0

SKKN: Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở THPT

16 2,067 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 20:41

Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông nói chung, chất lượng môn Lịch sử nói riêng là nhiệm vụ cần kíp của chúng ta…có nhiều biện pháp nhiều yếu tố để nâng cao chất lượng giáo dục, trong mỗi yếu tố và biện pháp phải cần phát huy tính tích cực của học sinh trong việc nhận thức tình huống có vấn đề và tự mình tìm câu giải đáp cho vấn đề đặt ra. Bên cạnh đó phải chống việc học nhồi nhét theo quan niệm sai lầm “Học sử chỉ cần nhớ chứ không cần suy nghĩ ”. Chính quan niệm và cách học này làm tê liệt sự thông minh sáng tạo và hứng thú học tập của học sinh.  !"   #$%!&'()*%!&+(,")-! .+/01$$2)34.356$%!& *+7564.8/1$ .9:6)%3+::+8%3;$<=- >)86.?@AB$.+$!/+C D<EB$.+!+-!.(+> 91$< F>&05B86> '()*+(," G)-$8'+H*4.>< # -8'+I!>>I1$J0/ -5005 <KJ'"!H0+$4154+H*1 6;L*M>I)!NI05+I1I* >-$+-+(<  =8!"! 4I+(,"G!?8+*!0* $+-91$<#0(8>5O& *4P:!"8!(.><Q(845! >&*O0(8RA>!S)P>N< E$8)I>T*0$*8)> 45*45)-*M0.1$ B0.>*8HUA+450B$!9%3!"< VIMB$  )* !")-*)!  K$W  !" >!"<X:>I6%M$/L" *Y!+Z+MM*:0N[4?\ ]+%>>A+< ^9)/.'+H>)*>," G)-<=8(+;_!-`$)0.+8> OT+>>:4+I6%33C   !"#$%&%'()*D< ^H.-3(+aY&/-5 >+(,"G).B8$*1I.5*!NI 05+II< FO!!(3<  F3T$B$.-8>9HC   !"#$%&%+()*D<  b06!HWW06!HWc KbK#dbefg#beh<   F.63(-$i j -!.'&< j %*-%3< j K$8* $'k05H?.B:>< j l0.++H-!H< j Q+$05B8!+4J))3R4' < K$c  !" !" #$  =8!"TSI! 4I+(,"G)35. 5.`+I9<=P:B$+(/+:1$ 6HI6B0j.>j!$&+PI*:+%N S38! T(+$+$< E:9+<d<KAAT0P1#$50mnonS)ai ,-./012314%555-./#61 %070%89#+-%1#2 9)6- 9#1:%+&;"<& = #9!")>,"GP )-$8!+5 9*9H5&8 .%3/:+*$)+I0%>?"#%6@-"A <&Q(%%30(8B5%3*:.9!+I:1$. 90$*!+I7%3&;$&9P+I$ < E)3:>:6)%38B5%3* *;!>!.$+08*?_B$*(.( 2 VI+B$+J0.+p1$-P *>+I (390(*5:;$B8*RL 8! );0(<F30(:.> !< K!>B0)0(J$:p!+A+8*:9 8J$)J$+P<^:9.;)$L%B$ > ,"G)-+(0)Y& 6H< K$q  !" #'( r KbK#pb.$6L! *$$+-+(," G<#5:A+R6)$+-9$)<^: 9-.H0.*.&*9!"L5<F$6A+$ I!9N8! +8!.I0$*$R -+I+6 $+0(p8& $))!-0.:<=P948 A+-)+I55+!N05J48 1$-< V;0-P s+I6?t$1!1$4I+(* $85I>*$&9 <KJ)U5+*+II*U5%!&+I 6!HL%*R!.5*0@+L3< F0Z:>-a+$%!&>P *48 (S6Z$$9+$!> A+!iB  !"#$ %&%+()*C5 ")  *+, -/012 ^.B:>)*>,"G)-)!Y 0(+I-0(*8!*0 4!-!H? 8&+051$6&< bM$8$$!+$8&1$A+*A+ 8T+1$4<^9)/$%!&8>4I+( ,"G '(*(T&- B:>1$/L>05B1$$*4->)1$ 0(J[< K$u  !" 345467869:7;,<=4,7>+, -?@:<454ABCD0  !"#$"% j#%3]4"H0!-!H*-/8T"04* Z+v+1$4*+< jQ;/kM%3$i EFGHI:7JK:7G7L:H4,7M74>NGON4=P49-Q:8:R=SG2C>NG01L,<0T=ON4 ,<2C0U-VB WXYZ>=Wi#9=8so*G0$!"WW*$ut< [4-/0:TB7\4 D60%&%71:%#E,FGHI0/JKLK/JKKMNO3% @39#:)0&P#1:/Q@;071'R WXYQ>,"!HWc<=WqC%&#%;P"=01STUVWXTUYZD sG0$!"Wc*$wxt< G$00+$41s#I4Wct*(HU59" aiD,1'D=O010&1::;%E"<+9@ 1'C5K%!0183$L!S>+$1$+I$%-5 %TSI< [4-/0:TB7\4 [@EQ/!;%E#&/E-<=6R K(N4*A+)3k050$s&'()*+ ,-./.0123456*+,"78 93:;<*+="7>49?<t K(k05-H.4+H\C408]^19)EQ/I "A<&2/#%RC(4+H5 ETB7\4S8:-],7=^4_4`,7aSTB:7Bb4<4c2:8::TB7\4>P4:8:HIM4a,974a, 0?@,<H2BM747L:MD007J:=d0:7?e,< VIM4.>+!T!9+6!-.M$H0.* .&!"+IS<#4->)8+$ %8!9*A01f:7e4[:7c< K$y  !" WXYG$0Ts7?e,<</!"^.$+CD=O01ST_W_/ @/JKLKDG0$!"WW*$Wzxt< ('A+1f:7e4[:7cA+T70..& !"H$*J)A+0Z05*[-+9( B$&ki EW<KJ^OK5GLd$F"-({ Ec<|j^j}4"5P{ Eq<K-.H3:b50H[+W~~u{ Eu<K+3+$K$d8{ Ey<K-91$$b+#{ Ex<K-S$b+#&$bKN{ Ew<# /A15!${ E~<#$b+#{ F1$(Mi   • # d o €     E  e d o • f    ‚ K ƒ  „ K           … # b , † # d          # d , ‡ E b  K | ˆ € # d G  #               K ‰  K b • K K b e f Š K  ‚ #  o ‹ | o       4S#iE•#^ˆƒ#d #M(6(!+ŒP4a%|0[+5*ZT5) *A+p$!9:+$:$0)$1$(M!E•#^ˆƒ#d< E!9489&HY).B8*0(RZ+ 05+L)*•!.0N[0NT8* K$x  !" >A+B:(!>I+I*0B$ +H< ETB7\4:g0W,7:7+067T,0W:79,7h,-],79-8,7<48 E)!>4Z/+I+;$:4+I%3*$I UZ*05!9i WXYQ8/c1$Vo4WwiC,/&0/90GTUYUX TU`WMDG0$!"WW*$Wzx<K+c)0.iB(2K"#>a =]1'19b0GVYX_XTUYUMC [4-/0:TB7\4 @?ABCD&4;7#DC1=;?"#  @?E$B&:;F- WXYQ>4WyC%&#%;TUYcXTUYUDsG0$!"Wc* $Ž~t< Q)511$F>bIX6K5!/^oosWŽqyt2<K:: 45-s^3-/+>K5dH+>H t< [47\4  0+"GH97I$J,'=E$;";D7> DC 5-;(97I+K'G-L-07 b$-Y&9"1$F8!4% < ETB7\4-/0,<?@:>+,  K-PM0.S45*(;&!>%3A+:+!  8<  WXY•>=WxC%&#%E-:"#dP0_XTU`WD GdQ,"Wc$WzcsK5ct< KB:8>5/054<K(%+>%,1'1 e9f@0- d1 [47\4iM+;0,/DC K$w  !" g'(=-N;$-&&,"="3 ((9. E74D0MD:TB7\4<@4=i-Q<454ABCD0:TB7\4,7h,07;: Q>5+qh0%8"i1jQ4&%0kl@&0 01$Vooo4WwiCOD=O01;:h0S0#VX UXTU`W/&#TUXTVXTU`cDsG0$!"Wc*$WcWt<K5c< K(':+4Z$L$SM$KPB$b. ˆHb$jsc~jcjWŽuxt2< 1?P:0j,77j,7-g5,<02:g:7k01?e,<H8:7_?@:<j-Q-^467gl [4-?212:TB7\4,7h,07;:i K$~ !" Câu hỏi nhận thức Dự kiến trả lời Câu hỏi gợi mở Vì sao Đảng, Chính phủ ta và Hồ Chủ Tịch lại kí với thực dân Pháp Hiệp định sơ bộ 6 . 3 . 1946 . Vì Pháp và T ởng kí thoả hiệp chính trị ( 28. 2. 1946) Việc làm này buộc Đảng ta phải lựa chọn 1 trong 2 con đ ờng hành động. 1. Việc Pháp và T ởng kí Hiệp định chính trị 28.2. 1946 đặt ra cho ảng ta lựa chọn 1 trong 2 con đ ờng nào? 2. Đảng ta đã lựa chọn con đ ờng nào ? Vì sao? K$ Hai là : Hoà với Pháp mợn tay Pháp đuổiTởng về nớc , loại bớt một kẻ thù nguy hiểm, kéo dài thời gian hoà bình để chuẩn bị lực lợng về mọi mặt chống Pháp sau này. Đảng ta đã lựa chọn con đờng thứ 2 vì đất nớc ta lúc này vô cùng khó khăn không thể một lúc đánh nhau với nhiều kẻ thù , hơn nữa lúc này Pháp đa quân ra miền Bắc với danh nghĩa chính thống. Một là: Đánh Pháp trớc khi pháp đa quân ra miền Bắc . Nh vậy cùng một lúc phải đánh cả Pháp lẫn Tởng.  !" . !"#% K(B$M-*4Z4IA+8)]4"4 +H4OH05!H<;3Y k1$A+ ,"G!(*;4.-< Q54!NI•< OPA-% X$..C  !"# $%&%+()*C8>(S+$!>05B8$ *M P-<bS* *J)A+40Z05+I•<  X$M 9(S05&*&!>II!91$H .!NI05)Œ*(H08[0Z0-< bM$ &050!B:9+A+4H/) I!9NHM%3) <EM>I!) 1$J$!.J$!05B81$B:1$$< ^H.3C  !"# $%&%9)C>@"@9TT"#TV8B$+I[+ !HWz0:o!HWWsQ6WWt<E8[+!HWW0:o!HWcsQ6Wct< Q5B84I+(!".$$i Z*3 K$Wz [...]... Trang 13 Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử D TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 .Gây hứng thú học tập lịch sử- năm 1983 (Nhà xuất bản giáo dục) 2 .Phương pháp dạy học lịch sử- Năm 2001 (Nhà xuất bản giáo dục) 3.Sách giáo khoa lịch sử 11 –Năm 2012 (Nhà xuất bản giáo dục) 4.Sách giáo khoa lịch sử 12... giáo viên phải luôn học tập, đọc sách càng nhiều càng tốt, mà qua đó có thể khai thác sử dụng trong giảng dạy và giáo dục học sinh Công khó nhọc của chúng ta ắt sẽ được đền bù xứng đáng bằng những giờ dạy tốt, học tốt Trang 12 Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử II HƯỚNG PHỔ... 85,1% 14,9% 95,7% 4,3% Trang 11 Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử C KẾT LUẬN I.BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Thông qua kết quả bộ môn Lịch Sử của trường, tôi thấy đây là phương pháp tốt có thể vận dụng rộng rãi cho nhiều môn học khác Chính nó đã tạo điều kiện cho chúng ta thực hiện tốt nguyên... 2012 (Nhà xuất bản giáo dục) 5.Sách giáo viên lịch sử 11 cơ bản-Năm 2008 (Nhà xuất bản giáo dục) 6.Sách giáo viên lịch sử 12 cơ bản-Năm 2008 (Nhà xuất bản giáo dục) Trang 14 Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử E MỤC LỤC A-MỞ ĐÂU I.LÍ DO CHO N ĐỀ TÀI…………………………………………… Trang 1 II ĐÔI TƯỢNG.. .Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử LỚP Cả năm (2011-2012) Học kì I( 2012-2013) (2012-2013) Trên TB Dưới TB Trên TB Dưới TB 12A1 83,3% 16,7% 96% 4% 12A3 83,3% 16,7% 89% 11% 12A11 81,2% 18,8% 93,8% 6,2% KHỐI 11 LỚP Cả năm (2011-2012) Học kì I( 2012-2013) (2012-2013) Trên... LIỆU THAM KHẢO……………………… Trang 14 E MỤC LỤC……………………………………… F NHẬN XÉT HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ……… Trang 15 Trang 16 Trang 15 Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử F Ý KIÊN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XÊP LOẠI CỦA : Hội đồng khoa học trường: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………... dẫn học sinh học tập như thế nào đây, để thể hiện được bản chất của quá trình dạy và học, là quá trình nhận thức tích cực về phía học trò dưới sự hướng dẫn của giáo viên Vậy giáo viên dạy tốt dạy hay, dạy để các em học sinh hứng thú, đam mê học tập nói chung và học môn Lịch Sử nói riêng, người giáo viên phải nắm bắt thật nhiều phương pháp, ... dùng trực quan, áp dụng công nghệ thông tin Trong đó việc sử dụng câu hỏi là một yếu tố quan trọng để phát huy tính tích cực, sôi động hứng thú trong giờ học Để làm được điều này đội ngủ giáo viên chúng ta phải có nhiều cố gắng, công phu ở mọi khâu, từ chuẩn bị bài giảng đến đồ dùng trực quan Đến khâu lên lớp cho đến khâu cũng cố và dặn dò Hơn nữa... tôi đã và đang áp dụng vào quá trình giảng dạy ở trường THPT Nguyễn Huệ, và sẽ áp dụng vào các khối còn lại kể cả các môn học khác III HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP CỦA ĐỀ TÀI: Qua kết quả giảng dạy đạt được, tôi sẽ không ngừng nghiên cứu, áp dụng đề tài này vào quá trình giảng dạy, để góp một phần vào việc dạy và học cho giáo viên và học sinh của... của Đảng và đáp ứng được yêu cầu cơ bản của công cuộc cải cách giáo dục là: Rèn luyện và phát triển tư duy, phát triển trí thông minh của học sinh Điều cần thiết của người giáo viên là phải biết vận dụng linh hoạt cho từng nội dung bài giảng, cho từng đối tượng và điều kiện lên lớp Vấn đề luôn đặt ra cho người giáo viên chúng ta trước giờ lên lớp . này buộc Đảng ta phải lựa chọn 1 trong 2 con đ ờng hành động. 1. Việc Pháp và T ởng kí Hiệp định chính trị 28.2. 1946 đặt ra cho ảng ta lựa chọn 1 trong 2 con đ ờng nào? 2. Đảng ta đã
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở THPT, SKKN: Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở THPT,

Từ khóa liên quan