0

SKKN Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn sinh học lớp 7, 9

32 3,219 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 14:33

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI: Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn Sinh học lớp 7, 9 nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng". - Họ và tên tác giả: Mai Thị Hồng Hương - Huỳnh Thị Thanh Tâm. - Đơn vị công tác: Trường Trung học cơ sở Bàu Năng - Dương Minh Châu - Tây Ninh. I. Lí do chọn đề tài: Với mục tiêu giáo dục và phát triển là "Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo ". Cùng với việc trang bị kiến thức có hệ thống cũng có thể phát triển kĩ năng quan sát cho học sinh. Với mục tiêu phát triển toàn diện, mỗi bộ môn học có vị trí và vai trò nhất định, với môn Sinh học 7, 9 cũng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ là phát triển ở học sinh các năng lực nhận thức và hành động mà năng lực gắn liền với kĩ năng. Vì thế chúng tôi nghiên cứu biện pháp để phát triển kĩ năng quan sát nhằm nâng cao chất lượng học tập bộ môn Sinh của học sinh lớp 7, 9. II. Đối tượng nghiên cứu: - Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn Sinh học lớp 7, 9 nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng. III. Đề tài đưa ra kinh nghiệm mới: - Các bước thực hiện để phát triển kĩ năng quan sát cho học sinh. - Áp dụng các phương tiện dạy học và hình thức học tập tích cực. IV. Hiệu quả áp dụng: - Phát huy tính tự giác tích cực của học sinh. - 1 - - Phát triển kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành thí nghiệm. - Đáp ứng được một trong những mục tiêu giáo dục hiện nay. V. Phạm vi áp dụng: Áp dụng vào tiết dạy môn Sinh học 6, 8 và các môn học khác ở trường. Bàu Năng, ngày 15 tháng 3 năm 2011 Đồng thực hiện Mai Thị Hồng Hương Huỳnh Thị Thanh Tâm I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học: Bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”. Trên cơ sở đó ngành giáo dục đã và đang thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực tự lực học tập của học sinh. Trong phương pháp dạy học mới này, học - 2 - sinh là người chủ động tự tìm lấy kiến thức dưới sự tổ chức và chỉ đạo của giáo viên, kiến thức thu nhận được sẽ trở thành tài sản riêng của các em. Vì vậy các em hiểu bài sâu và nắm vững hơn. Ngoài ra, còn gây hứng thú nhận thức rất lớn đối với các em, mà hứng thú là yếu tố tâm lí ban đầu có tác dụng tích cực đối với quá trình nhận thức. Đặc biệt là trong môn Sinh học các sự kiện, hiện tượng có liên quan đến đời sống sinh vật, các đặc điểm hình thái, cấu tạo thích nghi với đời sống của chúng chỉ có thể được học sinh lĩnh hội một cách hứng thú, có hiệu quả qua các bài tập quan sát trực tiếp hình dạng cấu tạo và các hoạt động sống trong mối quan hệ với môi trường. Quan sát giúp học sinh tích lũy được những biểu tượng phong phú sinh động dùng làm nguyên liệu cho tư duy hình thành khái niệm. Ngoài các vật tự nhiên, học sinh có thể quan sát các vật tượng hình, tượng trưng để lĩnh hội tri thức, song các vật tượng hình, tượng trưng phải phản ánh trung thực, nên cần sử dụng thiết bị dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức bằng con đường khám phá. Vì vậy, trong dạy học, giáo viên phải tạo cơ hội để học sinh được tập dượt, rèn luyện, phát triển các kĩ năng quan sát để học sinh được rèn luyện và xây dựng thói quen vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhằm nâng cao tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh, đây là yêu cầu cơ bản hiện nay của nhiệm vụ phát triển trong quá trình dạy học, đảm bảo mục tiêu đào tạo những người công dân làm chủ, những người lao động sáng tạo. Từ nhận thức, chúng tôi thiết nghĩ học sinh phải biết rút ra được kiến thức qua quan sát các phương tiện trực quan như tranh, ảnh, mô hình, mẫu vật thật hay kết quả thí nghiệm… đây là những phương tiện có tác dụng tích cực đến hoạt động nhận thức của học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập của các em. Để đạt được mục đích trên chúng tôi thiết nghĩ là một giáo viên cần - 3 - phát triển kĩ năng quan sát cho học sinh để các em quan sát được đặc điểm cấu tạo, hoạt động sống và mô tả được các quá trình sinh lí diễn ra trong cơ thể sinh vật hay những hoạt động của con người tác động đến môi trường sống một cách sinh động, dễ hiểu và hấp dẫn. Vì thế chúng tôi chọn đề tài: "Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn Sinh học lớp 7, 9 nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh ở trường THCS Bàu Năng". 2. Mục đích của đề tài: Từ nhận thức trên chúng tôi đã nghiên cứu, lựa chọn phương pháp thích hợp trong việc phát triển kĩ năng cho học sinh, giúp các em có kĩ năng để học tập bộ môn Sinh học, rèn kĩ năng tự quan sát để từ đó các em rút ra được kiến thức mới từ các phương tiện trực quan qua thí nghiệm, thực hành, qua đó phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, năng lực tự học và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, lòng đam mê học tập bộ môn, từ đó nâng cao được chất lượng học tập của các em 3. Đối tượng nghiên cứu: Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn Sinh học lớp 7, 9 nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng. 4. Phương pháp nghiên cứu: 4.1.Nghiên cứu tài liệu: Khi làm đề tài này nhóm chúng tôi đã đọc quan các tài liệu có liên quan, giúp chúng tôi có cơ sở lí luận để phân tích các tài liệu, các dữ kiện có liên quan đến việc phát triển kĩ năng quan sát của học sinh. 4.2.Điều tra: Dự giờ: Thông qua các tiết dự giờ để tìm hiểu các giáo viên cách phát triển kĩ năng quan sát của học sinh như thế nào? Khả năng quan sát của học sinh ra sao? Để từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân mình. - 4 - Thực nghiệm: Thông qua quá trình giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các thời điểm trong năm học, đã giúp cho nhóm chúng tôi có nhận xét phù hợp khi thực hiện đề tài. Kiểm tra đối chiếu so sánh: + Kiểm tra điều chỉnh bổ sung. + Kiểm tra đánh giá việc thực hiện so sánh kết quả khi chưa áp dụng giải pháp và khi áp dụng giải pháp. 5. Giaû thieát khoa hoïc: Bộ môn Sinh học là khoa học thực nghiệm, đặc trưng nhận thức của bộ môn Sinh học là thí nghiệm trực quan gắn liền với những khái niệm trừu tượng. Để học sinh nhận thức tốt các kiến thức về Sinh học, giáo viên cần phải dùng các phương tiện trực quan như: mô hình, tranh ảnh, thí nghiệm để cụ thể hóa các khái niệm trừu tượng. Trong quá trình dạy học trên lớp giáo viên cho học sinh quan sát chỉ mang tính trưng bày, hình thức, nhưng nếu giáo viên vừa cho học sinh quan sát vừa kết hợp phát triển kĩ năng quan sát thì tiết học sẽ trở nên sinh động hơn do các em tự tìm tòi khám phá kiến thức để xây dựng bài mới từ đó các em nắm được kiến thức mới tại lớp. - 5 - II. NỘI DUNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: 1.1. Các văn bản chỉ đạo: Nghị quyết trung ương 4 khóa VII đã xác định phải: “Khuyến khích tự học”, phải áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. Luật giáo dục 2005 (điều 5) qui định “ Phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006 – QĐ – BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu: “ Phải phát huy tính tích cực tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, khả năng hợp tác, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập và trách nhiệm học tập cho học sinh”. 1.2. Các quan niệm khác về giáo dục: - Kĩ năng: Là khả năng vận dụng những tri thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tiễn. - Quan sát: Là sử dụng các giác quan hay các phương tiện để tri giác có mục đích đối với các sự vật hiện tượng, các tài liệu học tập trong những điều kiện tự nhiên của chúng. - Kĩ năng quan sát ở học sinh là giúp học sinh biết lựa chọn trình tự quan sát, biết sử dụng các giác quan để quan sát. Quan sát cần đi sâu vào trọng tâm nhất của đối tượng quan sát từ đó rèn luyện sự tinh tế trong quan sát. - Để phát triển kĩ năng quan sát cho học sinh tiết Sinh học 7, 9 giáo viên không chỉ hướng tới hình thành cho học sinh năng - 6 - lực tư duy độc lập, tư duy sáng tạo và hình thành phát triển năng lực tự học, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tập dượt tham gia giải quyết những vấn đề thực tế có liên quan đến kiến thức Sinh học một cách sáng tạo, chuẩn bị cho học sinh thích ứng với đời sống xã hội. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 2.1. Thực trạng vấn đề: - Nội dung các bài học trong sách giáo khoa Sinh học lớp 9 và Sinh học lớp 7 đã được xây dựng trên cơ sở thực hành, tăng cường vận dụng phương pháp quan sát mẫu vật, mô hình… phát hiện thông tin để so sánh đối chiếu, tổng hợp trả lời các lệnh trong bài. - Các kiến thức trong sách được hình thành dưới dạng gợi ý quan sát hoặc đặt ra những vấn đề cần thảo luận chứ không cung cấp những tri thức có sẵn, tạo điều kiện cho học sinh tích cực hoạt động hoặc đặt ra những vấn đề để trao đổi, thảo luận, đó là những điều kiện thuận lợi để phát huy tính tích cực chủ động, tính sáng tạo trong học tập của học sinh. - Trong quá trình dạy học hầu hết các giáo viên đã cố gắng cải tiến phương pháp, tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học, nhưng hiện nay ở trường Trung học cơ sở Bàu năng các em học bộ môn Sinh học chưa thật sự sinh động còn nhàm chán nên kết quả học tập của học sinh chưa cao vì khả năng quan sát của một số học sinh chưa tốt, chưa gây được sự hứng thú học tập của các em. Do những thực trạng trên nên chất lượng học sinh đạt yếu kém qua khảo sát đầu năm học 2010- 2011 như sau: Lớp KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2010- 2011 TS Giỏi Khá TB Trên Tỉ lệ Yếu Kém Dưới Tỉ lệ - 7 - TB % TB % 7A3 36 6 8 10 24 66.7 5 1 12 33.3 9A1 33 5 10 12 27 81.8 4 2 6 18.2 TC 69 11 18 22 51 73.9 9 3 18 26.1 2.2 Sự cần thiết của đề tài: Nội dung học tập môn Sinh học chứa đựng cả một kho tàng kiến thức sinh động, phong phú, hấp dẫn, dễ kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành động cơ, nhu cầu nhận thức cũng như hứng thú học tập bộ môn Sinh học. Sinh học là môn khoa học tự nhiên, giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản trong giới tự nhiên, hiểu biết về các sinh vật cũng như giúp học sinh vận dụng được những kiến thức vào đời sống, bảo vệ sức khỏe, chống bệnh tật, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ động vật quý hiếm Để đạt được mục tiêu đó giáo viên dạy bộ môn Sinh 7, 9 cần quan tâm trước hết đến việc phát triển kĩ năng quan sát cho học sinh nhằm phát huy tính tích cực tự giác, tạo cho các em có đức tính tò mò suy nghĩ sáng tạo tìm ra kiến thức mới một cách nhanh chóng. Qua đó, các em nhớ bài lâu hơn do các em tự khám phá kiến thức. Từ đó chất lượng học tập môn Sinh 7, 9 ngày càng được nâng cao. Từ nhận thức và thực trạng trên nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:"Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học Sinh học lớp 7, 9 nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh ở trường THCS Bàu Năng". - 8 - 3. NỘI DUNG: 3.1. Những vấn đề đặt ra khi thực hiện đề tài: Dạy học môn Sinh học ở trường THCS hiện nay so với trước có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức của giáo viên được nâng cao về tính tất yếu phải sử dụng thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nhưng khả năng quan sát các thiết bị học tập của học sinh còn hạn chế, chưa khai thác hết thông tin trên các loại thiết bị dạy học vì kĩ năng quan sát của học sinh còn hạn chế. Nhiều tiết dạy mẫu, minh họa chuyên đề, các tiết thao giảng dạy thay sách, các tiết hội giảng và các tiết dạy bình thường trên lớp đều được giáo viên quan tâm đến kĩ năng quan sát của học sinh. Tuy nhiên qua các buổi dự giờ, các lần tổng kết rút kinh nghiệm ở tổ chuyên môn, ở các buổi hội thảo chung toàn trường, mặt tồn tại qua các tiết dạy vẫn là giáo viên sử dụng phương pháp quan sát trên lớp mang lại hiệu quả chưa cao vì học sinh còn quan sát mong lung nên chưa khai thác triệt để các nội dung trên các thiết bị (Tranh, mô hình, thí nghiệm, thực hành. . . ) phân bố thời gian chưa hợp lý nên hiệu quả dạy học còn hạn chế. Như vậy, để tích cực hóa quá trình học tập của học sinh trong học môn Sinh học lớp 7, 9 chúng ta cần phát triển kĩ năng quan sát. Nhưng để thành công trong dạy học môn Sinh học theo tinh thần thay sách hiện nay, giáo viên cần biết sử dụng và phối hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau trong một tiết dạy. Đặc biệt là trong mỗi tiết dạy Sinh học, giáo viên thường xuyên sử dụng phương pháp quan sát nhằm mục đích là phát triển kĩ năng quan sát cho học sinh theo qui trình thực hiện như sau: - Bước 1: Lựa chọn đối tượng quan sát. - Bước 2: Xác định mục đích quan sát. - Bước 3: Tổ chức hướng dẫn học sinh quan sát. - Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả quan sát. 3.2. Giải pháp thực hiện: - 9 - 3.2.1 Tóm tắt quá trình thực hiện: - Bước 1: Lựa chọn đối tượng quan sát: Căn cứ vào mục tiêu dạy học, nội dung kiến thức trong sách giáo khoa mà giáo viên phải chọn đối tượng quan sát phù hợp với trình độ học sinh, điều kiện địa phương và đặc biệt phải căn cứ vào chính loại đối tượng quan sát định chọn như: + Tranh vẽ: Ưu điểm: Dễ sử dụng, thuận tiện. Nhược điểm: Không mô tả được quá trình sinh học. . . + Mô hình: Ưu điểm: Giúp học sinh dễ hình dung cụ thể các đối tượng nghiên cứu. Nhược điểm: Không thể hiện tính chất sống của sinh vật, đôi khi không phản ánh đúng kích thước vật thật. + Thí nghiệm: Ưu điểm: Giúp học sinh tư duy của nhà nghiên cứu, củng cố và khắc sâu kiến thức. Nhược điểm: Đòi hỏi chuẩn bị công phu, đôi khi mất nhiều thời gian mới có kết quả. + Vật thật: Ưu điểm: Cung cấp thông tin chính xác về đối tượng nghiên cứu. Nhược điểm: Đòi hỏi phải chuẩn bị công phu, có khi không để lâu được. + Thiết bị tự làm: Ưu điểm: Phù hợp với bài lên lớp của giáo viên. Nhược điểm: Đòi hỏi phải chuẩn bị công phu mà giáo viên không được trả thù lao vật chất. . . - Bước 2: Xác định mục đích quan sát: - 10 - [...]... pháp quan sát để phát triển được kĩ năng quan sát cho học sinh, nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh thì qua mỗi bài dạy, giáo viên chúng ta cần tự rút ra các phương pháp và biện pháp cụ thể trong việc sử dụng phương tiện để phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn Sinh học THCS để đạt hiệu quả cao nhất Ngoài ra qua việc sử dụng phương pháp quan sát thường xuyên trong tiết dạy học môn Sinh. .. qui trình như tóm tắt ở trên trong một tiết dạy và thường xuyên thực hiện các qui trình đó ở tất cả các tiết dạy môn Sinh học lớp 7, lớp 9 là một giải pháp tốt - 12 - nhất để phát triển khả năng quan sát của học sinh Sau đây là một số ví dụ minh họa trong chương trình Sinh lớp 7, lớp 9 3.2.2 Minh họa một số bài dạy: Vấn đề 1: Giúp học sinh rút ra kiến thức từ việc quan sát tranh, ảnh: Ví dụ 1: Bài... hướng này cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển và các năng lực nhận thức và đặc biệt các năng lực hành động cho học sinh Trong dạy học Sinh học ở THCS, giáo viên cần đặc biệt chú ý hình thành phát triển ở học sinh các kĩ năng quan sát, tư duy - 26 - (Phân tích, tổng hợp các hiện tượng, rút ra những kết luận có độ tin cậy….) Khi học sinh có được kĩ năng quan sát thì hình thành cho học sinh cảm... xác của thông tin chứa trong phương tiện 2 Hướng phổ biến đề tài: Qua thực hiện đề tài Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn Sinh học lớp 7A3 và lớp 9A1” chúng tôi nhận thấy đã phát huy được tính tích cực, tự giác học tập của học sinh từ đó chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng cao.Nên giáo viên có thể áp dụng đề tài này vào các tiết dạy môn Sinh lớp 6, lớp 8 Đề tài này không... hết học kì I Kết quả chất lượng cuối học kì I như sau: ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HỌC KÌ I năm học: 2010 – 2011 Giỏ Kh Trê Tỉ lệ Ké Dưới Tỉ lệ TS TB Yếu i á n TB % m TB % 7A3 36 7 19 10 36 100 9A1 33 9 15 9 33 100 TC 69 16 34 19 69 100 Duy trì việc phát triển kĩ năng quan sát trong giảng dạy bộ môn, đem lại kết quả khả quan cho nghiên cứu cụ thể là: Lớ p - Duy trì được học sinh khá giỏi - Số lượng học sinh. .. giáo dục 2 Phát triển các phương pháp học tập tích cực trong bộ môn Sinh học Trần Bá Thành – Trịnh Nguyên Giao 3 Sách giáo khoa Sinh học lớp 7 Nguyễn Quang Vinh – Trần Kiên – Nguyễn Văn Khang 4 Sách giáo viên Sinh học lớp 7 Nguyễn Quang Vinh – Trần Kiên – Nguyễn Văn Khang 5 Thiết kế bài giảng Sinh học lớp 7 6 Tài liệu BDTX cho giáo viên THCS chu kì III môn Sinh học 7 Sách giáo khoa Sinh học lớp 9 8 Sách... Đề tài đã được định hướng ngay từ đầu năm học: 2010 – 2011 và qua thời gian phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học Sinh học lớp 7, 9 ở trường THCS Bàu năng đã làm cho hoạt động nhận thức của học sinh trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn, tạo cho học sinh cảm tình tốt đẹp đối với môn học Do đặc điểm của quá trình nhận thức, mức độ tiếp thu kiến thức mới của học sinh tăng dần theo cấp độ của tri giác: Nghe... Bước 3: Tổ chức và hướng dẫn học sinh quan sát - 17 - + Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách mổ cá Sau đó quan sát nhận dạng, màu sắc của tim, ruột, gan, mật, dạ dày, bóng hơi, thận, tuyến sinh dục + Giáo viên chốt lại các kiến thức + Học sinh các nhóm thực hiện theo qui trình đã hướng dẫn khi quan sát Lưu ý học sinh: + Kĩ năng sử dụng dụng cụ mổ + Kĩ năng quan sát + Kĩ năng nhận dạng được các bộ phận... quan sát: Quan sát các thành phần trong từng hệ so sánh giữa cấu tạo trong của hai loài động vật thuộc lớp Chim và lớp Bò sát - 19 - Cấu tạo trong chim bồ câu Cấu tạo trong thằn lằn - Bước 3: Tổ chức và hướng dẫn học sinh quan sát + Lớp phân thành 4 nhóm + Giáo viên treo hai bức tranh lên bảng Yêu cầu học sinh chú ý các điểm khác nhau ở các hệ cơ quan của hai mẫu mổ trên tranh + Học sinh quan sát theo... - 20 - + Trong quá trình giảng dạy trên lớp giáo viên chú ý học sinh hay nhóm học sinh quan sát và thực hiện tốt các yêu cầu giáo viên đề ra thì giáo viên phải khen ngợi động viên có thể cho điểm để kịp thời khích lệ tinh thần học tập của học sinh làm cho học sinh phấn khởi học tập từ đó hứng thú học tập của học sinh được nâng cao + Những học sinh không chú ý hoặc chưa nghiêm túc khi quan sát thì giáo . quả dạy học còn hạn chế. Như vậy, để tích cực hóa quá trình học tập của học sinh trong học môn Sinh học lớp 7, 9 chúng ta cần phát triển kĩ năng quan sát. Nhưng để thành công trong dạy học môn. các tiết dạy môn Sinh học lớp 7, lớp 9 là một giải pháp tốt - 12 - nhất để phát triển khả năng quan sát của học sinh. Sau đây là một số ví dụ minh họa trong chương trình Sinh lớp 7, lớp 9. 3.2.2. 3. Đối tượng nghiên cứu: Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn Sinh học lớp 7, 9 nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng. 4. Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn sinh học lớp 7, 9, SKKN Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn sinh học lớp 7, 9, SKKN Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn sinh học lớp 7, 9

Từ khóa liên quan