Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc_Báo cáo thực tập tốt nghiệp

92 535 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 18:17

Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực tập, em đã nhận được sự chỉ dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô khoa kế toán, trực tiếp là cô Vũ Thị Thảo – Giảng viên trường Cao đẳng công nghệ Viêttronics cùng với các cô chú, anh chị phòng kế toán công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. Tuy nhiên do phạm vi đề tài rộng, sự hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế cũng như giới hạn về thời gian thực tập nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em kính mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô và các cô chú, anh chị phòng kế toán công ty để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày… tháng… năm 2014 Sinh viên 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VẠN QUỐC 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 1.1.1. Khái niệm hàng hóa, bán hàng, bản chất của quá trình bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng. 1.1.1.1 Khái niệm hàng hóa 1.1.1.2 Khái niệm bán hàng 1.1.1.3 Bản chất của quá trình bán hàng 1.1.1.4 Ý nghĩa của công tác bán hàng 1.1.2. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng 1.1.2.1 Khái niệm doanh thu 1.1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 1.1.2.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng 1.1.2.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng 1.1.3. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán 1.1.3.1 Các phương thức bán hàng 1.1.3.2 Các phương thức thanh toán 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.2. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.1.1 Tài khoản kế toán sử dụng 1.2.1.2 Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu 1.2.1.3 Kế toán thuế giá trị gia tăng phải nộp 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 1.2.2.1 Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho. 1.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.3.1 Kế toán chiết khấu thương mại. 1.2.3.2 Kế toán Hàng bán bị trả lại. 1.2.3.3 Kế toán giảm giá hàng bán 1.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng 1.2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng (CPBH ) 1.2.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) 1.2.4.3 Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 1.2.4.4 Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác 1.2.4.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.2.5. Sổ và báo cáo kế toán sử dụng 1.2.5.1 Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung: 1.2.5.2 Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ 1.2.5.3 Hình thức sổ kế toán Nhật ký sổ cái 1.2.5.4 Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ 1.3. Thực trạng hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc 1.3.1. Kế toán quá trình bán hàng 1.3.2 Kế toán bán hàng tại Công ty. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VẠN QUỐC. 2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.2 Điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật, tình hình tài chính, tình hình lao động tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.2.1 Điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.2.2 Tình hình tài chính tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.2.3Tình hình lao động tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 2.1.3.2Chức năng và nhiệm vụ 2.1.3Tổ chức bộ máy kế toán tai công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.3.1Sơ đồ bộ máy kế toán. 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ 2.1.4 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.5 Hình thức kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.5.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.1.5.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 2.2. Thực trạng hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc 2.2.1. Kế toán quá trình bán hàng 2.2.2 Kế toán tổng hợp bán hàng: 2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc 2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.2.5.1.Kế toán chi phí bán hàng 2.2.5.2Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VẠN QUỐC 3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 3.1.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán tại công ty 3.1.1.2. Những vấn đề tồn tại của công tác kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc, 3.1.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. DANH MỤC BẢNG BIỂU CÁC KÍ HIỆU,CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP: Cổ phần CPBH: Chi phí bán hàng CPQL: Chi phí quản lý KQKD: Kết quả kinh doanh LỜI MỞ ĐẦU Với xu thế hội nhập nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp, nhiều chủ chương để không ngừng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường ra quốc tế mà còn tạo nhiều thuận lợi để thu hút các nhà dầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế cần được chú trọng để tăng hiệu quả hoạt động thực sự của các doanh nghiệp, các ngành sản xuất kinh doanh của nền kinh tế và làm lành mạnh hóa nền kinh tế. Với nền kinh tế thị trường như hiện nay, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Đế đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp thương mại là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra. Từ đó tạo thuận lợi phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng , rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp, góp phần phục vụ đắc lực cho hoạt động bán hàng, giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó giúp nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án đầu tư phù hợp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để quản lý tốt nghiệp vụ bán hàng và xác định kết qủa bán hàng thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian tìm hiểu lý luận và thực tế em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VẠN QUỐC” Chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VẠN QUỐC 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 1.1.1. Khái niệm hàng hóa, bán hàng, bản chất của quá trình bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng. 1.1.1.1 Khái niệm hàng hóa Hàng hóa là những vật phẩm các doanh nghiệp mua về để bán phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội. 1.1.1.2 Khái niệm bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là quá trình thực hiện giá trị của hàng hóa. Hay bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. 1.1.1.3 Bản chất của quá trình bán hàng Quá trình bán hàng là quá trình hoạt động kinh tế bao gồm hai mặt : Doanh nghiệp đem bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ đồng thời đã thu được tiền hoặc có quyền thu được tiền của người mua. Đối với doanh nghiệp xây dựng cơ bản, giá trị của sản phẩm xây lắp được thực hiện thông qua công tác bàn giao công trình xây dựng cơ bản hoàn thành . Hàng hóa cung cấp nhằm để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của xã hội gọi là bán ra ngoài. Trường hợp, hàng hóa cung cấp giữa các đơn vị trong cùng một công ty, tổng công ty được gọi là bán hàng trong nội bộ. Quá trình bán hàng thực chất là quá trình trao đổi quyền sở hữu giữa người bán và người mua trên thị trường hoạt động . 1.1.1.4 Ý nghĩa của công tác bán hàng Công tác bán hàng có ỷ nghĩa hết sức to lớn. Nó là giai đoạn cuối cùng của giai đoạn tái sản xuất. Doanh nghiệp khi thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nước thông qua việc nộp thuế, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp. 1.1.2. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng 1.1.2.1 Khái niệm doanh thu Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các loại doanh thu: Doanh thu tùy theo từng loại hình SXKD và bao gồm : - Doanh thu bán hàng. - Doanh thu cung cấp dịch vụ. - Doanh thu từ tiền lãi, cổ tức và lợi tức được chia. Doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện ghi nhận cho doanh thu bán hàng. - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 1.1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu như: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng đã bán bị trả lại. Các khoản giảm trừ doanh thu là cơ sở để tính doanh thu thuần và kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán. - Chiết khấu thương mại: Chiết khấu thương mại là khoản chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua sản phẩm, hàng hóa với khối lượng lớn theo thỏa thuận 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng. - Giảm giá hàng bán: Là khoản tiền doanh nghiệp (bên bán) giảm trừ cho bên mua hàng trong trường hợp đặc biệt vì lý do hàng bán bị kém phẩm chất, không đúng quy cách, hoặc không đúng thời hạn ghi trong hợp đồng. - Doanh thu hàng bán bị trả lại: Là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ, đã ghi nhận doanh thu nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện cam kết trong hợp đồng kinh tế hoặc theo chính sách bảo hành, như : Hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại. Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do trả lại hàng , số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hoá đơn (nếu trả lại toàn bộ) hoặc bản sao hoá đơn (nếu trả lại một phần). 1.1.2.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng Doanh thu là số tiền thu được và ghi nhận khi quyền sở hữu hàng hóa bán ra được chuyển giao và khi các dịch vụ khác được thực hiện chuyển giao. - Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là hiệu số giữa thu nhập và chi phí. Công thức tổng quát 1.1: Kết quả kinh doanh = Thu nhập - Chi phí - Kết quả hoạt động bán hàng : Công thức 1.2: Kết quả hoạt động bán hàng = Doanh thu thuần - Các khoản giảm trừ doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.3. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán 1.1.3.1 Các phương thức bán hàng * Phương thức bán buôn 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bao gồm hai hình thức: - Bán hàng qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Là bên mua cử đại diện đến kho của doanh nghiệp, doanh nghiệp xuất hàng giao cho bên mua thanh toán hay chấp nhận nợ khi đó hàng hóa được xác định là tiêu thụ. - Bán buôn thông qua kho theo hình thức chuyển thẳng: Là doanh nghiệp khi mua hàng và nhận hàng không đưa về nhập kho mà chuyển thẳng giao cho bên mua tại kho người bán. Sau khi giao, nhận hàng đại diện bên mua ký nhận đủ hàng. Bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng thì khi đó hàng hóa được chấp nhận là tiêu thụ. * Phương thức bán lẻ Có bốn hình thức: - Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng trực tiếp bán hàng và thu tiền. - Hình thức bán hàng thu tiền tập trung: Khách hàng nhận giấy thu tiền, hóa đơn hoặc tích kê của nhân viên bán hàng rồi đến nhận hàng ở quầy hàng hoặc kho. Nhân viên bán hàng căn cứ vào hóa đơn, tích kê để kiểm tra số hàng bán ra trong quầy. - Hình thức bán hàng tự phục vụ: Khách hàng tự chọn hàng hóa và trả tiền cho nhân viên bán hàng. Hết ngày nhân viên bán hàng nộp tiền vào quỹ. - Hình thức bán hàng trả góp: Người mua trả tiền mua hàng thành nhiều lần. Doanh nghiệp ngoài số tiền thu theo hóa đơn giá bán hàng còn thu thêm khoản tiền lãi trả chậm của khách hàng. * Phương thức gửi đại lý bán Doanh nghiệp giao hàng cho cơ sở nhận đại lý. Họ nhận hàng và thanh toán tiền cho doanh nghiệp rồi nhận hoa hồng đại lý bán hàng ( Hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp ). Hàng hóa được xác nhận là tiêu thụ khi doanh nghiệp nhận được tiền do bên nhận đại lý thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. * Phương thức đổi hàng 10 [...]... cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Báo cáo theo chỉ tiêu, doanh thu, chi phí - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch - Báo cáo kế toán quản trị 1.3 Thực trạng hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc Cũng các doanh nghiệp khác, để xác định kết quả của một kỳ kinh doanh Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc phải thiết lập quy trình bán hàng. .. kinh doanh Kết quả bán hàng là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh và hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định * Tài khoản sử dụng - TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Phản ánh xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác cuả doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán 30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối: Phản ánh kết quả hoạt... động kinh doanh và tình hình phân phối, xử lý kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Ngoài ra còn sử dụng tài khoản 511, 632, 641, 642 * Phương pháp xác định kết quả bán hàng Kết quả bán hàng là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và chi phí kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm trị giá vốn của hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng đã bán. .. để bán được tính bằng 4 phương pháp đã nêu ở trên + Xác định lợi nhuận bán hàng : Công thức 1.9: Lợi nhuận Doanh thu Giá vốn của bán hàng = thuần về bán hàng hàng đã bán trước thuế Chi phí bán hàng và - chi phí quản lý doanh nghiệp Nếu chênh lệch mang dấu (+) thì kết quả là lãi và ngược lại 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trình tự kế toán xác định kết quả tiêu thụ TK 632 TK 911 K/C giá vốn hàng bán. .. thuế TNDN Kết chuyển lỗ ( Nếu số PS Nợ > số PS Có) Kết chuyển lãi Sơ đồ 1.6 : Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh 32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2.5 Sổ và báo cáo kế toán sử dụng Tuỳ thuộc từng hình thức kế toán áp dụng ở doanh nghiệp mà hệ thống sổ kế toán được mở để ghi chép, theo dõi, tính toán xử lý và tổng hợp số liệu lên các báo cáo kế toán Dưới đây là các loại sổ sách được tổ chức theo... đối với việc quản lý chặt chẽ hàng hóa và kết quả bán hàng Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó , kế toán cần nắm vững nội dung của việc tổ chức công tác kế toán đồng thời đảm bảo một số yêu cầu sau: + Xác định thời điểm hàng hóa được coi là tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình tiêu thụ hàng hóa và thanh toán với khách hàng nhằm giám... hoá xuất bán đã được chấp nhận thanh toán hoặc đã được thanh toán, các khoản được quy định tính vào giá vốn hàng bán và kết chuyển trị giá vốn hàng bán để xác định kết quả * Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên TK 156 TK 632 Giá thực tế của hàng xuất kho TK 911 K/c giá vốn hàng bán bán trực tiếp để xác định kết quả TK 1562 Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán ra... các khâu 1.2 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.1.1 Tài khoản kế toán sử dụng Để phản ánh các tài khoản liên quan đến giá bán và doanh thu, kế toán sử dụng các tài khoản sau đây: 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán của hoạt... những kế hoạch cụ thể: 1.3.1 Kế toán quá trình bán hàng Công ty hiện tiêu thụ hàng hóa theo phương thức bán buôn là chủ yếu, ngoài ra còn một số trường hợp là bán lẻ; kế toán quá trình bán hàng được thực hiện dựa theo quy trình bán hàng và quy trình thu tiền bán hàng như sau: • Quy trình bán hàng 34 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phụ trách bộ phận kinh doanh nhận được đơn hàng của nhân viên kinh doanh. .. giá vốn hàng hóa, chi phí và lợi nhuận, từ đó khắc phục được những thiếu sót và hạn chế trong công tác quản lý Việc tổ chức sắp xếp hợp lý giữa các khâu trong quả trình tiêu thụ hàng hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, đồng thời tạo sự thống nhất trong hệ thống kế toán chung của doanh nghiệp Nhằm phát huy vai trò của kế toán trong công tác quản . luân chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai. hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định. về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Vạn Quốc. Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Giám đốc

 • Kế toán trưởng

 • Người lập phiếu

 • Người nhận tiền

 • Thủ quỹ

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • Giám đốc

 • Kế toán trưởng

 • Người lập phiếu

 • Người nhận tiền

 • Thủ quỹ

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • Giám đốc

 • Kế toán trưởng

 • Người lập phiếu

 • Người nhận tiền

 • Thủ quỹ

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

 • (Ký, họ tên)

Tài liệu liên quan