hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thương mại hải phòng

104 636 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 22:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001-2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Mai Thị Hoài Thu Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÕNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Mai Thị Hoài Thu Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÒNG – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Mai Thị Hoài Thu MSV: 1213401006 Lớp : QTL 602K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. - Mô tả phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng. - Đề xuất giải pháp Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Số liệu về thực trạng thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng năm 2013. 3. Địa điểm thực tập. - Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng - Số 137 Trần Nhân Tông, phƣờng Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên : Trần Thị Thanh Phƣơng Học hàm, học vị : Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn : Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn : Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 31 tháng 03 năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 26 tháng 06 năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chịu khó học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. - Tuân thủ nghiêm túc yêu cầu về thời gian và nội dung nghiên cứu. 2.Đánh giá chất lƣợng của khóa luận ( so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu ): - Về mặt lý luận : tác giả đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về đối tƣợng nghiên cứu. - Về mặt thực tế: tác giả đã phản ánh đƣợc thực trạng của đối tƣợng nghiên cứu. - Những giải pháp mà tác giả đề xuất đã gắn với thực tiễn và có tính khả thi. 3.Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn ( ghi bằng cả số và chữ): Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn ( Ký và ghi rõ họ tên ) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HẢI PHÒNG. 2 1.1 Khái niệm chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp: 2 1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 4 1.3 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 5 1.4 Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 6 1.4.1 Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu. 6 1.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 1.4.1.2 Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty: 12 1.4.1.3 : Kế toán thu nhập khác 15 1.4.1.4 : Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 17 1.4.2: Kế toán chi phí. 19 1.4.2.1 : Kế toán giá vốn hàng bán. 19 1.4.2.2 : Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 23 1.4.2.3 : Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính. 25 1.4.2.4 : Tổ chức kế toán chi phí khác. 26 1.4.3 : Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 29 1.5 Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty : 30 CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HẢI PHÒNG 32 2.1 Khái quát chung về Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 32 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng: 32 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng : 33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 34 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 35 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 35 2.1.4.2 Hình thức kế toán, chế độ kế toán, phƣơng pháp kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 36 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và Cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng 39 2.2.1 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 39 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 39 2.2.1.2 Kế toán doanh thu tài chính: 52 2.2.1.3 Kế toán thu nhập khác : 58 2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động tài chính, chi phí quản lý quản lý kinh doanh và chi phí khác tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 58 2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 58 2.2.2.2 Kế toán Chi phí hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 64 2.2.2.3 Kế toán Chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 64 2.2.2.4 Kế toán chi phí khác : 72 2.2.3 Thực trạng tổ chức kế toán Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 72 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HẢI PHÒNG. 82 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng.82 3.1.1 Kết quả đạt đƣợc : 82 3.1.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán: 82 3.1.1.2 Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 83 3.1.2 Hạn chế: 84 3.1.2.1 Về tài khoản sử dụng: 84 3.1.2.2 Về sổ sách sử dụng: 84 3.1.2.3 Chƣa áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán: 84 3.1.2.4 Về việc ứng dụng công nghệ thông tin: 85 3.1.2.5 Về quy trình luân chuyển chứng từ : 85 3.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng.85 3.2.1 Nguyên tắc của việc hoàn thiện: 85 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng. 86 3.2.2.1 Hoàn thiện tài khoản sử dụng 86 3.2.2.2 Hoàn thiện sổ sách sử dụng: 86 3.2.2.3 Áp dụng chiết khấu thanh toán: 90 3.2.2.4 Sử dụng phần mềm kế toán: 90 3.2.2.5 Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ: 94 KẾT LUẬN 95 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên : Mai Thị Hoài Thu – Lớp : QTL602K Page 1 LỜI MỞ ĐẦU Tháng 11/2006, Việt Nam chính thức trở thành một trong những thành viên chính thức của tổ chức Thƣơng mại thế giới WTO đã đánh dấu một bƣớc phát triển vƣợt bậc cho Việt Nam, đó chính là một cơ hội mới cho sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nƣớc ta, đồng thời cũng là thuận lợi cũng nhƣ thách thức dành cho các doanh nghiệp, công ty. Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu chân thực phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng luôn luôn đặt ra mục tiêu doanh thu thực hiện đƣợc cao nhất và chi phí là thấp nhất, vấn đề cũng chính là làm thế nào để tối đa hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Và nhận thức đƣợc vấn đề quan trọng của doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cùng với việc vận dụng những kiến thức đã đƣợc học tại trƣờng lớp kết hợp với thực tế thu nhận đƣợc từ công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng, đặc biệt với sự giúp đỡ nhiệt tình của Thạc sỹ Trần Thị Thanh Phƣơng cùng với cán bộ nhân viên trong công ty đã giúp em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng ” làm đề tại khóa luận tốt nghiệp. Do thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng còn chƣa nhiều, kiến thức thực tế còn hạn chế, phạm vi đề tài rộng. Em hy vọng những ý kiến trong bài viết sẽ đóng góp một phần nhỏ để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện và cơ khí thƣơng mại Hải Phòng. Em xin chân thành cảm ơn! [...]... về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 1.3 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty  Đối với doanh nghiệp : Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có những ý nghĩa nhƣ sau : Xác định hiệu quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp Có căn cứ để thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nƣớc, thực hiện việc phần. .. LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HẢI PHÒNG 1.1 Khái niệm chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp:  Doanh thu : Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần. .. của doanh nghiệp để ra những quyết định đầu tƣ đúng đắn  Đối với tổ chức trung gian tài chính : Các số liệu về doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh là căn cứ để ra quyết định đầu tƣ Sinh viên : Mai Thị Hoài Thu – Lớp : QTL602K Page 5 Khóa luận tốt nghiệp 1.4 Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 1.4.1 Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và. .. hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng và các hoạt động khác của doanh nghiệp 1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh nhƣ sau : Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình... chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp có vốn của Nhà nƣớc còn đem đến một nguồn thu ổn định cho Ngân sách và đảm bảo cho đầu tƣ của Nhà nƣớc không bị thất thoát  Đối với nhà đầu tƣ và nhà cung cấp: Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa lớn vì khi nhà tổ chức xác định đƣợc kết quả kinh doanh trên báo cáo tài... dịch vụ hoàn thành và đã đƣợc xác định là tiêu thụ và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đƣợc tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ Chi phí quản lý kinh doanh : Tài khoản này đƣợc dùng để phản ánh vào các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp +) Chi phí bán hàng : là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung... xuất kinh doanh Kết hợp các thông tin thu thập đƣợc với các thông tin khác để đề ra chi n lƣợc, giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trong tƣơng lai Đối với Nhà nƣớc : Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà các cơ quan thuế xác định đƣợc các khoản thuế phải thu, đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nƣớc.Việc tổ chức kế toán doanh thu,. .. thanh toán lƣơng - Bảng tính và phân bổ công cụ dụng cụ - Các chứng từ có liên quan khác  Tài khoản sử dụng : TK 642 “ Chi phí quản lý kinh doanh ” Các tài khoản cấp 2 : +) TK 6421 “ Chi phí bán hàng ” +) TK 6422 “ Chi phí quản lý kinh doanh ”  Kết cấu tài khoản : Nợ TK 642 Có Các chi phí quản lý kinh doanh phát - Các khoản ghi giảm chi phí quản lý sinh trong kỳ kinh doanh trong kỳ - Kết chuyển chi phí. .. sản xuất kinh doanh : -Kết chuyển giá vốn của sản phẩm hàng +) Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang TK dịch vụ đã bán trong kỳ 911 +) Chi phí NVL, chi phí nhân công vƣợt - kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh mức bình thƣờng và chi phí sản xuất bất động sản đầu tƣ phát sinh trong kỳ để chung cố định không phân bổ đƣợc tính xác định kết quả hoạt động kinh doanh vào giá... xuất bán phù hợp Phản ánh, tính toán và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và các khoản chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp nhƣ : giá vốn hàng bán, chi phí quản lý bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp … Từ đó đƣa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh Sinh viên : Mai Thị Hoài Thu . dụng tại Công ty Cổ phần xây lắp điện và cơ khí Thƣơng mại Hải Phòng: 36 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và Cơ. TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HẢI PHÒNG 32 2.1 Khái quát chung về Công ty Cổ phần Xây lắp điện và. CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HẢI PHÒNG. 1.1 Khái niệm chung về doanh thu, chi phí và kết

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan