tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực duyên hải miền trung việt nam

37 1,107 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 20:44

MỤC LỤC Phần I: MỞ ĐẦU:……………………………………………………………….3 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:…………………………………………………… 3 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:…………………………………………… 3 III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:…………………………………………… 4 IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU:……………………………… 4 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:……………………………………… 5 VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI:…………………………………… 5 Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:………………………….6 Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:……………… 6 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:………………………………………………………… 6 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:…………………………………………………… 7 Chương II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:…………………… 8 I. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOANG MẠC HÓA Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:………………………………………………… 8 1. Điều kiện tự nhiên:………………………………………………………… 8 2. Các nhân tố kinh tế - xã hội:…………………………………………… 15 II. THỰC TRẠNG HOANG MẠC HÓA MỘT SỐ KHU VỰC Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:……………………………………………………………… 17 A. CHỈ TIÊU PHÂN LOẠI CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Chỉ số khô hạn của A.A Grigoriev và M.I.Buđưco:………………… 17 2. Hệ số ẩm ướt của G.N.Vưxotxki và N.N.Ivannov:…………………… 18 B. HOANG MẠC HÓA Ở QUẢNG BÌNH- QUẢNG TRỊ VÀ HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN- BÌNH THUẬN:…………………………………… 20 1 I. HOANG MẠC HÓA Ở QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ:……………….20 1. Khái quát chung:…………………………………………………… 20 2. Thực trạng hoang mạc hóa ở Quảng Bình, Quảng Trị:………… 21 II. HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN:…………….24 1. Khái quát chung:………………………………………………………… 24 2. Thực trạng hoang mạc hóa ở Ninh Thuận, Bình Thuận:………………… 25 III. CÁC GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN QUÁ TRÌNH HOANG MẠC HÓA Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM:……………………………………29 1. Các giải pháp chung:…………………………………………………… 29 2. Các giải pháp cụ thể đối với khu vực Duyên Hải Miền Trung:…………….30 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:………………………………… 35 I. KẾT LUẬN:……………………………………………………………… 35 II. KIẾN NGHỊ:……………………………………………………………… 36 Phụ lục:……………………………………………………………………… 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 Phần I: MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoang mạc hóa là một vấn đề đang rất được quan tâm và mang tính thời sự sâu sắc, nhất là trong điều kiện hiện nay quá trình này đang có xu hướng mở rộng ở một số nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam nếu xét các chỉ số của điều kiện tự nhiên chung thì hoàn toàn không tồn tại những không gian hoang mạc, tuy nhiên nguy cơ của sự phát triển hoang mạc thì không hẳn là không có, thậm chí quá trình này còn đang trở thành vấn đề nhức nhối ở một số nơi. Hoang mạc hóa đang đe dọa trực tiếp đời sống xã hội, môi trường tự nhiên ở một số vùng, điển hình nhất là khu vực Duyên hải miền Trung (DHMT) nước ta. Điều này đã và đang góp phần làm trầm trọng thêm tính chất khó khăn ở một khu vực vốn đã kém thuận lợi. Để giúp bản thân hiểu rõ hơn về vấn đề này đồng thời góp phần giáo dục học sinh và giúp mọi người nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, cũng như mức độ nguy hại của quá trình hoang mạc hóa đối với đời sống kinh tế - xã hội ở khu vực Duyên hải miền Trung nói riêng và trên cả nước nói chung nên tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam.” II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Đề tài là sự tiếp tục của qúa trình nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hôi của loài người với quá trình hoang mạc hóa nhưng đi sâu 3 nghiên cứu cụ thể ở khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam nên các mục đích cần đạt được là: - Tìm hiểu mối quan hệ tác động qua lại giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa. - Phân tích nguyên nhân và hiện trạng hoang mạc hóa ở Duyên hải miền Trung Việt Nam. - Nêu các giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ hoang mạc hóa ở Duyên hải miền Trung Việt Nam. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. - Là các mục tiêu cụ thể mà đề tài cần thực hiện bao gồm: + Tìm hiểu đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực Duyên hải miền Trung ảnh hưởng đến qúa trình hoang mạc hóa. + Phân tích hiện trạng và hậu quả của quá trình hoang mạc hóa ở một số nơi điển hình trong khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam. + Nêu một số giải pháp nhằm hạn chế sự phát triển và tác hại của quá trình hoang mạc hóa. IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2014 tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam”. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là một vấn đề rất cụ thể được thực hiện trên cơ sở tiếp tục của quá trình nghiên cứu trên phạm vi toàn thế giới mà tôi đã thực hiện. Tuy nhiên do thời gian và vốn tri thức còn hạn hẹp nên trong đề tài này tôi mới 4 chỉ dừng lại ở việc thu thập, xử lí các thông tin và rút ra các kết luận chứ chưa có điều kiện để đi thực tế và khảo sát tận nơi các khu vực mà mình nghiên cứu. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Để thực hiện được các yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đề tài này tôi thực hiện chủ yếu các phương pháp sau: - Phương pháp thu thập các thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu và văn bản đã có. - Phương pháp phân tích và xử lí các thông tin khoa học để rút ra các kết luận cần thiết cho đề tài. - Phương pháp phân loại và hệ thống hóa kiến thức: sắp xếp các tài liệu thành một hệ thống logic chặt chẽ theo từng mặt, từng đơn vị tin tức, đồng thời sắp xếp các chi tiết thành một hệ thống trên cơ sở một mô hình lí thuyết. - Phương pháp quan sát thực tế trên thực địa. VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI. Tìm hiểu về quá trình hoang mạc hóa ở nước ta nói chung và khu vực Duyên hải miền Trung nói riêng sẽ giúp cho cá nhân tôi cũng như mọi người hiểu rõ, hiểu đầy đủ hơn về loại thiên tai đặc biệt này. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân, đánh giá thực trạng và những hậu quả khôn lường của nó sẽ phần nào giúp chúng ta có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước. Đồng thời giúp chúng ta hiểu, cảm thông và chia sẻ những khó khăn mà người dân khu vực miền Trung đang hàng ngày phải đối mặt. 5 Mặt khác qua việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp tôi có thêm những hiểu biết, những kinh nghiệm thực tiễn để giảng dạy tốt hơn chương trình địa lí ở trường phổ thông, đặc biệt là chương trình địa lí lớp 12. Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Hoang mạc và quá trình hoang mạc hóa từ lâu đã trở thành đề tài nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau như: các nhà sinh thái học, địa lí học, thổ nhưỡng học, kinh tế - xã hội học… Tuy nhiên mỗi tác giả thuộc các lĩnh vực khác nhau lại nghiên cứu chúng ở những mức độ, khía cạnh khác nhau và nhằm phục vụ những mục đích khác nhau. Chẳng hạn như với nhà địa lí nổi tiếng Xô Viết L.P.Subaev trong cuốn “Địa lí tự nhiên đại cương” thì nghiên cứu hoang mạc với các đặc điểm về khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng, sinh vật. Trong đó ông chỉ rõ các đặc điểm về thổ nhưỡng, các dạng địa hình cũng như nguyên nhân hình thành các dạng địa hình ở vùng hoang mạc. Còn các nhà kinh tế - xã hội và môi trường thì lại đi sâu nghiên cứu về ảnh hưởng của hoang mạc, của quá trình hoang mạc hóa đến việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống của con người và các tác động của việc phát triển kinh tế - xã hội đến quá trình hoang mạc hóa. Ở Việt Nam vấn đề này cũng đang được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn. Đã có nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả đi sâu nghiên cứu và nhiều cuộc hội thảo bàn về vấn đề này. Tiêu biểu như các tác giả: Vũ Tự Lập, Lê Bá Thảo, Nguyễn 6 Hữu Danh, Đỗ Hưng Thành… Trong điều kiện hiện nay của nước ta việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình hoang mạc hóa, việc đánh giá tác động và tìm giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi quá trình này là điều rất cần thiết. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN Xuất phát từ thực tế điều kiện tự nhiên Việt Nam: một nước nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu, với kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa- nắng lắm, mưa nhiều. Điều kiện khí hậu như vậy đã tạo cho hệ thực vật nước ta phát triển phong phú, đa dạng. Nhìn chung xét về mặt lí thuyết nước ta hoàn toàn không phát triển cảnh quan hoang mạc như một số nước cùng vĩ độ khác. Song trên thực tế nước ta lại đang phải đối mặt với quá trình hoang mạc hóa diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu vực Duyên hải miên Trung. Quá trình này đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận dân cư không nhỏ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nguồn tài nguyên cũng như môi trường sinh thái. Xuất phát từ thực tế quá trình dạy học địa lí ở trường THPT đặc biệt là việc dạy địa lí Việt Nam ở chương trình lớp 12, giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ các đặc điểm của tự nhiên, hiểu rõ hơn các loại thiên tai thường xảy ra ở nước ta và mối quan hệ tác động qua lại giữa phát triển kinh tế với sử dụng và bảo vệ môi trường, tài nguyên. Qua đó giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồi tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Chính vì vậy tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam”. 7 Chương II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOANG MẠC HÓA Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG. 1. Điều kiện tự nhiên a. Vị trí địa lí 8 Duyên hải miền Trung được tính từ Thanh Hóa đến Bình Thuận gồm 2 vùng lớn là Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là dải đất kéo dài và hẹp ngang nhất cả nước, với chiều dài khoảng 1500 km, chiều rộng có nơi chỉ đạt 48- 50 km. Vùng gồm 14 tỉnh thành với tổng diện tích 96351km 2 chiếm 29,16% diện tích cả nước, nhưng khu vực đồng bằng chỉ có 14560km 2 . - Phía Bắc giáp với đồng bằng sông Hồng 9 - Phía Nam giáp Đông Nam Bộ. - Phía Tây là dãy Trường Sơn. - Phía Đông giáp biển Đông. Vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lãnh thổ của vùng đã tạo nên sự khác biệt cơ bản về mặt tự nhiên của vùng so với cả nước. Trên thực tế DHMT được coi là vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt: nghèo tài nguyên, lắm thiên tai. b. Địa hình. Địa hình được coi là một trong các nhân tố cơ bản dẫn đến quá trình hoang mạc hóa ở vùng này. Duyên hải miền Trung có địa hình tương đối phức tạp, mức độ chia cắt lớn và có sự phân hóa sâu sắc trong cấu trúc. Tuy là đồng bằng nhưng dải đồng ven biển phía Đông này lại hết sức hẹp ngang, không liên tục mà bị chia cắt thành một chuỗi các đồng bằng nhỏ do các dãy núi đâm ngang ra biển. Các dãy núi đâm ngang ra biển này không chỉ tạo nên sự phân cách các đồng bằng mà còn có vai trò như một bức chắn địa hình tạo nên sự khác biệt về khí hậu. Nhiều nơi địa hình núi cao bao bọc đã khiến cho nền khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm bị biến thành kiểu khí hậu nhiệt đới khô - đây là một trong các nguyên nhân gây hiện tượng hoang mạc hóa. Mặt khác do dãy Trường Sơn chắn sát biển, lại có cấu tạo bất đối xứng ở hai sườn: dốc đứng ở phía đông, mở rộng về phía Tây, bởi vậy mà sông ngòi ở khu vực này cũng ngắn, dốc và ít có vai trò trong việc thành tạo nên các đồng bằng. Mặt khác ngay bản thân trong các đồng bằng cũng có cấu tạo không đồng nhất mà bị phân chia thành từng vệt, đi từ Đông sang Tây ta sẽ lần lượt gặp các đơn vị địa hình: + Các dải cồn cát ven biển, các dải cồn cát này thường cao hơn hẳn vùng đồng bằng phía trong. + Vùng trũng thấp ở giữa. 10 [...]... PHÁP NGĂN CHẶN QUẢ TRÌNH HOANG MẠC HÓA Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM Từ những phân tích ở trên ta thấy quá trình hoang mạc hóa đang diễn ra ở một số nơi trên cả nước mà điển hình là khu vực Duyên hải miền Trung chịu tác động của con người thông qua các hoạt động kinh tế xã hội Do đó để ngăn chặn quá trình này thì điều quan trọng nhất là phải phát triển kinh tế - xã hội sao cho hợp lí, vừa đảm bảo... thông để phát triển nhanh nền kinh tế trong vùng 34 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: Qua sự tìm hiểu về quá trình hoang mạc hóa ở Việt Nam nói chung và ở Duyên hải miền Trung nói riêng chúng ta thấy rằng: Hoang mạc hóa hình thành và phát triển chủ yếu do điều kiện tự nhiên kém thuận lợi cộng với các tác động bất hợp lí trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hoang mạc hóa cũng... những nguyên nhân cơ bản dẫn đến quá trình hoang mạc hóa đang xảy ra ở khu vực Duyên hải miền Trung nước ta II THỰC TRẠNG HOANG MẠC HÓA MỘT SỐ KHU VỰC Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM A CHỈ TIÊU PHÂN LOẠI CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤT (Cơ sở phân loại các đới cảnh quan trên Trái Đất) 1 Chỉ số khô hạn của A.A Grigoriev và M.I.Buđưco * Khái niệm: Chỉ số khô hạn là tỉ số giữa cán cân bức xạ hàng năm với... đề tài: Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hôi và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực Duyên Hải Miền Trung Việt Nam Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu còn ngắn, khả năng và vốn tri thức của bản thân còn hạn chế, nên tôi mới chỉ nghiên cứu được một phần nội dung của vấn đề Trong đề tài tôi cũng chưa làm sáng tỏ hết được những nhiệm vụ mà mình đặt ra, chưa có sự khảo sát thực tế trên thực... hình thành hoang mạc hóa chúng ta lại không đề cập đến các tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội trong vùng 14 2 Các nhân tố kinh tế - xã hội a Dân số và sự gia tăng dân số Dân số cũng là một trong các nguyên nhân có ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình hoang mạc hóa Nếu xét trong tương quan giữa diện tích và dân số thì DHMT không phải là khu vực có dân số đông so với cả nước, mật độ dân số trung bình... vây điều kiện tự nhiên của khu vực này rất khô hạn, khắc nghiệt và đây là khu vực duy nhất ở nước ta phát triển cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc, các cảnh quan này đang được mở rộng ở đây cùng với những tác động bất hợp lí của con người trong các hoạt động sản xuất 2 Thực trạng hoang mạc hóa ở Ninh Thuận, Bình Thuận Điều kiện tự nhiên kém thuận lợi nên khu vực này phát triển chủ yếu kiểu thảm thực... Phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ rừng và giảm lượng khí thải độc hại vào khí quyển * Cần có các biện pháp đầu tư khoa học kĩ thuật công nghệ và tài chính để phát triển kinh tế xã hội ở các vùng bị hoang mạc hóa * Thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường * Giáo dục bảo vệ môi trường trong toàn cộng đồng 2 Các giải pháp cụ thể đối với khu vực Duyên Hải Miền Trung Xét về nguyên nhân hình thành hoang. .. Hệ số ẩm ướt rất thấp trung bình từ 0,4 3- 0,4, có năm chỉ đạt 0,2 5- 0,24 Với hệ số này theo phân loại của Ivanov thì Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc đới bán hoang mạc 24 + Chỉ số khô hạn K cao đạt từ 2, 3- 4, chỉ số này theo phân loại của Buđưco, thuộc kiểu cảnh quan bán hoang mạc và hoang mạc nhiệt đới Như vậy xét về tương quan nhiệt ẩm thì khu vực này có khả năng phát triển cảnh quan hoang mạc, bán hoang. .. 8000oc; K= 1, 5-1 ,8) 19 I: Kiểu khí hậu chí tuyến gió mùa ẩm B HOANG MẠC HÓA Ở QUẢNG BÌNH- QUẢNG TRỊ VÀ HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN- BÌNH THUẬN I HOANG MẠC HÓA Ở QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ: 1 Khái quát chung Quảng Bình, Quảng Trị là hai đồng bằng được xếp vào loại nhỏ nhất cả nước Tổng diện tích là 640 km2 và 610km2 bề ngang chỉ đạt 1 0- 20 km, thực tế nhiều nơi còn hẹp hơn do sự xâm lấn của các cồn cát - Cấu tạo... hóa vật lí, tăng nguy cơ xói mòn, rửa trôi, thoái hóa và hoang mạc hóa đất đai Tất cả các hoạt động kinh tế bất hợp lí trong khu vực kết hợp với điều kiện tự nhiên vốn đã kém thuận lợi càng làm cho quá trình hình thành và phát triển hoang mạc xảy ra nhanh hơn ở khu vực này Mặc dù điều kiện hình thành khác nhau song cả Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận đều là những nơi đang diễn ra quá trình . là: - Tìm hiểu mối quan hệ tác động qua lại giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa. - Phân tích nguyên nhân và hiện trạng hoang mạc hóa ở Duyên hải miền Trung Việt Nam. -. riêng và trên cả nước nói chung nên tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam. ” . chọn nghiên cứu đề tài Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam . 7 Chương II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực duyên hải miền trung việt nam, tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực duyên hải miền trung việt nam, tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực duyên hải miền trung việt nam

Từ khóa liên quan