0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 8 đầy đủ chuẩn ktkn

94 2,323 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:41

GIÁO ÁN MỚI MÔN LỊCH SỬ 8 trän bé c¶ n¨m häc theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ 8 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2012-2013) Lớp 8 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (35 tiết) Học kì II: 18 tuần (17 tiết) Học kì I Phần một. lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) (8 tiết) Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác Chương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (6 tiết) Bài 5. Công xã Pari 1871 Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX Chương III. Châu á giữa thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XX (4 tiết) Bài 9. ấn Độ thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XX Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX Bài 11. Các nước Đông Nam á cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX Kiểm tra viết (1 tiết) Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (3 tiết) Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941) (3 tiết) Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917- 1921) Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941) Chương II. Châu âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (2 tiết) Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Chương III. Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (3 tiết) Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu á (1918-1939) Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) (2 tiết) Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) Chương V. Sự phát triển của văn hoá, khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX (2 tiết) Bài 22. Sự phát triển văn hoá, khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) Kiểm tra học kì I (1 tiết) Học kì II Phần hai. lịch sử việt nam từ năm 1858 đến năm 1918 Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX (9 tiết: 8 tiết bài mới, 1 tiết bài tập) Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) Bài 26. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX Lịch sử địa phương (1 tiết) Làm bài tập lịch sử Bài 28. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX Làm bài kiểm tra viết (1 tiết) Chương II. Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918) (5 tiết) Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918) Kiểm tra học kì II (1 tiết) LỊCH SỬ 8 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Bé Gi¸o ¸n lịch sử 8 Míi ChuÈn kiÕn thøc Phần I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI Lịch sử thế giới cận đại ( Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917 ) Chương I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ( Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX ) Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG ĐẦU TIÊN Tiết: I. Mục tiêu bài học: 1) Về kiến thức: Làm cho HS nắm được: - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kì. - Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “cách mạng tư sản”. 2) Về kĩ năng Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, giải quyết các câu hỏi trong sách giáo khoa. 3) Về tư tưởng - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. II. Thiết bị dạy học Bản đồ thế giới để xác định vị trí địa lý các nước đang học. III. Tiến trình trên lớp - Bước 1: Ổn định tổ chức - Bước 2: Giới thiệu chương trình lịch sử lớp 8. - Bước 3: Giảng bài mới Vào bài: Mốc mở đầu lịch sử thế giới cận đại là cuộc cách mạng tư sản Hà Lan năm 1566, Tiếp theo là cách mạng tư sản Anh. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân, diễn biến, tính chất của 2 cuộc cách mạng này chúng ta cần tìm hiểu qua bài học hôm nay. Họat động của GV Họat động của HS Nội dung -GV hỏi: Vào đầu thế kỉ XV, kinh tế Tây Âu có biến đổi gì? → Những biểu hiện mới về kinh tế xã hội Tây Âu. -Hệ quả của những biến đổi xã hội đó? + Nền sản xuất mới ra đời trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu. + Xuất hiện các công trường thủ công, trọng tâm là buôn bán và ngân hàng. + Xã hội hình thành 2 giai cấp: tư sản và vô sản. + Nảy sinh mâu thuẫn giai cấp dẫn đến các cuộc đấu tranh. Bởi vì giai cấp tư sản có tiềm lực về kinh tế nhưng không có quyền lực về I.Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 1)Một nền sản xuất mới ra đời. -Xuất hiện các công trường thủ công, trọng tâm là buôn bán và ngân hàng. -Hình thành 2 giai cấp: tư sản và vô sản. -Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân. -Gọi HS chỉ trên bản đồ của vùng đất Nê- đec-lan. Hỏi: Trước cách mạng vùng đất Nê-đec-lan như thế nào? -GV trình bày diễn biến: + 8/1566 cuộc đấu tranh mạnh mẽ nhất đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc thành lập nước Công hòa, các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan), 1648 nền độc lập của Hà Lan được công nhận. -Vì sao cách mạng Hà Lan được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? -Gọi HS chỉ trên bản đồ vị trí nước Anh. Hỏi: Sự phát triển của CNTB ở Anh được biểu hiện như thế nào? chính trị nên bị chế độ phong kiến kìm hãm, mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân. + Có nền kinh tế TBCN phát triển nhưng bị phong kiến Tây Ban Nha thống trị. + Vì cách mạng đã đánh đổ chế độ phong kiến thành lập chế độ công hòa. + Xuất hiện nhiều công trường thủ công, nhiều trung tâm thương mại, tài chính được hình thành. 2)Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. -Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của CNTB ở Nê-đec-lan. -Nhân dân Nê-đec-lan nhiều lần nổi dậy chống lại. Kết quả là Hà Lan được độc lập. -Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. II.Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII 1)Sự phát triển của CNTB ở Anh. -Kinh tế TBCN phát triển mạnh. -Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản. -Kinh tế TBCN phát triển đem đến hệ quả gì? -Em hiểu thế nào thuật ngữ: “quý tộc mới”. -Những mâu thuẫn chính trong lòng xã hội Anh? -Cho HS đọc Sgk, tóm tắt diễn biến giai đọan 1 đến giai đọan 2 ( dựa vào H2-Sgk ) GV mô tả việc xử tử Saclơ I -Hỏi: Việc Saclơ I bị xử tử có ý nghĩa như thế nào? -Vì sao Saclơ I bị xử tử, cách mạng Anh vẫn chưa chấm dứt? -GV giảng: Quý tộc mới và tư sản chủ trương khôi phục chế độ quân chủ, 12/1688 Quốc hội tiến hành đảo chính lập ra chế độ quân chủ lập hiến. -Thế nào là chế độ quân chủ lập hiến? + Làm xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản. + Vua, địa chủ phong kiến mâu thuẫn với quý tộc mới, tư sản, nhân dân lao động. + Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Anh, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến, CNTB thắng lợi. + Vì nhân dân chưa được quyền lợi gì nên họ tiếp tục đấu tranh. + Thực chất vẫn là chế độ tư bản nhưng chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân, bảo vệ quyền lợi của quý tộc mới và -Mâu thuẫn xã hội gay gắt làm bùng nổ cách mạng. 2)Tiến trình cách mạng a) Giai đọan 1 (1642-1648) Nội chiến diễn ra giữa Quốc hội và quân đội nhà vua. Kết quả quân đội quốc hội đã đánh bại quân đội nhà vua. b) Giai đọan 2 Vua Saclơ I bị xử tử. Anh trở thành nước công hòa. Cách mạng tư sản đạt đến đỉnh cao. 3)Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII. Mở đường cho CNTB phát triển, thóat khỏi sự thống trị của phong kiến -HS thảo luận câu hỏi: “Cuộc cách mạng Anh đưa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo cách mạng? Vì sao cách mạng Anh không triệt để?” tư sản. + Cho giai cấp quý tộc mới và tư sản. + Do quý tộc mới và tư sản lãnh đạo. + Vì quyền lợi nhân dân lao động không được đáp ứng, nông dân không được chia ruộng đất. ♦ Củng cố bài 1) Nêu những biểu hiện mới vế kinh tế - xã hội ở Tây Âu? 2) Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan? 3) Trình bày sự phát triển của CNTB ở Anh và hệ quả của nó? 4) Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh? -Yêu cầu HS đọc Sgk. Hỏi: Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mỹ? -Đến giữa thế kỉ XVIII, kinh tế 13 thuộc địa phát triển theo CNTB. GV giới thiệu trên bản đồ 13 + Sau khi tìm ra Châu Mỹ nhiều nước Châu Âu lần lượt xâm chiếm và chia nhau châu lục mớI này làm thuộc địa. Đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập được 13 thuộc địa III.Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. 1)Tình hình của các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh. -Đến giữa thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa phát triển theo CNTB. -Mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa dẫn đến chiến tranh. thuộc địa. -GV hỏi: Vì sao nảy sinh mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa? -Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh là sự kiện nào? -GV chỉ trên bản đồ nơi xảy ra sự kiện: + Từ 5/9 → 26/10/1774 Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen- phi-a diễn ra đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lý nhưng không được chấp nhận. + 4/1775 chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa, quân thuộc địa do Oa-sinh-tơn chỉ huy. HS xem H4-Sgk: giới thiệu đôi nét về Oa- sinh-tơn. + Ngày 4/7/1776 tuyên ngôn độc lập được công bố. -Tuyên ngôn độc lập có những điểm chính nào? + Vì thực dân tìm cách ngăn cản sự phát triển thương nghiệp của các thuộc địa. Cư dân các thuộc địa mâu thuẫn gay gắt với chính quốc dẫn đến chiến tranh + Sự kiện 12/1773 nhân dân cảng Bôxtơn phản đối chế độ thuế bằng cách tân công 3 tàu chở chè của Anh. + Mọi người đều bình đẳng. + Quyền được sống, 2)Diễn biến của cuộc chiến tranh -12/1773, sự kiện Bôxtơn. -Tháng 9-10: Hội nghị Philađenphia. -4/1775 chiến tranh bùng nổ -Ngày 4/7/1776 Tuyên ngôn độc lập xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. -Ngày 17/10/1777 quân khởi nghĩa thắng một trận ở Xa-ra-tô- ga. -1783 Anh buộc phải ký Hiệp ước Vec-xai. -Chiến tranh vẫn còn tiếp diễn sau trận thắng lớn ở Xa-ra-tô- ga, đến năm 1783 Anh buộc phải ký Hiệp ước Vec-xai. -Cuộc chiến tranh giành độc lập đạt được kết quả gì? -NộI dung chính của Hiến pháp 1787? Có điểm hạn chế gì? -Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập này là cuộc cách mạng tư sản? quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. + Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa, một quốc gia mới ra đời: nước Mỹ. + Mỹ là nước Cộng hòa liên bang, chính quyền trung ương được tăng cường, nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi. + Chỉ những người da trắng và có tài sản mới có quyền chính trị. + Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của CNTB. 3)Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. -Anh thừa nhận độc lập của các thuộc địa, nước Mỹ ra đời. -Là cuộc cách mạng tư sản bởi vì mở đường cho kinh tế TBCN phát triển mạnh mẽ. ♦ Củng cố bài Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ Niên đại Sự kiện 12/1773 Sự kiện Bôxtơn 5/9 → 26/10/1774 Hội nghị Phi-la-đen-phi-a 4/1775 Chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa 4/7/1776 Tuyên ngôn độc lập công bố 17/10/1777 Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga 1783 Anh thừa nhận độc lập của thuộc địa xin vui lòng liên hệ đt 0168.921.86.68 trọn bộ cả năm học theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2012-2013 Ngy san: Ngy dy:. Bi 2: CCH MNG T SN PHP ( 1789 1794 ) Tit: I. Mc tiờu bi hc: 1) V kin thc: Lm cho HS nm c: - Nhng s kin c bn v din bin ca cỏch mng qua cỏc giai an, vai trũ ca nhõn dõn trong vic a n thng li v phỏt trin ca cỏch mng. - í ngha lch s ca cỏch mng. 2) V k nng V, s dng bn , lp niờn biu. 3) V t tng - Nhn thc s hn ch ca cỏch mng t sn. - Bi hc kinh nghim rỳt ra t cỏch mng t sn Phỏp 1789. II. Thit b dy hc - Bn nc Phỏp th k XVIII - Tỡm hiu ni dung cỏc hỡnh trong Sgk. III. Tin trỡnh trờn lp - Bc 1: n nh t chc - Bc 2: Kim tra bi c: 1) Nguyờn nhõn cuc chin tranh ginh c lp ca cỏc thuc a? 2) in vo bng niờn biu nhng s kin chớnh? - Bc 3: Ging bi mi Vo bi: Cỏch mng t sn ó thnh cụng mt s nc m chỳng ta ó hc v n ra nhng nc khỏc trong ú cú nc Phỏp, cỏch mng ó t n nh cao? Vỡ sao cỏch mng n ra? Bi hc hụm nay giỳp chỳng ta hiu c iu ú. Hat ng ca GV Hat ng ca HS Ni dung -Cho HS c mc 1- Sgk. Hi: S lc hu ca nn nụng nghip Phỏp th hin nhng im no? + Cụng c v phng thc canh tỏc thụ s, lc hu, ch yu dựng cy v cuc, nng sut thp, rung t b b hoang, mt mựa, úi kộm thng xuyờn xy ra. I.Nc Phỏp trc cỏch mng. 1)Tỡnh hỡnh kinh t. -Nụng nghip lc hu. [...]... mng 184 8- 184 9 Phỏp nh th no? + Trong nhng nm 184 8- 184 9, cụng nhõn nhiu nc Chõu u ng lờn u tranh Ngy 23/6/ 184 8 cụng nhõn Pari khi ngha -Phong tro cỏch mng c nh th no? + c cụng nhõn v th th cụng ni dy 3)Phong tro cụng nhõn t nm 184 8 n nm 187 0 Quc t th nht -T 184 8- 187 0, giai cp cụng nhõn ó nhn thc rừ hn vai trũ ca giai cp mỡnh v cú s on kt quc t -Phong tro cụng + Giai cp cụng nhõn nhõn t 184 8 187 0... 4.Hớng dẫn về nhà : -Lập bảng niên biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân ĐNA : Thời gian Sự kiện lịch sử 1905 19 08 1920 189 6 - 189 8 186 6 - 186 7 1901 - 1907 188 5 188 4 - 1913 - Soạn bàI 12 : Nhật Bản giữa TK XIX đầu TK XX * Yêu cầu HS nắm đợc : + Nhng cải cách tiến bộ của giới thống trị Nhật Bản + Những chính sách về chiến tranh của Nhật Bản + Su tầm tài liệu, tranh ảnh về đất nớc Nhật Bản Tiết 20 Tuần 19... Chõu u: + 184 8- 184 9: cỏch mng cng c ch t sn Phỏp + T 185 9- 187 0: di s lónh o ca Ca-vua, 7 quc gia bỏn o Italia, ngi anh hựng dõn tc Ga-ri-bom-i úng vai trũ quan trng + T 186 4- 187 1: nc c thng nht bng cuc chin tranh chinh phc ca quý tc Ph -Hi: Hỡnh thc u tranh thng nht Italia v c khỏc nhau nh th no? - Chõu u: + 184 8- 184 9: cỏch mng bựng n Phỏp + 185 9- 187 0: u tranh thng nht Italia + 186 4- 187 1: u tranh... 1)Mỏc v ng-ghen - Cỏc Mỏc: Sinh nm 181 8, trong mt gia ỡnh trớ thc, nm 23 tui tin s trit hc, n nm 184 3 sang Pari tham gia phong tro cỏch mng Phỏp -ng-ghen: Sinh nm 182 0, trong gia ỡnh ch xng giu cú, 184 2 ụng sang Anh, 184 4 sang Phỏp cach mng n nm gp Mỏc 184 3 Mỏc sang Pari tham gia phong tro cỏch mng Phỏp + ng-ghen sinh nm 182 0, trong gia ỡnh ch xng giu cú, 184 2 ụng sang Anh tỡm hiu ni kh ca cụng... phỏ mỏy múc? 2) Trỡnh by cỏc s kin ch yu v phong tro cụng nhõn trong nhng nm 183 0 184 0? Nc Thi gian Phỏp 183 1 c 184 4 Anh 183 6 184 7 -Yờu cu HS nhỡn vo H26-Sgk nờu nhng hiu bit ca em v Cỏc Mỏc v H27-Sgk nờu nhng hiu bit ca em v ng-ghen? Hỡnh thc u tranh Khi ngha v trang Khi ngha v trang u tranh chớnh tr + Cỏc Mỏc sinh nm 181 8, trong mt gia ỡnh trớ thc, t nh ni ting thụng minh, nm 23 tui tin s trit hc,... Ngày soạn : BàI 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX A Mục tiêu bàI học: 1 Kiến thức : Giúp HS nhận thức đúng : - Những cải cách tiến bộ của Minh Trị Thiên hoàng năm 186 8 Thực chất cải cách 186 8 là một cuộc c/mạng TS nhằm đa nớc Nhật phát triển nhanh chóng sang CNĐQ - Hiểu đợc chính sách xâm lợc rất sớm của giới thống trị Nhật bản cũng nh cuộc đấu tranh của g/cấp VS nhật bản cuối TK XIX đầu TK... 4/9/ 187 0? + Nhõn dõn kiờn quyt chin u bo v T quc -Ngy 4/9/ 187 0 nhõn dõn Pari ng lờn khi ngha, chớnh ph t sn lõm thi c thnh lp (chớnh ph v quc) -Trc s tn cụng ca Ph, chớnh ph t sn vi vó xin ỡnh chớn Nhõn dõn ng lờn bo v T quc -Sau ngy 18/ 3/ 187 1 + V tay y ban trung chớnh quyn thuc ng quc dõn quõn v ai? (i din cho nhõn dõn Pari) m nhn vai trũ chớnh ph lõm thi -Tớnh cht ca cuc khi ngha ngy 18/ 3/ 187 1? -GV... nhõn nh th no? + L t chc ngh nghip ca cụng nhõn, on kt, t chc h i tranh ũi quyn li cho 2)Phong tro cụng nhõn trong nhng mỡnh, giỳp h khi nm 183 0 - 184 0 gp khú khn -Nm 183 1 cụng nhõn dt t thnh ph Li-ụng khi ngha - 184 4 cụng nhõn dt vựng Slờin ( c ) khi ngha -T 183 6 184 7 phong tro Hin chng Anh -Dựng lc Chõu u xỏc nh cỏc nc cú phong tro cụng nhõn phỏt trin trong thi gian ny? -Chia thnh 4 nhúm tho lun:... trin ca cỏch mng 1)Ch quõn ch lp hin ( t 14/7/1 789 10 /8/ 1792 ) -T 14/7/1 789 phỏi Lp hin ca i t sn cm quyn -GV ging: Sau ngy 14/7/1 789 cỏch mng nhanh chúng lan rng trong c nc, giai cp t sn li dng sc mnh ca qun chỳng nm chớnh quyn -HS c ni dung tuyờn ngụn nhõn quyn v dõn quyn trong Sgk HS tho lun -Qua ni dung bn tuyờn ngụn em cú nhn xột gỡ? -Thỏng 8/ 1 789 Quc hi thụng qua tuyờn ngụn Nhõn quyn v Dõn... ngha ngy 18/ 3/ 187 1? -GV da vo s b mỏy Hi ng cụng xó trỡnh by cỏc s kin v t chc nh nc, bin phỏp ca cụng xó trờn cỏc lnh vc 2)Cuc khi ngha ngy 18/ 3/ 187 1 S thnh lp cụng xó -Ngy 18/ 3/ 187 1 Chi-e tn cụng i Mụng Mỏc nhng binh lớnh ó ngó v phớa cỏch mng -Ngy 26/3/ 187 1 bu Hi ng cụng xó + L cuc cỏch mng t sn u tiờn trờn th gii, lt chớnh quyn ca giai cp t sn II.T chc b mỏy v chớnh sỏch ca cụng xó Pari -C quan . năm 185 8 đến năm 19 18 Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 185 8 đến cuối thế kỉ XIX (9 tiết: 8 tiết bài mới, 1 tiết bài tập) Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 Bài. GIÁO ÁN MỚI MÔN LỊCH SỬ 8 trän bé c¶ n¨m häc theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ 8 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2012-2013) Lớp. Xa-ra-tô-ga 1 783 Anh thừa nhận độc lập của thuộc địa xin vui lòng liên hệ đt 01 68. 921 .86 . 68 trọn bộ cả năm học theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2012-2013 Ngy san: Ngy dy:. Bi 2: CCH MNG T SN PHP ( 1 789
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 8 đầy đủ chuẩn ktkn, Giáo án địa lí cơ bản lớp 8 đầy đủ chuẩn ktkn, Giáo án địa lí cơ bản lớp 8 đầy đủ chuẩn ktkn, Lịch sử thế giới cận đại, III. Tiến trình trên lớp, CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX