0

TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN MÔN TOÁN

60 2,140 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 14:32

Câu 3. (3 điểm)Cho M là trung điểm của cung nhỏ AB của đường tròn tâm O (AB không phải là đường kính). C và D là 2 điểm phân biệt, thay đổi nằm giữa A và B. Các đường thẳng MC, MD cắt (O) tương ứng tại E, F khác M.a) Chứng minh các điểm C, D, E, F nằm trên một đường tròn.b) Gọi O1 và O2 lần lượt là tâm các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ACE và BDF.Chứng minh rằng khi C và D thay đổi trên đoạn AB thì giao điểm của hai đường thẳng AO1 và BO2 là một điểm cố định.      !"#$% &'()*+", /01)2  3456789:;< :=0 >&&?@" A% BCD-E F#&GHI &J& K" LM%NO '(" LM%NO P?- ?I Q R :  <S  R  T : R :  <  R  S :RSE OR . FRS . IT: UIV E W R   S . SRS.  TQ D-:EF#&GHI ?I&JPXR5R:  *(: &KHYLM,Z?" LM%NO R:  0QRSTE [H& N\ @ @ R  SR: *(H]%P^ /E UI )?5U*(,2,P^ /YLM% _?H`?S'(US:;#$-, &? a%, )bE  [H& N\Q?  S?SU, &? a%, )bE D-EF#&GHI  )*(%N-#&GH,Z?,- _cd,Z?#L>%Ne%DHFcdf 1" J&*(#L>fV IE'(g*(: #&GH" DU&K%5% ?.#&\H&h?c'(dE2,#L>% i5g,j%FI%LM[%k&l5mf 2,E ?I [H& ,2,#&GH5g5l5m\H%N/H]%#L>%NeE UIn&'(:*o*L!%*(%DH,2,#L>%Ne)k&pa",2,%?H&2,cl'(dgmE  [H& N\f &'(g% ?.#&%N/#)kcd% O&?)#&GH,Z? ?&#L>% ic  '(d:  *( H]%#&GH,^#q E D-QEF#&GHI  )?5U5,*(,2,P^% r,YLM% _?HJ?U,  TE [H& N\s  t ? S U S , E ?SUS, F?US?SI: FU,SUSI: F,?S,SI:  u96vcEwx 84y89:;0:= cdF -, ),2,*+")25&5z5)25& I >&&?*(HU(&s @" A%E D-E )" LM%NO s R:  <:RHS:HF HSI< TFI R< ?IOHH#GRT<*(H]% &KH,Z?" LM%NO FI UI  OHH  #G" LM%NO FI'1 &KH D-:E?I&J&U{%" LM%NO s FRSIFR<I<:R<|R:<; O} UI&J& K" LM%NO s  V }W R.S:.RTR.R S:R.T. :R< :.< D-E?I )?5U*( ?&P^% )JH`#&$-f&Ks ?:  <?USU:S?<UT?:<:?USU:<@?S;UT  [%_N\s  ?U<:?S@UT UI )s cTF R:  SQ<:IFRS RSIF R:  SQS:I R<: RS RFRR<I `.~H%{%,J,2,&2%Nq,Z?R#Gc• D-QE )%?H&2,cd n,€*(%Nr,%DH'(€,dcU\b)  En&55*o*L!%*(, D#L>,?) f•%‚c5d5,Z?%?H&2,cd*(*(%N-#&GH,Z?dE ?I [H& N\%?H&2,#$- UIn&l'(4*o*L!%*(%N-#&GH,Z?d'(E [H& ,2,#&GH55l'(4 ,ƒ% -],H]%#L>%Ne ,I&JPXc*(" D&2,,Z?€,E`.„ P^#),Z?€,d D-@E]%,1%.H?.&?), )%cH?.b=PJ" …H5%dH?.b@PJ" …H'(Uj%#o-% r, &K,1 '&K,,ƒH]%*A,Ea-P?-b(.5%c#L!, †%N!% /H,1 DH?.% O n )(% ( ,1'&K,,ƒ *A,'+&%dEa-%c#L!, †%N!% /H,1 DH?.?.%‚#o-% O nP‡ )(% ( ,1'&K,P+H M %d(.E`.R2,#q P^,1 DU?#o-,Z?H†&%Ed&a%N\5H†&,1 DH?.H†&(.#L!,:PJ " …HE <  y< : + ç -  !"#$% &'()*+", /01)2 ˆ&2)Y‰,<#()%k) 4ŠG+% "%% ( " ^ -a  ‚? &/-a 4 €?(.:E;E:; $, V % [, 1s2  >&&?*(HU(&s:  " A% d(&sF5;@#&GHI ?I  4 1PXY‰H2.„ U_%A&5„ &2%Nq,Z?U&G-% [,s c <  : b T UI  ‹A%nU&G-% [, dTŒ   • Žs R<  S F  R •'• R ‘ I E d(&  :sF:5:@#&GHI ’ R S R R S“ RS: RS N/H”%" i%n?#], ) ?&#&GH dFQ•  I '(  F<• Q IE ?I&a%" LM%NO #L>% iFYI#&–-?#&GH'(P)P)'+&#L>% i .T : R<  E—2,#q %n?#]&?)#&GHc,Z?#L>% iFYI'+&%N‰, )( RE UI—2,#q ,2, KP^?'(UU&a%#˜% q (HP^.T?RSU#&–-?:#&GHd'(EV €,%k)Uˆ&#L>% i d'(%N‰, )( RF*(H%Ne#a" A%IE ,IV , -'&,Z?%?H&2,cdF#M'q#)%N/,2,%N‰,%n?#]*(R™pHš%IFfa%–-J*(H%Ne#a, hP^ % ›"" D% [ {%IE d(&sF:#&GHI ?I  OH ?&P^  -  '('  U&a%s  -S'T5  -'T<  Q:  '(  -  •'E UI4 )J,2, &h? ?&UaP1c'(d*(bfHE]%R-˜H2.#&R-1&Ye%‚Uac#aUad5 œ " A%%k&UadN˜&–-?.%Nˆ*k&#&L!,Ye:@fH#G#aUaE >&&?fG%‚*A,#&#a*A,–-?.%Nˆ *k&#aUa a%%{%,J*(=&>EV '›%^,R-˜H2.f &L+,./*”5U&a%N\'›%^,L+,, J.*( fH• E d(&QsF:5@#&GHI  )X?#L>%Ne%DH,€#L>fV cdT:‹E4• ?&p?pa"% acR'(d.,Z?X?#L>%NeFcR5d. '(X?#L>%Ne,ƒ% -],H]%X?H”%" iU>cdIEn&*(#&GH%ƒ.z% -],X?#L>%NeFf 2,c'( dIE&a"% a%k&,Z?X?#L>%Ne,j%cR%k&g'(,j%d.%k&lE ?I [H& N\sggl*(%?H&2,'-1E UI [H& N\scgždlT‹:  E ,I—2,#q 'q%NV,Z?#&GH%N/X?#L>%NeFIP?), )Y&K„, ,Z?%[&2,cgld  _ {%E d(&@sF5@#&GHI ]%,2&R1Yk O €,‰%,€U2fV  ?&#2.*(Ÿ,H'(Ÿ,H5#]Y(&#L>P& *T:b,HEN)R1#`, [?P *L!L+,,€, &$-,?)=,HP)'+&#2.YL+&FR™H O '‡IE?IV , &$- ,?),Z?,2&R1E_&" J&#% /HU?) &/-*V%L+,#G#o.R1¡  A  !"#$% &'()*+", /01)2 $% &% GP& '()*+"% "%, /%)2<p%NL>#k& n,'& eF@" A%I D-E EV &2%Nq,Z?U&G-% [,s  ' R .  FR .I : d&a%N\s  R  : :   : :.  ; ::  ; :: :E‹A%nU&G-% [,P?-s     EEE   @ @ Ÿ Ÿ  : :@ D-E&J&,2," LM%NO P?-s E R: R :Q:Q :E R   :R: R : D-E&JPX%?H&2,cd,€Y&K„, U\5n&?5U5,'( ?  5 U  5 ,  %LM[*(#]Y(&,2,,k '(,2, #L>,?),Z?%?H&2,cdE [H& N\s F?:SU:S,:IEF ?:  S U:  S ,:I• b D-E )%?H&2,cd5,€ Tb5cTU5cdT,F'+&U•,IEL>fV lm,Z? #L>%Ne)k&pa"%?H&2,cd'-1€,'+&d%k&En&5¢*(, D#L>'-1€, k%‚lR-^,2, #L>cd5c5n&54*(, D#L>'-1€, k%‚mR-^,2,#L>% icd5cE ?I  [H& %[&2,cl¢(¢l]&pa" UI  [H& 5¢5% i ('(¢'-1€,'+&4E ,I V #]Y(&,k d'(U2fV #L>%Ne)k&pa"%?H&2,cd% ™)U5,EYI V S ¢4% ™)U5,  2 m 7x 2 y z  !"#$% &'()*+", /01)2 $G+<‹£>kn eF@" A%I ¤¤¤EcE D-E ?IOH,2,&2%Nq,Z?% ?HP^H#G%›" &KH,Z?" LM%NOP?-,€#AH]%" o%Xs : : Q R H : : H b   R UI  &J& K" LM%NO s ;R : R . ¥  R   @ . ¥ Q : : :  R : R   .: ¥: ;; b D-EOH&2%Nq*+ {%5 _ {%,Z?U&G-% [,sTR<.S:Q5%N)#€,2,P^% r,R'(.% _?H`,2, K % [,s : : R .  b Ÿ b D-E [H& N\%˜%k&,2,P^%r &/?5U5, &KH#A" LM%NO s R:  S.:  S¥:  TR.¥'(% _?H`#&$-f&Ks&¦?5U5,§•:QE D-E )¨&2,cdgl5n&5556*(,2,%N-#&GH,Z?cd5d5gl5lcE [H& #&–-?%N- #&GH,Z?6f &'(, œf &••gE D-—E )#©ª% iR.'(H]%#&GHc,^#q \H)(&#L>% i{.E&GH , G#]%N/R.5%N/#)k% ic*{.#&GHP?), )s cEcTf:5%N)#€f*(P^YLM, )%NL+,'(f _ Mf )J,2, %‚c#a#L>% iR.Egr O  '-1c¢45~H%›" !"#&GH'(%›" !"#&GH4E : z x y 2 z y z  !"#$% &'()*+", /01)2 $G+‹£> ?«¬H n,s:;<:=  >&&?s@- d(&s?I&J&" LM%NO sRQ<:R  SQR:<R<QT UIOH h#&GHFR•.I%N/#L>% i.TRS,€%n?#]% _?H`#i% [,s .:  . R :R d (&:s2,P^R5.5¥f 2,% _?H`sR.S.¥S¥RTEV &2%NqU&G-% [,  .¥ : R ¥R R. : : . d(&sOH &KH /,Z?" LM%NO sR:  <R.S.:  T:R<.<: d (&QsOH%{%,J,2,U]U?P^YLMFR•.•¥I% _?H` K" LM%NO := R := .:; :; ¥:b :b :. ¥ :; R :b :¥:=  R . d(&@s‚H]%#&GHˆ)(&#L>%Ne%DH5'‡ ?&pa"% al'(m%+&#L>%NeFl5m *(,2,pa"#&GHIE&?,j%#L>%Ne%k&c'(dP?), )c\H&h?'(E4•l'-1€,'+&mdF mdIEn&*(%N-#&GH,Z?lE&?d,j%#L>%Ne%k&F®dI5lm,j%cd%k& ?I   [H& TŸE l UIL>% icd*(pa"% a,Z?#L>%Ne#&–-?U?#&GH5l5E d (&bsd?P^YLMR5.5¥% _?H`sRS.S¥ • QEOH&2%Nq _ {%,Z?U&G-% [,s : : :  R . ¥ ¥ R R .  . icd'(#&GHH &h?c'( dE ‚f•p?R'-1€,'+&cdEN/p?R *{. ?&#&GHl5mP?), )lTc'(mT dE ‡#L>%Ne%DH#&–-?U?#&GHc55l'(#L>%Ne%DH#&–-?U? #&GHd55m5,. J&*(#L>fV IE'(g*(: #&GH" DU&K%5% ?.#&H&h?c'( dE 2,#L>% i5g,j%FI%LM[%k&l5mf 2,E ?I [H& ,2,#&GH5g5l5mH%N/H]%#L>%NeE UIn&'(:*o*L!%*(%DH,2,#L>%Ne)k&pa",2,%?H&2,cl'(dgmE . ?&#&GH5H'$ ?&" V?f 2, ?- #¡®=::•&'+&#L>% icdEL>% iY–-?. –-? #&GHd5,j%,2,#L>%Ne5*o*L!%%k&'( gFf
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN MÔN TOÁN,

Từ khóa liên quan