0

Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 1)

14 26,366 133

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:18

CÂU HỎI PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂN4G LƯỢNG Ở THỰC VẬTChuyên đề 1: Trao đổi nước và hút khoángCâu 1: Trình bày đặc điểm của bộ rễ liên quan đến chức năng hút nước và hút khoáng?TL:Đặc điểm bộ rễ liên quan đến chức năng hút nước và hút khoáng: Rễ có khả năng đâm sâu, lan rộng. Có khả năng hướng hoá và hướng nước. Sinh trưởng liên tục. Trên bề mặt rễ có rất nhiều tế bào biểu bì biến đổi thành các tế bào lông hút CÂU HỎI PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂN4G LƯỢNG Ở THỰC VẬT Chuyên đề 1: Trao đổi nước và hút khoáng Câu 1: Trình bày đặc điểm của bộ rễ liên quan đến chức năng hút nước và hút khoáng? TL: Đặc điểm bộ rễ liên quan đến chức năng hút nước và hút khoáng: - Rễ có khả năng đâm sâu, lan rộng. - Có khả năng hướng hoá và hướng nước. - Sinh trưởng liên tục. - Trên bề mặt rễ có rất nhiều tế bào biểu bì biến đổi thành các tế bào lông hút Câu 2 (đề HSG 2009 – 2010): a. Lông hút có đặc điểm cấu tạo như thế nào phù hợp với chức năng hút nước? b. Số lượng lông hút thay đổi trong điều kiện nào?00 TL: 1 a b *Cấu tạo lông hút phù hợp với chức năng hút nước: - Thành TB mỏng, không thấm cutin -> dễ thấm nước……………. - Không bào trung tâm lớn -> tạo áp suất thẩm thấu cao……………… - Có nhiều ti thể -> hoạt động hô hấp mạnh -> áp suất thẩm thấu lớn… * Số lượng lông hút thay đổi khi: Môi trường quá ưu trương, quá axit (chua), thiếu oxi…………………… 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3: Tại sao nước được vận chuyển theo một chiều từ đất lên cây? TL: - Do các TB ở cạnh nhau có ASTT khác nhau. - Do quá trình thoát hơi nước ở lá liên tục diễn ra làm ASTT tăng dần từ ngoài vào trong, từ rễ lên lá. => Nước được vận chuyển theo một chiều. Câu 4: Trình bày các con đường hấp thụ nước ở rễ? Đặc điểm của chúng?. Vai trò của vòng đai Caspari TL: * 2 con đường: + Con đường thành TB - gian bào: nước từ đất vào lông hút => gian bào của các tế bào nhu mô vỏ => đai Caspari => trung trụ => mạch gỗ + Con đường tế bào chất (Qua CNS - không bào): nước từ đất vào lông hút => CNS và không bào của các tế bào nhu mô vỏ => trung trụ => mạch gỗ * Đặc điểm: Qua thành TB – gian bào Qua CNS - không bào + Ít đi qua phần sống của TB + Đi qua phần sống của tế bào + Không chịu cản trở của CNS + Qua CNS => cản trở sự di chuyền của nươc và chất khoáng. + Tốc độ nhanh + Tốc độ chậm + Khi đi đến thành TB nội bì bị vòng đai Caspari cản trở => nước đi vào trong TB nội bì. + Không bị cản trở bởi đai Caspari * Vai trũ vũng ai Caspari: ai ny nm phn ni bỡ ca r, kim soỏt v iu chnh lng nc, kim tra cỏc cht khoỏng ho tan. Cõu 4( HSG 2008 - 2009): Cho cỏc thnh phn sau õy: Lụng hỳt, ai Caspari, t bo nhu mụ v, t bo tr bỡ, t bo ni bỡ, gian bo. Hóy mụ t 2 con ng i ca nc v cỏc cht khoỏng ho tan trong nc t t ti mch g ca cõy? TL: - Con ng t bo cht: Nc v cỏc cht khoỏng ho tan trong nc t t => lụng hỳt => t bo nhu mụ v => t bo ni bỡ => t bo tr bỡ => mch g - Con ng gian bo: Nc v cỏc cht khoỏng ho tan trong nc t t => lụng hỳt => gian bo => ai Caspari => t bo ni bỡ => t bo tr bỡ => mch g Cõu 5 ( HSG 2009 2010): Gii thớch vỡ sao cõy trờn cn ngp ỳng lõu s cht? TL: * Vỡ: Khi b ngp ỳng -> r cõy thiu oxi-> nh hng n hụ hp ca r -> tớch lu cỏc cht c hi i vi t bo v lm cho lụng hỳt cht, khụng hỡnh thnh lụng hỳt mi-> cõy khụng hỳt nc -> cõy cht Cõu 6: Trỡnh by khỏi nim ỏp sut r? Gii thớch ti sao ỏp sut r thng c quan sỏt cõy bi thp? TL: p sut r: lc y nc t r lờn thõn. p sut r thng quan sỏt cõy bi thp vỡ: + p sut r: khụng ln + Cõy bi thp: Do chiu cao thõn ngn, mc thp gn mt t, khụng khớ d bóo hũa (trong iu kin m t) ỏp sut r mnh y nc t r lờn lỏ => nờn trong iu kin mụi trng bóo ho hi nc thỡ ỏp sut r y nc lờn thõn gõy hin tng git hoc r nha. Cõu 7: Các bằng chứng về khả năng hút và đẩy nớc một cách chủ động của hệ rễ ntn? Trong canh tác để cây hút nớc dễ dàng cần chú ý những biện pháp kỹ thuật nào? TL: *Bằng chứng về khả năng hút và đẩy nớc chủ động của hệ rễ: + Hiện tợng rỉ nhựa: Cắt ngang thân cây gần mặt đất, một thời gian sau ở mặt cắt rỉ ra các giọt nhựa; chứng tỏ rễ đã hút và đẩy nớc chủ động. + Hiện tợng ứ giọt: úp chuông thuỷ tinh lên cây nguyên vẹn sau khi tới đủ nớc, một thời gian sau, ở mép lá xuất hiện các giọt nớc. Sự thoát hơi nớc bị ức chế, nớc tiết ra thành giọt ở mép lá qua các lỗ khí chứng tỏ cây hút và đẩy nớc chủ động. * Biện pháp kỹ thuật để cây hút nớc dễ dàng: Làm cỏ, sục bùn, xới đất kĩ để cây hô hấp tốt tạo điều kiện cho quá trình hút nớc chủ động. Cõu 8: Con ng vn chuyn nc, cht khoỏng ho tan v cht hu c trong cõy?. ng lc vn chuyn ca cỏc con ng ú? TL: Ni dung Nc v cht khoỏng ho tan Cht hu c Con ng vn chuyn: ch yu bng con ng qua mch g, tuy nhiờn nc cú th vn theo dũng mch rõy chuyn t trờn xung theo mch rõy hoc vn chuyn ngang t mch g sang mch rõy hoc ngc li ng lc vn chuyn: Lc y ca r (ỏp sut r), lc hỳt ca lỏ (do thoỏt hi nc) v lc trung gian (lc liờn kt gia cỏc phõn t nc v lc bỏm gia cỏc phõn t nc vi thnh mch dn ) S chờnh lch ASTT gia c quan ngun (ni saccarozo c to thnh) cú ASTT cao v c quan cha (ni saccarozo c s dng hay d tr) cú ASTT thp Cõu 9: Trỡnh by cu to lỏ phự hp vi chc nng thoỏt hi nc?. TL: - B mt ngoi lỏ bao ph bi lp TB biu bỡ. - Cỏc TB biu bỡ cú th bin i thnh TB khớ khng. - Cỏc TB khớ khng cú lc lp => tin hnh quang hp. - Thnh TB trong dy, thnh ngoi ngoi mng. - Ph b mt ngoi lỏ cú th ph lp cutin chng thoỏt hi nc. Cõu 9: Ti sao v mựa lnh cõy thng b rng lỏ? TL: Vỡ: Khi nhit thp + CNS tr nờn c -> nc khú vn chuyn -> cõy khú hỳt nc + Hụ hp gim -> ATP c tng hp ớt -> gim quỏ trỡnh hỳt nc + KHụng khớ ngoi mụi trng tr nờn khụ hanh -> tng quỏ trỡnh THN => trong iu kin quỏ trỡnh hỳt nc c ớt v thoỏt h nc nhiu thỡ cõy rng lỏ gim bt quỏ trỡnh THN Câu 10: Trình bày cấu tạo tế bào lỗ khí phự hợp với chức năng của nó? Tác nhân chủ yếu điều tiết đ mở của khí khổng? TL: - Cu to: + t v hỡnh + mụ t: . mộp trong ca t bo rt dy, mộp ngoi mng => giỳp thc hin c ch úng m khớ khng . trong cú cha lc lp => tin hnh quang hp to chờnh lch ASTT - Tỏc nhõn ch yu gõy úng m khớ khng: ỏnh sỏng Cõu 11. Nờu ý ngha ca quỏ trỡnh thoỏt hi nc lỏ? Cõu 12 ( HSG 2009 2010): a. R cõy hỳt khoỏng theo cỏc c ch no? Nờu s khỏc nhau gia cỏc c ch hỳt khoỏng ú? b. Ti sao núi quỏ trỡnh hp th nc v khoỏng liờn quan n quỏ trỡnh hụ hp ca r cõy?. TL: a. C ch th ng C ch ch ng - Iụn khoỏng t t vo r theo graien nng . - Ngc graien nng . - Không hoặc ít tiêu tốn ATP. - Không cần chất mang - Tiêu tốn ATP - Cần chất mang b. - Vì phần lớn các chất khoáng được hấp thụ qua rễ vào cây theo cách chủ động cần tới ATP và các chất tải ion - quá trình hô hấp tạo ra ATP và các chất tải ion cung cấp chủ yếu cho sự hấp thụ các chất khoáng qua các tế bào của rễ C©u 13: Tr×nh bµy c¬ chÕ ®ãng më khÝ khæng? HẸ THỐNG CÁC CÂU HỎI CHUYÊN ĐỀ TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Câu 14: Vì sao trong mô thực vật xảy ra quá trình khử nitrat?. TL: - Nitơ ở dạng NO 3 - có nhiều trong đất và được thực vật hấp thụ dễ dàng. - Nitơ ở dạng NO 3 - là dạng ôxi hoá, còn trong cây cần nhiều Nitơ ở dạng khử NH 2, NH 3, NH 4 + để tạo ra các axit amin. - Do đó, ở thực vật cần có quá trình khử NO 3 - để tạo ra NH 4 + và tiếp tục được đồng hoá tạo ra aa để dự trữ nitơ và prôtêin. Câu 15. Tại sao đất chua thường nghèo các chất dinh dưỡng? TL: - Đất chua có nhiều ion H + .Các ion H + trong dịch đất sẽ thực hiện phản ứng trao đổi ion, các ion H + bám trên bề mặt hạt keo đẩy các ion khoáng ra dịch đất. Các ion khoáng bị rửa trôi làm cho đất bị nghèo chất dinh dưỡng. Câu 16: (Olympic 2009 – tr35) a. Cây xanh sử dụng nguồn N không khí và trong đất bằng phương thức nào? b. Nhóm VSV nào có khả năng cố định nitơ khí quyển? Cho biết điều kiện để mỗi nhóm thực hiện được quá trình cố đinh đạm? c. Trong quá trình cố định đạm, nguyên tử H trong NH 3 có nguồn gốc từ chất nào? TL a. Cây xanh sử dụng nguồn N trong không khí và trong đất bằng phương thức sau: - Nguồn N trong không khí: + Khi có sấm chớp: N 2 + O 2 -> HNO 3 -> các hợp chất nitrat -> cây dễ hấp thụ + Hoạt động của các VSV tự do và cộng sinh có khả năng cố định nitơ cho đất, từ đó biến đổi thành các hợp chất chứa nitơ => cây dễ hấp thụ - Nguồn N trong đất: Do sự phân huỷ xác, bã động, thực vật + Sự hoá mùn: Xác động, thực vật nhờ vi khuẩn, nấm phân giải thành chất mùn -> các aa + Sự hoá amoniac: các aa tiếp tục nhờ vi khuẩn phân giải thành ure sau đó được phân giải tiếp tục thành NH 3 + Sự hoá nitrit: NH 3 oxihoá thành HNO 2 sau đó hình thành muối nitrit + Sự hoá nitrat: HNO 2 oxihoá thành HNO 3 sau đó hình thành muối nitrat b. Nhóm VSV có khả năng cố định nitơ khí quyển: - Vi khuẩn sống tự do trong đất và trong nước: Nostoc, Clostridium… - Vi khuẩn cộng sinh: Rhizobium, Anabaena azollae… * điều kiện để mỗi nhóm thực hiện được quá trình cố đinh đạm: + có các lực khử mạnh + Được cung cấp NL ATP + Có sự tham gia của enzim nitrogenaza + Thực hiện trong điều kiện kị khí c. Trong quá trình cố định đạm, nguyên tử H trong NH 3 có nguồn gốc từ glucozơ vì: quá trình khử N 2 thành NH 3 sử dụng lực khử NADH, chất này được tạo ra từ quá trình hô hấp. Mà hô hấp sử dụng nguyên liệu là glucozơ, nguyên tử H trong glucozơ được gắn với NAD để tạo thành NADH Cõu 16: Vì sao thực vật xanh tắm mình trong biển đạm nhng vn thiếu đạm? Lm th no Nit trong khụng khớ tr thnh dng m cõy cú th s dng c? Nờu c ch v iu kin ờ thc hin quỏ trỡnh ny? Nêu một số cây xanh có khả năng sử dụng nitơ? * Thực vật xanh nói chung tắm mình trong biển đạm nhng thiếu đạm. Vì: + Nitơ tự do(N 2 ) có liên kết 3 rất bền(N N) + Cây xanh nói chung không có enzim xúc tác mạnh, quá trình hoạt hoá nitơ(Nitrogennaza, hidrogenaza) phá vỡ liên kết bền của nitơ biến N 2 NH 3 . * Các cây sử dụng Nitơ tự do: + Cây họ Đậu nhờ cộng sinh với vi khuẩn Rhizobium. + Bèo hoa dâu: nhờ cộng sinh với vi khuẩn lam. + Một số cây hoà thảo(lúa) nhờ cộng sinh với vi khuẩn Azospirillum. Cõu 17: Trỡnh by mi quan h gia chu trỡnh Crep v qỳa trỡnh ng hoỏ NH 3 ?. TL: - Chu trỡnh Crep to ra cỏc axit hu c nh xờtụglutarat, fumarat, oxalụaxetat. Cỏc axit hu c s kt hp vi NH 3 to ra cỏc aa => d tr nito v protein. Cõu 17: Cú ngi núi: Khi chu trỡnh Crep ngng hot ng thỡ cõy cú th b ng c bi NH3. iu ú ỳng hay sai? Gii thớch? TL - Chu trỡnh Krebs to ASTT r d dng nhn nit. - Cú mi quan h cht ch gia cỏc sn phm ca chu trỡnh Krebs vi hm lng NH3 trong cõy. Vỡ cỏc sn phm ny cựng vi NH3 -> cỏc axit amin -> protein. Axit piruvic + NH3 -> Alanin Axit glutamic + NH3 ->Glutamic Axit fumaric + NH3 -> Aspactic V cỏc axit hu c kt hp vi NH 3 to thnh cỏc amit lm cõy khụng ng c Cõu 18: Tỏc dng ca vic bún phõn? xỏc nh lng phõn bún cn bún cho mt thu hoch nh trc thỡ phi cn c vo cỏc yu t no? TL - Tỏc dng: + Cung cp cỏc nguyờn t khoỏng thiu ht cho t => Phc hi phỡ nhiờu cho t nu bún phõn kp thi, ỳng liu lng, ỳng loi + Cung cp nguyờn liu cho cu to cỏc thnh phn ca cõy Cỏc nguyờn t khoỏng c cõy hp th, chuyn hoỏ v cung cp cho quỏ trỡnh TC cõy => nu 1 trong cỏc nguyờn t khoỏng b thiu thỡ s sinh trng ca cõy b gii hn hoc ngng sinh trng - Yu t xỏc nh lng phõn bún: +Nhu cu dinh dng ca cõy + Kh nng cung cp cht dinh dng ca t + H s s dng phõn bún: lng phõn bún cõy s dng c so vi tng lng phõn bún Cõu 19: Ti sao khi trng lỳa phi lm c sc bựn? TL: t trng lỳa thng xuyờn ngp nc => d b thiu Oxi + -> nh hng n hụ hp r -> nh hng n quỏ trỡnh hỳt nc v hỳt khoỏng -> nh hng n sinh trng phỏt trin + -> VSV hot ng hụ hp k khớ -> To cỏc khớ c hi -> gõy ng c cho cõy Khi làm cỏ sục bùn sẽ loại bỏ cỏ, tránh cạnh tranh chất dinh dưỡng, oxi với lúa, đồng thời làm tăng lượng oxi trong đất - rế hô hấp tốt hơn/ Câu 20: Giải thích câu nói: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” Câu 20’: a. Vì sao sau cơn mưa có nhiều sấm sét thì cây xanh tươi tốt hơn, mọc lá non nhiều hơn? b. Để cho cây lúa lốp không bị đổ lúc bông lúa sắp chính, người ta bón phân gì?. Vì sao phải sử dụng loại phân đó? TL a. Vì: - Trong các cơn mưa có sấm sét, một lượng nhỏ nitơ trong không khí đã bị oxihoas dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất cao thành NO 3 - theo phản ứng: N 2 + O 2 -> 2NO + O 2 ->2NO 2 + H 2 O -> HNO 3 -> H + +NO 3 - - Cây được cung cấp nguồn N, mặc dù ít, cùng với nước nên thực hiện quá trình quang hợp, trao đổi nước tốt hơn nên cây xanh tốt hơn b. Người ta bón phân K vì K giúp tích luỹ xenlulozơ, hemixenlulozơ, pectin trong vách tế bào thực vạt, làm cho tế bào cứng cáp hơn giúp tăng khả năng chống đổ của lúa Câu 21: Cơ sở sinh học của việc bón phân qua lá?. Trong trường hợp nào bón phân qua lá sẽ có lợi ích hơn bón phân vào đất (bón phân cho rễ) TL Cơ sở sinh học của việc bón phân qua lá: sự hấp thụ các chất dinh dưỡng qua khí khổng, hoặc có thể thấm qua lớp cutin theo građien nồng độ Trong trường hợp bón phân qua lá sẽ có lợi ích hơn bón phân vào đất (bón phân cho rễ): + Trong đất có Ca, hàm lượng Fe dễ tiêu thấp, cây bị thiếu Fe (bệnh lúa vàng vôi) => phân bón lá có hiệu quả hơn so với bón phức chất chứa sắt cho đất, đồng thời cũng là phương tiện giảm bớt độc tính của Mn + Đất khô hạn, tầng đất mặt thiếu nước và giảm đáng kể các chất dễ tiêu trong mùa sinh trưởng => bón phân qua lá sẽ có hiệu quả hơn Chuyên đề 3: QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Câu 1 (đề HSG 2009 – 2010): a. Điểm bù ánh sáng quang hợp là gì? Điểm bù ánh sáng của cây ưa sáng và cây ưa bóng khác nhau như thế nào? Giải thích? b. Điểm bão hoà CO 2 là gì? Sự bão hoà CO 2 xảy ra trong điều kiện tự nhiên không? TL: *Điểm bù ánh sáng là: cường độ ánh sáng giúp quang hợp và hô hấp bằng nhau…… * Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng, vì: Cây ưa bóng có lục lạp to, nhiều hạt diệp lục hơn cây ưa sáng -> hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu quả -> có điểm bù ánh sáng thấp, thích nghi với cường độ chiếu sáng tương đối yếu………… * Điểm bão hoà CO 2 : nồng độ CO 2 để quang hợp đạt mức cao nhất……………… * Trong tự nhiên không xảy ra tình trạng bão hoà CO 2 , vì: hàm lượng CO 2 trong tự nhiên chỉ vào khoảng 0,03% rất thấp so với độ bão hoà CO 2 ( 0,06% - 0,4%)…… Câu 2: Đặc điểm cấu trúc nào của lục lạp thích ứng với việc thực hiện hai pha của quá trình quang hợp? TL: - Ngoài là màng kép, trong là cơ chất (chất nền) có nhiều hạt grana. Hạt grana là nơi diễn ra pha sáng, chất nền là nơi diễn ra pha tối - Hạt grana chứa hệ sắc tố quang hợp (hấp thụ các tia sáng) chứa trung tâm pư và các chất truyền điện tử giúp pha sáng được thực hiện - Chất nền có cấu trúc dạng keo, trong suốt, chứa nhiều enzim cacboxil hóa phù hợp với việc thực hiện các phản ứng khử CO2 trong pha tối. Câu 3: Vẽ sơ đồ 2 pha của quang hợp?. Tại sao nói quang hợp là quá trình oxihoa khử? Câu 4: Diệp lục và sắc tố phụ của cây xanh có vai trò như thế nào trong quang hợp? TL: Diệp lục: clorophyl a: C 55 H 72 O 5 N 4 Mg, clorophyl b:C 55 H 70 O 6 N 4 Mg Caroten: C 40 H 56 , Xanthophyl: C 40 H 56 O n (n:1-6) - Nhóm clorophyl: + Hấp thụ chủ yếu as vùng đỏ, xanh tím( mạnh nhất tia đỏ) + Chuyển hóa năng lượng thu được từ photon as->Quang phân li nước giải phóng oxy và các phản ứng quang hóa -> ATP, tạo lực khử NADPH cho pha tối. - Nhóm carotenoit: + Sau khi hấp thụ ánh sáng thì chuyển năng lượng cho clorophyl (tia có bước sóng ngắn 440- 480 nm) + Tham gia quang phân li nước giải phóng oxy + Bảo vệ diệp lục khỏi bị phân hủy lúc cường độ as mạnh. Câu 5: Ánh sáng dưới tán cây khác ánh sáng nơi quang đãng về cường độ hay thành phần quang phổ? Hai loại as nói trên thích hợp với những nhóm thực vật nào? Tại sao? b) Hô hấp sáng có ảnh hưởng gì đối với cây hay không? Tại sao? c) Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao? Trả lời: a) - Cả về cường độ lẫn thành phần quang phổ + As phía dưới tán cây thích hợp cây ưa bóng + As phía trên tán cây thích hợp cây ưa sáng. b) - Hô hấp sáng (quang hô hấp) diễn ra đồng thời với quang hợp nhóm C 3 , gây lãng phí sản phẩm quang hợp - Xảy ra ở lục lạp, peroxixom và ti thể. c) Có.Vì những cây có màu đỏ vẫn có nhóm săc tố màu lục, nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm săc tố dịch bào là antôxianin và carotenoit. Vì vậy, những cây này vẫn tiến hành quang hợp bình thường, tuy nhiên cường độ quang hợp thường không cao. Câu 6: Học toàn bộ bảng so sánh các nhóm thực vật C 3 , C 4 , CAM. Câu 7: Tại sao các biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả đều nhằm mục đích giảm thiểu cường đọ hô hấp. Có nên giảm cường độ hô hấp đến 0 không? Vì sao? TL: * Vì: - HH làm tiêu hao chất hữu cơ - HH làm tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản -> tăng cường độ hô hấp của đối tượng đựơc bảo quản. - Làm tăng độ ẩm -> tăng cường độ hh, tạo điều kiện cho vi sinh vật gây hại phá hỏng sản phẩm - Làm thay đổi thành phần không khí trong môi trường bảo quản -> O2 giảm nhiều -> mt kị khí – sản phẩm sẽ bị phân hủy nhanh chóng. * Không nên, vì đối tượng bảo quản sẽ chết, nhất là hạt giống, củ giống. Câu 8. RQ là gì và nó có ý nghĩa gì? RQ đối với các nhóm chất hữu cơ khác nhau như thế nào? TL: - RQ là kí hiệu của hệ số hô hấp: là tỉ lệ giữa số phân tử CO 2 thải ra và số phân tử O 2 lấy vào khi hô hấp. - RQ cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và trên cơ sở đó có thể đánh giá tình trạng hô hấp và tình trạng của cây. - RQ của nhóm cacbohidrat = 1, lipit, protein <1, các axit hữu cơ > 1 Câu 9: Nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật? TL: Hô hấp hiếu khí Lên men - Cần oxy - Không cần - xảy ra ở tế bào chất và ti thể - xảy ra ở tế bào chất - Có chuổi truyền electron - Không có - Sản phẩm cuối: hợp chất vô cơ CO 2 và H 2 O - SP cuối cùng là hợp chất hữu cơ: axit lactic, rượu - Tạo nhiều năng lượng hơn (36ATP) - Ít năng lượng hơn(2ATP) Câu 10: Hô hấp sáng là gì? Hô hấp sáng xảy ra ở nhóm thực vật nào, ở các cơ quan nào?. Nguồn gốc nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng của hô hấp sáng?. TL: - Hô hấp sáng: là quá trình hô hấp xảy ra ở ngoài ánh sáng - Hô hấp sáng xảy ra ở nhóm TV C 3, , ở 3 loại bào quan: lục lạp, peroxixom và ti thể - Ngun gc nguyờn liu: RiDP trong quang hp, sn phm cui cựng to thnh l: CO 2 v Serin Cõu 11: cõy mớa cú nhng loi lc lp no?. Phõn tớch chc nng ca mi loi lc lp ú trong quỏ trỡnh c nh CO 2 ? TL Mớa thuc nhúm TV C 4 nờn cú 2 loi lc lp: + Lc lp t bo mụ giu: cú enzim PEP cacboxilaza c nh CO 2 to AOA, d tr CO 2 + Lc lp t bo bao bú mch: cú enzim RiDP cacboxilaza c dnh CO 2 trong cỏc hp chỏt hu c Cõu 12: - Ti sao núi quỏ trinh ng hoỏ CO 2 thc vt C 3 , C 4 , CAM u phi tri qua chu trỡnh Canvin? - S iu ho chu trỡnh Canvin cú ý ngh nh th no? - Loi enzim no quan trng nht trong vic iu ho chu trỡnh Canvin? TL - Vỡ: Chu trỡnh Canvin mang tớnh ph bin: tt c cỏc loi thc vt khi ng hoỏ CO 2 u phi tri qua chu trỡnh Canvin tng hp ng, t ú tng hp cỏc CHC khỏc - í ngha: m bo quỏ trỡnh ng hoỏ CO 2 xy ra thun li, phự hp vi nhu cu c th - Chu trỡnh Canvin c iu ho bi enzim Ri1,5DP cacboxilaza vỡ nú quyt nh phn ng u tiờn quan trng ca chu trỡnh => nh hng ti vic tng hp ớt hay nhiu enzim s nh hng ti tc chu trỡnh Canvin Cõu 13: Ti sao gia tra nng, ỏnh sỏng di do nhng cng quang hp li gim?. TL: - Do vo tra nng, cng THN mnh nờn t bo l khớ mt nc => l khớ úng lm quỏ trỡnh trao i khớ ngng tr - Vo bui tra, mc dự AS di do nhng t l cỏc bc súng ngn tng nờn cỏc sc t quang hp ớt hp thu - Khi AS mnh => Nhit cao lm nh hng n hot ng ca h enzim Cõu 14: Vỡ sao phi bún CO 2 cho cõy trong nh li ph nilon trc khi mt tri ln v sau khi mt tri mc? TL: - Trong khu vc cú che ph nilon mng, s lu thụng khớ b cn tr, lng CO 2 b hao ht sau khi cõy quang hp. Do ú nng CO 2 s gim xung thp - Ban ờm cõy khụng quang hp, tng hụ hp cõy ly O 2 , thi CO 2 => Phi bún CO 2 cho cõy sau khi mt tri mc khong 30 phỳt v ngng bún khi mt tri ln khong 1-2h. Ban ờm khụng bún CO 2 vỡ khi nụng CO 2 quỏ cao s lm c ch hụ hp Cõu 15. Trong màng thylacoit của lục lạp có 2 hệ thống quang hoá: PS I và PS II a. PS I hay PS II hoặc cả hai chứa sắc tố hấp thụ ánh sáng. Đó là những nhóm sắc tố nào ? b. Quang phân ly H 2 O xảy ra ở đâu,sản phẩm của chúng là gì ? Sản phẩm nào đợc sử dụng cho phản ứng sáng ? c. Một số vi khuẩn quang hợp không có quá trình quang phân ly H 2 O mà phân huỷ các hợp chất khác. Hãy chọn một hợp chất đúng trong các hợp chất sau đây : H 2 S, CH 4 , Na 2 SO 4 , C 2 H 4 TL a) Cả hai hệ thống quang hoá đều chứa sắc tố. Đó là các nhóm sắc tố : clorophin và carotenoit [...]... Câu5: So sánh cơ chế hấp thụ nớc với cơ chế hấp thụ ion khoáng? Hai cơ chế này liên quan đến nhau nh thế nào? Câu7: Tại sao vào ban ngày khi có ánh sáng mà lỗ khí một số cây ở sa mạc nh cây xơng rồng vẫn đóng lại? Tại sao một số cây sau trận ma môi trờng d thừa nớc mà lỗ khí vẫn đóng vào ban ngày? Câu8: Phân tích sự ảnh hởng cảu ánh sáng , nhiệt độ, độ ẩm của đất, không khí và dinh dỡng khoáng đến quá... li H2O xảy ra ở pha sáng ( PS II ) Sản phẩm của quá trình này là NADPH và O2 Sản phẩm NADPH đợc sử dụng cho phản ứng tối c) Hợp chất đúng là H2S Cõu 16: Cây cối có thể điều chỉnh số lợng và chất lợng ánh sáng chiếu vào nó đợc không ? Bằng cách nào ? TL Có Bằng cách : - Sắp xếp các tầng lá trên cây - Xoay bề mặt lá vuông góc hoặc song song với tia sáng - Thay đổi bề mặt chiếu sáng hoặc vị trí của lục... tố hấp thụ ánh sáng Đó là những nhóm sắc tố nào ? b Quang phân ly H2O xảy ra ở đâu,sản phẩm của chúng là gì ? Sản phẩm nào đợc sử dụng cho phản ứng sáng ? c Một số vi khuẩn quang hợp không có quá trình quang phân ly H 2O mà phân huỷ các hợp chất khác Hãy chọn một hợp chất đúng trong các hợp chất sau đây : H2S, CH4, Na2SO4, C2H4 Cõu 16: Cây cối có thể điều chỉnh số lợng và chất lợng ánh sáng chiếu vào... tắt sự hình thành các dạng nitơ đó qua các quá trình vật lí hoá học, cố định nitơ khí quyển và phân giải bởi các vi sinh vật? Câu17: Các ion khoáng sau khi đợc hấp thụ vào mạch gỗ đựơc biến đổi nh thế nào? Câu18: Trình bày tóm tắt vai trò của nitơ? Cây có thể lấy nitơ từ những nguồn nào? Nguồn nào la quan trọng nhất? Câu19: Thế nào là hạn sinh lí? Nguyên nhân? Trong sản xuất có biện pháp nào để cây trồng... nh th no? Cõu 9: Nờu s khỏc nhau gia hụ hp hiu khớ v lờn men thc vt? Cõu 10: Hụ hp sỏng l gỡ? Hụ hp sỏng xy ra nhúm thc vt no, cỏc c quan no? Ngun gc nguyờn liu v sn phm cui cựng ca hụ hp sỏng? Cõu 11: cõy mớa cú nhng loi lc lp no? Phõn tớch chc nng ca mi loi lc lp ú trong quỏ trỡnh c nh CO2? Cõu 12: - Ti sao núi quỏ trinh ng hoỏ CO 2 thc vt C3, C4, CAM u phi tri qua chu trỡnh Canvin? - S iu ho... c m lờn Cõu 7: a Vỡ sao sau cn ma cú nhiu sm sột thỡ cõy xanh ti tt hn, mc lỏ non nhiu hn? b cho cõy lỳa lp khụng b lỳc bụng lỳa sp chớnh, ngi ta bún phõn gỡ? Vỡ sao phi s dng loi phõn ú? Cõu 8: C s sinh hc ca vic bún phõn qua lỏ? Trong trng hp no bún phõn qua lỏ s cú li ớch hn bún phõn vo t (bún phõn cho r) Chuyờn 3: QUANG HP V Hễ HP Cõu 1 ( HSG 2009 2010): a im bự ỏnh sỏng quang hp l gỡ? im bự . độ CO 2 để quang hợp đạt mức cao nhất……………… * Trong tự nhiên không xảy ra tình trạng b o hoà CO 2 , vì: hàm lượng CO 2 trong tự nhiên chỉ v o khoảng 0,03% rất thấp so với độ b o hoà CO 2 (. nhỏ nitơ trong không khí đã bị oxihoas dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất cao thành NO 3 - theo phản ứng: N 2 + O 2 -> 2NO + O 2 ->2NO 2 + H 2 O -> HNO 3 -> H + +NO 3 - - Cây. trò như thế n o trong quang hợp? TL: Diệp lục: clorophyl a: C 55 H 72 O 5 N 4 Mg, clorophyl b:C 55 H 70 O 6 N 4 Mg Caroten: C 40 H 56 , Xanthophyl: C 40 H 56 O n (n:1-6) - Nhóm clorophyl: + Hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 1), Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 1),

Từ khóa liên quan