kỳ Ed: Giá trị dự toán của khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ * Căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và CFSX đã tập hợp trong kỳ giá thành sản phẩm hoàn thành xác định theo công thức: ZTT = D ĐK + C - DCK Trong ó: Z: Tổng giá thành sản phẩm D ĐK : Chi phí sản phẩm làm dở đầu kỳ C: Chi phí sản xuất trong kỳ DCK : Chi phí sản phẩm làm dở cuối kỳ Nếu trong quá trình sản xuất. .. TSCĐ và các chi phí khác bằng tiền 2.2.2 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất: Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn nói chung và xí nghiệp xây lắp nói riêng phải luôn quan tâm đến việc xác định đến việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất vì đây là công việc đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công. .. ngoài sản phẩm chính doanh nghiệp còn tận dụng đợc sản phẩm phụ thì tổng giá thành sản phẩm hoàn thành sẽ đợc loại trừ phần CFSXSP phụ ZTT = D ĐK + C - DCK CP Cuối kỳ khi hoàn thành việc tập hợp CFSX, kế toán tính giá thành sản phẩm và ghi sổ kế toán theo định khoản Nợ TK 632 Có TK 154 13 Phần thứ hai Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty XD Điện và. .. là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng điện sản phẩm của công ty thờng mang tính đơn chi c ,mỗi sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật và thiết kế khác nhau Mặt khác ,công ty thờng sản xuất theo đơn đặt hàng nên đối tợng tập hợp chi phí sản xuất ở công ty cũng nh trong xí nghiệp xây lắp lả từng công trình hạng mục công trình từng công việc xây lắp Việc xác định đúng đối tợng chi phí sản xuất ở công . công tác quản lý, công tác kế toán và đặc biệt là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Các doanh nghiệp xây lắp vì thế phải làm tốt công tác kế toán tập hợp chi. chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Qua hai khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ta có thể thấy về bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là giống nhau đều là hao phí. nhất Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 1.1. Nhiệm vụ của kế toán trong tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Phần thứ hai

 • 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xây dựng Điện

  • Sơ đồ số 5

   • Biểu số 5

   • Biểu số 6

   • Biểu số 8.

   • Biểu số 10.

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan