500 bài tập ôn luyện toán 9

52 2.2K 2
500 bài tập ôn luyện toán 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc học tập bộ môn Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập và luyện thi

http://NgocHung.name.vn Rót gän biÓu thøc Bài 1 A=         ++ − −         − − − + 1 2 1: 1 1 1 12 xx x xxx x a) Rót gän A b) TÝnh A biÕt x= 2 32 − c)T×m x ∈ Z ®Ó A ∈ Z d) T×m GTNN cña A e)T×m x ®Ó A=1/3 g) So s¸nh A víi 1 h) T×m x ®Ó A > 1/2 Bài 2 B= x xx + − 1 )1( 2 :                 − + + ⋅         + − − x x xx x x xx 1 1 1 1 a)Rót gän B b)T×m x ®Ó B=2/5 c)TÝnh B biÕt x= 12-6 3 d) T×m GTNN vµ GTLN cñaB e) So s¸nh B víi 1/2 g) T×m x ®Ó B > 3 x Bài 3 C=         − +         − − +− xxxx x 1 2 3: 32 5 352 2 a)Rót gän C= x23 1 − b)T×m GTNN cña C’ víi C’= 1 1 . 1 +x C c)TÝnh C víi x= 32 2 − d)T×m x ®Ó C>0 e)T×m x Z∈ ®Ó C’ Z∈ g)T×m x ®Ó C= 5 x Bài 4 E=         − − + − − + +− + xx x xx x xx xx 2 1 11 : 12 a)Rót gän E= 1−x x b)T×m x ®Ó E > 1 c)T×m GTNN cña E víi x > 1 d)T×m x Z∈ ®Ó E Z∈ e)TÝnh E t¹i 512 =+x g)T×m x ®Ó E = 9/2 Bài 5 G=         + − + − +         − + + + − + 1 1 1 1 : 1 11 1 x x x x x x x x x x a)Rót gän G = x x 4 12 + b)T×m GTNN cña G víi x>0 c)TÝnh G t¹i x = 17- 4 13 d)T×m x ®Ó G = 9/8 Bài 6 K= x x x x xx x − + − − + − +− − 3 12 2 3 65 92 a)Rót gän K= 3 1 − + x x b)T×m x ®Ó K<1 c)T×m Zx ∈ ®Ó K Z∈ d)T×m GTNN cña K’=1/K e)T×m x ®Ó K = 5 g) TÝnh K biÕt x-3 2x + =0 h) So S¸nh K’ víi 1 Bài 7 M=         − + − − +         + − − − + 1 2 11 1 : 1 1 1 1 x x x xx x x x a)Rót gän M= 12 4 ++ xx x b)T×m x ®Ó M= 8/9 c)TÝnh M t¹i x= 17+12 2 d)Chøng minh M ≥ 0 e)So s¸nh M víi 1 g) T×m GTNN, GTLN cña M Bài 8 N=         + − − − − − −+ −         − − − 3 2 2 3 6 9 :1 9 3 x x x x xx x x xx a)Rót gän N= 2 3 −x 1 http://NgocHung.name.vn b)T×m x ®Ó N<0c)T×m GTLN cña N d)T×m x Z∈ ®Ó N Z∈ e)TÝnh N t¹i x=7-4 3 Bài 9 P=         − − −         − + − − + + 1 3 22 : 9 33 33 2 x x x x x x x x a)Rót gän P= 3 3 + − x c)T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ c)T×m GTNN cña P d)TÝnh P t¹i x = 25 4 6− Bài 10 R=1:         − − ++ + + − + 1 1 1 1 1 2 xxx x xx x a)Rót gän R= x xx 1++ b)So s¸nh R víi 3 c)T×m GTNN , GTLN cña R d)T×m x ∈ Z ®Ó R>4 e) TÝnh R t¹i x=11-6 2 Bài 11 S=         −−+ − −         + + 1 2 1 1 : 1 1 aaaa a a a a a)Rót gän S= 1 1 − ++ a aa b)T×m a ®Ó S=2a c)T×m GTNN cña S víi a>1 d)TÝnh S t¹i a=1/2 e)T×m a Z∈ ®Ó S Z∈ Bài 12 Y=         − − − + + + − −+ −− 1 1 1 . 2 2 1 2 333 xx x x x xx xx a)Rót gän Y= 2 2 + − x x b)T×m x ®Ó Y=x c)T×m x ∈ Z ®Ó Y ∈ Z d)T×m GTLN cña Y Bài 13 P = 3 6 4 1 1 1 x x x x x − + − − − + a) Rót gän P= 1 1 + − x x c)T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d)T×m GTNN cña P e) TÝnh P t¹i x=6-2 5 Bài 14 P = xx xx xx xx x x + + − − − + + 1122 a) Rót gän P= x xx 222 ++ b) T×m GTNN cña P c) TÝnh P t¹i x = 12+ 6 3 Bài 15 P = 2 2 2 1 1 1 1 1         −⋅         − + − + − x xx x x x a) Rót gän P= x x−1 b) t×m GTLN , GTNN cña P c) T×m x ®Ó P =2 d) TÝnh P t¹i x= 3-2 2 e ) T×m x ®Ó P > 0 g) So s¸nh P víi -2 x Bài 16 P = 1 1 1 2 1 1 ++ + − − + − − + xx x xx x x x a) Rót gän P = 1++ − xx x b) t×m GTLN cña P c) T×m x ®Ó P =-4 d) TÝnh P t¹i x=6-2 5 e ) T×m x ®Ó P < -3 g) So s¸nh P víi 1 h) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ Bài 17 P = 1 )1(22 1 2 − − + + − ++ − x x x xx xx xx a) Rót gän P = 1+− xx b) T×m GTNN cña P c) T×m x ®Ó P = 3 d) TÝnh P t¹i x=7+2 3 e ) T×m x ®Ó P > 3 g) So s¸nh P víi 1/2 Bài 18 P =         − + +         − − −+ ++ 1 1 1 1 : 2 23 aaaa a aa aa a) Rót gän P = a a 2 1+ b T×m x ®Ó P = 3 d) TÝnh P t¹i x= 15-6 6 e ) T×m x ®Ó P>3 g) So s¸nh P víi 1/2 2 http://NgocHung.name.vn Bài 19 P = 1 1 2 1 1 : 1 1 −         −−+ − −         + + xxxx x x x x a) Rót gän P = 1 2 − + x x c) T×m x ®Ó P =5 b) T×m GTLN , GTNN cña P’= 1 P e ) T×m x ®Ó P>0 d) TÝnh P t¹i x=5-2 6 Bài 20 P = 1212 1 1 1 2 − + −+ − ⋅         − + − − −+ x x xx x x xx xx xxxx a) Rót gän P = 1++ + xx xx b) t×m GTLN , GTNN cña P c) T×m x ®Ó P = 2 d) TÝnh P t¹i x= 8+2 10 e ) T×m x ®Ó P>1 Bài 21 P= 1 1 1 1 1 2 − − ++ + + − + xxx x xx x a) Rót gän P= 1++ xx x b) T×m GTLN , GTNN cña P c) T×m x ®Ó P =1/3 d) TÝnh t¹i x= 22- 4 10 Bài 22 P=         − + + − + −+ −+ 2 2 1 1 1 2 333 xxxx xx a) Rót gän P= 1 1 x x + − b) T×m GTLN cña P c) T×m x ®Ó P = 4 d) TÝnh P t¹i x=17+12 2 e ) T×m x ®Ó P< 2 g) So s¸nh P víi 3 Bài 22’ P =         − + − −         − − + − − − + xx x x x x x x x x 3 24 3 5 : 9 4 3 3 3 3 a) Rót gän P= 2 4 −x x b) T×m GTNN cña P víi x>4 c) T×m x ®Ó P = 3 d)T×m x ®Ó P > 4 x Bài 23 P =         + + − − − − −+ −         − − − 5 2 2 5 103 25 :1 25 5 a a a a aa a a aa a) Rót gän P = 2 5 +a b) T×m GTLN cña P c) T×m a ®Ó P = 2 d) TÝnh P t¹i a= 4 - 2 3 e ) T×m a ®Ó P > 2 Bài 24 P = 2 3 : 2 4 2 − +         − + − x x xx x x x a) Rót gän P= 3 4 + − x x b) T×m GTNN cña P c) T×m x ®Ó P = -1 d) TÝnh P t¹i x=11-4 6 e ) T×m x ®Ó P>-1 g) So s¸nh P víi 1 Bài 25 P = ( ) ( ) ( ) 1 2 1 126 13 1 2 2 − + − −− − −+ − aaa a aa a a) Rót gän P= 1 15 ++ + aa a b) T×m GTLN , GTNN cña P c) T×m x ®Ó P = 1 ) TÝnh P t¹i x= 7-2 6 Bài 26 P =         − − + − − − +         − − − −− 1 8 1 1 1 1 : 1 1 1 3 x x x x x x x x xx a) Rót gän P = x x 4 4+ b) T×m GTLN , GTNN cña P c) T×m x ®Ó P = 8 h) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d) TÝnh P t¹i x= 10-2 21 e ) T×m x ®Ó P >5 g) So s¸nh P víi 4 3 http://NgocHung.name.vn Bài 27 P = 1+ 121 2 1 12 − − ⋅         − −+ − − −+ x xx xx xxxx x xx a) Rót gän P b T×m GTLN , GTNN cña P c) T×m x ®Ó P = 3 d) TÝnh P t¹i x= 13- 4 10 Bài 28 P =         − + + ++ +         − − + − 1 2 1 1 : 22 3 22 xx x xx x x x x x a) Rót gän P= ( ) 1.2 3 + + x x b) T×m GTLN , GTNN cña P c) T×m x ®Ó P = 3 d) TÝnh P t¹i x= 15+6 6 e ) T×m x ®Ó P >4 g) So s¸nh P víi 2 Bài 29 P = 4 1 3 : 1 2 3 3 2 x x x x x x x x     + − − − + −  ÷  ÷  ÷  ÷ − − − −     a) Rót gän P = 1 2 + − x x b) T×m GTNN cña P c) T×m x ®Ó P =1/2 d) TÝnh P t¹i x= 5+2 6 e ) T×m x ®Ó P > -1 g) So s¸nh P víi 1 Bài 30 P =         − − −         −+− − − + 1 2 1 1 : 1 22 1 1 x xxxxx x x a) Rót gän P = 1 1 x x − + b)T×m x ®Ó P = x3 1 c) T×m GTNN cña P d) TÝnh P t¹i x=7-2 Bài 31 P =         + −         − + − − + − +− + 1 2: 3 2 2 3 65 2 x x x x x x xx x Rót gän P = 1 4 x x + − b) T×m x ®Ó P = 3 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d) TÝnh P t¹i x= 5 2 6− e ) T×m x ®Ó P>2 g) So s¸nh P víi 2 h) T×m GTLN , GTNN cña P’= 1 P Bµi 32) P = x :         − + + − + ++ + 1 2 1 1 1 1 xx x xxx x Rót gän P = 1++ xx b) T×m x ®Ó P = 6 e ) T×m x ®Ó P >3 g) So s¸nh P víi 3 x h) T×m GTNN cña P Bµi 33) P = ( ) 1 2 2 3 2 33 − − − + + + −+ −+ x x x x xx xx Rót gän P = 3 8 2 x x + + b) T×m x ®Ó P = 7/2 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d) TÝnh P t¹i x= 13 4 10− e ) T×m x ®Ó P> 10/3 g) So s¸nh P víi 3 h) T×m GTLN , GTNN cña P Bµi 34 P=         − + − + + − − 4 72 2 1 2 x x x x x x :         + − − 1 2 3 x x a) Rót gän P = 2 5 + − x x b) TÝnh P biÕt x= 9-4 5 c) T×m GTNN cña P d) T×m x ∈ Z ®Ó P ∈ Z Bµi 35 P =         − + − −         − − + − − − + xx x x x x x x x x 2 3 2 2 : 4 4 2 2 2 2 a) Rót gän P = 3 4 −x x 4 http://NgocHung.name.vn b) T×m x ®Ó P = -1 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d) TÝnh P t¹i x= 15 4 14− e ) T×m x ®Ó P > 4 g) So s¸nh P víi 4 x h) T×m GTLN , GTNN cña P víi x>9 Bµi 36 P =         ++ + −         − − − + 1 4 1: 1 1 1 12 xx x xxx x a) Rót gän P = 3−x x b) T×m x ®Ó P = - 2 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d) TÝnh P t¹i x= 23 4 15− e ) T×m x ®Ó P >1 h) T×m GTLN , GTNN cña P’= 3 1 x x − + . P Bµi 37 P = 3 3 1 2 32 1926 + − + − − −+ −+ x x x x xx xxx a) Rót gän P = 3 16 + + x x b) TÝnh P t¹i x= 7- 4 3 c) T×m GTNN cña P b) T×m x ®Ó P = 7 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d) TÝnh P t¹i x= 17 12 2− e ) T×m x ®Ó P < x h) T×m GTNN cña P Bµi 38 P = x x x x xx x − + − − + − +− + 3 12 4 3 127 12 a) Rót gän P = 4 2 − − x x b) TÝnh P t¹i x= 2 347 − c) T×m x ®Ó 2 AA < d) T×m x ®Ó P = 2 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ e ) T×m x ®Ó P > 1 h) T×m GTLN , GTNN cña P’= P . 4 2 x x − + Bµi 39 P = x x xx xx xx xx 111 + + + + − − − a) Rót gän P = x xx 12 ++ b) T×m x ®Ó P= 9/2 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d) TÝnh P t¹i x= 25 6 14− g) So s¸nh P víi 4 h) T×m GTLN , GTNN cña P Bµi 40 P = 1 46 1 3 1 − − − + + − x x xx x a) Rót gän P = 1 1 + − x x b) T×m x ®Ó P = -1 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ d) TÝnh P t¹i x= 11 4 6− e ) T×m x ®Ó P > 2 g) So s¸nh P víi 1 h) T×m GTNN cña P i) TÝnh P t¹i x = 347347 −++ k) T×m x ®Ó P < 1/2 Bµi 41 P = xx x x x x +         + + : 1 1 a) Rót gän P= x xx 1++ b) T×m x ®Ó P = -1 c) T×m x Z∈ ®Ó P Z∈ e ) T×m x ®Ó P > 2x + g) So s¸nh P víi 1 h) T×m GTLN , GTNN cña P b) TÝnh P t¹i x = 15 8 15 8 + − − Bµi 42 P =         − − −         − + − − + + 1 3 22 : 9 33 33 2 x x x x x x x x a) Rót gän P = 3 3x − + 5 http://NgocHung.name.vn b) Tìm x để P = c) Tìm x Z để P Z b) Tìm x khi x= 16 c) Tìm GTNN của N Bài 43 P = 1 1 1 2 1 : 1 2 2 2 2 + + + + ữ ữ + + x x x x x x x x x x Rút gọn P = 1 x x b) Tìm x để P =2 c) Tìm x Z để P Z Bài 44 P = 2 1 : 1 1 1 1 x x x x x x x x + ữ ữ ữ ữ + + a) Rút gọn P = 1 1 x x x + + b) Tìm x để P = -1/7 c) Tìm x Z để P Z d) Tính P tại x= 9 g) So sánh P với 1 h) Tìm GTLN , GTNN của P Bài 45 P = 2 9 9 3 3 x x x x x + + + a) Rút gọn P = 5 3x b) Tìm x để P = 5 c) Tìm x Z để P Z d) Tính P tại x= 11 6 2 e ) Tìm x để P >0 Bài 46 P = 3 2 2 2 3 5 6 x x x x x x x + + + + + + a) Rút gọn P = 1 2x b) Tìm x để P = -1 c) Tìm x Z để P Z d) Tính P tại x= 6 4 2 e ) Tìm x để P > 1 Bài 47: Cho biểu thức: P= + + + + + + + 65 2 3 2 2 3 : 1 1 xx x x x x x x x a) Rút gọn P b)Tìm giá trị của a để P<0 Bài 48: Cho biểu thức: P= + + + 13 23 1: 19 8 13 1 13 1 x x x x xx x a) Rút gọn P b)Tìm các giá trị của x để P= 5 6 Bài 49: Cho biểu thức : P= + + + 1 2 1 1 : 1 1 aaaa a a a a a)Rút gọn P b)Tìm giá trị của a để P<1 c)Tìm giá trị của P nếu 3819 =a Bài 50 Cho biểu thức : + + + + = 6 5 3 2 aaa a P a2 1 a)Rút gọn P b)Tìm giá trị của a để P<1 Bài 51: Cho biểu thức: P= + + + + + + + + 12 2 12 1 1:1 12 2 12 1 x xx x x x xx x x a) Rút gọn P b)Tính giá trị của P khi x ( ) 223. 2 1 += Bài 52: Cho biểu thức: P= + + + 1 1: 1 1 1 2 x x xxxxx x a) Rút gọn P b)Tìm x để P 0 6 http://NgocHung.name.vn Bài 53: Cho biểu thức: P= + + ++ + a a a aa a a a 1 1 . 1 12 3 3 a) Rút gọn P b)Xét dấu của biểu thức P. a1 Bài 54: Cho biểu thức: P= . 1 1 1 1 1 2 :1 + ++ + + + x x xx x xx x a) Rút gọn P b)So sánh P với 3 Bài 55: Cho biểu thức : P= + + + a a aa a a aa 1 1 . 1 1 a) Rút gọn P b)Tìm a để P< 347 Bài 56: Cho biểu thức: P= + + + 1 3 22 : 9 33 33 2 x x x x x x x x a) Rút gọn P b)Tìm x để P<1/2 c)Tìm giá trị nhỏ nhất của P Bài 57: Cho biểu thức : P= + + 3 2 2 3 6 9 :1 9 3 x x x x xx x x xx a) Rút gọn P b)Tìm giá trị của x để P<1 Bài 58: Cho biểu thức : P= 3 32 1 23 32 1115 + + + + x x x x xx x a) Rút gọn P b)Tìm các giá trị của x để P=1/2 c)Chứng minh P 2 3 Bài 59: Cho biểu thức: P= 2 2 44 2 mx m mx x mx x + + với m>0 a) Rút gọn P b)Tính x theo m để P=0. c)Xác định các giá trị của m để x tìm đợc ở câu b thoả mãn điều kiện x>1 Bài 60: Cho biểu thức : P= 1 2 1 2 + + + + a aa aa aa Rút gọn P b)Biết a>1 Hãy so sánh P với P c)Tìm a để P=2 d)Tìm giá trị nhỏ nhất của P Bài 61: Cho biểu thức P= + + + + + + + + 1 11 1 :1 11 1 ab aab ab a ab aab ab a a)Rút gọn P b)Tính giá trị của P nếu a= 32 và b= 31 13 + c)Tìm giá trị nhỏ nhất của P nếu 4=+ ba Bài 62: Cho biểu thức : P= + + + + + + 1 1 1 1111 a a a a a a aa aa aa aa a)Rút gọn P b)Với giá trị nào của a thì P=7 c)Với giá trị nào của a thì P>6 7 http://NgocHung.name.vn Bài 63: Cho biểu thức: P= + + 1 1 1 1 2 1 2 2 a a a a a a a)Rút gọn P b)Tìm các giá trị của a để P<0 c)Tìm các giá trị của a để P=-2 Bài 64: Cho biểu thức: P= ( ) ab abba ba abba + + . 4 2 a)Tìm điều kiện để P có nghĩa. b)Rút gọn P c)Tính giá trị của P khi a= 32 và b= 3 Bài 65: Cho biểu thức P= 2 1 : 1 1 11 2 + ++ + + x xxx x xx x a)Rút gọn P a) Chứng minh rằng P>0 x 1 Bài 66: Cho biểu thức : P= ++ + + 1 2 1: 1 1 1 2 xx x xxx xx Rút gọn P b)Tính P khi x= 325 + Bài 67: Cho biểu thức: P= 1 3 2 1 : 4 2 4 2 4 2 x x x x x + ữ + a) Rút gọn P b)Tìm giá trị của x để P=20 Bài 68: Cho biểu thức : P= ( ) yx xyyx xy yx yx yx + + + 2 33 : a) Rút gọn P b)Chứng minh P 0 Bài 69: Cho biểu thức : P= ++ + + + baba ba bbaa ab babbaa ab ba : 31 . 31 a) Rút gọn b)Tính P khi a=16 và b=4 Bài 70: Cho biểu thức: P= 12 . 1 2 1 12 1 + + + a aa aa aaaa a aa a)Rút gọn P b)Cho P= 61 6 + tìm giá trị của a b)Chứng minh rằng P> 3 2 Bài 71: Cho biểu thức: P= + + + + 3 5 5 3 152 25 :1 25 5 x x x x xx x x xx a) Rút gọn P b)Với giá trị nào của x thì P<1 Bài 72: Cho biểu thức: P= ( ) ( ) baba baa babbaa a baba a 222 .1 : 133 ++ + ++ a) Rút gọn P b)Tìm những giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên Bài 73: Cho biểu thức: P= + + 1 2 2 1 : 1 1 1 a a a a aa 8 http://NgocHung.name.vn a) Rút gọn P b)Tìm giá trị của a để P> 6 1 Bài 74 Cho biểu thức: P= 33 33 : 112 . 11 xyyx yyxxyx yx yxyx + +++ ++ + + a) Rút gọn P b)Cho x.y=16. Xác định x,y để P có giá trị nhỏ nhất Bài 75: Cho biểu thức : P= x x yxyxx x yxy x + 1 1 . 22 2 2 3 a) Rút gọn P b)Tìm tất cả các số nguyên dơng x để y=625 và P<0,2 Bài 76: Cho biểu thức C = 3 3 4 5 4 2 : 9 3 3 3 3 x x x x x x x x x x + + ữ ữ ữ ữ + a) Rút gọn C b) Tìm giá trị của C để / C / > - C c) Tìm giá trị của C để C 2 = 40C. Bài 77: Cho biểu thức M = 25 25 5 2 1 : 25 3 10 2 5 a a a a a a a a a a + ữ ữ ữ ữ + + a) Rút gọn M b) Tìm giá trị của a để M < 1 c) Tìm giá trị lớn nhất của M. Bài 78: Cho biểu thức 4 3 2 4 : 2 2 2 x x x x P x x x x x + = + ữ ữ ữ ữ a) Rút gọn P b) Tìm các giá trị của x để P > 0 c) Tính giá trị nhỏ nhất của P Bài 79: Cho biểu thức P = ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 3 1 a a a a a a a + + a) Rút gọn P. b) So sánh P với biểu thức Q = 2 1 1 a a 80 Cho biểu thức A = 3 1 1 1 8 : 1 1 1 1 1 m m m m m m m m m m + ữ ữ ữ ữ + a) Rút gọn A. b) So sánh A với 1 Bài81: Cho biểu thức A = 2 1 2 1 1 1 2 1 x x x x x x x x x x x x + + + ữ ữ a) Rút gọn A. b) Tìm x để A = 6 6 5 c) Chứng tỏ A 2 3 là bất đẳng thức sai Bài 82: Cho biểu thức P = 3 1 2 : 2 2 2 2 1 1 x x x x x x x x x x + + + + ữ ữ ữ ữ + + a) Rút gọn P b) Chứng minh rằng P > 1 c) Tính giá trị của P, biết 2 3x x+ = d) Tìm các giá trị của x để : ( ) ( ) ( ) 2 2 . 5 2 2 . 2 4x P x x+ + = + 9 http://NgocHung.name.vn Bài 84: Cho biểu thức P = 2 1 . 1 1 2 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x + + + ữ ữ + a) Rút gọn P b) Tìm giá trị lớn nhất của A = 5 3 . x P x x + c) Tìm các giá trị của m để mọi x > 2 ta có: ( ) ( ) . 1 3 1P x x m x x+ + > + Bài 90: Cho biểu thức: 1x 2x 2x 3x 2xx 3)x3(x P + + + + + = a/ Rút gọn P b/ Tìm x để 4 15 P < Bài 91: Cho biểu thức: + = 2x x x 2x : x2 3 x2x 4x P a/ Rút gọn P ; b/ Tìm x để x3 - 3xP = b/ Tìm các giá trị của a để có x thoả mãn : ax1)xP( +>+ Bài 93. Cho x3 1x2 2x 3x 6x5x 9x2 P + + + = a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị của x để P<1. c. Tìm Zx để ZP . Cõu 94. Cho biu thc ( ) ( ) a 3 a 2 a a 1 1 P : a 1 a 1 a 1 a 2 a 1 + + + = + ữ + + a) Rỳt gn P. b) Tỡm a 1 a 1 1 P 8 + Cõu 95. Cho biu thc x 1 2 x P 1 : 1 x 1 x 1 x x x x 1 = + ữ ữ + + a) Tỡm iu kin P cú ngha v rỳt gn P. b) Tỡm cỏc giỏ tr nguyờn ca x biu thc P x nhn giỏ tr nguyờn. Cõu 96 .Cho a a a a P 1 1 ; a 0, a 1 a 1 1 a + = + ữ ữ + + a) Rỳt gn P. b) Tỡm a bit P > 2 c) Tỡm a bit P = a . Cõu 97. 10 [...]... là 1h Tính vận tốc lúc đi Bài 56 Một mảnh đất có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5m Nếu giảm chiều rộng 4m và giảm chiều dài 5m thì diện tích mảnh đất giảm 180m2 tính kích thớc mảnh vờn ? Bài 57 Hai lớp 9A và 9B có tổng số 80 bạn quyên góp đợc tổng số 198 cuốn vở Một bạn lớp 9A góp 2 cuốn , một bạn lớp 9B góp 3 cuốn Tìm số học sinh mỗi lớp ? Bài 58 Hai ngời cùng làm một công việc hết 3h Nếu họ cùng... dự định Bài 75 Một phòng họp có 120 chỗ ngồi nhng do có 165 ngời đến họp nên ngời ta phảI kê thêm ba dãy ghế và mỗi dãy thêm một ghế Hỏi ban đầu có bao nhiêu dãy ghế , biết rằng số dãy ghế không quá 20 dãy? Bài 76 Hai công nhân cùng làm một công việc thì hết 12 ngày Nếu ngời 1 làm 1/2 công việc rồi ngời kia làm nốt thì hết 25 ngày Tính thới gian làm riêng để xong công việc của mỗi ngời ? Bài 77 Một... 104 000 đôi giầy Tính số đôi giầy phải làm theo kế hoạch Bài 94 : Hai tổ công nhân làm chung trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đã định Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ thứ nhất đợc điều đi làm việc khác , tổ thứ hai làm nốt công việc còn lại trong 10 giờ Hỏi tổ thứ hai làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc Bài 95 : Một đoàn xe dự định chở 40 tấn hàng Nhng thực tế phải... làm xong một nửa công việc ngời đó tăng năng suất 15sp/h nhờ vậy công việc hoàn thành sớm hơn 1h so với dự định Tính số sp mà ngời công nhân đó dự định làm ? Bài 19 Một tam giác vuông có cạnh huyền là 20cm , hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 4cm Tính mỗi cạnh góc vuông Bài 20 Một ô tô dự định đi từ A đến B dài 60km với vận tốc dự định Trên nửa quãng đ ờng đầu ô tô đi với vận tốc kém vận tốc dự định... nớc ? Bài 42 Hai ngời thợ cùng làm một công việc hết 16h Nếu ngời thứ nhất làm 3h và ngời thứ hai làm 6h thì đợc 25% công việc Hỏi thời gian làm riêng để xong công việc của mỗi ngời ? Bài 43 Hai vòi nớc cùng chảy vào một bể chứa không có nớc thì sau 1h30 thì đầy bể Nếu mở vòi thứ nhất 15 rồi khoá lại và mở vòi thứ hai 20 thì đợc 1/5 bể Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu thì đầy bể ? Bài 44... hệ giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m Bài 8 Cho pt mx2- 2(m+3)x + m 2 = 0 a) Với giá trị nào của m thì pt có hai nghiệm phân biệt b) Tìm m thoả mãn hệ thức 3x1x2 2(x1+x2) + 7 = 0 c) Viết hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m Bài 9 Cho pt x2 4x + m 1 = 0 Tìm m để pt có hai nghiệm thoả mãn x1 = 2x2 Bài 10 Cho phơng trình x2 (m 3)x m = 0 a) Chứng tỏ pt luôn có hai nghiệm phân... tính kích thớc mảnh đất ban đầu ? Bài 61 Hai ngời làm chung một công việc hết 7h12 Nếu ngời thứ nhất làm riêng trong 5h và ngời thứ hai làm trong 6h thì đợc 3/4 công việc Tính thời gian làm riêng xong công việc của mỗi ngời ? Bài 62 Hai trờng A và B có 420 hs thi đỗ đạt tỉ lệ 84% Riêng trờng A đỗ với tỉ lệ 80% , trờng B đỗ với tỉ lệ 90 % Tính số hs mỗi trờng ? Bài 63 Một ngời dự định đi từ A đến... giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m Bài 17 Cho pt (m 1 )x2 + 2(m 1)x m = 0 b) Tìm m để pt có hai nghiệm âm a) Tìm m để pt có nghiệm kép , hai nghiệm trái dấu mà tổng có giá trị âm Bài 18 Cho pt x2 2(m 1)x 3 m = 0 a) Chứng tỏ pt luôn có hai nghiệm với mọi m b) Tìm m để pt có hai nghiệm thoả mãn x12 + x22 10 c)Viết hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m Bài 19 Cho pt x2 (2m+1)x... mỗi ngày theo kế hoạch ? Bài 17 Hai vòi nớc cùng chảy vào bể không có nớc thì sau 2h55 thì đầy bể Nếu chảy riêng thì vòi 1 chảy đầy bể nhanh hơn vòi 2 là 2h Tính thời gian mỗi vòi chảy riêng đầy bể ? Bài 18 Một công nhân dự kiến hoàn thành một công việc trong thời gian dự định với năng suất 12sp/h sau khi làm xong một nửa công việc ngời đó tăng năng suất 15sp/h nhờ vậy công việc hoàn thành sớm hơn... các cạnh đáy hơn kém nhau 15cm Bài 98 : Một rạp hát có 300 chỗ ngồi Nếu mỗi dãy ghế thêm 2 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy ghế thì rạp hát sẽ giảm đi 11 chỗ ngồi Hãy tính xem trớc khi có dự kiến sắp xếp trong rạp hát có mấy dãy ghế Bài 99 : Một máy bơm theo kế hoạch bơm đầy nớc vào một bể chứa 50 m3 trong một thời gian nhất định Do ngời công nhân đã cho máy bơm hoạt động với công suất tăng thêm 5 m 3/h, cho . b)T×m x ®Ó M= 8 /9 c)TÝnh M t¹i x= 17+12 2 d)Chøng minh M ≥ 0 e)So s¸nh M víi 1 g) T×m GTNN, GTLN cña M Bài 8 N=         + − − − − − −+ −         − − − 3 2 2 3 6 9 :1 9 3 x x x x xx x x xx a)Rót. 1 1 x x x + + b) Tìm x để P = -1/7 c) Tìm x Z để P Z d) Tính P tại x= 9 g) So sánh P với 1 h) Tìm GTLN , GTNN của P Bài 45 P = 2 9 9 3 3 x x x x x + + + a) Rút gọn P = 5 3x b) Tìm x để P =. P= + + + 1 3 22 : 9 33 33 2 x x x x x x x x a) Rút gọn P b)Tìm x để P<1/2 c)Tìm giá trị nhỏ nhất của P Bài 57: Cho biểu thức : P= + + 3 2 2 3 6 9 :1 9 3 x x x x xx x x xx a)

Ngày đăng: 25/10/2014, 09:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan