Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

28 5.5K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:15

Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp lời nói đầu Để tiến hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp cần phải ba yếu tố:Tư liệu lao động, đối tượng lao động lao động. Tài sản cố định (TSCĐ) là tư liệu lao động, là một trong những yếu tố bản của sản xuất.Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thì TSCĐ là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. TSCĐ phản ánh năng lực sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp.Để tăng năng lực sản xuất khả năng cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp không chỉ đơn giản là quan tâm đến vấn đề sử dụng TSCĐ mà điều quan trọng là phải tìm ra các biện pháp hữu hiệu để bảo toàn, phát triển nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng TSCĐ, muốn vậy các doanh nghiệp phải xây dựng được chế độ quản lý khoa học toàn diện để thể sử dụng hợp lý, đầy đủ phát huy hết công suất của TSCĐ tạo điều kiện để hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất trang thiết bị đổi mới công nghệ. Một trong những biện phápcác doanh nghiệp sử dụng để thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ là trích khấu hao. Phương pháp khấu hao áp dụng thống nhất hiện nay việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn khấu hao đang là một vấn đề đặt ra của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất. Mặt khác việc tính khấu hao TSCĐ còn mối quan hệ, liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, tái sản xuất ….Vì thế em đã chọn đề tài “Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ” làm đề án nghiên cứu môn học. Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn họcI. nhng vn chung1. Vai trũ, c im ca TSC trong sn xut kinh doanh.TSC l c s iu kin k thut khụng th thiu c trong bt k mt nn kinh t quc dõn no cng nh hot ng sn xut ca cỏc doanh nghip. TSC phn ỏnh nng lc hin cú, trỡnh v tin b khoa hc k thut ca ta. TSC, c bit l mỏy múc thit b sn xut l iu kin quan trng cn thit tng sn lng, tng nng sut lao ng, gim chi phớ, h giỏ thnh. Trong giai on hin nay, khi khoa hc k thut ó tr thnh lc lng sn xut trc tip thỡ TSC l yu t quan trng to ra sc cnh tranh i vi cỏc doanh nghip. qun lý tt v nõng cao hiu qu s dng TSC nhm ti a hoỏ li nhun, ti a hoỏ giỏ tr doanh nghip thỡ cn phi xut phỏt t nhng c im ca TSC trong quỏ trỡnh s dng. ú l:- TSC tham gia vo nhiu chu k SXKD vn gi nguyờn c hỡnh thỏi vt cht ban u cho n khi h hng khụng s dng c na (i vi TSC hu hỡnh).- Trong quỏ trỡnh tham gia vo sn xut, TSC b hao mũn dn v giỏ tr ca nú chuyn dch dn vo chi phớ sn xut trong k.-TSC doanh nghip cú nhiu loi, cú nhng loi cú hỡnh thỏi vt cht c th nh nh ca mỏy múc thit bcú nhng loi khụng cú hỡnh thỏi vt cht th hin mt lng giỏ tr ó c u t chi tr, mi loi u cú c im v yờu cu qun lý khỏc nhau.2. Hao mũn v khu hao TSCTSC trong quỏ trỡnh s dng b hao mũn c v mt giỏ tr v hin vt.* Hao mũn TSC: L s gim dn giỏ tr v giỏ tr s dng ca TSC do tham gia vo hot ng kinh doanh, do b hao mũn t nhiờn, do tin b khoa hc k thut, . trong quỏ trỡnh hot ng ca TSC. Hao mũn TSC c th hin di hai dng:- Hao mũn hu hỡnh: L s hao mũn vt lý trong quỏ trỡnh s dng do b c sỏt, b n mũn, b h hng tng b phn.Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp - Hao mũn vụ hỡnh: L s gim giỏ tr ca TSC do tin b khoa hc k thut ó sn xut ra nhng TSC cựng loi cú nhiu tớnh nng vi nng sut cao hn v chi phớ thp hn. thu hi li giỏ tr hao mũn ca TSC ngi ta tin hnh trớch khu hao TSC.* Khu hao TSC: L quỏ trỡnh k toỏn phõn b giỏ tr hao mũn ca TSC vo chi phớ theo mt cỏch thc hp lý v phự hp nhm cú c li ớch t vic s dng TSC.Vic phõn b giỏ tr ca TSC vo chi phớ l phự hp vi nguyờn tc chi phớ v doanh thu .Nh vy, hao mũn TSC l mt hin tng khỏch quan lm gim giỏ tr v giỏ tr s dng ca TSC, cũn khu hao l mt bin phỏp ch quan trong qun lý nhm thu hi li giỏ tr ó hao mũn.- Mc ớch ca khu hao:+ Nhm thu hi li vn ó u t vo TSC.+ Giỳp doanh nghip cú ngun vn u t mua sm li TSC khi cn thit.- ý ngha ca khu hao:+ V mt kinh t: Khu hao cho phộp doanh nghip phn ỏnh c giỏ tr thc ca ti sn ng thi lm gim li nhun rũng ca doanh nghip, do ú gim thu thu nhp doanh nghip phi np.+ V mt k toỏn: Khu hao l vic ghi nhn s gim giỏ ca TSC.* Giỏ tr cũn li ca TSC: Th hin phn vn u t cha thu hi TSC.Giỏ tr cũn li ca TSC = Nguyờn giỏ TSC - Giỏ tr hao mũn TSC õy cn phõn bit gia giỏ tr cũn li ca TSC trờn s sỏch v giỏ tr cũn li thc ca TSC. Giỏ tr cũn li thc ca TSC l giỏ th trng ca TSC vo thi im ỏnh giỏ v c xỏc nh theo cụng thc:NG1 = NG0 x H1 x H0Trong ú:NG1 : Nguyờn giỏ ỏnh giỏ li.NG0 : Nguyờn giỏ ban u.Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn họcH1 : H s trt giỏ.H0 : H s hao mũn vụ hỡnh.H s trt giỏ bỡnh quõn s do c quan ti chớnh ca B ch qun xỏc nh mi nm, t ú cú th xỏc nh c giỏ tr cũn li ca TSC:GCL = NG1 x ( 1 - MKH )Trong ú:- GCL : Giỏ tr cũn li ca TSC tng ng vi nguyờn giỏ ỏnh giỏ li.- MKH : Tng mc khu hao TSC cho ti thi im ỏnh giỏ li.Nh vy, bờn cnh vic theo dừi giỏ tr cũn li trờn s sỏch, cn phi theo dừi giỏ tr cũn li thc ca TSC cú th a ra cỏc quyt nh thanh lý, nhng bỏn, nõng cp, hoc u t mi TSC.II. cỏc phng phỏp tớnh khu hao1. Cỏc phng phỏp khu hao ỏp dng Vit Nam.Vic tớnh khu hao TSC cú th tin hnh theo nhiu phng phỏp khỏc nhau. Vic la chn phng phỏp khu hao no l tu thuc vo quy nh ca nh nc v ch qun lý ti sn i vi doanh nghip v yờu cu qun lý ca doanh nghip.1.1. Phng phỏp khu hao u ( Phng phỏp khu hao theo thi gian ): Mc khu hao Nguyờn giỏ TSC Nguyờn giỏ T l khu hao = = xnm ca TSC S nm s dng TSC bỡnh quõn bỡnh quõn nmMc khu hao thỏng ca TSC = Mc khu hao nm / 12Vớ d minh ho: Mt TSC tr giỏ 150 triu, thi gian s dng d tớnh 5 nm, t l khu hao 20% / nm. - Mc khu hao phi tớnh 1 nm = 150/ 5 = 30 ( triu ng )- Mc khu hao phi tớnh 1 thỏng = 30/ 12 = 2,5 ( triu ng )* u, nhc im v iu kin ỏp dng:Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp - u im: n gin, d tớnh. Nu s dng khu hao u nh mt ũn by kinh t s cú tỏc dng trong vic tn dng v nõng cao hiu sut s dng TSC gim chi phớ khu hao trong mt n v sn phm.- Nhc im: + Phng phỏp ny c nh mc khu hao theo thi gian nờn khi TSC khụng s dng vn phi tớnh v trớch khu hao.+ Thi gian thu hi vn chm.+ Trong quỏ trỡnh s dng, cng v sau TSC b hng nhiu, chi phớ sa cha, bo dng cng phỏt sinh nhiu hn. Trong khi ú thỡ lng sn phm lm ra thng khụng tng, thm chớ cũn gim i so vi thi k u. iu ny ó lm nh hng n s cõn i gia chi phớ v doanh thu trong k. Hn na, ngoi hao mũn hu hỡnh, trong quỏ trỡnh trc tip tham gia vo SXKD, TSC cũn chu s hao mũn vụ hỡnh ( do tin b ca KHKT ).+ Thi gian hu dng ca TSC l con s c tớnh, do vy t l khu hao cng l con s c tớnh tng i.- iu kin ỏp dng: Cú th ỏp dng cho mi TSC.1.2. Phng phỏp khu hao theo sn lng:Mc khu hao phi Sn lng hon Mc khu hao bỡnh quõn = x tớnh trong nm thnh trong nm trờn 1 n v sn lngTrong ú: Mc KH bỡnh quõn S KH phõn tớch trong thi gian s dng = trớch trong nm Sn lng tớnh theo cụng sut thit kVớ d minh ho: Cng vn vớ d nh trờn, TSC nguyờn giỏ 150 triu ng, thi gian s dng 5 nm, s lng sn phm theo k hoch 150.000 sn phm, t l khu hao 20%/ nm. thy rừ hn nh hng ca sn lng ti mc khu hao ta gi s cú hai phng ỏn sau:Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học n v tớnh: 1000 NmChi phớ KH 1 n v spphng ỏn 1 phng ỏn 2Sn lngMc KHKH lu kGTCL Sn lngMc KHKH lu kGTCL1 1 40.000 40.000 40.000 110.000 35.000 35.000 35.000 115.0002 1 40.000 40.000 80.000 70.000 30.000 30.000 65.000 85.0003 1 35.000 35.000 115.00035.000 35.000 35.000 105.000 50.0004 1 35.000 35.000 150.0000 20.000 20.000 125.000 30.0005 1 35.000 35.000 185.0000 20.000 20.000 145.000 10.000Cng 185.000185.000 140.000140.000Nu sn lng thc t ln hn k hoch do vic tn dng nng lc sn xut ca thit b, tng ca, tng nng sut lao ng thỡ vi phng ỏn 1 ch sau 4 nm doanh nghip ó thu hi vn ( 150 triu ). S sn phm lm ra nm th 5 ó khụng phi chu chi phớ khu hao na. õy l kt qu ca cỏc bin phỏp m doanh nghip ó phi tỡm kim, thc hin trong 4 nm u.Theo phng ỏn 2: Sn xut ra vi khi lng ớt hn so vi k hoch thỡ sau 5 nm, doanh nghip vn cha thu hi vn ( cũn thiu 5 triu ng ). Do ú s nh hng rt ln n k hoch thu hi vn tỏi u t, tỏi sn xut m bo hot ng bỡnh thng ca doanh nghip trong thi gian tip theo.- u im: Phng phỏp khu hao theo sn lng ó khc phc c mt phn nhc im ca phng phỏp khu hao nhanh l TSC khi s dng mi phi tớnh v trớch khu hao. Mc trớch khu hao t l thun vi sn lng sn xut. Cỏch tớnh ny cú nh mc khu hao trờn mt n v sn lng nờn mun thu hi vn nhanh, khc phc hao mũn vụ hỡnh thỡ doanh nghip phi tng ca, tng nng sut lao ng.Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp - Nhc im: Phm vi ng dng hp.- iu kin ỏp dng: Nhng TSC m kt qu ca nú c th hin di dng s lng sn phm, s gi, s quóng ng, .1.3. Phng phỏp khu hao nhanh:Hin nay, trong nn kinh t th trng ũi hi cỏc doanh nghip phi luụn u t trang b c s vt cht, i mi mỏy múc thit b cụng ngh. thc hin c iu ú, doanh nghip phi thc hin nhiu bin phỏp nhm thu hi vn nhanh, trỏnh hao mũn vụ hỡnh trong ú cú bin phỏp khu hao nhanh. Thc cht l trong nhng nm u s dng s tớnh khu hao theo mt t l cao hn t l bỡnh quõn, nhng nm sau s tớnh khu hao theo t l thp hn. C s lý lun thc tin ca phng phỏp ny l: Nhng nm u, TSC cũn mi, hiu sut s dng cao, nng sut lao ng cao, khi lng sn phm sn xut nhiu cũn nhng nm sau cỏc b phn chi tit b hao mũn, h hng phi sa cha thay th, do vy nng lc v hiu sut s dng gim, sn phm lm ra ớt, hao mũn vụ hỡnh tng.Cú hai phng phỏp khu hao nhanh: Phng phỏp 1: Phng phỏp khu hao theo s d gim dn.Mc khu hao hng nm c tớnh theo c s giỏ tr cũn li ca TSC thi im u nm v t l khu hao TSC ú sau khi ó iu chnh h s.Mni = NGni x T/cTrong ú:Mni : Mc khu hao TSC nm th niNGni : Giỏ tr cũn li ca TSC tớnh n u nm th niT/c : T l khu hao ó c iu chnh.T/c = To x H = 1/ N x HH : H s iu chnh. H cú 3 trng hp:- Nu N < 5 : H = 1- Nu N = 5 6 : H = 2- Nu N > 6 : H = 2,5Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học- Thớ d minh ho:Vn vi vớ d nh trờn, N = 5 ta cú H = 2T/c = To x H = 1/ N x H = 1/5 x 2 = 0,4 = 40% n v: 1000 S nm s dngMc KH tng nmMc KH lu kGiỏ tr cũn li1 60.000 60.000 150.0002 36.000 96.000 90.0003 21.600 117.600 54.0004 12.960 130.560 32.4005 7.776 138.336 19.440Phng phỏp 2: Phng phỏp khu hao theo tng s cỏc nm:Mni = NG x TniTrong ú: Mni : Mc khu hao TSC nm th niTni : T l khu haoN: Tng s nm s dng ca TSCN = 2)1( +nn- Vớ d minh ho: Vn nh vớ d trờn:i = 1: T1 = 15115 + = 155Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp i = 2 : T2 = 15215 + = 154 .S nm s dngT l khu hao Mc khu haoGiỏ tr cũn li1 5/15 50.000 100.0002 4/15 40.000 60.0003 3/15 30.000 30.0004 2/15 20.000 10.0005 1/15 10.000 0Tng cng 150.000* u, nhc im v iu kin ỏp dng phng phỏp khu hao nhanh:- u im:+ Thu hi vn nhanh, hn ch s mt giỏ ca TSC do hao mũn gõy ra.+ Hoón tr thu thu nhp doanh nghip, thu li tc t nhng nm u s dng TSC ( vụ hỡnh dung chim dng vn nh nc, vay vn nh nc khụng tr lói ) .- Nhc im: + Mc khu hao rt cao nhng nm u s dng TSC cho nờn khụng thớch hp i vi nhng sn phm c sn xut m phi sau mt thi gian di qung cỏo mi bỏn c.+ i vi phng phỏp khu hao theo s d gim dn, doanh nghip khụng thu hi nguyờn giỏ ca TSC.+ Vic tớnh toỏn ht sc phc tp nờn ch phự hp vi doanh nghip nh.Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học- iu kin ỏp dng: Theo quy nh ca Quyt nh 51/TTG ngy 21/1/1995 ca Th tng Chớnh ph thỡ cỏc doanh nghip phi ng ký phng phỏp khu hao nhanh v nu ỏp dng phng phỏp khu hao nhanh phi ng ký vi c quan ti chớnh xột duyt. iu kin l:+ Kinh doanh cú lói.+ TSC cú tin b KHKT nhanh, chu s tỏc ng ca hao mũn vụ hỡnh nhanh.+ TSC hot ng cao hn nng sut bỡnh thng.+ Cú k hoch u t i mi phự hp vi s phỏt trin ca doanh nghip.+ TSC u t xõy dng mua sm bng vn vay, TSC thuờ ti chớnh, nhn gúp liờn doanh. nc ta hin nay, theo Quyt nh s 166/1999/Q-BTC ngy 30/12/1999 v Ban hnh ch qun lý, s dng v trớch khu hao TSC quy nh phng phỏp khu hao TSC ỏp dng thng nht cho cỏc doanh nghip nh nc t ngy 1/1/2000 l phng phỏp khu hao theo ng thng. Trong quyt nh ny, cú quy nh v khung thi gian s dng TSC cho tng nhúm TSC, cn c vo ú m doanh nghip xỏc nh s nm s dng cho tng nhúm TSC. Do vy, hin nay phng phỏp khu hao theo ng thng l phng phỏp c ỏp dng ph bin nht.2. Cỏc phng phỏp khu hao ỏp dng trờn th gii:Ti mt s nc, mt s bt ng sn: t ai, li th thng mi, . v cỏc bt ng sn ti chớnh khụng trớch khu hao trong i phc v ca nú m nhng bt ng sn ny c k toỏn trớch d phũng gim giỏ. Vi nhng TSC cú trớch khu hao thỡ giỏ tr phi khu hao ca TSC c xỏc nh bng giỏ thnh ca ti sn bt ng tr i giỏ tr tn dng ( hay giỏ tr ph liu ). iu ny khỏc vi mt s nc trong ú cú nc ta l tớnh giỏ tr khu hao ca ti sn chớnh l giỏ thnh ca ti sn bt ng ú.2.1. Phng phỏp khu hao bỡnh quõn ( Straight line method )Mc khu hao nm Nguyờn giỏ - Giỏ tr ph liu = ca TSC S nm hu dngĐề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp [...]... 2 2. Hao mòn khấu haoTSCĐ 2 II .Các phương pháp tính khấu hao 4 1. Các phương pháp tính khấu hao áp dụng ở Việt Nam 4 1.1. Phương pháp khấu hao đều 4 1.2. Phương pháp khấu hao theo sản lượng 5 1.3. Phương pháp khấu hao nhanh 7 2. Các phương pháp khấu hao áp dụng trên thế giới 10 2.1. Phương pháp khấu hao bình quân 10 2.2. Phương pháp khấu hao theo sản lượng 11 2.3. Phương pháp khấu hao nhanh... lại, nếu doanh thu cao hoặc thấp hơn trong những năm đầu sử dụng TSCĐ thì phương pháp khấu hao giảm dần nên được áp dụng . Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp - Ngun tắc trịn tháng: Theo chế độ kế tốn của Việt Nam, để dơn giản trong cách tính thì TSCĐ tăng trong tháng, tháng sau mới trích khấu hao, TSCĐ giảm trong tháng,... các nghiệp vụ ghi giảm khấu hao 20 4. Hạch toán các nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn khấu hao 21 VI. Một số vấn đề khấu hao hiện nay 22 VII. Đề xuất một số giải pháp 23 Kết luận 25 §Ị tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp 2. Thời gian sử dụng: * Thời gian sử dụng của TSCĐ là thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng TSCĐ vào... khi sử dụng mới phải tính trích khấu hao. Mức trích khấu hao tỷ lệ thuận với sản lượng sản xuất. Cách tính này định mức khấu hao trên một đơn vị sản lượng nên muốn thu hồi vốn nhanh, khắc phục hao mịn vơ hình thì doanh nghiệp phải tng ca, tng nng sut lao ng. Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong c¸c doanh nghiƯp” Trờng đại học... với doanh nghiệp cho thuê: Nợ TK 635 Có TK 228 * TSCĐ thuê hoạt động - Bên cho thuờ ghi: N TK 635 Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiÖp” Ví dụ: Một máy móc trị giá 550$, thời gian sử dụng ước tính là 5 năm giá trị thu hồi ước tính là 50$ thì mức khấu hao hàng năm tính theo phương pháp bình qn là: Mức khấu hao năm... - Mức khấu hao phải tính 1 năm = 150/ 5 = 30 ( triệu đồng ) - Mức khấu hao phải tính 1 tháng = 30/ 12 = 2,5 ( triệu đồng ) * Ưu, nhược điểm điều kiện áp dng: Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp động kinh doanh sự khác nhau. Lợi ích thu được từ việc sử dụng tài sản cũng khác nhau. - Hai là: Khấu hao TSCĐ là... từ nghiệp vụ: Bảng tính phân bổ khấu hao. V. Hạch toán khấu hao TSCĐ 1. Tài khoản sử dụng - TK 211: TSCĐ hữu hình + Bên nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng lên trong kỳ. + Bên có: Ngun giá TSCĐ hữu hình giảm đi trong kỳ. + Dư nợ: Nguyên giá TSCĐ hiện cịn cuối kỳ. - TK 213: TSCĐ vơ hình §Ị tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ... dụng ước tính là 5 năm, giá trị thu hồi là 500$. Ta có: - Tỷ lệ khấu hao hàng năm theo phương pháp khấu hao trung bình là 20% - Tỷ lệ khấu hao theo số dư giảm dn l: 2 x 20% = 40% Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong c¸c doanh nghiƯp” Mục lục Lời mở đầu 1 I. Những vấn đề chung 2 1.Vai trò, đặc điểm của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh. .. khác việc tính khấu hao TSCĐ cịn mối quan hệ, liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, tái sản xuất …. Vì thế em đã chọn đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ” làm đề án nghiên cứu môn học. i = 2 : T 2 = 15 215 −+ = 15 4 Số năm sử dụng Tỷ lệ khấu hao Mức khấu hao Giá trị... đối với những sản phẩm được sản xuất mà phải sau một thời gian dài quảng cáo mới bán được. + Đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, doanh nghiệp khơng thu hồi đủ ngun giá của TSCĐ. + Việc tính toán hết sức phức tạp nên chỉ phù hợp với doanh nghip nh. Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp Trờng đại học kinh . > 6 : H = 2,5Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp Trờng đại học. T1 = 15115 + = 155Đề tài Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và ph ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp i = 2 : T2 =

Hình ảnh liên quan

Tớnh cỏc mức khấu hao hàng năm như trỡnh bày trờn bảng: - Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

nh.

cỏc mức khấu hao hàng năm như trỡnh bày trờn bảng: Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan