Bài tập hoá học 10 toàn tập hay

218 2.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 19:54

CHUYÊN ĐỀ 1.NGUYÊN TỬTÓM TẮT LÍ THUYẾTI. Thành phần nguyên tử1. Lớp vỏ: Bao gồm các electron mang điện tích âm. Electron có điện tích: qe = –1,602.10–19 C = 1–. Khối lượng electron là me = 9,1095.10–31 kg.2. Hạt nhân: Bao gồm các proton và các nơtron. Proton có điện tích: qp = +1,602.10–19 C = 1+. Khối lượng proton là mp = 1,6726.10–27 kg. Nơtron không có điện tích và có khối lượng: mn = 1,6748.10–27 kg.Kết luận: Nguyên tử trung hòa về điện, tổng số proton bằng tổng số electron. Khối lượng của electron rất nhỏ so với proton hoặc nơtron. CHUYÊN ĐỀ 1. NGUYÊN TỬ TÓM TẮT LÍ THUYẾT I. Thành phần nguyên tử 1. Lớp vỏ: Bao gồm các electron mang điện tích âm. Electron có điện tích: q e = –1,602.10 –19 C = 1 – . Khối lượng electron là m e = 9,1095.10 –31 kg. 2. Hạt nhân: Bao gồm các proton và các nơtron. Proton có điện tích: q p = +1,602.10 –19 C = 1 + . Khối lượng proton là m p = 1,6726.10 –27 kg. Nơtron không có điện tích và có khối lượng: m n = 1,6748.10 –27 kg. Kết luận: Nguyên tử trung hòa về điện, tổng số proton bằng tổng số electron. Khối lượng của electron rất nhỏ so với proton hoặc nơtron. II. Điện tích và số khối hạt nhân 1. Điện tích hạt nhân Nguyên tử có hạt nhân mang điện dương. Điện tích hạt nhân là Z + , số đơn vị điện tích hạt nhân là Z. Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron. 2. Số khối hạt nhân A = Z + N ≅ M 3. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân. Kí hiệu: A Z X . Trong đó A là số khối nguyên tử, Z là số hiệu nguyên tử. III. Đồng vị, nguyên tử khối trung bình 1. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron. Thí dụ: Nguyên tố cacbon có 3 đồng vị: 12 13 14 6 6 6 C , C , C 2. Nguyên tử khối trung bình: Gọi A là nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. A 1 , A 2 là nguyên tử khối của các đồng vị có % số nguyên tử lần lượt là a%, b% Ta có: 1 2 a.A b.A A 100 + + = IV. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử. Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và không theo một quỹ đạo nào. Khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt của electron là lớn nhất được gọi là obitan nguyên tử. Obitan s có dạng hình cầu, obitan p có dạng hình số 8 nổi, obitan d, f có hình phức tạp. Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -1- V. Lớp và phân lớp Các electron trong nguyên tử được sắp xếp thành lớp và phân lớp. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau. Thứ tự và kí hiệu lớp được đánh số từ n = 1 và bắt đầu bằng chữ cái K. Có 4 loại phân lớp được kí hiệu là: s, p, d, f. Số phân lớp trong một lớp bằng số thứ tự của lớp. Số obitan có trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là 1, 3, 5 và 7. Mỗi obitan chứa tối đa 2 electron. VI. Cấu hình electron trong nguyên tử 1. Mức năng lượng Trật tự mức năng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s Sự phân bố electron trong nguyên tử tuân theo các nguyên lí và quy tắc: Nguyên lí Pau–li, nguyên lí vững bền, quy tắc Hun. 2. Cấu hình electron Sự phân bố các electron vào obitan trong nguyên tử tuân theo các quy tắc và nguyên lí: Nguyên lí Pauli: Trên một obitan có thể có nhiều nhất hai electron và hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau. Nguyên lí vững bền: ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electron chiếm lần lượt những obitan có mức năng lượng từ thấp đến cao. Quy tắc Hun: Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên obitan sao cho số electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay giống nhau. Thí dụ: Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26) Sắp xếp theo mức năng lượng cho đủ số electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 . Viết lại cấu hình: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 . Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -2- BI TP LUYN TP PHN 1. BI TP T LUN DNG 0: LM QUEN V CC KHI NIM Bi 1. Nguyờn t khi ca neon l 20,179. Hóy tớnh khi lng ca mt nguyờn t neon theo kg. Bi 2. Bit rng khi lng mt nguyờn t oxi nng gp 15,842 ln v khi lng ca nguyờn t cacbon 12 C nng gp 11,9059 ln khi lng ca nguyờn t hiro. Hi nu chn 1/12 khi lng nguyờn t cacbon 12 C lm n v thỡ H, O cú nguyờn t khi l bao nhiờu? Bi 3. Hóy cho bit s n v in tớch ht nhõn, s proton, s ntron v s electron ca cỏc nguyờn t cú kớ hiu sau õy a) 7 23 39 40 234 3 11 19 19 90 Li, Na, K, Ca, Th b) 2 4 12 16 32 56 1 2 6 8 15 26 H, He, C, O, P, Fe. Hon thnh bng bng sau ng v S n v in tớch ht nhõn S P S N S E 7 3 Li 3 3 4 3 ng v S n v in tớch ht nhõn S P S N S E Bi 4. Nguyờn t khi trung bỡnh ca bc bng 107,02 ln nguyờn t khi ca hiro. Nguyờn t khi ca hiro bng 1,0079. Tớnh nguyờn t khi ca bc. Bài tập hóa học lớp 10 Trần Phơng Duy -3- DNG 1 : TON V NG V NGUYấN T Bi 5. Cỏc nguyờn t A, B, C, D, E cú s proton v s ntron ln lt nh sau: A: 28 proton v 31 ntron. B: 18 proton v 22 ntron. C: 28 proton v 34 ntron. D: 29 proton v 30 ntron. E: 26 proton v 30 ntron. Hi nhng nguyờn t no l nhng ng v ca cựng mt nguyờn t v nguyờn t ú l nguyờn t gỡ? Bi 6. Cho hai ng v hiro vi t l % s nguyờn t : 1 1 H (99,984%), 2 1 H (0,016%) v hai ng v ca clo l 35 17 Cl (75,53%), 37 17 Cl (24,47%). a) Tớnh nguyờn t khi trung bỡnh ca mi nguyờn t. b) Cú th cú bao nhiờu loi phõn t HCl khỏc nhau c to nờn t cỏc loi ng v ó cho. c) Tớnh phõn t khi gn ỳng ca mi loi phõn t núi trờn. Hng dn: tỡm ra nguyờn t khi trung bỡnh ca mt nguyờn t ta ỏp dng cụng thc : A = 100 A 332211 xAxAx ++ trong ú A 1 , A 2 , A 3 l s khi ca cỏc ng v 1, 2, 3 x 1 , x 2 , x 3 l % s nguyờn t ca cỏc ng v 1, 2, 3 hoc A = 321 332211 A xxx xAxAx ++ ++ trong ú A 1 , A 2 , A 3 l s khi ca cỏc ng v 1, 2, 3 x 1 , x 2 , x 3 l s nguyờn t ca cỏc ng v 1, 2, 3 Bi 7. Ngt X cú 2 ng v , t l s ngt ca ng v 1, ng v 2 l 31 : 19. ng v 1 cú 51p, 70n v ng v th 2 hn ng v 1 l 2 ntron. Tỡm ngt khi trung bỡnh ca X ? Bài tập hóa học lớp 10 Trần Phơng Duy -4- Bài 8. Clo có hai đồng vò là 35 37 17 17 ;Cl Cl . Tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vò này là 3 : 1. Tính nguyên tử lượng trung bình của Clo. Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -5- Bài 9. Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng đồng vị 63 29 Cu và 65 29 Cu . Tính tỉ lệ % số nguyên tử đồng 63 29 Cu tồn tại trong tự nhiên. Bài 10. Biết rằng nguyên tố Agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm các đồng vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối A của đồng vị thứ ba, biết rằng nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98. Bài 11. Nguyên tử Mg có ba đồng vị ứng 24 Mg, 25 Mg, 26 Mg với thành phần phần trăm trong tự nhiên lần lượt là 78,6%; 10,1%; 11,3%. a. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg. b. Giả sử trong một lượng Mg có 50 nguyên tử 25 Mg, thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu? DẠNG 3. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ ION Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố e trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau. Quy ước cách viết cấu hình e nguyên tử: - số thứ tự lớp e được viết bằng các chứ số (1, 2, 3… ) - phân lớp được ký hiệu bằng các chữ cái thường (s, p, d, f). - số e dược ghi bằng chỉ số ở phía trên, bên phải kí hiệucủa phân lớp ( s 2 , p 2 …… ). Cách viết cấu hình electron nguyên tử: - Xác đinh số electron của nguyên tử. Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -6- - Cỏc electron c phõn b theo th t tng dn cỏc mc nng lng AO, theo cỏc nguyờn lý v quy tc phõn b electron trong nguyờn t. Theo s cỏc mc nng lng sau: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s Bi 12. Cho bit tờn, kớ hiu, s hiu nguyờn t ca a) 2 nguyờn t cú s electron lp ngoi cựng ti a. b) 2 nguyờn t cú 2 electron lp ngoi cựng. c) 2 nguyờn t cú 7 electron lp ngoi cựng. d) 2 nguyờn t cú 2 electron c thõn trng thỏi c bn. Bi 13. Vit cu hỡnh eletron y cho cỏc nguyờn cú lp electron ngoi cựng l a. 2s 1 . b. 2s 2p. c. 2s 2p 6 . d. 3s 3p. Bài tập hóa học lớp 10 Trần Phơng Duy -7- Bi 14. Hóy vit cu hỡnh electron ca cỏc nguyờn t cú s hiu nguyờn t Z = 20, Z = 21, Z = 22, Z = 24, Z = 29 v xỏc nh s electron c thõn ca mi nguyờn t. Chỳ ý: Khi vit cu hỡnh electron ca nguyờn t cỏc nguyờn t thỡ phi lu ý 2 TH gi bo hũa sau: TH 1 : Trng hp bỏn bo hũa: Nh cu hinh electron ca nguyờn t Cr (Z = 24) Khi vit m electron cui cung in vo AOd nh sau: (n-1)d 4 ns 2 thỡ 1 electron phõn lp ns nhy sang phõn lp (n-1)d t cu hỡnh bn vng hn nờn phai vit lai cu hinh ỳng ca cỏc nguyờn t nguyờn t ny dng (n-1)d 5 ns 1 thỡ mi ỳng vi thc t. TH 2 : Trng hp vi bo hũa: Nh cu hinh electron ca nguyờn t Cu (Z = 29). Khi vit m electron cui cung in vo AOd nh sau: (n-1)d 9 ns 2 thỡ 1 electron phõn lp ns nhy sang phõn lp (n-1)d t cu hỡnh bn vng hn nờn phai vit lai cu hinh ỳng ca cỏc nguyờn t nguyờn t ny dng (n-1)d 10 ns 1 thỡ mi ỳng vi thc t. Lm bi bng cỏch hon thnh bng sau: Z Cu hỡnh electron S phõn b electron phõn lp ngoi cựng S e c thõn 20 21 22 24 29 Bi 16. Hóy vit cu hỡnh electron cỏc nguyờn t sau v cho bit s lp, s electron lp ngoi cựng, s electron phõn lp ngoi cựng ca cỏc nguyờn t H, Li, Na, K, Ca, Mg, C, Si, O. Lm bi bng cỏch hon thnh bng sau : Nguyờn t Z Cu hỡnh electron S lp S electron ngoi cựng Lp Phõn lp H Li Na K Ca Mg C Si O Bài tập hóa học lớp 10 Trần Phơng Duy -8- Bi 17. Nguyờn t ca nguyờn t Y cú tng s electron cỏc phõn lp p l 11. Hóy vit cu hỡnh electron ca nguyờn t Y. Bi 18. Nguyờn t nguyờn t X cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l 4s 1 . Xỏc nh cu hỡnh electron ca X. Bi 19. Nguyờn t Fe cú Z = 26. Hóy vit cu hỡnh elctron ca Fe. Vit cu hỡnh electron ca cỏc ion Fe 2+ v Fe 3+ . Hng dn Vit cu hỡnh electron ca nguyờn t R. Bt dn t 1, 2, . n electron trong cu hỡnh electron ca R theo th t t ngoi vo ( t phi sang trỏi theo th t sp xp trong cu hỡnh nguyờn t R theo quy tc ht lp ngoi ri mi vo n lp trong. Bài tập hóa học lớp 10 Trần Phơng Duy -9- Chỳ ý: i vi nguyờn t nguyờn t R cú cu hỡnh 2 phõn lp ngoi l (n-1)d a ns 2 thỡ khi vit cu hinh cho ion R ta cng bt ln lt 1, 2, . n electron t phõn lp ns 2 trc n ht ri mi bt electron phõn lp (n-1)d a . Bi 20. Vit cu hỡnh electron ca ion K + , Cr 3+ , Cr 2+ , Pb 2+ Bi 21. Vit cu hỡnh electron ca ion F (Z = 9) v Cl (Z = 17) v cho bit cỏc ion ú cú c im gỡ? Bài tập hóa học lớp 10 Trần Phơng Duy -10- [...]...DẠNG 3 BÀI TỐN HẠT Bài tốn hạt là những bài tốn có liên quan đến thành phần các loại hạt cơ bản của ngun tử, ion hay thậm chí là một phân tử gồm nhiều ngun tử Để làm được những bài tốn thuộc dạng này ta cần năm vững một số điểm cơ bản sau đây +, Ngun tử cấu thành từ 3 loại hạt cơ bản proton, notron, electron nên khi đề bài đưa ra dữ kiện “tổng số ba loại hạt cơ bản” hay “tổng số p, n, e”... chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -21- BÀI TẬP LUYỆN TẬP PHẦN 1 BÀI TẬP TỰ LUẬN DẠNG 1 QUAN HỆ GIỮA CẤU HÌNH ELECTRON VỚI VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT NGUN TỐ TRONG BẢNG HTTH NGUN TỐ HĨA HỌC Lưu ý: - Từ cấu hình ion => cấu hình electron của ngun tử => vị trí trong BTH ( khơng dùng cấu hình ion => vị trí ngun... a + b = 8, 9, 10 ⇒ Số TT nhóm = 8 + nếu a + b > 10 ⇒ Số TT nhóm = a + b – 10 Bài 1 a/ Viết cấu hình e của các ngun tử có số hiệu ngun tử: A( Z =10) ; B (Z=13); D( Z= 19) ; E( Z= 9); G(Z = 11); J (Z = 16); M(Z = 18); Q(Z = 20) b/ Xác định vị trí ngun tố trong bảng HTTH c/ Ngun tố nào là kim loại , phi kim, khí hiếm? Vì sao? Hướng dẫn: • Với 4 ngun tố đầu làm theo hướng dẫn dưới đây A (Z = 10) → Cấu hình... RCl= 0,99 A ; rCl = 1, 67 A − 3 Năng lượng ion hoá (I): Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -20- • Năng lượng ion hoá của một nguyên tố là năng lượng tối thiểu cần để tách 1 electron ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản Vd: H → H+ + 1e ; IH = 13,6 eV • Đối với nguyên tử có nhiều electron, ngoài năng lượng ion hoá lần thứ nhất(I 1) còn có năng lượng ion hoá thứ hai( I2), lần thứ ba(I3)… Với I1< I2... %R =100 -%H và ngược lại ⇒ ADCT : a.M H M R = ⇒ M R %H %R Giả sử cơng thức RxOy cho %O ⇒ %R =100 -%O và ngược lại ⇒ ADCT : y.M O x.M R = ⇒ MR %O %R Tuy nhiên khơng phải bài tốn nào cũng cho trực tiếp có thể họ sẽ đánh đố chúng ta bằng cách trước khi thực hiện bước trên có một bước biến đổi đưa cơng thức hợp chất khí với hidro thành cơng thức oxit cao nhất và ngược lại như một vài bài tốn dưới đây Bài. .. Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -23- Bài 4 Một nguyên tố hoá học thuộc chu kỳ 3, phân nhóm chính nhóm VI trong HTTH Hỏi : a) Nguyên tử nguyên tố đó có bao nhiêu e lớp ngoài cùng? Các e ngoài cùng ở lớp mấy?... ion dương • Tính phi kim là khả năng thu electron của nguyên tử của nguyên tố để trở thành ion âm 2 Bán kính cộng hoá trò, bán kính ion a Bán kính cộng hoá trò • Bán kính cộng hoá trò của một nguyên tố bằng ½ khoảng cách giữa hạt nhân 2 nguyên tử của một nguyên tố tạo nên liên kết cộng hoá trò 0 0 Vd: H – H d = 0,74 A ; rH = 0,37 A 0 0 Cl – Cl d = 1,998 A ; rCl = 0,99 A b.Bán kính ion: • Sự tách bởi... Bài 9 Một ngun tố có hóa trị đối với H và hóa trị đối với O bằng nhau Trong oxit cao nhất của nó oxi chiếm 53,3 % Bài 10 Một ngun tố kim loại R trong bảng HTTH chiếm 52,94% về khối lượng trong oxit cao nhất của nó Xác định R Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn... KHỐI VÀ PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC 4.1 XÁC ĐỊNH 1 KIM LOẠI Bài 20 Khi cho 0,6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro(ở đktc) Xác đònh tên kim loại đó? Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -32- Bài 21 Khi cho 1,11 gam... hơn số hạt khơng mang điện Z – N = v.v Bài 22 Biết tổng số hạt p, n, e trong một ngun tử là 155 Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt khơng mang điện là 33 hạt Tính số khối của ngun tử Bµi tËp hãa häc líp 10 – TrÇn Ph¬ng Duy -11- Bài 23 Tổng số hạt proton, nơtron, electron . tích: q e = –1,602 .10 –19 C = 1 – . Khối lượng electron là m e = 9 ,109 5 .10 –31 kg. 2. Hạt nhân: Bao gồm các proton và các nơtron. Proton có điện tích: q p = +1,602 .10 –19 C = 1 + . Khối. X 19 9 C. X 10 9 D. X 18 9 Bài tập hóa học lớp 10 Trần Phơng Duy -15- Câu 23: Tỉng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tư cđa mét nguyªn tè lµ 13. Sè khèi cđa nguyªn tư lµ: A. 8 B. 10 C 81 Câu 35: Ngun tố Bo có 2 đồng vị 11 B (x 1 %) và 10 B (x 2 %), ngtử khối trung bình của Bo là 10, 8. Giá trị của x 1 % là: A. 80% B. 20% C. 10, 8% D. 89,2% Câu 36: Một ngun tử X có số hiệu ngun

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan