Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức nhân viên y tế trong trường học (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án của bộ đề)

30 11.2K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 07:22

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1. Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2. Anh (hoặc chị) hãy cho biết quản lý và chăm sóc sức khỏe trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại Điều 4, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Câu hỏi 3. Anh (hoặc chị) hãy cho biết phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế được quy định tại Điều 6, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ?(30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại Điều 12, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhân viên làm công tác y tế được quy định tại Điều 5, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? ( 40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiết bị và thuốc được quy định tại Điều 7, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3. Anh (hoặc chị) hãy cho biết quản lý và chăm sóc sức khỏe trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại Điều 4, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quản lý và chăm sóc sức khỏe trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại Điều 4, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại Điều 12, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của phòng giáo dục đào tạo được quy định tại Điều 11, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành theo Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhân viên làm công tác y tế được quy định tại Điều 5, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành theo Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 8, Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhân viên làm công tác y tế được quy định tại Điều 5, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành theo Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quản lý và chăm sóc sức khỏe trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại Điều 4, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh được quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BGD ĐT-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế Quy định các nội dung đánh giá công tác Y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trang thiết bị và thuốc được quy định tại tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT, ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế Quy định các nội dung đánh giá công tác Y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kinh phí được quy định tại tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh được quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT- BYT, ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế Quy định các nội dung đánh giá công tác Y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung hoạt động được quy định tại tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng được quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định phòng làm việc tại tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. [...]... theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ng y 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24 CHỨC DANH: Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Câu hỏi 1: Anh (chị) h y cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quyền... trình b y nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) h y nêu nội dung đánh giá bếp ăn tập thể, nhà ăn trong trường được quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLTBGDĐT-BYT ng y 28/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ... sức khỏe cho học sinh được quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT, ng y 28/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) h y cho biết nhân viên làm công tác y tế được quy định tại tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT... ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH: Nhân viên y tế Câu hỏi 1 : Anh (hoặc chị) h y cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2 : Anh (hoặc chị) h y cho biết kinh phí hoạt động của y tế trong trong các trường phổ thông được quy định tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ng y 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Câu hỏi 3 : Anh (hoặc. .. (hoặc chị) h y cho biết những nội dung về Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh khi đánh giá công tác y tế trong nhà trường được quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ng y 20/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30 CHỨC DANH: Nhân viên y tế Câu hỏi 1 : Anh (hoặc chị) h y cho biết Quyền của viên chức về hoạt... phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế cần có những điều kiện đảm bảo nào ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Câu hỏi 1: Anh (chị) h y cho biết các quy định về việc chấp hành các quyết định đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ được quy định trong bộ quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV... ng y 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) Lưu ý: thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y trình b y nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) h y cho biết nội dung đánh giá công tác y tế học đường về quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh tại các trường. .. CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y trình b y mục đích, căn cứ đánh giá viên chức được quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) h y trình b y nội dung đánh giá phòng học tại các trường TH, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ng y 28/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế ? (30... hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) h y cho biết... động của y tế trong trong các trường phổ thông được quy định tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ng y 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Câu hỏi 3 : Anh (hoặc chị) h y cho biết những nội dung về Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh khi đánh giá công tác y tế trong nhà trường được quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT- BGDĐT-BYT ng y 20/4/2011 của Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Y tế ? . ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ được quy định. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y trình b y mục đích, căn cứ đánh giá viên chức được quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010?. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y trình b y nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010 ? (40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan