0

Chuyên đề Muối (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9)

17 4,665 8
  • Chuyên đề Muối  (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 05:50

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 1 TÀI LIỆU BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC HÓA HỌC 9 gi¸o viªn: TRƯƠNG THẾ THẢO ĐIỆN THOẠI: 0163.4104805 Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 2 BÀI CA KÍ HIỆU HOÁ HỌC. Ca là chú Can xi Ba là cậu Bari họ hàng Au tên gọi là Vàng Ag là Bạc cùng làng với nhau Viết Đồng C trước u sau Pb mà đứng cùng nhau là Chì Al đấy tên gì? Gọi Nhôm bác sẽ cười khì mà xem Cacbon vốn tính nhọ nhem Kí hiệu C đó bạn đem nhóm lò Oxy O đấy lò dò Gặp nhau hai bạn cùng hò cháy to Cl là chú Clo Lưu huỳnh em nhớ viết cho S (ét siø). Zn là Kẽm khó gì Na tên gọi Natri họ hàng Br ghi thật rõ ràng Brom tên đó cùng hàng Canxi Fe cũng chẳng khó chi Gọi tên là Sắt em ghi ngay vào Hg chẳng khó tí nào Thuỷ ngân em đọc tự hào chẳng sai … Bài ca xin nhắc hơĩ ai Học chăm nhớ kĩ kẻo hồi tuổi xn. Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 3 Chuyên ñề 4: MUỐI A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI: * Phần cơ bản (theo chương trình SGK) 1. dd muối + kim loại → muối mới + Kim loại mới Cu + 2AgNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag 2. Muối + Axit → Muối mới + axit mới. CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O + CO 2  3. dd muối + dd bazơ → Muối mới + Bazơ mới FeCl 3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH) 3  CuSO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2  4. dd muối + dd muối → muối + muối NaCl + AgNO 3 → NaNO 3 + AgCl Ba(NO 3 ) 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4  + 2NaNO 3 5. Muối o t → + CaCO 3 o t → CaO + CO 2 2KNO 3 o t → 2KNO 2 + O 2  Lưu ý: + Phản ứng trao ñổi là phản ứng hóa học trong ñó hai hợp chất tham gia phản ứng trao ñổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng ñể tạo ra những hợp chất mới. (Phản ứng (2); (3); (4) là những phản ứng trao ñổi) + Để phản ứng trao ñổi xảy ra sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc chất khí hay H 2 O * Phần nâng cao: Phản ứng nhiệt phân muối: 1. Nhiệt phân muối amoni (NH 4 + ): - Tất cả các muối amoni ñều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi nung nóng. - Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NH 4 + không bền. - Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân phụ thuộc vào bản chất của anion gốc axit trong muối (có hay không có tính oxi hoá). * TH 1 : Nếu anion gốc axit trong muối không có tính oxi hoá (VD: X - ; PO 4 3- ; CO 3 2- ) PƯ: (NH 4 ) n A 0 t → nNH 3 + H n A : Không thuộc phản ứng oxi hoá khử. VD: NH 4 Cl (rắn) 0 t → NH 3 (k) + HCl (k) * TH 2 : Nếu anion gốc axit trong muối có tính oxi hoá (VD: NO 3 - ; NO 2 - ; Cr 2 O 4 2- ) thì sản phẩm của phản ứng không phải là NH 3 và axit tương ứng: VD: NH 4 NO 3 0 t → N 2 O + 2H 2 O (Nếu nung ở > 500 0 C có thể cho N 2 và H 2 O) NH 4 NO 2 0 t → N 2 + 2H 2 O (NH 4 ) 2 Cr 2 O 4 0 t → Cr 2 O 3 + N 2 + 4H 2 O 2. Nhiệt phân muỗi nitrat (NO 3 - ): - Tất cả các muối nitrat ñều dễ bị nhiệt phân. - Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NO 3 - kém bền với nhiệt. - Sản phẩm của quá trình nhiệt phân phụ thuộc vào khả năng hoạt ñộng của kim loại có trong muối. Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 4 Có 3 trường hợp: TH 1 : TH 2 TH 3 K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Co Ni Sn Pb H 2 Cu Hg Ag Pt Au Muối nitrit + O 2 Oxi + NO 2 + O 2 Kim loại + NO 2 + O 2 VD: 2NaNO 3 0 t → 2NaNO 2 + O 2 2Cu(NO 3 ) 2 0 t → 2CuO + 4NO 2 + O 2 2AgNO 3 0 t → 2Ag + 2NO 2 + O 2 * Lưu ý: + Ba(NO 3 ) 2 thuộc TH 2 + Tất cả các phản ứng nhiệt phân muỗi nitrat ñều thuộc phản ứng oxi hoá - khử. + Khi nhiệt phân NH 4 NO 3 NH 4 NO 3 0 t → N 2 O + 2H 2 O + Khi nhiệt phân muối Fe(NO 3 ) 2 trong môi trường không có không khí: Có phản ứng: 2Fe(NO 3 ) 2 0 t → 2FeO + 4NO 2 + O 2 (1) 4FeO + O 2 0 t → 2Fe 2 O 3 (2) + Nếu phản ứng hoàn toàn thì chất rắn trong bình sau phản ứng là Fe 2 O 3 . 3. Nhiệt phân muối hiñrocacbonat và muối cacbonat: * Nhiệt phân muối hiñrocacbonat (HCO 3 - ): Tất cả các muối hiñrocacbonat ñều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi ñun nóng. PƯ: 2M(HCO 3 ) n 0 t → M 2 (CO 3 ) n + nCO 2 + nH 2 O VD: 2NaHCO 3 0 t → Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O * Nhiệt phân muối cacbonat (CO 3 2- ): Các muối cacbonat không tan (trừ muối amoni) ñều bị phân huỷ bởi nhiệt. PƯ: M 2 (CO 3 ) n 0 t → M 2 O n + CO 2 VD: CaCO 3 0 t → CaO + CO 2 * Lưu ý: - Các phản ứng nhiệt phân muối cacbonat và hiñrocacbonat ñều không thuộc phản ứng oxi hoá - khử. - Phản ứng nhiệt phân muối FeCO 3 trong không khí có pư: FeCO 3 0 t → FeO + CO 2 4FeO + O 2 0 t → 2Fe 2 O 3 4. Nhiệt phân muối chứa oxi của clo: Tất cả các muối chứa oxi của clo ñều kém bền với nhiệt, dễ bị phân huỷ khi nung nóng và phản ứng phân huỷ ñều thuộc phản ứng oxi hoá - khử. VD 1 : 2NaClO 0 t → 2NaCl + O 2 (thuộc phản ứng oxi hoá nội phân tử). VD 2 : Phản ứng nhiệt phân muối KClO 3 xảy ra theo 2 hướng. 4KClO 3 0 400 C → KCl + 3KClO 4 (1) (Phản ứng tự oxi hoá - khử). 2KClO 3 0 2 600 : C xt MnO >  → 2KCl + 3O 2 (2) (phản ứng oxi hoá nội phân tử). Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 5 VD 3 : 2CaOCl 2 0 t → 2CaCl 2 + O 2 5. Nhiệt phân muối sunfat (SO 4 2- ): - Nhìn chung các muối sunfat ñều khó bị phân huỷ bởi nhiệt so với các muối khác - Nguyên nhân: Do liên kết trong ion SO 4 2- bền: - Phản ứng: + Các muối sunfat của các kim loại từ: Li ñến Ba (Li; K; Ba; Ca; Na) rất khó bị nhiệt phân. Ở nhiệt ñộ cao nó chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng). + Các muối sunfat của các kim loại khác bị nhiệt phân ở nhiệt ñộ cao (>1000 0 C). PƯ: 2M 2 (SO 4 ) n 0 t cao → 2M 2 O n + 2nSO 2 + nO 2 (thuộc phản ứng oxi hoá nội phân tử). VD: 2MgSO 4 0 t cao → 2MgO + 2SO 2 + O 2 6. Nhiệt phân muối sunfit (SO 3 2- ): Các muối sunfit ñều kém bền nhiệt, dễ bị phân huỷ khi nung nóng: PƯ: 4M 2 (SO 3 ) n 0 t → 3M 2 (SO 4 ) n + M 2 S n (thuộc phản ứng tự oxi hoá - khử). 7. Nhiệt phân muối photphat (PO 4 3- ): Hầu như các muối photphat ñều rất bền với nhiệt và không bị nhiệt phân ở t 0 cao. II. ĐIỀU CHẾ: 1. Kim loại + Phi kim o t → Muối Cu + Cl 2 o t → CuCl 2 2. Kim loại + Axit → Muối + H 2 Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 3. Kim loại + Bazơ → Muối + H 2 2Al + 2NaOH + 2H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 4. Kim Loại + Muối → Kim loại mới + Muối mới Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu. 5. Phi kim + dd bazơ → Muối + … Cl 2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O 6. Oxit axit + oxit bazơ → Muối CO 2 + CaO → CaCO 3 7. Oxit axit + dd bazơ → Muối + H 2 O CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O 8. Oxit bazơ + Axit → Muối + H 2 O CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 9. Axit + bazơ →Muối + H 2 O NaOH + HCl → NaCl + H 2 O 10. Axit + Muối → Axit mới + Muối mới 2HCl + Na 2 CO 3 → 2NaCl + CO 2 + H 2 O 11. Bazơ + Muối → Bazơ mới + Muối mới 3NaOH + FeCl 3 → 3NaCl + Fe(OH) 3 12. Muối + Muối → 2 muối mới NaCl + AgNO 3 → AgCl + NaNO 3 13. Muối o t → Muối + … 2KClO 3 o t → 2KCl + 3O 2 14. Bazơ + dd bazơ → Muối + H 2 O Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 6 Zn(OH) 2 + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + 2H 2 O 15. Oxit lưỡng tính + dd bazơ →Muối + H 2 O Al 2 O 3 + 2KOH → 2KAlO 2 + H 2 O 16. Phi kim + Muối → Phi kim mới + Muối mới Cl 2 + 2NaBr →2NaCl + Br 2 17. Phi kim + Muối → Muối. Cl 2 + FeCl 2 → FeCl 3 18. Phi Kim + Phi Kim → Muối C + 2S → CS 2 19. Oxit axit + dd Muối trung hòa → Muối axit CO 2 + H 2 O + Ba(OH) 2 → Ba(HCO 3 ) 2 20. Phi kim + Axit + chất oxi hóa → Muối + … 2C + 8H 2 SO 4 (ñ) + 2K 2 Cr 2 O 7 → 3CO 2 + 2Cr 2 (SO 4 ) 3 + 2K 2 SO 4 + 8H 2 O B. BÀI TẬP VỀ MUỐI: I. BÀI TẬP TRĂC NGHIỆM: C©u 1: Trong 5 cặp chất sau: 1. K 2 SO 4 + BaCl 2 2. CuCl 2 + ZnSO 4 3. CaCO 3 + HCl 4. Fe 2 (SO 4 ) 3 + NaOH 5. MgCO 3 + NaCl Có phản ứng xảy ra trong dung dịch ở cặp chất: A. 1, 3, 4 và 5 B. 2, 3, 4 và 5 C. 2, 3 và 4 D. 1, 3 và 4 C©u 2: MgCO 3 tác dụng với dung dịch axit HCl sinh ra: A. Chất khí cháy trong không khí . B. Chất khí làm vẩn ñục nước vôi trong . C. Dung dịch có màu nâu nhạt D. Dung dịch có màu xanh lam C©u 3: Cho 400 ml dung dịch HCl phản ứng vừa ñủ với hỗn hợp Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 người ta thu ñược 2,24 lit khí (ñktc) .Dung dịch HCl có nồng ñộ mol/lit là : A. 0,5 mol/lit B. 1 mol/lit C. 0,25 mol/lit D. 2 mol/lit C©u 4: Cho dung dịch AgNO 3 phản ứng vừa ñủ với dung dịch gồm Na 2 CO 3 và NaCl. Các chất thu ñược sau phản ứng là các chất trong dãy nào sau ñây? A. AgCl; AgNO 3 ; Na 2 CO 3 . B. Ag 2 CO 3 ; AgCl. C. Ag 2 CO 3 ; AgNO 3 ; Na 2 CO 3 . D. AgCl; Ag 2 CO 3 ; NaNO 3 . C©u 5: Có 4 lọ mất nhãn ñựng 4 dung dịch không màu:HCl, KCl, H 2 SO 4 , K 2 SO 4 . Dùng thuốc thử nào sau ñây ñể nhận biết dung dịch trong mỗi lọ: A. Dùng dung dịch Ba(NO 3 ) 2 hoặc BaCl 2 B. Dùng dung dịch Ba(OH) 2 C. Dùng quỳ tím và dung dịch Ba(OH) 2 hoặc muối của Bari D. Dùng quỳ tím và dd Cu(NO 3 ) 2 C©u 6: Hòa tan 15 gam NaCl vào 45 gam nước ñược dung dịch (X). Nồng ñộ phần trăm của dung dịch (X) bằng bao nhiêu? A. 25% B. 30% C. 35% D. 40% C©u 7: Nhỏ từ từ dung dịch AgNO 3 dư vào dung dịch NaCl 1M rồi ñể lắng. Hiện tượng quan sát ñược là: A. Tạo kết tủa không màu và dung dịch màu nâu ñỏ B. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch màu hồng C. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch không màu D. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch màu xanh C©u 8: Để kết tủa hoàn toàn 10 ml dung dịch hỗn hợp MgSO 4 0,1 M và ZnSO 4 0,1 M, người ta dùng vừa ñủ một lượng dung dịch NaOH 40 %. Khối lượng dung dịch NaOH cần lấy là: A. 0,2 g B. 0,4 g C. 0,8 g D. 0,6 g C©u 9: Để phân biệt 3 dung dịch: FeCl 2, FeCl 3 , HCl ñựng trong 3 ống nghiệm thì phải dùng thuốc thử nào sau ñây? A. Na 2 SO 4 B. ZnCl 2 C. NaOH D. K 2 SO 4 C©u 10: Khi phân tích một muối chứa 17,1 % Ca; 26,5% P; 54,7% O và 1,7 % H về khối lượng. Công thức hóa học của muối là công thức nào sau ñây: Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 7 A. CaHPO 4 B. Ca(H 2 PO 4 ) 2 C. Ca 3 (PO 4 ) 2 D. Ca(HPO 4 ) 2 C©u 11: Cho HCl dư tác dụng với hỗn hợp X gồm 10 gam MgCO 3 và MgCl 2 thu ñược 2,24 lít khí ở ñktc. Phần trăm khối lượng MgCO 3 trong X là A. 84 % B. 42 % C. 32 % D. 16 % C©u 12: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO 4 .5H 2 O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO 4 4% ñể ñiều chế ñược 500 gam dung dịch CuSO 4 8%? A. 46,67 gam dung dịch CuSO 4 và 23,33 gam CuSO 4. 5H 2 O B. 466,67gam dung dịch CuSO 4 4% và 33,33 gam CuSO 4. 5H 2 O C. 64,67 gam dung dịch CuSO 4 và 3,333 gam CuSO 4. 5H 2 O D. 646,76 gam dung dịch CuSO 4 4% và 43,33 gamCuSO 4 .5H 2 O C©u 13: Những thí nghiệm nào sau ñây sẽ tạo ra chất kết tủa khi trộn: (1). Dung dịch natri clorua và dung dịch bạc nitrat (2). Dung dịch natri cacbonat và dung dịch kẽm sunfat (3). Dung dịch natri sunfat và dung dịch nhôm clorua (4). Dung dịch kẽm sunfat và dung dịch ñồng (II) clorua (5). Dung dịch bari clorua và dung dịch kali sunfat A. (1), (2), (3) B. (3), (4), (5) C. (1), (2), (5) D. (2), (4), (5) C©u 14: Cho các cặp chất sau ñây: 1) H 2 SO 4 và KHCO 3 ; 2) K 2 CO 3 và NaCl; 3) H 2 SO 4 và MgCO 3 ; 4) NaOH và HCl; 5) K 2 CO 3 và Ba(OH) 2 ; 6) Na 2 CO 3 và CaCl 2 ; 7) H 2 SO 4 và NaNO 3 . Hãy cho biết trong những cặp chất trên, cặp nào tác dụng ñược với nhau: A. 1; 2; 3; 4; 5 B. 1; 3; 4; 5; 6 C. 2; 3; 4; 6; 7 D. 3; 4; 5; 6; 7. C©u 15: Nung hỗn hợp muối cacbonat của các kim loại hóa trị II tới khối lượng không ñổi. Dẫn khí thu ñược vào dung dịch Ca(OH) 2 dư tạo ra 10 g kết tủa. Tổng số mol muối trong hỗn hợp là: A. 0,3 mol B. 0,1 mol C. 0,2 mol D. 0,15 mol C©u 16: Trên ñĩa cân A ñặt cốc 1 ñựng dung dịch Na 2 CO 3 , cốc 2 ñựng dung dịch HCl. Đặt lên ñĩa cân B các quả cân sao cho thăng bằng. Đổ cốc 1 sang cốc 2. Hỏi ñĩa cân ở trạng thái nào: A. Vẫn thăng bằng. B. Lúc ñầu lệch về một bên, sau dần trở lại thăng bằng. C. Lệch về phía ñĩa cân B (ñĩa cân B nặng hơn). D. Lệch về phía ñĩa cân A (ñĩa cân A nặng hơn). C©u 17: Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ ñựng một dung dịch không màu là: HCl, NaCl, H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 . Hãy chọn thuốc thử nào sau ñây ñể nhận biết dung dịch trong mỗi lọ: A. Dùng dung dịch Ba(OH) 2 B. Dùng quỳ tím và dung dịch Ba(OH) 2 C. Dùng muối bari D. Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO 3 . C©u 18: Hỏi khi trộn hai chất nào sau ñây lại với nhau sẽ thu ñược muối NaCl? A. Dung dịch Na 2 CO 3 và dung dịch BaCl 2 B. Dung dịch CuCl 2 và dung dịch Na 2 CO 3 C. Dung dịch KCl và dung dịch Na 2 CO 3 D. Cả A và B ñều ñúng C©u 19: Người ta dùng muối ñồng ngậm nước CuSO 4 .5 H 2 O ñể bón ruộng. Nếu bón 25 kg muối trên 1 ha ñất . Biết rằng muối ñó chứa 5 % tạp chất. Lượng Cu ñược ñưa vào ñất là bao nhiêu? A. 6,08 kg B. 5,9 kg C. 3,02 kg D. 6 kg C©u 20: Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl 2 với một dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Sau phản ứng lọc lấy kết tủa ñem nung ñến khi khối lượng không ñổi. Khối lượng chất rắn thu ñược sau khi nung là: A. 19,6g B. 14g C. 12g D. 16g Câu 21: Dung dịch ZnSO 4 có lẫn tạp chất CuSO 4 . Dùng kim loại nào sau ñây ñể làm sạch dung dịch ZnSO 4 . Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 8 A. Fe B. Mg C. Cu D. Zn Câu 22: Cho dung dịch X vào dung dịch Y thu ñược kết tủa trắng, kết tủa không tan trong dung dịch axit HCl. Dung dịch X và Y là của các chất : A. BaCl 2 và Na 2 CO 3 B. NaOH và CuSO 4 C. Ba(OH) 2 và Na 2 SO 4 D. BaCO 3 và K 2 SO 4 Câu 23: Có dung dịch AlCl 3 lẫn tạp chất là CuCl 2 . Để làm sạch dung dịch muối nhôm có thể dùng chất: A. AgNO 3 B. HCl C. Al D. Mg Câu 24: Hãy chọn thuốc thử ñể nhận biết các dung dịch sau: NaOH, H 2 SO 4 , HCl, Na 2 SO 4 , NaCl A. dung dịch BaCl 2 và quỳ tím B. Phenolphtalein không nàu và dd AgNO 3 C. CaCO 3 và dung dịch phenolphtalein không màu D. A, B ñều ñúng Câu 25: Có các dung dịch: Na 2 CO 3 , BaCl 2 , Ca(NO 3 ) 2 , H 2 SO 4 , NaOH. Có mấy cặp chất có phản ứng? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 26: Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm có sẵn dd CuSO 4 . Hiện tượng xuất hiện là A. Chất rắn màu trắng B. Chất khí màu xanh C. Chất khí màu nâu D. Chất rắn màu xanh Câu 27: Cho các cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng ñược với nhau A. K 2 SO 4 , NaOH B. K 2 SO 4 và BaCl 2 C. AgCl và HCl D. A & B ñều ñúng Câu 28: Muối KNO 3 phân hủy sinh ra các chất là: A. KNO 2 , NO 2 B. Không bị phân hủy C. KNO 2 và O 2 D. K 2 O, NO 2 Câu 29: 1. Dãy gồm các muối không tan trong nước là: A. CaSO 4 , CuCl 2 , BaSO 4 B. AgNO 3 , BaCl 2 , CaCO 3 C. Na 2 SO 4 , Ca 3 (PO 4 ) 2 , CaCl 2 D. AgCl, BaCO 3 , BaSO 4 Câu 30: Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 thu ñược dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là: A. Al, Fe và Cu B. Fe, Cu và Ag C. Al, Cu và Ag D. Kết quả khác Câu 31: Cần bao nhiêu gam Na 2 SO 3 cho vào nước ñể ñiều chế 5 lít dung dịch có nồng ñộ 8% (D=1,075g/ml) ? A. 430g B. 410g C. 415g D. 200g Câu 32: Cho 100ml dung dịch H 2 SO 4 2M tác dụng với 100ml dung dịch Ba(NO 3 ) 2 1M. Nồng ñộ mol/l của dung dịch sau phản ứng lần lượt là: A. 2M và 1M B. 1,5M và 0,5 M C. 1M và 2M D. 1M và 0,5M Câu 33: Cho 10,6 g Na 2 CO 3 vào 200 g dung dịch HCl (vừa ñủ). Nồng ñộ % của dung dịch HCl cần dùng là: A. 36,5 % B. 3,65 % C. 1,825% D. 18,25% Câu 34: Dung dịch Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , Na 2 SO 3 . thuốc thử dùng ñể phân biệt 3 dung dịch ñó là: A. dd Ca(OH) 2 B. Quỳ tím. C. dd H 2 SO 4 loãng. D. dd BaCl 2 Câu 35: Có các dung dịch riêng biệt : MgCl 2 , BaCl 2 , FeCl 2 , Ba(HCO 3 ) 2 , Al 2 (SO 4 ) 3 , ZnCl 2 , KHCO 3 , Fe(NO 3 ) 3 . Khi cho dung dịch NaOH dư vào từng dung dịch thì số chất kết tủa thu ñược là: A. 6 B. 8 C. 7 D. 5 Câu 36: Để phân biệt các dung dịch: NaCl, CaCl 2 , AlCl 3 cần dùng hóa chất nào dưới ñây: A. Quỳ tím. B. dd NaOH, dd Na 2 CO 3 C. dd H 2 SO 4 , dd AgNO 3 D. dd NaOH, dd NaHCO 3 Câu 37: Cặp chất không thể tồn tại ñồng thời trong cùng 1 dung dịch là: A. NaOH, MgSO 4 . B.KCl, Na 2 SO 4 . C. CuCl 2 , NaNO 3 . D. ZnSO 4 , H 2 SO 4 . Câu 38: Dãy chất nào chỉ bao gồm toàn muối: A. MgCl 2 , Na 2 SO 4 , KNO 3 . B. Na 2 CO 3 , H 2 SO 4 , Ba(OH) 2 . Ti liu b tr v nõng cao kin thc Húa hc 9 GV: Trng Th Tho T: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 9 C.CaSO 4 , HCl, MgCO 3 . D. H 2 O, Na 3 PO 4 , KOH. Cõu 39: nhn bit dung dch Na 2 SO 4 v Na 2 CO 3 cú th dựng thuc th no sau ủõy: A. dd Pb(NO 3 ) 2 . B. dd HCl. C. dd AgNO 3 . D. dd BaCl 2 . Cõu 40: Cp cht no sau ủõy cú th cựng tn ti trong cựng dung dch: A. NaOH v HBr. B. HCl v AgNO 3 . C. H 2 SO 4 v BaCl 2 . D. NaOH v MgSO 4 . Cõu 41: Cho 20 ml dung dch NaCl 1M tỏc dng vi 500g dung dch AgNO 3 1,7%. Khi lng kt ta thu ủc l: A. 2,7g. B. 3g. C. 2g. D. 2,87g. Cõu 42: Cp cht no sau ủõy khi phn ng vi nhau to kt ta: A. dd BaCl 2 v dd AgNO 3 . C. dd NaCl v dd KNO 3 . B. dd Na 2 SO 4 v dd AlCl 3 . D. dd ZnSO 4 v dd CuCl 2 . Cõu 43: Cú 3 dung dch K 2 SO 4 ; K 2 CO 3 ; Ba(HCO 3 ) 2 cú th dựng dung dch no di ủõy ủ nhn bit cỏc dung dch trờn. A. dd HCl. B. dd H 2 SO 4 . C. dd NaOH. D. Tt c ủu ủỳng. Cõu 44: Trong t nhiờn mui natri clorua cú nhiu trong: A. Nc bin. B. Nc ma. C. Nc sụng. D. Nc ging. Cõu 45: Nung kali nitrat (KNO 3 ) nhit ủ cao, ta thu ủc cht khớ l: A. NO. B. N 2 O C. N 2 O 5 D. O 2 . Cõu 46: Mui kali nitrat (KNO 3 ): A. Khụng tan trong trong nc. B. Tan rt ớt trong nc. C. Tan nhiu trong nc. D. Khụng b phõn hu nhit ủ cao. Cõu 47: in phõn dung dch natri clorua (NaCl) bóo ho trong bỡnh ủin phõn cú mng ngn ta thu ủc hn hp khớ l: A. H 2 v O 2 . B. H 2 v Cl 2 . C. O 2 v Cl 2 . D. Cl 2 v HCl Cõu 48: lm sch dung dch NaCl cú ln Na 2 SO 4 ta dựng: A. Dung dch AgNO 3 . B. Dung dch HCl. C. Dung dch BaCl 2 . D. Dung dch Pb(NO 3 ) 2 . Cõu 49: Trong cỏc hp cht sau hp cht cú trong t nhiờn dựng lm phõn bún hoỏ hc: A. CaCO 3 B. Ca 3 (PO 4 ) 2 C. Ca(OH) 2 D. CaCl 2 Cõu 50: Trong cỏc loi phõn bún sau, phõn bún hoỏ hc kộp l: A. (NH 4 ) 2 SO 4 B. Ca (H 2 PO 4 ) 2 C. KCl D. KNO 3 Cõu 51: Trong cỏc loi phõn bún hoỏ hc sau loi no l phõn ủm? A. KCl B. Ca 3 (PO 4 ) 2 C. K 2 SO 4 D. (NH 2 ) 2 CO Cõu 52: Dóy phõn bún hoỏ hc ch cha ton phõn bún hoỏ hc ủn l: A. KNO 3 , NH 4 NO 3 , (NH 2 ) 2 CO B. KCl, NH 4 H 2 PO 4 , Ca(H 2 PO 4 ) 2 C. (NH 4 ) 2 SO 4 , KCl, Ca(H 2 PO 4 ) 2 D. (NH 4 ) 2 SO 4 , KNO 3 , NH 4 Cl Cõu 53: Trong cỏc loi phõn bún sau, loi phõn bún no cú lng ủm cao nht ? A. NH 4 NO 3 B. NH 4 Cl C. (NH 4 ) 2 SO 4 D. (NH 2 ) 2 CO Cõu 54: nhn bit 2 loi phõn bún hoỏ hc l: NH 4 NO 3 v NH 4 Cl. Ta dựng dung dch: A. NaOH B. Ba(OH) 2 C. AgNO 3 D. BaCl 2 Cõu 55: nhn bit dung dch NH 4 NO 3 , Ca 3 (PO 4 ) 2 , KCl ngi ta dựng dung dch : A. NaOH B. Ba(OH) 2 C. KOH D. Na 2 CO 3 Cõu 56: Cho 0,1 mol Ba(OH) 2 vo dung dch NH 4 NO 3 d thỡ th tớch thoỏt ra ủktc l : A. 2,24 lớt B. 4,48 lớt C. 22,4 lớt D. 44,8 lớt Cõu 57: Khi lng ca nguyờn t N cú trong 200 g (NH 4 ) 2 SO 4 l A. 42,42 g B. 21,21 g C. 24,56 g D. 49,12 g Cõu 58: Phn trm v khi lng ca nguyờn t N trong (NH 2 ) 2 CO l : A. 32,33% B. 31,81% C. 46,67% D. 63,64% Câu 59: Để tác dụng vừa đủ với 7,2 gam hỗn hợp CaS và FeO cần dùng 200 ml dung dich HCl 1M. Phần trăm khối lợng của CaS và FeO trong hỗn hợp lần lợt là: Ti liu b tr v nõng cao kin thc Húa hc 9 GV: Trng Th Tho T: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 10 A. 20% và 80% B. 30% và 70%. C. 37% và 63% D. không xác định. Câu 60: Cho a gam hỗn hợp gồm KHCO 3 và CaCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra đợc dẫn vào dung dịch Ba(OH) 2 d thấy tạo ra 1,97 gam kết tủa. Giỏ trị của a là: A. 1 gam. B. 1,2 gam C. 1,4 gam D. 1,6 gam. Câu 61: Cho 2,1 gam hỗn hợp gồm NaHCO 3 và MgCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra đợc dẫn vào dung dịch Ca(OH) 2 d thấy tạo ra a gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 2,1 gam B. 2,2 gam C. 2,4 gam D. 2,5 gam. Câu 62: Có 4 chất rắn đựng trong các lọ riêng biệt: Na 2 CO 3 , CaCO 3 , Na 2 SO 4 , CaSO 4 . 2H 2 O. Ngoài nớc, để phân biệt đợc từng chất rắn trên, có thể dùng thêm dung dịch nào sau đây: A. HCl B. NaCl C. BaCl 2 D. NaOH. Câu 63: Để có dung dịch CuSO 4 nồng độ 0,5M, cách làm nào sau đây là đúng: A. Hoà tan 8 gam CuSO 4 vào 100 ml nớc. B. Hoà tan 8 gam CuSO 4 vào 100 gam nớc. C. Hoà tan 8 gam CuSO 4 vào 70 gam nớc khuấy đều rồi thêm nớc cho đủ 100 ml. D. Hoà tan 8 gam CuSO 4 vào 92 gam nớc. Câu 64: Mui M cú cỏc tớnh cht sau : Cht bt mu trng. Tan trong nc. Phn ng vi dung dch NaOH to kt ta trng. B nhit phõn khi nung núng. Mui M l : A. CaCO 3 B. MgSO 4 C. NaHCO 3 D. Ca(HCO 3 ) 2 Câu 65: Dóy cht no sau ủõy gm ton mui axit? A. KHCO 3 , CaCO 3 , Na 2 CO 3 B. Ca(HCO 3 ) 2 , Ba(HCO 3 ) 2 , BaCO 3 C. Mg(HCO 3 ) 2 , Ba(HCO 3 ) 2 , CaCO 3 D. Ba(HCO 3 ) 2 , NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 Câu 66: Dung dch cha 980 g H 2 SO 4 tỏc dng ht vi dung dch NaHCO 3 s to ra ủc bao nhiờu lớt khớ cacbonic nu hiu sut H = 90%? A. 22,4 lớt B. 403,2 lớt C. 44,8 lớt D. 448 lớt Câu 67: Cho cỏc phng trỡnh phn ng sau: 1. Ca(OH) 2 + X CaCO 3 + 2H 2 O 2. Ca(OH) 2 + Y CaCO 3 + 2NaOH 3. Ca(OH) 2 + Z 2CaCO 3 + 2H 2 O 4. Ca(OH) 2 + T CaCO 3 + 2H 2 O X, Y, Z, T ln lt l: A. H 2 CO 3 , H 2 O, Na 2 CO 3 , CaCO 3 B. CO 2 , Na 2 CO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 , H 2 CO 3 C. CO 2 , Na 2 CO 3 , H 2 O, Ca(HCO 3 ) 2 D. H 2 CO 3 , CaCO 3 , Na 2 CO 3 , H 2 O Câu 68: Cho 38,25 g BaO tỏc dng hon ton vi 100 g dung dch Na 2 SO 4 . Nng ủ phn trm v khi lng kt ta sau phn ng l: A. 25% v 50g B. 42,13% v 58,25g C. Kt qu khỏc. D. 26,6% v 58,25g Câu 69: Cho 0,1 mol hn hp NaHCO 3 v MgCO 3 tỏc dng ht vi dung dch HCl. Khớ thoỏt ra ủc dn vo dung dch Ca(OH) 2 d, kt ta thu ủc mang nung nhit ủ cao. Khi lng CaO v th tớch khớ CO 2 (ủktc) thu ủc l: A. 5,6 g v 2,24 lớt B. 11,2 g v 4,48 lớt C. 2,8 g v 1,12 lớt D. Kt qu khỏc Câu 70: Cho dung dch AgNO 3 phn ng va ủ vi dung dch gm Na 2 CO 3 v NaCl. Cỏc cht thu ủc sau phn ng l cỏc cht trong dóy no sau ủõy: A. AgCl; AgNO 3 ; Na 2 CO 3 B. Ag 2 CO 3 ; AgNO 3 ; Na 2 CO 3 C. AgCl, Ag 2 CO 3 , NaNO 3 D. Ag 2 CO 3 , AgCl Câu 71: Tớnh cht no ca mui sau ủõy l sai? [...]... ứng? Bài 23: Cho 9,85g muối cacbonat của kim loại hoá trò II tác dụng hết với dung d ch H2SO4 loãng, dư thu được 11,65g muối Sunfat Hãy tìm công thức của muối cacbonat hoá trò II? Bài 24: Hoà tan 25,8g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào 214,2 ml nước để được dung d ch A thêm vào dung d ch A 210ml dung d ch NaCO3 1M thì thu được 23,82g kết tủa và 480ml dung d ch B Tính C% của dung d ch BaCl2 và CaCl2? Bài 25: Hoà... O2, Cl2 và dung d ch HCl Hãy viết các phương trình hóa học điều chế CuCl2 bằng hai cách khác nhau? b MgSO4, NaHCO3, K2S, CaCl2 Hãy cho biết: - Muối nào có thể tác dụng với dung d ch Na2CO3? - Muối nào có thể tác dụng với dung d ch HCl? Viết các phương trình hóa học? Bài 18: Có những chất: AlCl3; Al; Al2O3; Al(OH)3; Al2(SO4)3 Hãy chọn những chất có quan hệ với nhau để lập thành 2 dãy chuyển hoá và viết... đònh hoá trò của sắt và viết phương trình hóa h c cho ph n ng xảy ra trong thí nghi m Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 11 Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 Bài 4: Cho 0,53g muối cacbonat của kim loại hoá trò I tác dụng với dung d ch HCl cho 112ml khí CO2 (đktc) Xác đònh cơng th c phân t của muối cacbonat? Bài... 38,2g h n h p Na2CO3 và K2CO3 vào dung d ch HCl Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong dư thu được 30g kết tủa Tính khối lượng mỗi muối trong h n h p đầu? Bài 6: Cho 0,3245g h n h p gồm NaCl và KCl được hoà tan vào nước Sau đó, cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch trên ta thu được một kết tủa có khối lượng 0,7175g Tính thành ph n % các chất tronh h n h p? Bài 7: Nung 26,8g h n h p CaCO3 và MgCO3, sau khi... kết thúc, thu được 13,6g h n h p 2 oxit và khí cacbonic Tính thể tích khí CO2 thu được (đktc)? Bài 8: Nung nóng h n h p gồm 2 muối CaCO3 và MgCO3 thì được 76g hai oxit và 33,6 lít khí CO2 ở đktc Tính khối lượng h n h p ban đầu? Bài 9: Cho 44,2g h n h p hai muối A2SO4 và B2SO4 tác d ng vừa đ ù với dung d ch BaCl2 thì thu được 69,9g kết tủa BaSO4 Tìm khối lượng 2 muối tan? Bài 10: Cho 200g dung d ch NaCO3... tan 25g CuSO4.5H2O vào nước được 300g dung d ch Tính C% dung d ch và khối lượng nước cần dùng? Bài 26: Cho 3,9g hỗn hợp gồm NaCl và KCl hoà tan vào nước Sau đó cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch nói trên ta thu được một kết tủa nặng 8,607g Tính thành phần % các chất có trong hỗn hợp? Bài 27: Cho một dung d ch chứa 1,11g CaCl2 vào 20,4 g dung d ch AgNO3 25% Chất nào còn dư sau phản ứng và bao nhiêu gam?... http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 13 Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 Bài 34: Phân h y hồn tồn 1,53 gam mu i nitrat m t kim lo i ki m thì thu ư c 1,242 gam mu i nitrit c a kim lo i ki m ó.Tìm cơng th c hóa h c hai mu i Bài 35: Cho m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr II vào dung d ch H2SO4 8,575% ,sau khi ph n ng k t thúc thì thu ư c... Th o biên so n và t ng h p t nhi u ngu n tư li u khác nhau Q th y cơ giáo và các em h c sinh có th s d ng, sao chép, in n ph c v cho vi c gi ng d y và h c t p như m t tài li u tham kh o nhưng ph i chú thích rõ ràng v ngu n g c tơn tr ng quy n tác gi Trân tr ng c m ơn!!! Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 16 Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 Website:... thaonguyenh81@gmail.com Trang: 12 Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 b Tính khối lượng các chất có trong dung d ch B? Bài 21*: Cho 19,6g axit photphoric td với 200g dung d ch Kali hidroxit có nồng độ 8,4%, khối lượng riêng là 1,08g/cm3 a Những muối nào thu được sau phản ứng? Khối lượng là bao nhiêu? b Tính C% của mỗi muối trong dung d ch sau phản ứng? Bài 22:...Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 A Dung d ch mu i tác d ng ư c v i dung d ch bazơ t o thành mu i m i và bazơ m i (mu i m i ho c bazơ m i t o ra ph i khơng tan) B Dung d ch mu i tác d ng ư c v i axit t o thành mu i m i và axit m i (axit t o thành ph i d bay hơi ho c y u hơn axit tham gia ph n
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Muối (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9), Chuyên đề Muối (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9), Chuyên đề Muối (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9)

Từ khóa liên quan