0

SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - sinh học 10

31 1,358 0
  • SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật  - sinh học 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:11

Sở giáo dục v Đo tạo lo Cai Trờng THPt chuyên *** sáng kiến kinh nghiệm Đề tài H THNG HO KIN THC XY DNG H THNG CU HI NGN PHN CHUYN HO VT CHT V NNG LNG THC VT SINH HC 11 Họ và tên: Giáo viên giảng dạy: Đơn vị: NĂM HọC 2010 - 2011 1 2 PHN I - M U I. LÝ DO CHN  TÀI Sinh hc là môn khoa hc thc nghim có tính lý lun và thc tin cao. Mun hc tt sinh hc, ngi hc phi nm vng bn cht Sinh hc ca các hin tng, quá trình, vn dng đc các kin thc c bn đ gii quyt các vn đ đt ra trong thc tin. i vi hc sinh thì phi nm vng kin thc đ tr li đúng các câu hi thi, đc bit là vn dng đ tr li đúng câu hi thi trc nghim là mt yêu cu quan trng hin nay.  hc sinh nm vng đc kin thc Sinh hc c bn và có kh nng tr li tt câu hi thi trc nghim, qua nhiu nm trc tip ging dy chúng tôi nhn thy vic đi mi phng pháp ging dy và ôn thi theo hng trc nghim hin nay là cn thit nhm giúp cho hc sinh nm vng kin thc. Bên cnh đó, hng dn hc sinh bit cách hc đúng đ tr li chính xác câu hi theo hng thi trc nghim cng rt cn thit. Thc t, có hc sinh nm kin thc c bn khá tt nhng làm bài thi trc nghim đim li không cao. Xut phát t nhng lý do trên, là giáo viên tham gia và trc tip ging dy các lp chuyên Sinh, tham gia ging dy đi tuyn hc sinh gii môn Sinh ca tnh Lào Cai, ôn thi tt nghip THPT.Tôi đã thu thp, tp hp tài liu và biên son thành tp bài ging cho các phân môn dùng đ dy hc sinh ôn tp theo hng thi trc nghim, tr li câu hi ngn góp phn giúp cho hc sinh có th tham gia các k thi đt kt qu cao. Chính vì vy tôi đi sâu vào vic nghiên cu đ tài: "H thng hoá kin thc - Xây dng h thng câu hi ngn phn chuyn hoá vt cht và nng lng  thc vt - Sinh hc 11 " II. MC ÍCH, I TNG VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU 1. Mc đích nghiên cu  tài nhm trang b nhng k nng c bn nht, cn thit nht cho hc sinh chuyên Sinh, hc sinh thi tt nghip THPT và nhng hc sinh yêu thích môn sinh hc có nguyn vng thi khi B. Phng pháp ôn tp này còn có th đc ng dng trong phm v nht đnh ca vic ging dy môn sinh hc nói chung theo hng đi mi trong ging dy, hc tp và thi c hin nay. 2. i tng nghiên cu  tài này gm các bài ging v các phân môn s dng đ ging dy và ôn tp cho hc sinh lp11,đc bit là hc sinh các khi chuyên Sinh, hc sinh ôn thi tt nghip, ôn thi đi hc và ôn tp kin thc chung.  tài s dng cho mi đi tng hc sinh. Tu theo mc đ nhn thc và trình đ ngi hc mà ngi dy có th vn dng cho phù hp.  3 tài cng góp phn nâng cao kh nng nhn thc và t hc cho hc sinh, rèn luyn t duy khoa hc. ó chính là hng c bn nht mà đ tài nhm đt đc, và cng là mc tiêu phát huy tính tích cc ca hc sinh trong hc tp.  xây dng đ tài này chúng tôi đã đt và gii quyt vn đ theo 2 hng: - Không áp dng phng pháp ôn tp mi, vn s dng cách thc ôn tp truyn thng qua h thng ôn tp, câu hi và bài luyn tp. - Ôn tp theo hng thi trc nghim, dùng câu hi nh nhm cng c kin thc và rèn luyn t duy tr li câu hi trc nghim. 3. Phng pháp nghiên cu a. Biên son ni dung Da vào kin thc c bn và câu hi thi trc nghim đ son ni dung ôn tp phù hp vi đi tng hc sinh. i vi câu hi trc nghim có sn ni dung kin thc phù hp thì đc s dng chuyn thành h thng câu hi và ni dung ôn tp. i vi phn cha có câu hi trc nghim thì son câu hi có kin thc c bn, cn nm vng kin thc và phù hp vi tng đi tng hc sinh. H thng kin thc ôn tp đc sp xp theo logic kin thc sách giáo khoa ph thông hin nay. Chú trng khai thác tt kin thc trong sách giáo khoa nhm giúp hc sinh nm tht vng kin thc. S dng hình v khi có điu kin đ hc sinh nm vng kin thc hn. i vi hc sinh cha nm vng kin thc thì vic s dng các hình v là rt cn thit. b. Ging dy trên lp Ni dung đã son đc s dng đ dy và hng dn hc sinh ôn tp theo h thng kin thc c bn. Tu theo đi tng hc sinh đ vn dng kin thc cn trang b cho phù hp. i vi hc sinh đang hc thì qua mi phn, mi chng hoc ni dung cn ôn tp, s dng câu hi  phn đó và có th thay đi cho phù hp. c. Kim tra đánh giá  đánh giá nhn thc toàn din ca hc sinh, cn tin hành song song hình thc kim tra trc nghim và t lun bng các câu hi ngn.  kim tra trc nghim khách quan đc xây dng da trên nn kin thc câu hi ôn tp. Xây dng bng phn mm McMIX. Kim tra t lun s dng các câu hi nh đ kim tra kin thc, va kim tra kh nng t duy vit ca hc sinh. Các hình thc kim tra có xây dng ma trn đ đ đánh giá đúng thc cht trình đ hc sinh. 4 PHN II- NI DUNG CHUYN HÓA VT CHT VÀ NNG LNG  THC VT I- TRAO I NC  THC VT A. H THNG KIN THC TRNG TÂM - Trao đi nc  thc vt bao gm: + Quá trình hp th nc  r. + Quá trình vn chuyn nc t r lên lá. + Quá trình thoát hi nc t lá ra ngoài không khí. Ba quá trình này, trong điu kin bình thng, hot đng nhp nhàng, liên tc, liên h khng khít vi nhau, to nên trng thái cân bng nc cn thit cho s sng ca thc vt. 1.Quá trình hp th nc  r - Thc vt thu sinh hp th nc t môi trng xung quanh qua b mt các t bào biu bì ca toàn cây. - Thc vt trên cn hp th nc t đt qua b mt t bào biu bì ca r, trong đó ch yu qua các t bào biu bì đã phát trin thành lông hút. Quá trình hp th nc  r xy ra theo ba giai đon k tip nhau: * Giai đon nc t đt vào lông hút  hp th nc, t bào lông hút có ba đc đim cu to và sinh lí phù hp vi chc nng nhn nc t đt: - Thành t bào mng, không thm cutin - Ch có mt không bào trung tâm ln - Áp sut thm thu rt cao do hot đng hô hp ca r mnh Vì vy các dng nc t do và dng nc liên kt không cht t đt đc lông hút hp th mt cách d dàng nh s chênh lch v áp sut thm thu (t áp sut thm thu thp đn áp sut thm thâu cao),hay nói mt cách khác,nh s chênh lch v th nc (t th nc cao đn th nc thp). * Giai đon nc t lông hút vào mch g(mch xilem) ca r Sau khi vào t bào lông hút,nc chuyn vn mt chiu qua các t bào v, ni bì vào mch g ca r do s chênh lch sc hút nc theo hng tng dn t ngoài vào trong gia các t bào. Có hai con đng vn chuyn nc t lông hút vào mch g: 5 - Qua thành t bào và các gian bào đn di Caspary ( Con đng vô bào - Apoplats ) - Qua phn nguyên sinh cht và không bào ( Con đng t bào - Symplats ) * Giai đon nc b đy t mch g ca r lên mch g ca thân Nc b đy t r lên thân do mt lc đy gi là áp sut r. Có hai hin tng minh ho áp sut r: Hin tng r nha và hin tng  git. Úp cây trong chuông thu kín,sau mt đêm, ta s thy các git nc  ra  mép lá qua thu khng. Nh vy mc dù không khí trong chuông thu tinh đã bão hoà hi nc,nc vn b đy t mch g ca r lên lá và không thoát đc thành hi nên  thành các git. 2. Quá trình vn chuyn nc  thân - c đim ca con đng vn chuyn nc t r lên lá: Nc đc chuyn t mch g ca r lên mch g ca lá. Con đng này dài ( có th tình bng mét ) và nc vn chuyn ch yu qua mch dn do lc đy ca r , lc hút ca lá và không b cn tr,nên nc đc vn chuyn vi vn tc ln. - iu kin đ nc có th vn chuyn  con đng này: ó là tính liên tc ca ct nc,ngha là không có bt khí trong ct nc. - C ch đm bo s vn chuyn ca ct nc: Lc c kt gia các phân t H 2 O phi ln cùng vi lc bám ca các phân t H 2 O vi thành mch pha thng đc lc trng( trng lng ct nc ). 3. Quá trình thoát hi nc  lá - Con đng thoát hi nc  lá: Có hai con đng: + Con đng qua khí khng: - Vn tc ln . - c điu chnh bng vic đóng, m khí khng. + Con đng qua b mt lá-qua cutin : - Vn tc nh . - Không đc điu chnh. 4. C s khoa hc ca vic ti nc hp lý cho cây trng - Cân bng nc và vn đ hn ca cây trng - Ti nc hp lí cho cây trng: - Khi nào cn ti nc ? - Lng nc cn ti là bao nhiêu ? - Cách ti nh th nào ? B- H THNG CÂU HI NGN Câu 1. Trong điu kin nào sau đây thì sc cng trng nc ( T ) tng : A: a cây vào trong ti 6 Câu 2. Ni cui cùng nc và các cht hoà tan phi đi qua trc khi vào h thng mch dn A. T bào ni bì Câu 3. Mt nhà Sinh hc đã phát hin ra rng  nhng thc vt đt bin không có kh nng hình thành cht to vòng đai Caspari thì nhng thc vt đó : A. không có kh nng kim tra lng nc và các cht khoáng hp th Câu 4. Mùa hè gió mnh thng làm gy nhiu cây hn mùa đông A. vì mùa đông cây rng lá, do nhit đ thp cây không ly đc nc Câu 5. Dung dch trong mch rây ( floem ) gm 10 - 20% cht hoà tan . ó là cht nào trong các cht sau đây : A. Sacarôz Câu 6. Th nc  c quan nào trong cây là thp nht? A. Lá cây Câu 7. Trong quá trình thm thu, nc luôn luôn chuyn t dung dch đn dung dch có nng đ : A. Nhc trng ln hn Câu 8. Nng đ ion Canxi trong t bào là 0,3% , nng đ ion Canxi trong môi trng ngoài là 0,1% . T bào s nhn ion Canxi theo cách nào : A. Hp th tích cc Câu 9. S vn chuyn các cht t nng đ cao đn nng đ thp gi là gì? A. khuch tán Câu 10. c đim phân bit gia s vn chuyn trong mch g và mch rây? A. mch g chuyn vn theo hng t di lên trên,mch rây thì ngc li Câu 11. T bào đt trong môi trng có th nc thp hn s dn đn kt qu? A. mt nc và co nguyên sinh Câu 12. Dung dch trong mch rây ch yu là? A. đng Câu 13: Ap sut thm thu  dch t bào ca các cây sau đây: bèo hoa dâu, rong đuôi chó, bí ngô, sú vt đc sp xp t ln đn nh. Á. sú vt > bí ngô > bèo hoa dâu > rong đuôi chó Câu 14. Nhng đng lc giúp vn chuyn nc trong mch g? A. Thoát hi nc, lc gn kt nc và áp sut r 7 II. S HP TH KHOÁNG VÀ TRAO I NIT  THC VT A- H THNG KIN THC TRNG TÂM 1. S hp th các nguyên t khoáng Các nguyên t khoáng thng đc hp th vào cây di dng ion qua h thng r là ch yu. Có hai cách hp th các ion khoáng  r: * Cách b đng: - Các ion khoáng khuych tán theo s chênh lch nng đ t cao đn thp. - Các ion khoáng hoà tan trong nc và vào r theo dòng nc. - Các ion khoáng hút bám trên b mt các keo đt và trên b mt r trao đi vi nhau khi có s tip xúc gia r và dung dch đt. Cách này gi là hút bám trao đi. * Cách ch đng: - Mang tính chn lc và ngc vi gradient nng đ nên cn thit phi có nng lng, tc là s tham gia ca ATP và ca mt cht trung gian ,thng gi là cht mang. - ATP và cht mang đc cung cp t quá trình trao đi cht, mà ch yu là quá trình hô hp. Nh vy li mt ln na chúng ta thy rng: Quá trình hp th nc và các cht khoáng đu liên quan cht ch vi quá trình hô hp ca r. 2. Vai trò ca các nguyên t khoáng *Vai trò ca các nguyên t đa lng: Các nguyên t đa lng thng đóng vai trò cu trúc trong t bào, là thành phn ca các đi phân t trong t bào (protein, lipit, axit nucleic, ). Các nguyên t đa lng còn nh hng đn tính cht ca h thng keo trong cht nguyên sinh nh: đin tích b mt, đ ngm nc, đ nht và đ bn vng ca h thng keo. *Vai trò ca các nguyên t vi lng: Các nguyên t vi lng thng là thành phn không th thiu đc hu ht các enzym. Chúng hot hoá cho các enzym này trong các quá trình trao đi cht ca c th. Vai trò ca các nguyên t đa lng, vi lng đc minh ho  bng sau (Bng2.1). Nguyên t Dng hp th t đt Vai trò P PO 4 3- , H 2 PO 4 - Thành phn ca acit nucleic,ATP, cn cho s n hoa,đu qu,phát trin h r K K + Hot hoá enzim,cân bng nc,cân bng ion S SO 4 2- Thành phn ca mt s protein,coenzim Ca Ca 2+ Thành phn cu trúc màng, hot hoá enzim Mg Mg 2+ Thành phn clorophin, hot hoá enzim Fe Fe 3+ Hot hoá enzim kh, tham gia vn chuyn e - , xúc tác tng hp clorophin Cl Cl - Xúc tác quang phân li nc,cân bng ion Zn Zn 2+ Hot hóa enzim, xúc tác tng hp Auxin Cu Cu 2+ Hot hóa enzim kh, tham gia vn chuyn e - Mo MoO 4 3- Xúc tác c đnh Nit, chuyn NO 3 - . 3. Vai trò ca nito đói vi thc vt - R cây hp th Nit  hai dng: Nit nitrat (NO 3 - ) và Nit amôn (NH 4 + ) trong đt. - Nit có vai trò đc bit quan trng đi vi s sinh trng, phát trin ca cây trng và do đó nó quyt đnh nng sut và cht lng thu hoch. Nit có trong thành phn ca hu ht các cht trong cây: protein, axit nucleic, các sc t quang hp, các hp cht d tr nng l- ng: ADP, ATP, các cht điu hoà sinh trng. Nh vy Nit va có vai trò cu trúc, va tham gia trong các quá trình trao đi cht và nng lng. Nit có vai trò quyt đnh đn toàn b các quá trình sinh lý ca cây trng. 4. Quá trình c đnh nito khí quyn Nit phân t (N 2 ) có mt lng ln trong khí quyn (%) và mc dù "tm mình trong bin khí nit" phn ln thc vt vn hoàn toàn bt lc trong vic s dng khi nit này. May mn thay nh có Enzym Nitrogenaza và lc kh mnh (Fred-H 2 , FAD-H 2 , NAD-H 2 ), mt s vi khun sng t do và cng sinh đã thc hin đc vic kh N 2 thành dng nit cây có th s dng đc: NH 4 + . ó chính là quá trình c đnh nit khí quyn, thc hin bi các nhóm vi khun t do (Azôtobacterium, Closterium, Anabaena, Nostoc, ) và các vi khun cng sinh (Rhizobium trong nt sn r cây B u, Anabaena azolleae trong cây dng x -Azolla: bèo hoa dâu) theo c ch sau: 2H 2H 2H N≡N NH=NH NH 2 - NH 2 2NH 3 5. Quá trình bin đi nito trong cây * Quá trình Amôn hóa: NO 3 - → NH 4 + - Cây hút đc t đt c hai dng nit oxy hóa (NO 3 - ) và nit kh (NH 4 + ), nhng cây ch cn dng NH 4 + đ hình thành các axit amin nên vic trc tiên mà cây phi làm là vic bin đi dng NO 3 - thành dng NH 4 + . 8 Quá trình amôn hoá xy ra theo các bc sau đây: NO 3 - NO 2 - NH 4 + * Quá trình hình thành axit amin: - Quá trình hô hp ca cây to ra các xêtoaxit (R-COOH), và nh quá trình trao đi nit các xêto axit này có thêm gc NH 2 đ thành các axit amin. - Có 4 phn ng đ hình thành các axit amin và sau đó có các phn ng chuyn amin hóa đ hình thành 20 axit amin và t các axit amin này thc vt có th to vô vàn các protein và các hp cht th cp khác ca thc vt. - Sau đây là các phn ng kh amin hoá đ hình thành các axit amin: + xetoglutaric + NH 2 = glutamin + axit pyruvic + NH 2 = alanin + axit fumaric + NH 2 = aspartic + axit oxaloaxetic + NH 2 = aspartic 6. Vn đ bón phân hp lý cho cây trng. - V lng phân bón phi cn c vào các yu tsau đây: - Nhu cu dinh dng ca cây trng (lng cht dinh dng đ hình thành mt đn v thu hoch). - Kh nng cung cp cht dinh dng ca đt. - H s s dng phân bón. - V thi kì bón phân phi cn c vào các quá trình sinh trng ca mi loi cây trng - V cách bón phân: bón lót (bón trc khi trng), bón thúc (bón trong quá trình sinh trng ca cây) và có th bón phân qua đt hoc bón phân qua lá. - Vic bón phân gì phi cn c vào vai trò ca mi loi phân bón và biu hin ca cây khi thiu dinh dng. B- H THNG CÂU HI NGN Câu 15. Các nguyên t vi lng cn cho cây vi mt lng rt nh vì : A. Chc nng chính ca chúng là hot hoá enzym Câu 16. Phn ln các cht hu c trong cây đc to nên t : A. CO 2 Câu 17. Quá trình c đnh Nit : A. thc hin nh enzym nitrogenaza Câu 18. Quá trình kh Nitrat ( NO 3 - ): A. Thc hin ch  thc vt Câu 19. Cho các thông tin v vai trò ca các nguyên t khoáng nh sau: 9 10 I: Nó cn thit cho vic hot hoá mt s enzym oxi hoá kh II: Nu thiu nó mô cây s mm và kém sc chng chu III: Nó cn cho PS II liên quan đn quá trình quang phân li nc ó là các nguyên t khoáng nào? A. Mn , Cl , Ca Câu 20. Các nguyên t vi lng cn cho cây vi mt lng rt nh, vì sao? A. Chc nng chính ca chúng là hot hoá enzym Câu 21. Vi khun c đnh Nit trong đt có vai trò? A. bin đi N2 thành nit amôn Câu 22. Công thc biu th s c đnh nit t do là: A. N 2 + 3H 2 → 2 NH 3 Câu 23. Vai trò ca phôtpho đi vi thc vt là? A. Thành phn ca axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim, cn cho n hoa, đu qu và phát trin r. Câu 24. Phn ln các cht khoáng đc hp th vào cây theo cách ch đng din ra theo phng thc nào? A. Vn chuyn t ni có nng đ thp  đt đn ni có nng đ cao  r, cn tiêu hao nng lng Câu 25. Vai trò ca nit đi vi thc vt? A. Thành phn ca prôtêin, axit nuclêic Câu 26. Vì sao sau khi bón phân, cây s khó hp th nc? A. Vì áp sut thm thu ca đt Câu 27. S biu hin triu chng thiu phôtpho ca cây là? A. Lá nh có màu lc đm, màu ca thân không bình thng, sinh trng r b tiêu gim Câu 28. S biu hin triu chng thiu kali ca cây là? A. Lá màu vàng nht, mép lá màu đ và nhiu chm đ  mt lá Câu 29. S biu hin triu chng thiu st ca cây là? A. Gân lá có màu vàng và sau đó c lá có màu vàng Câu 30. S biu hin triu chng thiu đng ca cây là? A. Lá non có màu lc đm không bình thng Câu 31. Vai trò ca kali đi vi thc vt là? A. Ch yu gi cân bng nc và ion trong TB, hot hóa enzim, m khí khng Câu 32. S biu hin triu chng thiu Clo ca cây là? A. Lá nh có màu vàng [...]... xu t b n H N i Ngụ V n H ng ( ch biờn) 29 MụC LụC Trang Phần I: mở đầu I- Lý do chọn đề tài 1 II- Mục đích , Đối t ợng và Ph ơng pháp nghiên cứu 1 1 Phần II: N I DUNG 3 I- TRAO II S IN H P TH III- QUANG H P C TH C V T KHONG V TRAO 3 I NIT TH C V T TH C V T 5 10 IV- Hễ H P TH C V T 19 Phần III Kết luận v kiến nghị 26 TI LI U THAM KH O 27 30 - 31 - ... Quang h p v nhi t - H s nhi t Q10 -C ng i v i pha sỏng l: 1, 1- 1,4, quang h p ph thu c r t ch t ch vo nhi t quang h p theo chi u h nhanh v th ng ú nh h ng n ng -N c nh h ng 25 - 350C r i sau ú gi m m nh v quang h p t ng r t n 0 c n c nh h ng ng n i S ph thu c gi a nhi t t ng thỡ c c trong khụng khớ, trong lỏ nh h -N - Hm l ng nh sau: khi nhi t tc c d Quang h p v n - Hm l i v i pha t i l: 2-3 m khớ kh ng,t... t ng trong cỏch h p th cỏc ion khoỏng th hi n? A - Tớnh th m ch n l c c a mng sinh ch t - Tiờu t n n ng l - Cỏc ion khoỏng Cõu 43 N ng l ng c v n chuy n trỏi v i quy lu t khuy ch tỏn ng c n thi t h p th cỏc ch t khoỏng m t cỏch ch ch y u t quỏ trỡnh no? A Quỏ trỡnh hụ h p III- QUANG H P A- H TH NG KI N TH C TR NG TM 1 Khỏi ni m v quang h p a Khỏi ni m - Ph ng trỡnh quang h p c vi t nh sau: n ng l ng... su t cõy tr ng tn c gi u ỏnh sỏng nh n c ta s cú tri n v ng r t to l n B- H TH NG CU H I NG N Cõu 44 í ngh a c a quang h p: A - T o ra ngu n n ng l ng cho ton b sinh gi i - T o ra cho quỏ trỡnh hụ h p - i u ho mụi tr ng v t ng khụng khớ Cõu 45 S n ph m c a quỏ trỡnh quang h p l: A - O2 - C6H12O6 Cõu 46 I Sinh v t t d ng c ng l sinh v t quang d ng II Ch kho ng 1% t ng s ỏnh sỏng chi u xu ng m t t c... l ỳng : - Cú nhi u n ng l ng trong 6 phõn t CO2 h n l trong 2 phõn t pyruvat 23 nh no - Hai phõn t pyruvat ch a ớt n ng l - Pyruvat d - N ng l ng h n l m t phõn t glucụz tr ng thỏi oxi hoỏ h n l CO2 ng trong 6 phõn t CO2 nhi u h n trong m t phõn t glucụz A - Hai phõn t pyruvat ch a ớt n ng l ng h n l m t phõn t glucụz Cõu 98 Trong hụ h p hi u khớ , e- v n chuy n nh th no? A B n th -> NADH -> chu i... t quang h p - Nhúm s c t chớnh - clorophin Clorophin a: C55H72O5N4Mg Clorophin b: C55H70O6N4Mg - Nhúm s c t ph - Carotenoid Caroten: C40H56 Xanthophin: C40H56O( 1-6 ) - Nhúm s c t c a th c v t b c th p - phycobilin: Phycoerythrin: C34H47N4O8 Phycoxyanin: C34H42N4O9 * Vai trũ c a cỏc nhúm s c t trong quang h p: - Nhúm Clorophin h p th ỏnh sỏng ch y u vựng v vựng xanh tớm chuy n n ng l - c t cỏc phụton... 130 Quỏ trỡnh hụ h p cú ý ngh a sinh h c l A T o ra n ng l ng cung c p cho cỏc ho t 26 ng s ng cho t bo v c th c K T QU P D NG tụi ti n hnh ki m tra cu i ch im ng t i cỏc l p gi ng d y thu 9- 10 c k t qu sau: 7-8 5-6 D i5 L p S bi % S bi % S bi % S bi % 11 Toỏn 10 27,78 20 55,56 6 16,66 0 0 11 Lý 6 19,35 19 61,29 6 19,36 0 0 11 Hoỏ 8 25,00 20 60,60 5 14,40 0 0 11 Sinh 10 32,25 17 54,83 6 12,92 0 0 11... 52,78 6 16,66 0 0 27 Phần III - Kết luận v kiến nghị ti giỳp cho h c sinh cú th phỏt huy c cao nh t tớnh tớch c c, ch ng trong h c t p, t o ra s say mờ h c h i, tỡm tũi sỏng t o, qua ú h c sinh hi u bi nhanh chúng, n m v ng ki n th c c b n i v i h c sinh mi n nỳi kh n ng c ti li u ch a t t thỡ vi c s d ng cỏc nh t li u, b ng hỡnh cỏc c ch sinh h c giỳp cỏc em hi u bi t t h n Vỡ v y, h c sinh cỏc l p c h... khoa chuyờn sinh h c THPT : Sinh lớ h c th c v t Nh xu t b n giỏo d c V V n V (ch biờn) 2 Rốn luy n k n ng sinh h c 11 Nh xu t b n giỏo d c Lờ ỡnh Trung ( ch biờn) 3 Ti li u giỏo khoa chuyờn sinh h c THPT : Bi t p Sinh lớ h c th c v t Nh xu t b n giỏo d c V V n V ( ch biờn) 4 M t s chuyờn sinh h c nõng cao THPT Nh xu t b n giỏo d c V V n V (t p 1+ 2) 5 Bi t p ch n l c sinh h c 1 1- Nh xu t b... i truy n e- -> O2 Cõu 99 Hụ h p ỏnh sỏng ph thu c vo? A ph thu c vo c Cõu 100 Con A ng ng trao ỏnh sỏng v n ng CO2 i ch t no chung cho quỏ trỡnh lờn men v hụ h p hi u khớ? ng phõn Cõu 101 .V m i liờn quan gi a hụ h p v dinh d ng nit , tỡm ý ỳng trong cỏc ý sau? - Hụ h p t ng thỡ NH3 c ng t ng - Hụ h p gi m thỡ NH3 c ng gi m - Vi c t ng hay gi m c a hai ch t trờn khụng liờn quan v i nhau - Hụ h p t . Quang hp và nhit đ - H s nhit Q 10 đi vi pha sáng là: 1, 1- 1,4,đi vi pha ti là: 2-3 . - Cng đ quang hp ph thuc rt cht ch vào nhit đ. S ph thuc gia nhit đ và quang. ln B- H THNG CÂU HI NGN Câu 44. Ý ngha ca quang hp: A. - To ra ngun nng lng cho toàn b sinh gii - To ra cho quá trình hô hp  đng vt - iu hoà môi trng không khí Câu. ca hc sinh. Các hình thc kim tra có xây dng ma trn đ đ đánh giá đúng thc cht trình đ hc sinh. 4 PHN II- NI DUNG CHUYN HÓA VT CHT VÀ NNG LNG  THC VT I- TRAO
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - sinh học 10, SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - sinh học 10, SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - sinh học 10

Từ khóa liên quan