BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC LỚP 9

23 6K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2015, 18:59

HC BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN Dạng 1: CHO BIẾT DẠNG ĐỘT BIẾN GEN, XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI VỀ LIÊN KẾT HRÔ VÀ CẤU TRÚC CỦA PHÂN TỬ PRÔTÊIN * Các kiến thức cơ bản cần lưu ý: + Giữa A và T có 2 liên kết hrô + Giữa G và X có 3 liên kết hrô + Dạng mất cặp nuclêôtit sẽ làm giảm số liên kết hrô; dạng thêm cặp nuclêôtit sẽ làm tăng; dạng đảo vò trí sẽ không đổi; dạng thay thế sẽ có thể không làm thay đổi hoặc tăng hoặc giảm về số liên kết hrô trong gen. + Khi viết dạng đột biến ta sắp xếp trở lại các mã di truyền, từ đó suy ra được sự thay đổi của cấu trúc phân tử prôtêin. Bài 1: 1. Số liên kết hrô của gen sẽ thay đổi như thế nào khi xảy ra đột biến gen ở các dạng sau: a- Mất 1 cặp nuclêôtit trong gen. b- thêm 1 cặp nuclêôtit trong gen. c- Thay thế 1 cặp nuclêôtit trong gen. 2. Phân tử prôtêin sẽ bò thay đổi như thế nào trong các trường hợp đột biến sau đây: a- Mất 1 cặp nuclêôtit sau mã mở đầu. b- Thêm 1 cặp nuclêôtit sau mã mở đầu. c- Thay 1 cặp nuclêôtit trong gen. d- Đảo vò trí giữa 2 cặp nuclêôti (không kể đến mã mở đầu và mã kết thúc). e- Trong các dạng đột biến nói trên, dạng nào ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến cấu trúc của prôtêin? Vì sao?. Bài 2 : 1.Một gen cấu trúc có trình tự xác đònh của các cặp nuclêôtit được bắt đầu như sau: 5 10 15 3' TAX XAA TTX AXA TXA XTT 5' 5' ATG GTT AAG TGT AGT GAA 3' Trình tự axit amin trong chuỗi polypeptit do gen trên tổng hợp được bắt đầu như thế nào? 2.Phân tử prôtêin do gen đột biến tổng hợp thay đổi ra sao trong các trường hợp sau: a.Thay 1 cặp nuclêôtit A - T vò trí thứ 2 bằng G - X. b. Mất 1 cặp nuclêôtit X - G vò trí thứ 4. 1 HC c. Đảo vò trí 2 cặp nuclêôtit thứ 16 và 18 là X - G và T - A. d. Mất 2 cặp nuclêôtit thứ 13 và 14. e. Thay 1 cặp nuclêôtit ở vò trí thứ 10 là A - T bằng 1 cặp nuclêôtit T - A. Cho biết các bộ ba mã hóa trên phân tử m ARN tương ứng với các axit amin như sau: GAA: axit glutamic AUG: Mêtiônin UGA: Mã kết thúc. UGU: Xistêin AAG: Lizin AAG: Lizin GUU: Valin AGU: Xêrin AGU: Xêrin. Dạng 2: CHO BIẾT SỰ THAY ĐỔI VỀ LIÊN KẾT HRÔ. XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỘT BIẾN VÀ SỐ NUCLÊÔTIT MỖI LOẠI CỦA GEN ĐỘT BIẾN. • Các kiến thức cơ bản cần lưu ý: • Muốn xác đònh số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến ta cần biết dạng đột biến và số nuclêôit mỗi loại của gen ban đầu. Bài 1: Một gen có khối lượng 45.10 4 đvC, có hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Cho biết dạng đột biến, số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến trong các trường hợp sau, biết đột biến không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit. 1. Sau đột biến, số liên kết hrô của gen tăng 1 liên kết. 2. Sau đột biến, số liên kết hrô của gen giảm 2 liên kết. Bài 2 : Gen có 3120 liên kết hrô và A = 20% tổng số nuclêôtit. Tìm dạng đột biến có thể có và tính số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến trong các trường hợp sau, biết đột biến không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit. 1. Sau đột biến, số liên kết hrô của gen tăng thêm 3 liên kết. 2. Sau đột biến, số liên kết hrô của gen không đổi. Dạng 3 : Cho biết sự thay đổi số lượng các nuclêôtit, chiều dài gen, cấu trúc prôtêin. Xác đònh dạng đột biến gen. * Các kiến thức căn bản cần lưu ý • Sau đột biến chiều dài gen không đổi thì có thể thuộc dạng đảo vò trí hoặc thay thế các cặp nuclêôtit . • Khi chiều dài gen đột biến và tỉ lệ nuclêôtit không đổi thì đột biến thuộc dạng đảo vò trí các cặp nuclêôtit hoặc thay cặp A - T bằng T - A ; thay cặp G - X bằng X - G • Khi chiều dài gen đột biến không đổi nhưng tỉ lệ các nuclêôtit thay đổi thì đột biến thì đột biến thuộc dạng thay đổi các cặp nuclêôtit khác nhau . • Vì đột biến xảy ra trên từng cặp nuclêôtit nên cấu trúc của gen đột biến vẫn tuân theo đònh luật Sacgap ( Chargaff ) : A + G = T + X . 2 HC Bài 1 : Một gen cấu trúc có 4050 liên kết hrô, hiệu số giữa nuclêôtit loại Guanin với loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Sau đột biến chiều dài của gen không đổi. 1. Nếu tỉ lệ A : G của gen đột biến xấp xỉ 43,27% thì dạng đột biến thuộc loại dạng nào ? tính số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến . 2. Nếu sau đột biến tỉ lệ G : A xấp xỉ 2,348. Hãy cho biết : a. Số nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến b. Dạng đột biến gen c. Đột biến trên làm thay đổi nhiều nhất bao nhiêu axit amin trong phân tử prôtêin biết đột biến không biến đổi bộ ba mã hóa thành mã kết thúc. d. Khi gen đột biến nhân đôi 4 đợt liên tiếp thì nhu cầu về nuclêôtit tự do thuộc mỗi loại tăng hay giảm bao nhiêu ? Bài 2 : Gen có 1170 nuclêôtit và A = 1/4G. Gen này bò đột biến, tổng hợp một phân tử prôtêin giảm xuống 1 axit amin và có thêm 2 axit amin mới. a.Tính chiều dài của gen bò đột biến b.Đã xảy ra dạng đột biến gen nào ? c.Nếu số liên kết hrô của gen bò đột biến là 1630 thì gen đột biến có bao d.nhiêu nuclêôtit thuộc mỗi loại . BÀI TẬP ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Dạng 1: CHO BIẾT CẤU TRÚC CỦA NST TRƯỚC VÀ SAU ĐỘT BIẾN - XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỘT BIẾN. • Các kiến thức cơ bản cần nhớ - Có 4 dạng đột biến cấu trúc NST gồm: Mất đoạn, thêm đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. - Mất đoạn làm kích thước NSt ngắn lại. - Lặp đoạn làm kích thước NST dài hơn, vò trí các gen xa hơn nhưng không làm thay đổi nhóm liên kết gen . - Đảo đoạn làm kích thước NST không đổi, nhóm liên kết gen không đổi nhưng trật tự phân bố của các gen bò thay đổi. - Chuyển đoạn trên 1 NST làm kích thước NST không đổi, nhóm liên kết gen không đổi nhưng vò trí các gen thay đổi. - Chuyển đoạn tương hỗ không tương hỗ làm thay đổi tất cả gồm : vò trí gen, kích thước, nhóm liên kết gen. Bài 1 : 3 HC Xét 4 loài I, II, III, IV của 1 loài có nguồn gốc đòa lý khác nhau chứa trật tự gen trên 1 NST như sau : Nòi I : MNSROPQT Nòi II : MNOPQRST Nòi III : MNQPORST Cho rằng nòi gốc là nòi II, hãy cho biết : a. Loại đột biến nào đã phát sinh ba loài còn lại b. Trật tự và cơ chế phát sinh 3 nòi đó từ nòi II ban đầu. Bài 2 : Xét hai NST của một loài có cấu trúc gồm các đoạn sau : NST 1 : EFIJKLMN NST 2 : OPQRST 1. Từ hai loài NST trên qua đột biến đã hình thành NST có cấu trúc theo các trường hợp sau, với mỗi trường hợp hãy cho biết loại đột biến . a. OPQRQRST b. EFIKLMN c. EFIMLKJN d. EFIJKLOPQ và MNRST e. EFIJKLMNO và PQRST 2. Trong các loại đột biến nói trên : a. Loại đột biến nào làm cho các gen có vò trí xa hơn. b. Loại đột biến nào làm cho các gen không thay đổi nhóm liên kết gen Dạng 2: DỰA VÀO KẾT QUẢ LAI PHÂN TÍCH CƠ CHẾ XUẤT HIỆN ĐỘT BIẾN. • Các kiến thức cần lưu ý: - Tần số đột biến thấp nên chỉ xảy ra ở một vài tế bào nào đó trong số lượng lớn tế bào của cơ quan sinh dục tham gia quá trình giảm phân. - Đột biến cấu trúc NST xảy ra ở cấp độ tế bào nên có thể quan sát được sự xuất hiện của chúng dưới kính hiển vi, còn đột biến thì không. Bài 1: W là gen trội quy đònh chuột đi bình thường. ˆw là gen lặn quy đònh chuột nhảy van (chuột đi lòng vòng); cặp gen alen này nằm trên NST thường. Người ta thực hiện hai phép lai và thu được kết quả như sau: Phép lai 1: P 1  chuột đi bình thường x chuột nhảy van . F 1-1 xuất hiện 75% chuột đi bình thường. 25% chuột nhảy van. 4 HC Phép lai 2: P 2  chuột đi bình thường x chuột nhảy van . F 1-2 xuất hiện tất cả các lứa, xuất hiện hầu hết chuột đi bình thường nhưng trong đó có 1 con nhảy van. 1. Hãy giải thích kết quả của hai phép lai trên. 2. Làm thế nào để nhận biết nguyên nhân xuất hiện 1 con chuột nhảy van ở phép lai 2. ĐỘT BIẾN THỂ DỊ BỘI Dạng 1: XÁC ĐỊNH SỐ NST TRONG TẾ BÀO THỂ DỊ BỘI • Các kiến thức cơ bản cần lưu ý: - Các loại thể dò bội gồm ba nhiễm, thể một nhiễm, thể đa nhiễm, thể khuyết điểm. - Thể ba nhiễm của 1 cặp là trường hợp có 1 cặp NST tương đồng mang 3 NST (2n + 1) - Thể một nhiễm của 1 cặp là trường hợp có 1 cặp NST chỉ mang 1 NST (2n - 1). - Thể bốn nhiễm của 1 cặp là trường hợp có 1 cặp NST tương đồng mang đến 4 NST (2n + 2). - Thể khuyết nhiễm của 1 cặp là trường hợp tế bào không mang NST nào của cặp NST tương đồng đó. - Thể một nhiễm kép là trường hợp hai cặp NST tương đồng khác nhau, mỗi cặp đều chỉ biểu thò bằng 1 chiếc (2n - 1 - 1). Bài 1: Một loài có số lượng NST trong bộ lưỡng bội 2n = 20. 1. Khi quan sát tiêu bản tế bào sinh dưỡng dưới kính hiển vi sẽ đếm được bao nhiêu NST ở a. Thể đa nhiễm d. Thể một nhiễm kép b. Thể ba nhiễm kép e. Thể bốn nhiễm c. Thể một nhiễm g. Thể khuyết nhiễm 2. Loại nào thường gặp hơn trong các loại trên? Vì sao? Dạng 2: XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIAO TỬ CỦA THỂ BA NHIỄM • Kiến thức cơ bản cần lưu ý: - Thể ba nhiễm tạo các loại giao tử gồm loại mang 2 NST và loại mang 1 NST. - Do vậy, khi xác đònh tỉ lệ giao tử của loại này ta dùng sơ đồ hình tam giác. Bài 1: Hãy xác đònh tỉ lệ giao tử của thể ba nhiễm có kiểu gen sau: a- aaa, b -Aaa, c -Aaa Dạng 3: BIẾT GEN TRỘI, LẶN KIỂU GEN CỦA GEN CỦA P, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ LAI 5 HC Cách giải: Các bước • Quy ước gen. • Xác đònh tỉ lệ giao tử của P. • Lập sơ đồ lai suy ra tỉ lệ gen, tỉ lệ kiểu hình. Bài 1: Ở ngô, A quy đònh cây cao, a quy đònh cây thấp. 1. Viết kiểu gen của ngô cây cao, ngô cây thấp dò bội thuộc thể ba nhiễm. 2. Cho biết kết quả các phép lai sau: a- P 1 : Aaa  x aaa  b- P 2 : AAa  x Aaa  c- P 3 : Aaa  x Aaa  ĐỘT BIẾN THỂ ĐA BỘI Dạng 1 :XÁC ĐỊNH SỐ LƯNG NST TRONG TẾ BÀO THỂ ĐA BỘI Các kiến thức cơ bản - Đa bội thể là trường hợp số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n. - Các thể đa bội lẽ như 3n, 5n - Các thể đa bội chẳn như 4n, 6n , Dạng 2 : XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIAO TỬ CỦA THỂ TỨ BỘI • Các kiến thức cơ bản - Thể tứ bội tạo loại giao tử có khả năng thụ tinh mang bộ lưỡng bội 2n - Do vậy, khi xác đònh tỉ lệ giữa các loại giao tử này ta dùng sơ đồ hình tứ giác để tổ hợp. Bài 1 : Hãy xác đònh tỉ lệ giao tử của các cá thể tứ bội có kiểu gen sau : a. AAAA b.Aaaa c.Aaaa d. AAAa e. Aaaa Dạng 3 : BIẾT GEN TRỘI LẶN - KIỂU GEN CỦA P. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ LAI. Cách giải : Các bước - Quy ước gen - Xác đònh tỉ lệ giao tử của P - Lập sơ đồ, suy ra tỉ lệ phân li kiểu gen và tỉ lệ phân li kiểu hình Bài 1 : Ở cà chua tứ bội ; A quy đònh quả đỏ, a quy đònh quả vàng. 1. Viết kiểu gen có thể có của : a. Cà chua tứ bội quả đỏ b. Cà chua tứ bội quả vàng 2. Cho biết kết quả của các phép lai sau : 6 HC a. P1 : Aaaa x Aaaa b. P2 : AAaa x aaaa c. P3: AAaa x AAaa Dạng 4: BIẾT TỈ LỆ PHÂN LI KIỂU HÌNH Ở THẾ HỆ SAU XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA THỂ TỨ BỘI Ở P • Các kiến thức cơ bản: - Nếu thế hệ sau xuất hiện kiểu hình lặn, kiểu gen aaaa thì cả hai bên P đều phải tạo loại giao tử mang gen aa. Các kiểu gen có thể tạo giao tử aa gồm: AAaa, Aaaa, aaaa và tỉ lệ giao tử mang aa chỉ có thể là 1/6 ; ½ ; 100%. - Dựa vào tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng lặn ở thế hệ sau, ta có thể phân tích việc tạo giao tử mang gen lặn aa của thế hệ trước, từ đó suy ra kiểu gen tương ứng của nó. Bài 1: Ở một loài thực vật; A: quy đònh quả to, a quy đònh quả nhỏ. Lai giữa các cà chua tứ bội người ta thu được kết quả đời F 1 có kết quả theo các trường hợp sau: a- Trường hợp 1: F 1-1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1 quả to : 1 quả nhỏ. b- Trường hợp 2: F 1-2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 11 quả to :1 quả nhỏ. c- Trường hợp 3: F 1-3 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 5 quả to : 1 quả nhỏ. Hãy biện luận, xác đònh kiểu gen của bố mẹ trong mỗi trường hợp và lập sơ đồ lai chứng minh cho kết quả đó. BÀI TẬP DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Dạng 1: BIẾT TÍNH TRẠNG DO GEN TRÊN NST THƯỜNG QUY ĐỊNH. Cách giải gồm các bước sau: • Xác đònh tính trạng trội, lặn. • Quy ước gen. • Từ kiểu hình lặn trong phả hệ ta suy ra kiểu gen của cá thể có kiểu hình trội. • Lập sơ đồ lai. • Việc tính xác suất xuất hiện tính trạng ở thế hệ sau: Ta cần để ý đã biết chắc chắn kiểu gen của thế hệ trước chưa. Nếu chưa, ta đưa ra sơ đồ lai của tất cả các trường hợp có thể có và tính xác suất chung. Bài 1: Bệnh bạch tạng ở người do một gen nằm trên NST thường quy đònh. Khi khảo sát tính trạng này trong một gia đình, người ta lập được phả hệ sau: 7 HC 1. Bệnh bạch tạng do gen trội hai lặn quy đònh. Tại sao? 2. Kiểu gen của các cá thể trong phả hệ. 3. Tính xác suất để cặp bố mẹ III 1 và III 2 sinh được: a. Một đứa con không bệnh. b. Một đứa con mắc bệnh. c. Hai đứa con không bệnh. d. Hai đứa con trai mắc bệnh. Dạng 2: BIẾT GEN QUY ĐỊNH TÍNH TRẠNG NẰM TRÊN NST GIỚI TÍNH X VÀ KHÔNG CÓ ALEN TRÊN NST GIỚI TÍNH Y. Cách giải: Thực hiện theo các bước sau: • Xác đònh tính trạng trội, lặn và quy ước gen cho giới đực và giới cái riêng biệt. • Sau đó, dựa vào kiểu hình của cá thể đực (XY) để suy ra kiểu gen của cá thể cái. • Lập sơ đồ lai. Bài 1: Bệnh mù màu ở người do một gen nằm trên NST giới tính X quy đònh và không có alen trên NST giới tính Y. Cho phả hệ về bệnh này trong một gia đình như sau: 1. Bệnh do gen trội hay gen lặn quy đònh. 2. Xác đònh kiểu gen của những người trong phả hệ trên. 3. Tính xác suất để cặp bố, mẹ II 3 , II 4 sinh được: a. Một đứa con bình thường. b. Một đứa con mắc bệnh. Dạng 3: TRƯỜNG HP ĐỀ CHƯA CHO BIẾT TRƯỚC QUY LUẬT DI TRUYỀN. Cần lưu ý: 8 HC • Nếu đề chưa cho biết quy luật nhưng tính trạng lại quen thuộc như bệnh mù màu, bệnh máu khó đông, mà ta đã học trong chương trình thì phải giải quyết vấn đề theo quy luật di truyền liên kết với giới tính X. • Nếu là một tính trạng chưa rõ như bệnh x, dò tật y, thì hầu như tính trạng đó sẽ được giải quyết theo trường hợp do gen nằm trên NST thường quy đònh vì nếu phù hợp với gen trên NST X cũng sẽ phù hợp với trường hợp gen nằm trên NST thường. • Ví dụ: • Cách biện luật để bác bỏ trường hợp gen liên kết với giới tính như sau: - Nếu tính trạng biểu hiện ở cả hai giới, ta bác bỏ gen trên NST Y. - Muốn bác bỏ gen nằm trên SNT giới tính X, ta phải tìm trong phả hệ một trong hai biểu hiện sau: Bố có tính trạng trội lại sinh con gái mang tính trạng lặn hoặc mẹ có tính trạng lặn lại sinh con trai mang tính trạng trội. Bài 1: Khi xét sự di truyền của một bệnh M không nguy hiểm của một gia đình, người ta lập được phả hệ: a. Bệnh M do gen trội hay lặn quy đònh và do gen trên NST thường hay trên NST giới tính? Giải thích? b. Hãy xác đònh kiểu gen của những người trong phả hệ trên. MỘT SỐ CÂU HỎI, BÀI TẬP THAM KHẢO Câu 6: ( 1 điểm) a.Có những đột biến khơng hề làm thay đổi số lượng và trình tự sắp xếp các aa trong phân tử prơtêin. Đó là loại đột biến gì? b.Vì sao trong cùng một kiểu đột biến thay thế Nu này bằng Nu khác nhưng lại gây nên những hậu quả rất khác nhau về chức năng của prơtêin? Giải thích? Câu 1. Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là gì? Nêu những cơ chế di truyền có thể xẩy ra ở cấp độ phân tử? 9 HC Câu IV (3,0 điểm). Định nghĩa các khái niệm sau, không cần nêu ví dụ: - Nuclêôtit - Phân ly NST - Di truyền liên kết - Nguyên tắc bổ sung - Bộ NST - Trội không hoàn toàn Câu V (4,0 điểm). Cho biết hai gen nằm trong một tế bào. Gen 1 có 3900 liên kết hiđrô giữa hai mạch đơn và có hiệu số % G với một loại Nu khác là 10% số Nu của gen. Gen 2 có khối lợng phân tử bằng 50% khối lợng phân tử của gen 1, mARN do gen 2 tổng hợp có số Nu X gấp 2 lần G, gấp 3 lần U, gấp 4 lần A. 1. Tính số lợng từng loại Nu của mỗi gen? 2. Tế bào chứa 2 gen đó nguyên phân một số đợt liên tiếp, môi trờng nội bào đã cung cấp 31500 Nuclêôtit tự do. Tính số lợng từng loại Nu tự do cung cấp cho quá trình nguyên phân đó?. Cõu 5 (4 im): Mt gen t nhõn ụi mt s t ó s dng ca mụi trng 21000 nu, trong ú loi A chim 4200. Bit tng s mch n trong cỏc gen to ra gp 8 ln s mch n ca gen m ban u. a. Tớnh s ln tỏi sinh. b. Tớnh t l % v s lng tng loi nu ca gen. Cõu 2. (2 im) ngi: Gen A quy nh túc thng, gen a quy nh túc xon; Gen B quy nh mt xanh, gen b quy nh mt en. Cỏc gen ny ốu phõn ly c lp vi nhau. B cú túc xon, mt en thỡ M phi cú kiu gen AABB con sinh ra cú túc thng, mt xanh. Hóy gii thớch vỡ sao ? Cõu I : ( 1,5 im ) Th no l di truyn liờn kt v nguyờn nhõn ca nú ? CU HI ễN TP PHN DI TRUYN V BIN D Cõu 1: Nờu ni dung v ý ngha ca quy lut phõn li ? Cõu 2: Th no l lai phõn tớch ? Nờu ý ngha ca phộp lai phõn tớch ? Thc hiờn phộp lai phõn tớch nhm mc ớch gỡ ? Cõu 3: Nờu ni dung v ý ngha ca quy lut PLL ? Cõu 4: Nờu BDTH l gỡ ? Vỡ sao nhng loi giao phi BDTH li phong phỳ hn nhiu so vi nhng loi sinh sn vụ tớnh ? Cõu 5: So sỏnh tri khụng hon ton vi trụi hon ton ? Cõu 6: Nờu nhng din bin c bn ca NST trong nguyờn phõn ? Cõu 7: Nờu nhng din bin c bn ca NST trong gim phõn ? Cõu 8: So sỏnh nguyờn phõn v gim phõn ? Cõu 9; Nờu nhng im khỏc nhau gia NST thng v NST gii tớnh ? Cõu 10: C ch xỏc nh gii tớnh ngi c th hin nh th no ? Gii thớch ti sao t l sinh con trai v con gỏi xp x 1 : 1 ? Vic sinh con trai hay con gỏi cú phi do ngi m quyt nh khụng ? Ti sao ? 10 [...]... Đào Những kiểm tra sinh học cho biết rằng hiệu xuất thụ tinh 100% và tỉ lệ nở so với trứng có phôi là 90 % Tính số lợng tế bào sinh tinh và số lợng tế bào sinh trứng để tạo ra đàn vịt nói trên Bi 19: ở Đậu Hà Lan , có bộ NST 2n = 14 Một tế bào sinh dỡng của cây đậu sau một số lần phân chia đã lấy nguyên liệu từ môi trờng nội bào để tạo ra 98 NST đơn Hãy cho biết : a) Số tế bào con đợc sinh ra sau phân... tra sinh học cho biết rằng hiệu suất thụ tinh 100% và tỉ lệ nở so với trứng có phôi là 90 % Tính số lợng tế bào sinh tinh và số lợng tế bào sinh trứng để tạo ra đàn vịt nói trên Bi 9: Có 2 hợp tử tiến hành nguyên phân Hợp tử I nguyên phân 4 lần liên tiếp đã sử dụng của môi trờng 360 NST Hợp tử II nguyên phân tạo ra số tế bào con bằng một nửa số tế bào con của hợp tử I và trong các tế bào con có 192 NST... phỏt sinh th 2n + 1 (XXX) v th 2n-1 (OX) ngi ? Cõu 19: Th no l hin tng a bi hoỏ v th a bi ? Nờu c im ca th a bi ? Cõu 20: So sỏnh gia thng bin v t bin ? Cõu 21: Mc phn ng l gỡ ? Ngi ta võn dng s hiu biờt v mc phn ng nõng cao nng sut cõy trng v vt nuụi nh th no? Cõu 22: Phõn bit tr ng sinh cựng trng v tr ng sinh khỏc trng ?Nờu ý ngha ca vic nghiờn cu tre ng sinh ? Cõu 23: Nờu nguyờn nhõn v c ch phỏt sinh. .. trong cỏc tinh trựng ca loi trờn nu cú 4 t bo sinh tinh gim phõn Bi 17: Mt chut cỏi sinh c 6 chut con Bit t l sng ca cỏc hp t l 75% Xỏc nh s hp t c to thnh Nu hiu sut th tinh ca trng l 50 % v tinh trựng l 6,25 % Hóy xỏc nh s t bo sinh tinh v s t bo sinh trng cn cho quỏ trỡnh trờn Bi 18: trõu (2n=50) Quỏ trỡnh gim phõn c thc hin t 8 t bo sinh tinh v 14 t bo sinh trng Xỏc nh: S tinh trựng c to thnh cựng... u c sinh ra t mt t bo mm sinh dc Xỏc nh s ln nguyờn phõn ca t bo mm Bit hiu sut th tinh ca trng bng 50% Bi 27: Cú 4 t bo sinh dng A,B,C,D ca mt loi phõn bo nguyờn nhim to tng cng 60 t bo con, s t phõn bo ca cỏc t bo ln lt hn nhau mt t a/ Tớnh s ln phõn bo ca mi t bo sinh dng trờn b/ Tớnh s t bo con c to ra t mi t bo Bi 28: 5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp với số lần nh nhau ở vùng sinh. .. phõn ca t bo sinh dc b S nhim sc th mụi trng cung cp cho quỏ trỡnh to tinh trựng c S nhim sc th cha trong cỏc trng khụng c th tinh Bi 16: Cú 4 t bo sinh dng ca cựng mt c th nguyờn phõn liờn tip mt s ln bng nhau v ó to ra cỏc t bo con cha tt c 499 2 nhờm sc th n Vo kỡ trc ca ln nguyờn phõn u tiờn ,trong mi t bo ngi ta m c 156 crụmatit Xỏc nh s ln nguyờn phõn ca mi t bo Bi 17: Cú 5 t bo sinh dng ca mt... bo to ra 91 NST n a Gii thớch c ch hỡnh thnh hp t b Xỏc nh s lng NST trng thỏi cha nhõn ụi ca th h t bo cui cựng Trớch cỏc thi: Bi 1: 1) Trong mt tri nuụi cỏ khi thu hoch ngi ta c 1600 cỏ chộp Tớnh s t bo sinh tinh v t bo sinh trng tham gia th tinh Cho bit hiu sut th tinh ca tinh trựng l 50 % v ca trng l 20 % 2) Tớnh s giao t to thnh trong cỏc trng hp sau: a) 4 t bo sinh tinh b) 8 t bo sinh trng... t bo trờn ln lt t l vi 1:2:2:1 Tng s NST trong cỏc t bo con c sinh ra t 4 t bo trờn l 2 592 a Xỏc nh s t nguyờn phõn v s t bo con do mi t bo trờn to ra b Xỏc nh b NST ca 4 t bo núi trờn Bi 20: Cú 4 t bo sinh dng u nguyờn phõn 3 ln, ó nhn ca mụi trng nguyờn liu tng ng 192 0 NST Xỏc nh s NST 2n v s t bo con c to ra ca mi t bo m Bi 21: Mt t bo sinh dng ca ln (2n=38) nguyờn phõn 1laanf BIt giai on chun b... sinh con tui ngoi 35 ? Ti sao phi u tranh chng ụ nhim mụi trng ? Cõu 25: Nhng ngi cú quan h huyt thng trong vũng 4 i khụng c phộp kt hụn l da trờn c s khoa hc no ? Cõu 26: Cụng ngh t bo l gỡ ? Nờu nhng ng dng ca cụng ngh t bo? Cõu 27: Th no l k thut gen ? Nờu cỏc khõu c bn trong k thut gen ? V nờu nhng ng dng ca k thut gen ? Cõu 28: Cụng ngh sinh hc l gỡ ? Nờu vai trũ ca cụng ngh sinh hc ? Cõu 29: ... nh hng Bi 19: Vi hiu sut th tinh ca trng l 25% v ca tinh trựng l 10% Hóy xỏc nh s t bo sinh tinh v s t bo sinh trng cn thit to ra 12 hp t Bi 20: Bit rng cú 12 noón bo bc I gim phõn v hiu sut th tinh ca cỏc trng to ra chim 25 % Tham gia vo quỏ trỡnh th tinh cũn cú 48 tinh trựng Xỏc nh: S hp t c to ra S th cc c hỡnh thnh Hiu sut th tihn ca tinh trựng S tinh bo bc I c huy ng Bi 21: mt loi sinhvt, trong . nào? Câu 22: Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng ?Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu tre đồng sinh ? Câu 23: Nêu nguyên nhân và cơ chế phát sinh bệnh Đao và bệnh Tớc nơ. thuật gen ? Và nêu những ứng dụng của kỹ thuật gen ? Câu 28: Công nghệ sinh học là gì ? Nêu vai trò của công nghệ sinh học ? Câu 29: Thế nào là hiện tượng thoái hoá ? Nêu nguyên nhân của hiện. 6: Có một số tế bào sinh dưỡng của thỏ đều nguyên phân 5 lần liên tiếp và đã tạo ra 320 tế bào con. Các tế bào con tạo ra có chứa 14080 tâm động. Xác định: a. Số tế bào sinh dưỡng ban đầu b. Số

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Thế nào là di truyền liên kết và nguyên nhân của nó ?

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan