0

Luận văn thạc sĩ xây dựng hệ thống phần mềm giám sát chất lượng mạng IP

16 606 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 05:57

HC VIN CÔNG NGH N THÔNG TÊN LU XÂY DNG H THNG GIÁM SÁT MNG IP CHUYÊN NGÀNH: K THUT VIN THÔNG MÃ S: 60.52.02.08 TÓM TT LUC S ng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN TIN BAN -    PGS.TS.         - n ca Hc vin Công ngh Bn thông. 1 1 LU Ngày nay, vi s bùng n ca Internet, vic kt ni và s d dng, phong phú, chính vì vy tm quan trng ca vim bo chng dch v (QoS  Quality of Service) ngày càng i s i ca các nhà cung cp dch v vin thông, vic ng ca dch v vin phm b là các nhà cung cp dch v vin thông cn ti dung nhng dch v ng, phong phú và ct ym bo chng dch v  Mng vin thông hin nay cung cp dch v  phc v theo kh  (best-effort) tc là không có bt c mt mt cam k phía nhà khai thác chng dch vc vào trng thái c th ca mng, nhà mng s thc hin nhng kh t nht c   phc v ng cho dch v   nguyên nhân ch yy nghiên cu mnh m v giám sát chng dch v trên nn mng IP trong nh Chng dch v là mt thành phn quan trng ca các mch v. V chng dch v ng dch v luôn là v ng i vi tt c các loi hình dch v vin thông. Mi loi hình dch v s quan tâm ti cht ng dch v  nhng khía cnh khác nhau. Chính vì v tài mà em ch án tt nghiXây dng h thng phn mm giám sát chng mng IP án ca em gm các ph ng quan v qun lý giám sát mng IP g 2. Hong ca h thng Xây d d lin mm giám sát. PGS. TS. Nguyn Tin Ban em trong sut trong sut quá trình hc tp và làm vi  em  hoàn thin nhng nghiên cu ti Em 2 2 C 1: TNG QUAN V QUN LÝ GIÁM SÁT MNG IP 1.1  Hin ti mn khách hàng các dch v thoi, d liu và các dch v n khác. Mng 3G bao gm mng truy nhp vô tuyn UTRAN và mng lõi bao gm min CS và min PS. Các phn t mng lõi min CS, min PS và mng truy nhp vô tuyc kt ni qua mng IP backbone ca Mobifone. Cu trúc mng IP backbone ca trung tâm 1 bao gm các router P (Provider)  phn lõi và các router PE (Provider Edge)  phn biên. Các router PE có th kt ni trc tin mng IP bng các kt ni Gigabite Ethernet hoc qua switch Layer 2 giao din Gigabite Ethernet. 1.2  Qunng gm mt tp các ch u khin, lp k hoch, liên kt, trin khai và giám sát tài nguyên mng. Qunng có th c nhìn nht cu trúc gm nhiu lp. Qung có th chia thành hai ch: truyn ti thông tin qu h thng và qun t thông tin qung. Các chm các nhim v khác nhau nhu hình, sa li và lp k hoc thc hin bi nhà qun tr hoc nhân viên qung. Phn mt ti mt máy trm, t ng ly d liu t U2000 v sau mt khong thnh bng giao thc FTP. Sau khi ly d liu v s import s liu vào database và tính toán, x lý s li Sau khi quá trình tính toán k thc hin nhn nhng i dùng có liên quan. Lấy số liệu từ U2000 FTP Import số liệu vào database Xử lý số liệu trên database Nhắn tin và nhận tin nhắn phản hồi Người dùng  hong ca phn mm giám sát 3 3 bao gm   Chm v thu thp liên tc các thông tin v trng thái ca các tài nguyên c qui dng các s kinh báo khi các tham s ca tài nguyên mc qu ng cho phép.  Chm v thc hin các yêu cu ci quc các ng dng qui trng thái hay cu hình ca mc qu  Chm v chuyi và hin th i di qun lí có th c tìm kim, tra cc báo cáo. Phn mt ti mt máy trm, t ng ly d liu t U2000 v sau mt khong thnh bng giao thc FTP. Sau khi ly d liu v trình s import s liu vào database và tính toán, x lý s li Sau khi quá trình tính toán k thc hin nhn nhng i dùng có liên quan. iwebserver IPBB IP: 10.151.214.29/28 IP: 10.151.214.2(1)/28 ACGBT_1H IP: 10.12.1.91/24 IP: 10.12.1.90/24 IP: 10.151.23.90/24 Web Technical server SingleRAN Router SingleRAN OAM Switch IPBB OAM Switch U2000 Remote Router  kin trúc qun lý mng IP  qung bao gm c các giao thc qung, các giao thc qu ng cung cp cá thu thi và truyn các d liu qung qua mng. 4 4  giám sát nh c tính ca thit b mng, tin trình giám sát bao gm thu th các tp con ca d li ling c thu thp thông qua polling hoc tin trình giám sát gm các giao thc qu mng. X lý d liu sau quá trình thu thp thông tin quc loi b bt các thông tin d liu không cn thii vi tng nhim v qu th hin các thông tin qun i qui qum bt hiu qu nh c tính mng cn qut s t biu din d lic s dng i dng ký t th ho ng). Ti thm x lý thông tin d liu, rt nhip x c  ti các vùng nh   d phòng và cp nh luôn  qung nhm tránh tn tht d liu. Các phân tích thi gian thc luôn yêu cu thi gian hi các thit b qu trong khong thi gian ngu kii gia s c tính và thit b mng vng tài nguyên (kh  ng thit b tính toán, b nh tr) cn thi h tr các phân tích. Trong vic giám sát ch ng mng IP,    ng c  ng nhng yêu cn sau t ra gm:  Kh u khin mn ca h thng thit b t u cuu cui.  Có th truy nhp và cu hình li t c qu  D dàng trong vit, vn hành và bng h thng qu ng dng ca nó.  Bo mt hong qup ci s dng, bo mt truyn thông các thông tin qu  Có kh   các thông tin qu  Qui gian thc và hong quc thc hin mt cách t ng.  Mm do trong vic nâng cp h thng và có kh i nhiu công ngh khác nhau.  Có kh  và khôi phc các thông tin qu Kết luận: c cái khái nin nhc hình dung tng quan nht v h thng mng IP và h thng qun lý giám sát mng IP, d phát trin các ni dung tip theo ca lu 5 5 HONG CA H THNG PHN MM GIÁM SÁT 2.1  Sau mt khong thi gian nh   t b i qun tr    ly d liu (là các file thng kê do U2000  máy trm. D liu này s i máy tr phc v công tác import d liu vào database. U2000 File thống kê Máy trạm  ly d liu t U2000 v máy trm    th c d li  c ly v t máy trm, import vào database. c tiên d liu s c import  m  tng hp theo ngày, tháng. D liu trong file cng tách bit cha ni i cnh báo, thi gian, giá tr tham s. Các giá tr này s c lng riêng bit trong h th d li tng hp, x lý (tính giá tr trung bình trong ngày, tính thm giá tr cao nht trong ngày). Convert số liệu Bảng dữ liệu các sự kiện cảnh báo mức thô Xử lý, tổng hợp số liệu Bảng dữ liệu các sự kiện cảnh báo mức tổng hợp  convert d liu vào database H thng có chu các thông tin v tình trng h thng mng IPBB nhm phc v cho công tác qun tr. Các d liu hin th c cp nht t ng t các bng tính toán tng hp theo ngày tháng hoc có th i dùng t cp nht nu có phát sinh xy ra ngoài ý mun. 6 6  cp nht và hin th s liu 2.2 c thu thp s liu QoS Các tham s d lic ly hàng gi ng d ling trong  d liu. Sau mi gi ta tính giá tr trung bình ca tham s và tip tc là tính giá tr trung bình ca tham s  Các giá tr tham s c tính toán s i chiu vng giá tr mà ta c  d liu s c hin th trên nn web giúp ta giám sát cht ng dch v nh báo nu giá tr không phù hp vng tham s  Các tham s d liu s c x lý liên tm bo vic giám sát luôn tc th ng cnh báo ngay khi giá tr ti thp vng gây n dch v chng (QoS). Mô hình h thng bao gm:  Devices: Là h thng các thit b ng trên h thng mng IPBB ca trung tâm 1. Các thit b này thu th thông tin qun lý và gi s liu ti các server NMS thông qua giao thc SNMP.  Server (Network Management Station -NMS): Các cha Server NMS bao gc tính báo cáo, network topology mapping và lp tài liu, các công c phn mo phép giám sát các thông s performance ca h thng thit b mng, giám sát các KPI khác ca h th 7 7  2.3 Quy trình x lý d liu KPI Các tham s d lic ly hàng gi ng d ling trong  d liu. Sau mi gi ta tính giá tr trung bình ca tham s và tip tc là tính giá tr trung bình ca tham s  Các giá tr tham s c tính toán s i chiu vng giá tr mà ta c  d liu s c hin th trên nn web giúp ta giám sát cht ng dch v nh báo nu giá tr không phù hp vng tham s  Các tham s d liu s c x lý liên tm bo vic giám sát luôn tc th ng cnh báo ngay khi giá tr ti thp vng gây n dch v chng (QoS). Kết luận: n thit k hong h thng qun lý giám sát mng IPthu thp s liu QoS  t t k h thng qun lý giám sát mng IP c th. 8 8 XÂY D D LIN MM GIÁM SÁT 3.1        -  -  m module         -  -      - T    - erformance -  -  -  -  -  Nhóm chng kê, báo cáo phân h IP Core, IP RAN 3.2 át H thng thng kê các KPI bng cách ta trên các cu trúc d liu c th: -      [...]... Kết luận: Chương 3 đưa ra kết quả hệ thống quản lý và giám sát mạng IP Từ đó, ứng dụng hệ thống trong công việc vận hành quản lý và giám sát chất lượng mạng IP Đây là xu thế chung và tất yếu trong tương lai hướng đến tự động hóa hoàn toàn trong khâu giám sát, phát hiện sự cố và tự động xử lý sự cố 13 14 KẾT LUẬN Kết quả đạt được và ứng dụng của luận văn Trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp, luận văn. .. sau: xây dựng được các công cụ hiển thị báo cáo chất lượng trên web, nh n tin tự động đến người sử dụng góp phần phát hiện và xử lý nhanh chóng các lỗi, sự cố phát sinh Luận văn đ được ứng dụng vào thực tiễn với những chức năng và đ đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình giám sát, đánh giá chất lượng mạng truyền dẫn IP Hướng nghiên cứu tiếp theo Ứng dụng hệ thống giám sát và quản lý chất lượng mạng IP. .. Mã hoá và nhận thực trên tất cả các luồng lưu lượng 3.3 Ứng dụng chƣơng trình trong quản lý và giám sát mạng Mobifone Ứng dụng chương trình trong thực tế vận hành giám sát mạng IP ở Mobifone Xây dựng cơ sở dữ liệu Luận văn sử dụng các công cụ của hãng Microsoft Sở dĩ chọn các công nghệ này là vì các lý do sau: - Nền tảng hệ điều hành Windows Server 2008 và hệ quản trị CSDL SQL Server 2005 là phù hợp... tin các phần tử, các thuật toán tìm kiếm, thống kê Các thuật toán được cài đ t trên kỹ thuật thủ tục dựng sẵn của hệ quản trị để tối ưu thời gian thực hiện - Giải thuật với các dữ liệu tuần tự: Đó là các giải thuật xây dựng trên công cụ phát triển WEB như ASP, các giải thuật này để thực hiện một số kỹ thuật đối với danh sách các bản ghi Dựa vào đó ta xây dựng kiến trúc hệ thống quản l mạng IP và đưa... vấn đề tích hợp với các với các công cụ của Microsoft hiện đang dùng ở Trung tâm Hệ thống gồm một máy chủ cài hệ điều hành Windows Server 2008, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2005, một máy trạm để đ t tiến trình convert số liệu Các hệ thống liên quan được kết nối qua mạng LAN Xây dựng chƣơng trình giám sát mạng IP Chương trình được thiết kế bằng cách sử dụng một cách tối ưu dựa trên các cấu trúc... đánh giá chất lượng mạng truyền dẫn IP Hướng nghiên cứu tiếp theo Ứng dụng hệ thống giám sát và quản lý chất lượng mạng IP hỗ trợ việc giám sát chất lượng cho các loại sản phầm của các hãng sản xuất khác (Cicso, Juniper ) cũng như giám sát chất lượng của truyền dẫn IP tại các tỉnh/Thành phố trên cả nước ... dựa trên dữ liệu có dạng tập các bản ghi, các giải thuật gồm thêm, sửa, xoá các phần tử, thay đổi thông tin các phần tử, các thuật toán tìm kiếm, thống kê Các thuật toán được cài đ t trên kỹ thuật thủ tục dựng sẵn của hệ quản trị để tối ưu thời gian thực hiện Giải thuật với các dữ liệu tuần tự: Đó là các giải thuật xây dựng trên công cụ phát triển WEB như ASP, các giải thuật này để thực hiện một số... hệ thống hiện có Người dùng khá quen thuộc và dễ dàng tích hợp với các ứng dụng như soạn thảo, bảng tính có sẵn 9 10 Có một số công nghệ khác trên nền hệ điều hành Unix như Linux, nhưng không được lựa chọn vì một số vấn đề: đầu tư phần cứng lớn hơn, các công cụ phát triên, công cụ phát triển đồ hoạ ít và khó dùng, và vấn đề tích hợp với các với các công cụ của Microsoft hiện đang dùng ở Trung tâm Hệ . án tt nghi Xây dng h thng phn mm giám sát chng mng IP  án ca em gm các ph ng quan v qun lý giám sát mng IP g 2. Hong. iwebserver IPBB IP: 10.151.214.29/28 IP: 10.151.214.2(1)/28 ACGBT_1H IP: 10.12.1.91/24 IP: 10.12.1.90/24 IP: 10.151.23.90/24 Web Technical server SingleRAN Router SingleRAN OAM Switch IPBB OAM. (QoS). Kết luận: n thit k hong h thng qun lý giám sát mng IP thu thp s liu QoS  t t k h thng qun lý giám sát mng IP c th.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ xây dựng hệ thống phần mềm giám sát chất lượng mạng IP, Luận văn thạc sĩ xây dựng hệ thống phần mềm giám sát chất lượng mạng IP,

Từ khóa liên quan