Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án của bộ đề)

29 10.7K 34

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 07:24

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, anh (chị) hãy cho biết thiết bị giáo dục là gì? Hãy nêu các yêu cầu đối với thiết bị giáo dục? (30 điểm) Câu hỏi 3: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, anh (chị) hãy nêu các yêu cầu về quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết những quy định trong giao tiếp hành chính của viên chức được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thiết bị giáo dục? (30 điểm) Câu hỏi 3: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, anh (chị) hãy nêu các yêu cầu về quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, anh (chị) hãy cho biết thiết bị giáo dục là gì? Hãy nêu các yêu cầu đối với thiết bị giáo dục? (30 điểm) Câu hỏi 3: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, anh (chị) hãy nêu những quy định về chất lượng, thiết bị giáo dục? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết trong những trường hợp nào thì viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông , anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thiết bị giáo dục? (30 điểm) Câu hỏi 3: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông , anh (chị) hãy nêu những quy định về chất lượng, thiết bị giáo dục? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc về tuyển dụng viên chức được quy định tại Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, anh (chị) hãy cho biết danh mục thiết bị giáo dục là gì? Danh mục thiết bị giáo dục được quy định như thế nào? Trách nhiệm bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục?(30 điểm) Câu hỏi 3: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông , anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thiết bị giáo dục? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội và trong ứng xử nơi công cộng tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ.(40 điểm) Câu hỏi 2: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông , anh (chị) hãy cho biết danh mục thiết bị giáo dục là gì? Danh mục thiết bị giáo dục được quy định như thế nào? Trách nhiệm bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục?(30 điểm) Câu hỏi 3: Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT số 41/2000/QĐ- BGDĐT ngày 07/9/2000 về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông , anh (chị) hãy nêu những quy định về chất lượng, thiết bị giáo dục? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết những yêu cầu về quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục được quy định tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thiết bị được quy định tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 7/9/2000 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 08 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết chế độ tập sự đối với người được tuyển dụng viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thiết bị giáo dục được quy định tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 7/9/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, danh mục thiết bị giáo dục được quy định như thế nào tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh(chị) hãy cho biết nguyên tắc tuyển dụng viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40điểm) Câu hỏi 2: Anh(chị) hãy cho biết danh mục thiết bị giáo dục được quy định tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông? (30điểm) Câu hỏi 3: Anh(chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thiết bị giáo dục được quy định tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông? (30điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 10 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, chất lượng thiết bị giáo dục được quy định như thế nào tại Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mần non, trường phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết kế hoạch đầu tư về thiết bị giáo dục được quy định như thế nào tại Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mần non, trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu [...]... quyền của người phụ trách công tác thi t bị giáo dục được quy định tại quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi t bị giáo dục trong trường MN, trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 22 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công. .. 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? ( 30 điểm) Câu hỏi 3: Quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định như thế nào về người phụ trách công tác thi t bị giáo dục? ( 30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 12 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị)... trách công tác thi t bị giáo dục trong các trường học như thế nào? (30điểm) * Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1.Anh( Chị) hãy cho biết, các trường hợp xử lí kỉ luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lí kỉ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? ... 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông? (30điểm) * Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1.Anh (Chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức 15/11/2010? (40...ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 11 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết danh mục thi t bị giáo dục được quy định như thế nào tại Quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông ban hành kèm theo... liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết chất lượng thi t bị giáo dục được quy định tại quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi t... trong trường mầm non, trường phổ thông, Hội đồng thẩm định thi t bị giáo dục là gì? Hội đồng này có ít nhất bao nhiêu thành viên và nêu chức danh các thành viên? (30điểm) * Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1 Anh (Chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức 15/11/2010? (40... trong trường MN, trường phổ thông ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết người phụ trách công tác thi t bị giáo dục được quy định tại quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi t bị giáo dục trong trường MN, trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 21 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T... bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông bàn hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định như thế nào về người phụ trách công tác thi t bị giáo dục? ( 30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1 Anh( Chị) hãy cho biết Nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên Chức ngày 15/11/2010?... DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm) Câu hỏi 2: Anh(chị) hãy cho biết thi t bị giáo dục gồm những gì? Những yêu cầu đối với thi t bị giáo dục được quy định tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc ban hành quy chế thi t bị giáo . ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc về tuyển dụng viên chức được quy định tại Luật viên chức 58/2010/QH12. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức số 58/2010/QH12

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan