Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)

82 36.9K 335

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 07:08

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức quy định sau: Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình hoạt động nghề nghiệp (10 điểm) Tận tụy phục vụ nhân dân ( 10 điểm) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử (10 điểm) Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học hành vi giáo viên không làm gồm: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp (05 điểm) Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam (05 điểm) Cố ý đánh giá sai kết học tập, rèn luyện học sinh (05 điểm) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền (05 điểm) Uống rượu, bia, hút thuốc tham gia hoạt động giáo dục nhà trường, sử dụng điện thoại di động giảng dạy lớp (05 điểm) Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục (05 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí chấp hành pháp luật, sách Nhà nước quy định sau: Chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, chủ trương sách Đảng Nhà nước; (7,5 điểm) Thực nghiêm túc quy định địa phương; (7,5 điểm) Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật giữ gìn trật tự an ninh xã hội nơi công cộng; (7,5 điểm) Vận động gia đình chấp hành chủ trương sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương viên chức quy định sau: Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù (20 điểm) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, học sinh có nhiệm vụ sau: Thực đầy đủ có kết hoạt động học tập; chấp hành nội quy nhà trường; học giờ; giữ gìn sách đồ dùng học tập (06 điểm) Hiếu thảo với cha mẹ, ơng bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, người khuyết tật người có hồn cảnh khó khăn (06 điểm) Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân (06 điểm) Tham gia hoạt động tập thể lên lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi cơng cộng; tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, thực trật tự an tồn giao thơng (06 điểm) 5.Góp phần bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường, địa phương (06 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 Bộ giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí mục 5: Trung thực cơng tác, đồn kết quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân học sinh quy định sau: Trung thực báo cáo kết giảng dạy, đánh giá học sinh trình thực nhiệm vụ phân cơng; (7,5 điểm) Đồn kết với người; có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; (7,5 điểm) Phục vụ nhân dân với thái độ mực, đáp ứng nguyện vọng đáng phụ huynh học sinh; (7,5 điểm) Hết lòng giảng dạy giáo dục học sinh tình thương u, cơng trách nhiệm nhà giáo (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp (06 điểm) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ (06 điểm) Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc (06 điểm) Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao (06 điểm) Được định vấn đề mang tính chun mơn gắn với cơng việc nhiệm vụ giao (06 điểm) Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật (05 điểm) Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật (05 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí: lập kế hoạch dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi quy định sau: Xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học thể hoạt động dạy học nhằm cụ thể hố chương trình Bộ phù hợp với đặc điểm nhà trường lớp phân công dạy; (7,5 điểm) Lập kế hoạch tháng dựa kế hoạch năm học bao gồm hoạt động khố hoạt động giáo dục lên lớp; (7,5 điểm) Có kế hoạch dạy học tuần thể lịch dạy tiết học hoạt động giáo dục học sinh; (7,5 điểm) Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trị (soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh theo kinh nghiệm sau năm giảng dạy) (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, học sinh không làm hành vi sau đây: 1.Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm,danh dự,xâm phạm thân thể người khác (10 điểm) Gian dối học tập, kiểm tra (10 điểm) Gây rối an ninh, trật tự nhà trường nơi công cộng (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức nghỉ ngơi quy định sau: Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm tốn khoản tiền cho ngày không nghỉ (10 điểm) Viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép 02 năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép 03 năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật (10 điểm) Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí về: kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh quy định sau: Tham gia học tập, nghiên cứu sở lý luận việc kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục dạy học tiểu học; (7,5 điểm) Tham gia học tập, nghiên cứu quy định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh tiểu học theo tinh thần đổi mới; (7,5 điểm) Thực việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh xác, mang tính giáo dục quy định; (7,5 điểm) Có khả soạn đề kiểm tra theo yêu cầu đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ môn học phù hợp với đối tượng học sinh (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học có hình thức khen thưởng cho học sinh đạt thành tích học tập rèn luyện sau đây: Khen trước lớp; (10 điểm) Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học sinh tiến tiến; khen thưởng học sinh đạt kết tốt cuối năm học môn học hoạt động giáo dục khác; (10 điểm) Các hình thức khen thưởng khác.(10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 viên chức có quyền khác quy định sau: 1.Viên chức khen thưởng, tôn vinh, tham gia hoạt động kinh tế xã hội; (10 điểm) Được hưởng sách ưu đãi nhà ở; (10 điểm) Được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp nước nước theo quy định pháp luật (10 điểm) 4.Trường hợp bị thương chết thực cơng việc nhiệm vụ giao xét hưởng sách thương binh xét để công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, học sinh có quyền sau đây: Được học trường, lớp sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục tiểu học nơi cư trú; chọn trường nơi cư trú trường có khả tiếp nhận.(05 điểm) Được học vượt lớp, học lưu ban; xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định (05 điểm) Được bảo vệ, chăm sóc, tơn trọng đối xử bình đẳng; đảm bảo điều kiện thời gian, sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập rèn luyện (05 điểm) Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu; chăm sóc giáo dục hồ nhập (đối với học sinh khuyết tật) theo quy định (05 điểm) Được nhận học bổng hưởng sách xã hội theo quy định (05 điểm) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật (05 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định sau: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hệ thống yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học (15 điểm) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội mục tiêu giáo dục tiểu học giai đoạn (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức hoạt động kinh doanh làm việc thời gian quy định quy định sau: Được hoạt động nghề nghiệp thời gian làm việc quy định hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (10 điểm) Được ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật khơng cấm phải hồn thành nhiệm vụ giao có đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập (15 điểm) Được góp vốn khơng tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác (15 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, giáo viên có hành vi, ngơn ngữ ứng xử, trang phục sau: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục học sinh (15 điểm) Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm (15điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí cơng tác chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động lên lớp quy định sau: a) Xây dựng thực kế hoạch công tác chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học; có biện pháp giáo dục, quản lý học sinh cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm học sinh lớp; (7,5 điểm) b) Tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng thực chất, khơng mang tính hình thức; đưa biện pháp cụ thể để phát triển lực học tập học sinh thực giáo dục học sinh cá biệt, học sinh chuyên biệt; (7,5 điểm) c) Phối hợp với gia đình đồn thể địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục học sinh; (7,5 điểm) d) Tổ chức buổi ngoại khóa tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp; phối hợp với Tổng phụ trách, tạo điều kiện để Đội thiếu niên, Sao nhi đồng thực hoạt động tự quản (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Câu 1: “Quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương” quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 sau: Được trả lương tương xướng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đải trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù (20 điểm) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Câu 2: Cách “Đánh giá, xếp loại học sinh” quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường tiểu học sau: Trường tiểu học tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh trình học tập rèn luyện theo quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo ban hành; tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học cho giáo viên dạy lớp năm học sau (09 điểm) Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy đinh Bộ trưởng giáo dục đào tạọ Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận học bạ Hồn thành chương trình tiểu học (09 điểm) Đối với sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục tiểu học, học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng giáo dục đào tạọ Hiệu trưởng trường tiểu học Đối với học sinh hồn cảnh khó khăn khơng có điều kiện đến trường, theo học sở khác địa bàn, học sinh nước nước, Hiệu trưởng trường tiểu học nơi tổ chức kiểm tra cấp giấy xác nhận hồn thành chương trình tiểu học (12 điểm) Câu 3: “Tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực Chuẩn” quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học sau: 1.Tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 10 (04 điểm) b) Mức độ: Tốt(9-10); Khá(7-8); Trung bình(5-6); Kém(dưới 5) (06 điểm) Tiêu chuẩn xếp loại yêu cầu Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 40 (04 điểm) b) Mức độ: Tốt(36-40); Khá(28-35); Trung bình(20-27); Kém(dưới 20) (06 điểm) Tiêu chuẩn xếp loại lĩnh vực Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 200 (04 điểm) b) Mức độ: Tốt(180-200);Khá(140-179);Trung bình(100-139);Kém (dưới 100) (06 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: “Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp” quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 sau: Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp (05 điểm) Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ (05 điểm) Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc (06 điểm) Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao (06 điểm) Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao (06 điểm) Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật (06 điểm) Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật (06 điểm) Câu 2: “Trường tiểu học thành lập có đủ điều kiện” quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo sau: a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực phổ cập giáo dục tiểu học; (15 điểm) b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng phát triển nhà trường; chương trình nội dung giáo dục; đất đai, sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức máy, nguồn lực tài (15 điểm) Câu 3: “Những yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức lối sống” quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo sau: a) Không làm việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; khơng xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân học sinh; (7,5 điểm) b) Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu; đồng nghiệp, nhân dân học sinh tín nhiệm; (7,5 điểm) c) Khơng có biểu tiêu cực sống,trong giảng dạy giáo dục; (7,5 điểm) d) Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ trị chun mơn, nghiệp vụ; thường xun rèn luyện sức khoẻ (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức nghỉ ngơi quy định sau: Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm tốn khoản tiền cho ngày không nghỉ (10 điểm) Viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép 02 năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép 03 năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng dầu đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật (10 điểm) Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lí đáng đồng ý người đứng dầu đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quyền học sinh quy định sau: Được học trường, lớp sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục tiểu học nơi cư trú; chọn trường nơi cư trú trường có khả tiếp nhận; (05 điểm) Được học vượt lớp, học lưu ban; xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định; (05 điểm) Được bảo vệ,chăm sóc,tơn trọng đối xử bình đẳng; đảm bảo điều kiện thời gian, sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập rèn luyện; (05 điểm) Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu; chăm sóc giáo dục hịa nhập (đối với học sinh khuyết tật) theo quy định; (05 điểm) Được nhận học bổng hưởng sách xã hội theo quy định; (05 điểm) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật; (05 điểm) Câu 3: Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học sau: Loại xuất sắc: giáo viên đạt loại tốt lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức kỉ sư phạm; (30 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 52 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu1: Các quy định cán công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương, bao gồm quy định: Cán bộ, công chức, viên chức không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm nhiệm vụ, cơng vụ thực gây hậu ảnh hưởng đến hoạt động quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức khác vi phạm tới quyền lợi đáng, danh dự nhân phẩm cơng dân (15 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức khơng cố tình kéo dài thời gian từ chối phối hợp người quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức có liên quan cơng dân thực nhiệm vụ, công vụ (15 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức khơng che giấu, bưng bít làm sai lệch nội dung phản ảnh cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức khác công dân việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ giao thực không quy định pháp luật (10 điểm) Câu 2: Các hành vi giáo viên không làm quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học, bao gồm: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp (05 điểm) Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam (05 điểm) Cố ý đánh giá sai kết học tập, rèn luyện học sinh (05 điểm) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền (05 điểm) Uống rượu, bia, hút thuốc tham gia hoạt động giáo dục nhà trường, sử dụng điện thoại di động giảng dạy lớp (05 điểm) Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục (05 điểm) Câu 3: Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bao gồm tiêu chí: Tham gia học tập, nghiên cứu sở lý luận việc kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục dạy học tiểu học; (7,5 điểm) Tham gia học tập, nghiên cứu quy định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh tiểu học theo tinh thần đổi mới; (7,5 điểm) Thực việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh xác, mang tính giáo dục quy định; (7,5 điểm) Có khả soạn đề kiểm tra theo yêu cầu đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ môn học phù hợp với đối tượng học sinh (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 53 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Các trường hợp cách chức theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường hồn trả viên chức, bao gồm: Khơng hồn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân cơng mà khơng có lý đáng, để xảy hậu nghiêm trọng; (10 điểm) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để bổ nhiệm chức vụ; (10 điểm) Bị phạt tù cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ; (10 điểm) Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phịng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức (10 điểm) Câu 2: Các nhiệm vụ học sinh quy định Thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học, bao gồm: Thực đầy đủ có kết hoạt động học tập; chấp hành nội quy nhà trường; học giờ; giữ gìn sách đồ dùng học tập (06 điểm) Hiếu thảo với cha mẹ, ơng bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, người khuyết tật người có hồn cảnh khó khăn (06 điểm) Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân (06 điểm) Tham gia hoạt động tập thể ngồi lên lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, thực trật tự an tồn giao thơng (06 điểm) Góp phần bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường, địa phương (06 điểm) Câu 3: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hệ thống yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học (15 điểm) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội mục tiêu giáo dục tiểu học giai đoạn (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 54 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Cán công chức, viên chức không làm giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức giao giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân không từ chối yêu cầu pháp luật người cần giải phù hợp với chức trách, nhiệm vụ giao (15 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức không làm mất, hư hỏng làm sai lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân giao nhiệm vụ giải (15 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức không làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật cơng tác bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo quan, đơn vị, tổ chức công dân theo quy định pháp luật (10 điểm) Câu 2: Các quyền học sinh quy định Thông tư số 41/2010/TT BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học, bao gồm: Được học trường, lớp sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục tiểu học nơi cư trú; chọn trường ngồi nơi cư trú trường có khả tiếp nhận (05 điểm) Được học vượt lớp, học lưu ban; xác nhận hồn thành chương trình tiểu học theo quy định (05 điểm) Được bảo vệ, chăm sóc, tơn trọng đối xử bình đẳng; đảm bảo điều kiện thời gian, sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập rèn luyện (05 điểm) Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu; chăm sóc giáo dục hoà nhập (đối với học sinh khuyết tật) theo quy định (05 điểm) Được nhận học bổng hưởng sách xã hội theo quy định (05 điểm) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật (05 điểm) Câu 3: Kiến thức tổ chức thực hoạt động dạy học lớp phát huy tính động sáng tạo học sinh Quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bao gồm: Lựa chọn sử dụng hợp lý phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động việc học tập học sinh; làm chủ lớp học; xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo tự tin cho học sinh; hướng dẫn học sinh tự học; (7,5 điểm) Đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng phát huy lực học tập học sinh; chấm, chữa kiểm tra cách cẩn thận để giúp học sinh học tập tiến bộ;(7,5 điểm) Có sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể đồ dùng dạy học tự làm; biết khai thác điều kiện có sẵn để phục vụ dạy, có ứng dụng phần mềm dạy học, làm đồ dùng dạy học có giá trị thực tiễn cao; (7,5 điểm) Lời nói rõ ràng, rành mạch, khơng nói ngọng giảng dạy giao tiếp phạm vi nhà trường; viết chữ mẫu; biết cách hướng dẫn học sinh giữ viết chữ đẹp (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHUẤN ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 55 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức sau: Cán bộ, cơng chức, viên chức có trách nhiệm thực quy định Quy tắc (20 điểm) Cán bộ, cơng chức, viên chức có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực quy định Quy tắc này; phát báo cáo quan, đơn vị có thẩm quyền vi phạm Quy tắc cán bộ, công chức, viên chức máy, hệ thống ngành, lĩnh vực (20 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học nhiệm vụ giáo viên sau: Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức; tham gia hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu giảng dạy giáo dục (05 điểm) Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công tôn trọng nhân cách học sinh; bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp (05 điểm) Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ, đổi phương pháp giảng dạy (05 điểm) Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học địa phương (05 điểm) Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, định Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công, chịu kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng cấp quản lí giáo dục (05 điểm) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục (05 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực Chuẩn sau: Tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 10; b) Mức độ: Tốt (9-10); Khá (7-8); Trung bình (5-6); Kém (dưới 5) Tiêu chuẩn xếp loại yêu cầu Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 40; b) Mức độ: Tốt (36-40); Khá (28-35); Trung bình (20-27); Kém (dưới 20) Tiêu chuẩn xếp loại lĩnh vực Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 200; b) Mức độ: Tốt (180-200); Khá (140- 179); Trung bình (100-139); Kém (dưới 100) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHUẤN ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 56 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương trách nhiệm người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, đơn vị trực tiếp quản lí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức quy định sau: Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực Quy tắc này.(10 điểm) Niêm yết công khai Quy tắc trụ sở làm việc quan, đơn vị (10 điểm) Kiểm tra, giám sát việc thực Quy tắc cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị (10 điểm) Phê bình, chấn chỉnh, xử lý vi phạm đề nghị quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học hành vi giáo viên không làm sau: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp (05 điểm) Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam (05 điểm) Cố ý đánh giá sai kết học tập, rèn luyện học sinh.(05 điểm) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.(05 điểm) Uống rượu, bia, hút thuốc tham gia hoạt động giáo dục nhà trường, sử dụng điện thoại di động giảng dạy lớp (05 điểm) Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục (05 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tiêu chí nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm cơng dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học sau: Tham gia hoạt động xã hội, xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hố cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn sống; (7,5 điểm) Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hồn thành tốtý nhiệm vụ giáo dục học sinh; (7,5 điểm) Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương kính trọng ơng bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; (7,5 điểm) Tham gia học tập, nghiên cứu Nghị Đảng, chủ trương sách Nhà nước (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHUẤN ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 57 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương trách nhiệm người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan quản lí cấp quan, đơn vị trực tiếp quản lí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau: Kiểm tra, giám sát việc thực Quy tắc quan, đơn vị cấp (20 điểm) Xử lý vi phạm Quy tắc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức (20 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học sau: Trường tiểu học thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; thực kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương (10 điểm) Căn vào kế hoạch giáo dục kế hoạch thời gian năm học, nhà trường cụ thể hoá hoạt động giáo dục hoạt động dạy học, xây dựng thời khố biểu phù hợp với tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh điều kiện địa phương (10 điểm) Việc dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số thực theo quy định Chính phủ (05 điểm) Học sinh khuyết tật học hoà nhập thực kế hoạch dạy học linh hoạt phù hợp với khả cá nhân Quy định giáo dục hoà nhập dành cho người khuyết tật (05 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí chấp hành pháp luật, sách Nhà nước sau: Chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, chủ trương sách Đảng Nhà nước; (7,5 điểm) Thực nghiêm túc quy định địa phương; (7,5 điểm) Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật giữ gìn trật tự an ninh xã hội nơi công cộng; (7,5 điểm) Vận động gia đình chấp hành chủ trương sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHUẤN ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 58 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước (08 điểm) Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư (08 điểm) Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập.(08 điểm) Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao.(08 điểm) Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức (08 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tiêu chí nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau: Tham gia hoạt động xã hội, xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hố cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn sống; (7,5 điểm) Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh; (7,5 điểm) Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương kính trọng ơng bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; (7,5 điểm) Tham gia học tập, nghiên cứu Nghị Đảng, chủ trương sách Nhà nước (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học sau: Trường tiểu học thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; thực kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương (10 điểm) Căn vào kế hoạch giáo dục kế hoạch thời gian năm học, nhà trường cụ thể hoá hoạt động giáo dục hoạt động dạy học, xây dựng thời khoá biểu phù hợp với tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh điều kiện địa phương (10 điểm) Việc dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số thực theo quy định Chính phủ (05 điểm) Học sinh khuyết tật học hoà nhập thực kế hoạch dạy học linh hoạt phù hợp với khả cá nhân Quy định giáo dục hoà nhập dành cho người khuyết tật (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHUẤN ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 59 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp viên chức quy định sau: Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng (04 điểm) Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ (04 điểm) Chấp hành phân cơng cơng tác người có thẩm quyền (04 điểm) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ (04 điểm) Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tơn trọng nhân dân; (04 điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (04 điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; (04 điểm) d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp (04 điểm) Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp (04 điểm) Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật (04 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí chấp hành pháp luật, sách Nhà nước sau: Chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, chủ trương sách Đảng Nhà nước; (7,5 điểm) Thực nghiêm túc quy định địa phương; (7,5 điểm) Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật giữ gìn trật tự an ninh xã hội nơi công cộng; (7,5 điểm) Vận động gia đình chấp hành chủ trương sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học nhiệm vụ giáo viên sau: Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức; tham gia hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu giảng dạy giáo dục (05 điểm) Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công tôn trọng nhân cách học sinh; bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh; đồn kết, giúp đỡ đồng nghiệp (05 điểm) Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi phương pháp giảng dạy (05 điểm) Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học địa phương (05 điểm) Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, định Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công, chịu kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng cấp quản lí giáo dục (05 điểm) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHUẤN ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 60 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010, trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định sau: Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng (10 điểm) Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng tiền lương phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian cơng tác liên tục, xét nâng lương (15 điểm) Viên chức đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ (15 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực gồm: Tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 10; b) Mức độ: Tốt (9-10); Khá (7-8); Trung bình (5-6); Kém (dưới 5) Tiêu chuẩn xếp loại yêu cầu Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 40; b) Mức độ: Tốt (36-40); Khá (28-35); Trung bình (20-27); Kém (dưới 20) Tiêu chuẩn xếp loại lĩnh vực Chuẩn (10 điểm) a) Điểm tối đa 200; b) Mức độ: Tốt (180-200); Khá (140- 179); Trung bình (100-139); Kém (dưới 100) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học hành vi giáo viên không làm sau: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp (05 điểm) Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam (05 điểm) Cố ý đánh giá sai kết học tập, rèn luyện học sinh.(05 điểm) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.(05 điểm) Uống rượu, bia, hút thuốc tham gia hoạt động giáo dục nhà trường, sử dụng điện thoại di động giảng dạy lớp (05 điểm) Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục (05 điểm) ... pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ viên. .. giảng dạy giáo dục lớp phân công (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ viên chức... lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học (10 điểm) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH : GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan