bài số 2 phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh một thành viên phát triển hạ tầng thanh hóa

21 292 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 22:34

GVHD : NGUYỂN NGỌC THỨC SV THƯC HIỆN : TÔ QUANG THÀNH Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THANH HOÁ. - Tên giao dịch : Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thanh Hoá - Tên viết tắt : Công ty TNHH MTVDTPTHTTH - Trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Lễ Môn Tp. Thanh Hoá - Mã số thuế: 2800796754. Cục thuế Thanh Hoá cấp ngày 06/03/2004. - Điện thoại : ( 037 ) 3839.027 . - Fax : 0373.839.564 - Tài khoản số: - Vốn pháp định: 1.834.000.000vnđ -Tổng diện tích: 12.500m 2 -Ngành nghề kinh doanh. +,Bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng +,Kinh doanh nhà ở cho sinh viên +,Sử lý nước thải của các khu công ngiệp Chương 1 : cơ sở lý thuyết • Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp để điều hành hoạt động kinh doanh. Những thông tin có giá trị và thích hợp cần thiết này thường không có sẵn trong các báo cáo tài chính hoặc trong bất cứ tài liệu nào ở doanh nghiệp. Để có được những thông tin này phải thông qua quá trình phân tích. Các tiêu chí để phân tích kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh -Tổng doanh thu thuần -Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh -Tỷ suất lợi nhuận gộp -Lợi nhuận biên tế -Tỷ số ROA ( tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản ) -Tỷ số ROE ( lợi nhuận ròng trên vố chủ sở hữu ) -Kỳ thu tiền bình quân -Vòng quay tài sản lưu động -Vòng quay tài sản cố định -Vòng quay tổng tài sản -Tỷ số nợ trên vốn chủ sỡ hữu -Tỷ số nợ trên tổng tài sản -Tỷ số khả năng trả lãi -Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu -Tỷ số giá thị trường Chương 2: cơ sở thực tiễn Bảng cân đối kế toán STT KHOẢN MỤC TÍNH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1 Tài sản ngắn hạn 301.150.803.969 227.540.764.977 200.504.127.941 2 Tài sản dài hạn 59.958.236767 135.027.043.176 162.056.675.688 Tổng tài sản 361.109.040.736 362.567.808.153 362.560.803.629 3 Nợ phải trả 148.457.815.799 170.050.208.469 160.950.231.328 Trong đó:Nợ ngắn hạn 126.928.829.906 150.026.481.000 139.529.245.720 Nợ dài hạn 21.528.985.893 20.023.727.469 21.420.985.608 4 Vốn chủ sở hữu 212.651.221.937 192.517.598.731 201.610.572.301 Tổng nguồn vốn 361.109.037.736 362.567.807.200 362.560.803.629 Bảng cơ cấu nguồn vốn Cơ cấu 2011 2012 2013 TSNH / Tổng Tài Sản 83.40% 62.76% 55.30% TSDH / Tổng Tài Sản 16.60% 37.24% 44.70% Tổng Tài Sản 100% 100% 100% NỢ / Tổng Nguồn Vốn 41.11% 46.90% 44.39% VCSH / Tổng Nguồn Vốn 58.89% 53.10% 55.61% Tổng Nguồn Vốn 100% 100% 100% Báo cáo thu nhập STT KHOẢN MỤC TÍNH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng doanh thu thuần 375.442.582.399 471.685.587.988 404.267.321.396 1 Giá vốn hàng bán 347.202.470.919 432.685.810.325 378.436.136.508 2 Lãi gộp 28.240.111.480 38.999.777.663 25.831.184.880 3 Doanh thu hoạt động tài chính 11.747.700.562 16.725.418.470 10.375.000.904 4 Chi phí tài chính 2.470.762.193 23.391.399.608 -6.083.221.814 5 Trong đó: Chi phí Lãi vay 2.470.762.193 1.077.473.200 824.363.985 Chi phí bán hàng 6 Chi phí QL doanh nghiệp 10.768.660.021 15.231.969.430 13.777.488.883 7 Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh 26.748.389.828 17.101.827.082 28.511.918.723 8 Thu nhập khác 568.528.098 242.599.156 1.447.654.141 9 Chi phí khác 257.483.546 591.150.602 1.255.078.236 10 Lợi nhuận khác 311.044.552 -348.551.446 192.575.905 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 27.059.434.380 16.753.276.636 28.704.494.628 12 Thuế TN doanh nghiệp 7.555.644.706 5.044.327.982 8.112.584.031 13 Thuế TNDN được miễn giảm 14 Thuế TNDN cần phải nộp Lợi nhuận sau thuế thu nhập 19.503.789.674 11.708.948.654 21.112.629.671 Đánh giá khả năng sinh lời STT KHOẢN MỤC TÍNH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1 Tỷ suất lợi nhuận gộp 7.21 3.55 7.10 2 Lợi nhuận biên tế 7.41 4.73 7.86 3 Tỷ số ROA 5.40 3.24 5.82 4 Tỷ số ROE 12.79 8.32 14.66 [...]... : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THANH HOÁ Kiến nghị Quản trị khoản phải thu Quản trị tiền mặt Công tác thu hồ công nợ tại một số đơn vị khó đòi tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa có phương pháp tích cực và hiệu quả Máy móc thiết bị thi công hiện chưa đầy đủphải đi thuê bên ngoài nên không chủ động trong sản xuất. .. quả hoạt động SX-KD STT KHOẢN MỤC TÍNH 1 Kỳ thu tiền bình quân Năm 20 11 Năm 20 12 Năm 20 13 176.87 125 .73 191.77 Số ngày các khoản phải trả 2 =365*KPTrả/GV 33.43 16.19 15.33 3 Số ngày tồn kho 25 .86 36.15 25 .57 4 Chu kỳ luân chuyển tiền mặt 0.06 0.13 0.16 Đánh giá khả năng thanh toán nợ Năm STT KHOẢN MỤC TÍNH Năm 20 11 Năm 20 12 2013 1 Tỷ số thanh toán nhanh hiện thời 2. 37 1. 52 2 Tỷ số thanh toán nhanh 2. 16... nhanh 2. 16 0.89 3 Tỷ thanh toán nhanh bằng tiền mặt 0.06 0.13 1.44 1.03 0.16 Đánh giá khả năng quản lý nợ Khoản mục tính Năm 20 11 1 Tổng nợ/vốn CSH 0.70 0.88 0.80 2 Tổng nợ/TTS 0.41 0.47 0.44 3 Tỷ số khả năng trả lãi 10.83 15.87 34.59 4 Tỷ số khả năng trả nợ 2. 48 2. 63 2. 52 STT Năm 20 12 Năm 20 13 Tỷ số tăng trưởng 20 11 20 12 2013 số cổ phiếu phát hành 10.300.000 10.300.000 10.300.000 Số cổ phiếu đang lưu... lượng, khuyến khích công nhân -Nên chú trọng tay nghề và đáp ứng kịp thời tình hình thực tập -Nâng cao tổng thu nhập của cán bộ công nhân viên -Không nên để yếu tố thị trường ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của công ty: Sự leo thang của giá cả, sự mất giá của tiền tệ, quá trình thay đổi cơ chế để hội nhập… làm giảm lợi nhuận của công ty, khiến công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đầu tư... tới kết quả công ty: Sự leo thang của giá cả, sự mất giá của tiền tệ, quá trình thay đổi cơ chế để hội nhập… làm giảm lợi nhuận của công ty, khiến công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đầu tư Giải pháp Thứ nhất: Quản trị khoản phải thu Thứ hai : Quản trị tiền mặt Thứ ba -Nâng cao công tác thu hồ công nợ tại một số đơn vị khó đòi -Mua thêm máy móc thiết bị thi công Chủ động trong sản xuất Nâng.. .Phân tích hiệu suất tài sản (vòng quay tài sản) STT 1 2 3 4 5 6 KHOẢN MỤC TÍNH Vòng quay khoản phải thu Kỳ thu tiền bình quân (ngày) Vòng quay tồn kho= DT/HTK Số ngày tồn kho (ngày) Vòng quay TSLĐ = DT/TSLĐ Vòng quay TSCĐ = DT/TSCĐ Vòng quay TTS = DT/TTS Năm 20 11 2. 06 176.87 14.11 25 .86 1 .25 38.13 1.04 Năm 20 12 2.90 125 .73 10.10 36.15 1.78 41.48 1.30 Năm 20 13 1 .27 191.77 14 .27 25 .57 1.89 30.03 1. 12. .. bổ xung lực lượng, khuyến khích công nhân tay nghề chưa được chú trọng và đáp ứng kịp thời tình hình thực tập, hoạt động sản xuất của công ty Đội ngũ cán bộ công nhân viên còn thiếu so với yêu cầu, đặc biệt là đội ngũ quản lý có năng lực và kỹ sư xây dựng Tổng thu nhập của cán bộ công nhân viên chưa được nâng cao do hiệu quả sản xuất của đơn vị chưa đảm bảo và chế độ phân phối thu nhập chưa xứng đáng . HIỆN : TÔ QUANG THÀNH Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THANH HOÁ. - Tên giao dịch : Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thanh Hoá - Tên. 3 62. 567.808.153 3 62. 560.803. 629 3 Nợ phải trả 148.457.815.799 170.050 .20 8.469 160.950 .23 1. 328 Trong đó:Nợ ngắn hạn 126 . 928 . 829 .906 150. 026 .481.000 139. 529 .24 5. 720 Nợ dài hạn 21 . 528 .985.893 20 . 023 . 727 .469. Năm 20 11 Năm 20 12 Năm 20 13 1 Tài sản ngắn hạn 301.150.803.969 22 7.540.764.977 20 0.504. 127 .941 2 Tài sản dài hạn 59.958 .23 6767 135. 027 .043.176 1 62. 056.675.688 Tổng tài sản 361.109.040.736 3 62. 567.808.153
- Xem thêm -

Xem thêm: bài số 2 phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh một thành viên phát triển hạ tầng thanh hóa, bài số 2 phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh một thành viên phát triển hạ tầng thanh hóa, bài số 2 phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh một thành viên phát triển hạ tầng thanh hóa

Từ khóa liên quan